DXDB

DX spottings on November 10 2003 - page 2 of 4

F8MS    14008.0  JJ2LPV    op Sige             1053
RA0BA   3531.0   RA0BA    CQ CQ DX             1054
ES1AJ   21192.4  ES1A     ES                1055
JA1NWD   7007.0   ZK1/AC4LN/                  1058
N1RA    7007.2   ZK1/AC4LN/N K                1058
WB8B    7007.1   ZK1/AC4LN                   1058
EC1DQN   21071.0  UA3HO    BPSK31 KO 86 RN VALENTIN     1100
PA5KW   14251.0  4N25K    QSL> via YU1SB          1100
ON4AVJ   144370.0  PA3ECU    backscatter cq          1102
AE9B    3799.0   VE1KC    CQ DX            VE  1105
DL7JAN   28018.5  UN0MO                     1105
W1NH    3530.0   RADIOJAPAN  ,Loud today           1106
W5XX    7007.1   ZK1/AC4LN  589 MS              1106
IZ7DMT   21070.0  PA3HBQ    BPSK31 Peter           1107
RA0BA   3531.0   W1NH     Dr. Bob HW ? Clear ere?     1107
EC1DQN   21071.0  DH5AO    BPSK31 JO51DJ Alfred       1111
K1VW    1819.5   VK6HD                     1111
RA0BA   3527.0   RA0BA    CQ NA              1111
US0AK   21285.0  ZB2IH                     1111
G8VHB   21285.0  ZB1IH    Gibralter            1112
G8VHB   21285.0  ZB2IH    correction         ZB  1112
JR2KDN   14199.9  HV5PUL    up 5 JA ok         HV  1113
RV3DSF   14175.0  RZ9JXU    RDA HM-20            1113
I2UUA   14197.0  LU7YZ    lp 59              1115
AE9B    1819.5   VK6HD    gud sig Mike        VK  1120
NO3TTY   14321.0  PA3GW    cq hrd              1121
RV3DSF   14171.0  RA2FBC    RDA KA-02 CQ RDA         1121
AE9B    1823.2   K1VW     CQ DX            K  1122
SP2JSS   18145.1  YQ0IPA    via YO3AS InterPoliceAsoc    1125
G4WFQ   21010.2  FY5KAC                    1126
DL0EKO   28010.0  JY4NE                     1127
SV1GYG   14202.0  SN70LXK   VIA SP7XK            1128
N5PHT   7005.0   HI8RV    599.W5.DIPOLE          1129
KT1V    7005.0   HI8RV    HI                1130
WR4K    7005.1   HI8RV                     1130
VE3NWA   7007.1   ZK1/AC4LN                   1132
W5XX    10100.0  ZK1/AC4LN  569 MS              1132
RN4HA   14141.0  UA1ONY    EU 035 YURIJ           1135
IK7XLU   50000.0  IK7NXM                    1136
JM1TUY   14200.0  HV5PUL    UP5               1136
DL3WJ   14200.0  HV5PUL    qsx 205 59/59 tnx fer new1    1137
PA7ZZ   21244.8  A61AS                     1138
GW3HWR   133370.0  EA3AXV    160ms +2dB tnx QSO        1140
PA7ZZ   18142.0  4N25K                     1140
DG3FK   14200.0  HV5PUL    nr.3, gd op           1141
N5RG    3507.7   RU0LL    GM Alex/579 NTX         1142
ON5JY   14197.0  LU7YZ    via LP 59+            1143
DL1EBR   14197.0  LU7YZ    LP 59 CQing           1146
KF7E    7007.0   ZK1/AC4LN  ZK1/s              1146
OH6GAZ   18145.0  YQ0IPA                    1146
JA1WLO   14015.3  EW2CW    CQ USA              1148
JA0MVW   1824.5   W8JI     cq weak             1150
JA1WLO   14200.0  HV5PUL    up5 #7              1152
N5RG    3507.7   VK3IO    Clg RU0LL            1153
PA3HGT   21245.0  A61AS    wkd via yo3fri dir or buro/op:  1153
OK1AUS   18150.0  IH9YMC    cq                1155
G8VHB   14200.0  HV5PUL    OM Tom qsx 5khz HF        1158
EA3KN   21240.0  LU2FYU    CQ CQ              1159
SP6NIF   14200.0  HV5PUL    up5               1201
M5PLY   28122.3  UR7IDR    BPSK31 SERGE           1203
PA3HGT   21240.0  LU2FYU    wkd               1204
G3AKU   21245.0  A61AS    A6                1205
ON5GM   28485.1  PY7PT                     1205
N3VA    18142.0  4N25K    sp event             1206
DS4FFD   7015.0   BG9BA    599               1207
W1JR    14200.0  HV5PUL    Up 5 for N. America       1207
W5NA    7005.2   HI8RV    HI                1209
DC8TS   142000.0  HV5PUL    I do not believe there is a bu  1213
G0TSM   28019.9  JY4NE                     1214
DH7KU   21007.3  CO8LY                     1215
F5RRS   28120.0  ZS4SS    BPSK31 1530Hz          1215
W1JR    14025.0  A4/DK1WU                   1215
JA3KWZ   7007.2   ZK1/AC4LN/N CW                1217
UA4HN   14197.0  LU7YZ    STRONG SIGNAL CQ         1218
W4NZ    7007.1   ZK1/AC4LN  lsng up 1            1218
EA7RCT   28020.4  JY4NE    QSL via K3IRV, no takers     1219
4X6ZQ   21280.0  VR2IG    Walter is back ...        1220
F5IDJ   18145.0  YQ0IPA                    1220
W0FLS   3505.1   VK3IO    hr nw              1221
DJ7RI   1278000.  DB0SWN    ATV jo43ro>jo54ci tropo b3 DL  1222
F8CNR   28120.0  ZS4SS    psk 1408             1222
DJ7RI   1278000.  DB0EUF    ATV jo53se>jo54ci tropo b5 DL  1223
GW3LEW   144370.0  F5RRS    u like try?441io71ps       1226
W6UC    3794.0   7J4AAL    5 elm @ 200ft          1230
JA7AYE   14197.0  LU7YZ    patagonia            1231
SP3JIA   21240.1  VK3VRC                    1232
DH7KU   21030.0  TO0O     QRS               1233
DS5KJR   7007.1   ZK1/AC4LN  ZK1/s              1233
N1DL    21281.5  OE3RSB                    1233
SM6IQD   21010.0  FY5KAC    op Andre             1234
AI9L    3505.1   VK3IO                     1235
DJ9BK   14000.0  PW0S     sp3bgd:rcvd a long time ago   1235
SM6IQD   28020.0  JY4NE                     1236
W3RJ    28005.0  6W/ON5TN   up 1               1236
DL0EKO   14025.0  A4/DK1WU                   1237
I0KNQ   21260.0  CM7BD    hrd               1240
DJ9KM   21030.1  TO0O     qsl via kc0w (Martinique ?)   1242
N5KI    3505.0   VK3IO                     1242
N4VN    18071.1  ZA1MM                     1244
UA9CA   14158.0  UA4AAC    Rda vg-12            1244
W6UC    3799.4   VK7BBW    paul @ tazmania         1244
N9NS    7007.1   ZK1/AC4LN  N. COOKS, partial calls, up1   1245
IZ4CZE   28005.0  6W/ON5TN   up 1               1246
9A4SL   21260.0  CM7BD                     1248
I6LVT   24894.0  9Y4/DL8DYL                  1248
K0JUH   3505.0   VK3IO    Wrk MN Big Gun - K0IEA   VK  1249
SV1DH   50000.0  3CVIDEO   S7;also 5ZVIDEO S7; no sigs   1250
W3FM    18071.0  ZA1MM    VIA LZ2UU            1251
K8AJS   21030.3  TO0O     FM Martinique        ??  1252
JM2HBO   21295.0  XU7TZG    Wim, QSL via ON4AJV       1254
DL0EKO   24894.0  9Y4/DL8DYL  up1, Irina            1255
I6LVT   28005.0  6W/ON5TN   up 1               1256
K4KFH   142152.0  VU2AU                     1257
N4VN    24894.1  9Y4/DL8DYL  UP                1257
F5ASD   28435.0  KP2/WA2TTI  CQ...              1259
OM7PY   21030.3  TO0O     zone8              1303
W4YOK   7003.0   OH7UE    LP                1303
SM6IQD   28005.0  BW/ON5TN   QSX up 1             1305
F5NOD   28005.0  6W/ON5TN                   1306
G4BGW   28020.0  PJ7/VA3RA/M                  1307
I4XCC 10 368815.0  OE8XXQ/B   559 tropo            1307
N9NS    21030.1  TO0O     MARTINIQUE, CQ-Europe via KC0W  1309
N9NS    21020.1  HI8RV    CQing              1312
W5GAI   7007.0   ZK1/AC4LN  IOTA OC-083 N Cook UA4WHX    1313
IK5ZAI   28450.0  EA8/IK1JPV  Flavio, Gran Canaria       1316
K5SWW   7003.2   OH7UE    LP gud sigs           1316
RA1AG   14195.0  XU7AJV    via on4ajn            1316
DL6AA   14200.0  D68C     still NO QSL rcvd!!! bad mgr   1317
N1DL    21252.2  4N25K    YU                1319
W6TG    3795.4   RW0QA    Pete            UA9  1319
DK3WG   14200.0  D68C     I rcvd via G3SWH         1320
RN4HA   14015.2  VR2UW    cq dx              1321
I6LVT   18069.5  VR2UW    VR                1322
EA5GEB   21252.0  4N25K    cq cq              1323
DL4FAY   24945.0  PA3GIO/VP9                  1324
PA1SIX   50000.0  KM18     iono-> still weak Es       1325
I6LVT   21020.0  HI8RV                     1328
PA0J    14195.0  XU7AJV    via ON4AJV            1328
VE1SKY   14203.9  ER4DX                     1329
SV1BYI   14200.0  HV5PUL    QSX 14205            1330
W5GAI   21252.1  4N25K    YU VIA YU1SB           1331
W2SF    21040.0  VU2BK    cq             VU  1333
DL5MHD   24894.1  9Y4/DL8DYL  wkd 1.2up            1334
N4TB    24893.9  9Y4/DL8DYL  qsx up              1334
WW5L    24940.0  CP6XE    cqing              1334
VE3FGU   28020.0  PJ7/VA3RA/M 559            PJ7  1335
I6LVT   21030.0  TO0O                     1336
RU3AV   28022.8  JY4NE    JY                1336
DK1KR   2329875.  DB0YI    jo42 579>jo53        DL  1337
G4YVV   28455.0  Z21KF                     1337
K5SWW   7007.0   ZK1/AC4LN                   1337
EA5GEB   14200.0  D68C     Comores.             1339
YO6ODN   14005.0  HV5PUL    59 + + Vatican         1339
W6UC    3799.0   OH7UE    manu bangiin iin alreadyy    1340
IZ4CZE   14025.0  A4/DK1WU   up                1341
W9OP    18069.8  MM0XAU    EU012              1341
DL2VSF   14276.5  YL85UZ    op.Tur via YL2UZ        1342
SP9P    14200.0  HV5PUL    qsx 142005 qsl via qrz.com HV  1343
ON4GDK   14200.0  HV5PUL    up5 looking for %237       1345
WW5L    18140.0  PA3GSU                    1345
F5BBD   24940.0  CP6XE                     1346
ON4RNV   3722.0   PA0SSB    with PA0SSB homebrew RXTX rema  1346
K2WE    28005.0  6W/ON5TN   6W                1348
KF7E    14025.0  A4/DK1WU   weak, LP; Nil SP      A4  1348
ON4VP   21255.0  XE1REM    loud               1348
I0KNQ   14190.0  LB9JE    pfx if need           1349
N7UA    3799.0   SM5RQ                     1349
G8VHB   28455.0  Z21KF    Om Maurice in Harare       1350
JA6SRB   3503.0   W7CB     gud sig           K  1350
DG2LBF   18157.0  VE3QT    59 Dennis            1353
IK0FTA   50048.0  TR0A     bcn 55n sri call         1354
OH5BR   3790.0   W5YU     et co, good opening!       1355
IZ2ACG   24945.0  VP9/PA3GIO  5-up               1357
SP9P    28455.0  Z21KF    big signal 59 +25 dB via qrz.c  1357
W6UC    3790.0   OH2PM    a plethera of eu on band     1357
WA8TNO   28015.0  CP6/DF9GR  cq                1357
N1DL    24930.0  LX1NJ    LX                1358
RA1AG   24945.0  VP9/PA3GIO  qsx 5 sp             1358
DL2RUF   28014.8  CP6/DF9GR                   1359
G8VHB   28501.0  Z22JE    Dudley           Z2  1359
I0KNQ   28501.5  Z22JE                     1359
PY2NB   21070.0  PY7ZZ    #PSK31              1359
TR8CA   50110.0  SV1DH    539               1400
VE1SKY   18140.5  PA3GSU                    1400
IK5ZAI   24930.0  N1DL     NA-052 Marco Isl.        1401
EA7RM   50048.0  TR0A/B    579               1402
AI9L    24894.1  9Y4/DL8DYL  up 1            9Y  1403
I0KNQ   21255.0  XE1REM    hrd cq eu            1404
KA7T    10103.6  OM3PC    559 LP Idaho           1404
EA7RM   50110.0  TR8CA    59                1405
W3CV    24907.0  6W/ON5TN   cq..cq..          6W  1405
E21EIC   21070.0  HS0ZBS    BPSK 1400Hz.           1406
PA0J    21255.0  EX1REM                    1407
DL6NAA   432200.0  ANY     sked to jo50vf?         1408
E21EIC   21070.0  EA5ACG    BPSK 1500Hz           1408
RN6BN   1823.5   RN6BN    CQ USA LP            1408
IK0BZY   144363.0  M5MUF    RRR,hr 30w+1x6el I go 1st    1409
VE1TK   21302.2  EW8AM    cq             EU  1409
EH5AX   50110.0  TR8CA    59+40              1410
E21EIC   21070.0  PY7ZZ    Fred on BPSK 2500Hz       1411
DL6NAA   432200.0  ON4DPX    i call cq ur dir in cw   ON  1412
EA5BRE   21255.0  XE1REM    ..not EX             1412
LA7FJA   14248.0  YQ0IPA    cq. Qsl->YO3AS       YO  1412
EC1DQN   21071.0  HS0ZBS    BPSK31              1413
ON4RNV   14025.0  XU7AJV    and a BIG LID on QSJ !!!!!!!!  1413
EA7RM   50110.0  ZS6NK    cq cw              1414
SM7EH   24894.2  9Y4/DL8DYL                  1414
DJ7RI   14019.0  PJ7/VA3RA/M pete strong           1415
F4DRA   50110.0  TR8CA    52 in JN09 73's.         1415
F5TND   50110.0  TR8CA    59 =20 IN96ol mci Alain     1416
N9RD    14030.0  A4/DK1WU   new freq             1417
PA0J    21255.0  XE1REM    sorry wrong call!        1417
DJ7RI   28023.0  JY4NE    cq                1419
DS5KJR   3505.5   N6BT                     1419
DJ7RI   21020.0  HI8RV    op: chikin         HI  1421
HB9SJV   50110.0  TR8CA                     1421
RU3AV   21030.3  TO0O     ??                1421
DL8AAM   24945.0  PA3GIO/VP9  down5           VP9  1422
PA3DGH   24945.0  PA3GIO/VP9  5 down              1422
EC1DQN   21072.0  LU6DAT    BPSK31 cq cq           1423
DL6NAA   432970.0  SK7MHL    bcn jo65 559 in jo50vf      1424
F8OP    50110.0  TR8CA    57 JN26 > JJ40          1424
G8VHB   21302.0  EW8AM                     1424
W5GAI   24906.9  6W/ON5TN   QSX 24908.4         6W  1424
ON4CAU   14243.0  GI7VXC    alan very strong         1425
VE1TK   21290.0  OK2OV    cqdx               1425
F4JVG   50110.0  TR8CA    rx 55 jn16            1427
K4CEB   28501.0  Z22JE    cq na              1427
SV2EVS   28025.0  VE1BN    heard, in a qso.         1427
OZ4LP   28019.5  PJ7/VA3RA  /m                1428
W7WA    7008.0   UY2VM    FB sigs             1428
IW1AZJ   50110.0  TR8CA    still 59 in jn35         1429
IZ1DCD   24945.0  PA3GIO/VP9  55 5dawn             1429
K6YK    7003.1   ON4AEK    CQ'ING              1429
PB9FN   24945.0  PA3GIO/VP9  QSX 24940.0 VIA BURO       1430
KA2BZS   28502.0  Z22JE    Dudley Clg cq NA      Z2  1431
PA1SIX   50000.0  JP99     iono->Aurora           1432
IK7IMO   50110.0  TR8CA    59 jn90             1433
HI8ROX   47900.0  CEMUSIC   very weak            1434
OE6BMG   24894.0  9Y4/DL8DYL  good sig             1434
UA6AF   10116.2  EZ0/UT3UV  EZ                1434
F4DRA   50000.0  F1BBK    hrd 55 cq cq 73's        1435
K4CEB   28022.5  JY4NE    cq cq            JY  1435
F5PAU   50110.0  TR8CA    59 in IN88CB           1436
W6RJ    3506.1   SM5CEU                    1436
N6JZ    18146.0  6Y5/G3ZMK  Jack               1437
OH9PH   3789.0   SM5RQ    SM                1437
ON4RNV   24945.0  PA3GIO/VP9  still there but only 51 hr jo2  1437
TR8CA   50250.0  IW9FBS    I copy you 599 on PSK31     1437
E21EIC   21292.2  UT1EK    CQ..               1438
K6YK    7006.6   ON4IQ    CQ'ING              1438
K6YK    7007.7   UY2MM    CQ'ING LP            1438
DS1CCU   1800.0   DS1CCU    test            HL  1439
W6RJ    3508.0   LY2BW                     1439
IK7UFL   50110.0  TR8CA                     1440
EA7HG   29600.0  SV1FKG    FM DIRECT            1441
SP2FAX   3794.1   JT1CO    loud               1441
SP6KFK   14083.4  SM4FZW/3P  cq cq rtty. China ??    BY  1441
VE1TK   21270.3  SK7OL    cq no.am.            1442
EA7HG   29600.0  OH8GCW    FM                1443
K7ZV    3794.0   JT1CO    cq dx              1443
EA7HG   29600.0  OH2GEK    FM                1444
W4TME   21270.0  SK7OL    op Otto. cq cq          1444
F5ASD   28440.0  5V7BR    5/7 here             1446
F5TTI   24945.0  VP9/PA3GIO  split 24935           1446
K2XX    21273.9  SV3FUO                    1446
OE5NNN   7006.0   JA3KLI                    1446
W8CAR   28027.8  S51PL                     1446
EA7HG   29600.0  LA4WKA    FM 59+60             1447
OZ4OC   14030.0  A4/DK1WU   up                1447
F8CIL   50110.0  TR8CA    55                1448
EA7HG   29600.0  SM6TDA    FM STRONG 59+60         1450
EA7HG   29600.0  VE2PC    FM DIRECT            1453
JE1TRV   7008.0   UY2VM    strong via dl6mhg        1454
W6RJ    3797.0   LZ1JY                     1454
EA8EE   29600.0  EA8ADH    WIRES II NODE www.vxstd.com/en  1455
F5LMK   7076.0   CQ1CQ    Reinland Pfalz          1455
F6GOX   28440.0  5V7BR    belle ouverture 55 qsl F5RUQ   1455
ON4CAU   7067.0   ON7FF    op => henry in ieper,sp event  1455
AA4MI   28010.6  IK2ZJR    cq              I  1456
EA8EE   29600.0  EA8EE/L   www.vxstd.com/en/wiresinfo-en  1456
F4JVG   50047.0  TR/B     549 jn16             1456
K4WI    28425.0  9H1YZ                     1456
W4TME   28478.0  F8DGY    op Chris cq cq          1457
WW5L    21310.0  HB9BYZ    cqing              1458
AA4MI   28032.0  F5UMP    CQ                1459
IK1YMF   28449.0  CP6XE    Miguel cq cq qsl > IK6SNR    1459
S52QM   24894.0  9Y4/DL8DYL  up                1459
K4WI    28498.9  V51E                     1500
S52QM   3504.0   JT1CO    cq             JT  1501
W6RJ    3799.0   LZ1JY                     1501
SM4CJM   3797.0   W6RJ                     1502
KK4TR   24945.0  PA3GIO/VP9  qsx 10 down           1503
F6GOX   24894.0  9Y4/DL8DYL  up 1.53 GL!           1504
OK1HKF   10116.1  EZ0/UT3UV  tnx               1504
OZ6AGD   10116.0  EZ0/UT3UU                   1504
W6RJ    3789.0   SM6GZ    w others             1504
KA7T    10107.0  UR6IM    579 SP Idaho           1506
DL3JE   24945.0  VP9/PA3GIO  QSX 24935.0           1507
ON4CCX   21071.6  UN7MO    RTTY               1508
ON7FF   7067.0         10 euros for ON7FF QSL ???!   1508
F5AXG   24945.0  VP9/PA3GIO  QSX 24.935            1509
SP3IQ   24945.0  VP9/PA3GIO  24935 tnx !           1509
W6TER   24906.9  6W/ON5TN   QSX 24908.41           1509
EA7HG   29600.0  SV1AHB    FM DIRECT            1510
IZ8CCW   14208.6  GU4CHY    GU                1510
W7WA    7004.0   VU2GSM                    1510
J43LA   7046.0         cq few takers          1511
N7SEJ   7001.5   T99W                     1511
VE3YV   24894.0  9Y4/DL8DYL  9Y                1511
AA4MI   28027.6  P43JB    599               1512
N9RET   28233.5  N9RET/BCN  TNX Phil WB7AEI fer QSL!     1512
DJ6TK   10116.1  EZ0/UT3UU  European Chaos          1513
IK3GHW   14195.0  XU7TZG    via on4ajv            1513
DF5UL   24907.0  6W/ON5TN   up!               1514
KA7T    10106.6  VR2UW                     1514
N7SEJ   7003.0   ON4AEK                    1515
VO1SO   14253.0  4N25K    QSL/yu1sb          YU  1515
W6RJ    3789.0   OE6MBG                    1515
AA4MI   24899.8  IS0HQJ    CQ                1516
IK3GHW   14192.0  9M6OO                     1516
ON4LO   28440.0  5V7BR                     1516
JA8XYX   7001.0   T99W     CQ                1517
E21EIC   14192.0  9M6OO    QSX 198 via N2OO      9M6  1518
9H1SP   28440.0  5V7BR    Bob via F5RUQ          1519
K4MPE   24906.8  6W/ON5TN   New this band-tnx!        1519
AA4MI   21018.9  S59AA    CQ                1520
EA8EE   29600.0  EA7HG    EA                1520
ON4CD   10106.3  VR2UW                     1520
PH2M    14253.0  4N25K    Special Callsign, Aca from Bel  1520
AA4MI   21006.5  DK0GUB    CQ                1521
AA4MI   28028.6  P43JB    CQ                1523
G3ZES   1828.5   SV3RF    Agelos Cq Dx still day light h  1523
IZ0EGC   50250.0  IZ0EGC    test on psk-31        I  1523
F8DQZ   28440.0  5V7BR    59=20 ouest france        1525
IZ8CCW   14010.3  YB1HDF    >ea5kb           YB  1525
N7SEJ   7012.6   DS2QJS                    1525
F5GTR   50048.5  TR0A/B    549 in in 96           1526
ON4CAU   7096.0   TM1NDL    op => jean via f8csd sp event  1527
ON4LO   24945.0  PA3GIO/VP9  10dwn              1527
IZ8CCW   14224.0  VU3DJQ    cq cq            VU  1530
SV1VS   50110.0  SV1VS                     1530
9H1SP   14192.0  9M6OO    via N2OO up 6          1531
IZ8CCW   14213.5  ON4PTC    ON                1531
SP2FAX   3789.0   N7UA     vy srew path- 80         1531
AA4MI   24906.9  6W/ON5TN   QRXING 2 MINS.         1532
F5MOO   28470.0  FY5KAC    59 here             1534
IZ8CCW   14192.0  9M2OO    #3 up5           9M2  1534
IZ8CCW   14192.0  9M6OO    #3                1534
SM0DTK   7007.0   SU9NC                     1534
VE3YV   21071.2  EA6AEI    psk -2129            1535
ON7GO   10114.0  EZ0/UT3UV  up 3               1536
K6YK    24894.0  9Y4/DL8DYL  UP                1537
KW7V    28505.2  ZS/KI4ARA  ZS                1538
AA4MI   24894.0  9Y4/DL8DYL  SMALL PILEUP           1539
DL3FF   24899.7  5N0HVC    1 up via OK1DXE         1539
JA8XYX   7007.0   SU9NC    FB SIG              1539
W7WA    7007.0   SU9NC    40wpm big euro pile       1540
F5JKK   10106.0  VR2UW    CQ                1541
G3PLP   24945.0  PA3GIO/VP9  LSN 24935            1541
K4MPE   24900.0  5N0HVC    up 1-gud sigs        5N  1541
ON5LGS   21316.0  5N8HEM    mounir              1541
IK4PLW   10114.0  EZ0/UT3UU  now qrt...         EZ  1542
ON4NA   14213.6  ON4PTC    Danny SP.EV.PASSENDALE >ON7YB  1543
SP3IQ   24907.0  6W/ON5TN   up 2               1544
F6IRO   7007.0   SU9NC    GOOD RST             1545
IZ4CZE   24894.0  9Y4/DL8DYL  up 1.5           9Y  1546
OZ4LP   28328.0  LU6XAH                    1546
ON4CAU   7093.0   ON4PTC    op => gino via on7yb sp event  1549
D88S    28120.0  D88S     psk... try eu          1550
DJ6JJ   3400160.  PI7CKK    jo 33 599 in jo31      PA  1550
DL4PY   7066.7   ON7FF    Special Event Station (FLANDER  1550
DL4PY   7066.7   ON7WW    Special Event Station (FLANDER  1550
K4GM    24906.9  6W/ON4TN   up                1550
VE3YV   21072.0  IS0YWA    CQ psk -2635           1550
DJ6JJ   10368200  PI7EHG    599+ jo22jh in jo31ld    PA  1551
PH2M    14270.0  US5UZ    My freq !            1553
DJ6TK   10109.5  UK8UC                     1554
F6IRO   10109.0  UK8UC                     1554
OH1NOR   144450.0  DL0UB    JO62-KP00 519 1051km       1554
ON4NA   7066.7   ON7FF    sp.ev.FLANDERS FIELDS en of WW  1554
SP2FAX   7066.7   WE      accepted, but no somuch     1554
AA4MI   21008.4  II1DT    CQ              I  1555
AA4MI   21016.2  F5JU     CQ              F  1557
G8VHB   18122.0  CU2/DH5ST/P                  1557
RK6AXS   7061.6   RX6AY    rda KR-13            1558
F8ADY   28453.0  NZ5P                     1559
IK7AFM   24945.0  PA3GIO/VP9  qsx 10down; qsl>HC        1559
ON7GB   3504.0   JT1CO                     1559
KC2TN   14192.0  9M6OO    QSX 14197 by Numbers       1600
F5BBD   28470.0  FY5KAC                    1601
NP4SG   14192.0  9M6OO                     1601
S52V    14180.3  K6MB     long pass strong         1601
ON4CAU   14190.0  EA8AOC    cq cq           EA8  1602
IZ1DCD   14192.0  9M2OO    59 up5 mnr n2oo         1603
F5ASD   7096.0   TM1NLD    F                1604
F5LLN   18071.8  TO6M                     1604
IK7AFM   14213.5  ON4PTC    spec. event; qsl>ON7YB      1604
WB3LHD   24906.1  9H1AL                     1604
AA4MI   21030.3  TO0O     PILEUP           ??  1605
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.01 s