DXDB

DX spottings on December 11 2003 - page 1 of 4

EA2AFV   3504.0   W3BP                     0000
VA3EEA   7006.0   J8DX                     0000
N6SW    10106.0  J8DX     up 1.5           J8  0005
DC4FS   3789.0   RA3AJ    op. Val in Moscow        0008
N6NU    7020.0   ZF2AH                     0009
OK2PAY   3505.0   UK8BQ                     0010
VA3EEA   7013.2   CO7PK    JOSE               0010
VE7WJ   14192.0  LA2FKA    art  59 5 el b         0010
KG8GW   3515.6   9A4A     CQ                0011
K2XX    7012.3   CU2BJ                     0012
HA6NY   144360.0  UR5SKB    160ms back scatter     UR  0014
K6YK    7005.9   J8DX     UP 1.5              0015
N8WRL   7012.4   CU2BJ    Messias Via BURO         0015
RA3AJ   3792.2   UA9LR    z17               0016
LA0FX   7006.2   J8DX     up             J8  0017
W5VX    3505.9   4X4WN                     0017
PE1IKX   144358.0  CT1FOH    JO11)IN50 Tnx!          0018
WB9QFW   50018.0  VE4ARM/B   52A EN09>EN54          0020
PE1IKX   144358.0  I6WJB    Sure. 358 OK? WJB 1st      0023
VE1ZZ   1840.0   CT1EEX    cq                0026
W3KB    7020.0   ZF2AH    ZF                0028
K1UO    1826.0   OZ8ABE                    0030
OX3SA   50057.0  TF3SIX/B   still in after 3 hrs=      0030
W3CV    3506.0   4X4WN    up                0032
HL1LTC   50017.0  JA6YBR    bcn 599 Es open         0033
RA3AJ   7012.0   UA9UFO                    0035
K5KV    3506.0   4X4WN    3QSO'S 3YRS ZERO QSL       0037
RA3AJ   7003.8   RV9UGF    op andrej            0037
HL1LTC   50010.0  JA2IGY    bcn 599             0038
G4FVP   50064.0  GB3LER/B   52A aurora in IO94        0039
W8DL    3506.7   4X4WN    579 in West Virginia       0040
N7OJ    10106.0  J8DX     up 1.6              0041
RA3AJ   7005.3   PJ2/W8TK   loud               0041
N7OJ    7006.0   J8DX     UP 1 - 2 great CW ops two band  0042
DS1CCU   50027.2  JE7YNQ/B   599 japan open       JA  0043
HL1LTC   50110.0  DS1CCU    cw cqing             0044
DS1CCU   50110.0  DS1CCU    cq cq JAPAN OPEN      HL  0045
N4GM    10106.9  PZ5RA    CQ             PZ  0045
K1IB    3506.0   4X4WN    QSL via AA6AD          0046
AJ9C    7003.0   XE1XR                     0054
DS1CCU   50110.0  JA2IUG    QSB 559             0054
W2KP    3506.9   4X4WN    SIMPLEX HUGE PILE        0054
W2KKZ   3509.0   HP3XBI    CQ CQ              0055
IW4EHZ   144376.0  PE1AHX    FSK441 MS 340ms 11db       0057
K1UO    1821.8   3Z8IMA    CQn             SP  0058
AA3LX   10106.2  J8DX                     0100
W4TRY   3800.0   OM3EY                     0101
OK2PAY   3508.5   HP3XBH    CORRECT CALLSIGN !!!    HP  0103
W6KK    10106.2  J8DX     J8                0106
AA0CX   7003.0   XE1XR    nice 'n loud           0107
W4TRY   3792.0   OK2BJJ    CQ JAN             0109
K7JY    7062.0   J8DX     qsx 7208          J8  0110
OK2PAY   3507.8   UK8BQ                     0110
VE3DZ   3511.0   KP2/OK1TN                   0111
WB8ZRL   3508.7   HP3XBH                    0112
K7RL    7054.0   VU2WAP    cq simplex            0114
KN9N    3511.4   PJ2/OK1TN  nice copy!            0114
W6IYS   10106.9  PZ5RA    599 nr SF            0114
VE3DZ   3511.0   KN9N     where did get PJ2        0115
JH7XRZ   50038.0  C21SIX/B   beacon              0116
WA3KYY   3792.0   OK2BJJ                    0116
WB6RSE   3511.3   KP2/OK1TN                   0116
VE7CCL   3792.0   OK2BJJ    nazdar honzo           0118
K4YKZ   7195.0   PJ2/K9SG   91F               0120
W8KIC   10110.0  J8DX                     0120
PY2PA   1827.0   ZP6CW    cq                0121
LA2YMA   144370.1  FSK441    nil giving up now        0123
PE1L    7005.0   5X1X                     0123
WA8JOC   7062.0   J8DX     LISTNING 7208 58OH        0126
W3HQ/KP2  7023.0   W3HQ/KP2   calling cq - running qrp  KP2  0127
W8NN    7062.0   J8DX     QSX 7208.00 CQ.. lonely     0129
K4WES   10110.1  J8DX     simplex, no pile up       0130
N4PDV   3799.9   OM3EY    Eduaed, 53 into NC        0132
JG3LEB   50007.7  DU1EV    beacon strong        DU  0135
K8XS    3791.0   V47UY    Larry              0135
WB8ZRL   3505.0   3B8CF    cq                0136
ZP6CW   1817.5   W1AW     559 and building         0136
W3YY    3510.0   KP4ATF                    0138
K5AV    10107.0  PZ5RA                     0139
VK3OT   50027.0  JE7YNQ    WEAKER NOW            0140
VK3OT   50110.0  JH7XRZ    559 IN VK3            0141
W5USM   101069.0  PZ5RA    up 250 Hz, using tight filter  0142
JG3LEB   50057.9  VK4RGG    beacon              0143
WA8JOC   3505.0   3B8CF    LISTENING UP 3 NW...       0144
K3JJG   1825.0   ZP6CW    Doug wkg NA           0155
K3JJG   1826.0   ZP6CW    FREQUENCY CORRECTION       0155
JH7XRZ   50111.0  VK4AN    559 tnx             0158
KC9JS   3790.9   V47UY                     0159
PY2BRZ   7008.0   PY2DX    cd dx big sig          0200
V47FNH   3791.0   V47UY                     0203
CT1ELC   3791.0   V47UY    TNX LARRY 5/9          0205
W6OAR   3505.0   3B8CF    Up 2               0206
ZF2BB   3791.0   V47UY                     0206
K3MD    3509.9   KP4ATF                    0209
W4TRY   3798.0   PJ7/W3EH   GEORGE              0209
K4SV    1826.0   ZP6CW    Calling you on freq       0210
K4CQY   3795.1   XE1REM                    0211
N9RV    1831.4   ON4WW                     0212
W8LRL   1831.5   ON4WW    LOUD               0212
N9RV    7005.9   3B8CF                     0214
M0ORE   1800.0   M0ORE    #5                0215
AB0NSO   1800.0   AF0NSO    yitb253             0216
K1VW    1829.8   EA1CRK                    0216
V47UY   3790.0   W5EUQ    wrked u 17m&75m tks. Bob     0216
JG3LEB   50043.2  ZL1VHF    beacon              0217
W8XF    10110.1  J8DX     back now             0218
B0ZO    1800.0   ABONSO    NOT FUNNY BUT I AM ABONSO    0219
JG3LEB   50104.9  VK3AMK    cq cw              0221
VK3OT   50110.0  JH1WHS    599 CQ              0222
B0ZO    1800.0   B0ZOID    u b cber             0224
W6KY    7005.0   J8DX     ...             J8  0225
W8LRL   1834.2   DL2HRE                    0228
W0EWM   3791.0   V47UY    5/7 in MO QSL kj4uy       0229
K1VW    1829.2   ZC4CW    qrt ?              0230
VA3EEA   7001.9   K1RX     CQ DX              0230
K2HJB   3799.0   J8DX                     0232
K1VW    1831.5   ON4WW    looking for W7/W7        0233
VA3EEA   7003.0   XE1XR    XE                0233
K1VW    1832.9   UA6LV                     0235
N6NU    7002.9   XE1XR                     0236
NK7C    3791.0   V47UY    nice signal in Nv        0238
NK7C    3799.0   J8DX     simplex             0239
W0DR    1800.0   ABONSO    INTELLECTUALLY CHALLENGED!!!   0239
CT1ELC   3799.0   J8DX     Wayne via W8QID CQ CQ      0241
N6KZ    7006.0   CO6WJ    CHIRPY!             0241
VA3EEA   7006.0   3B8CF                     0242
N6IG    10109.8  J8DX                     0243
K1VW    1825.8   SSB     LOWER SSB            0244
KW7V    3791.0   V47UY    57 in Az          V4  0245
N3BB    7006.1   3B8CF                     0245
N6CT    7005.4   3B8CF    correction            0245
AK3E    3799.0   J8DX     VIA N8QET            0246
K2HJB   3795.0   XE1REM                    0249
N4XD    1831.5   ON4WW    ON                0249
KG4QMI   3791.0   V47UY                     0250
N2WB    10109.8  J8DX                     0252
KD8AX   3799.7   J8DX     5/9 OH from Pete (N0FW) on St.  0254
N9AU    3799.6   J8DX                     0254
W4ZAN   3799.5   J8DX                     0254
W6KK    3799.8   J8DX     It's Pete            0255
N8TT    3795.0   G3WXX    Tony               0256
UA4LY   1819.0   UA3PB    cq                0257
UA4LY   1830.1   US7IA    cq                0258
W4ZAN   3799.7   J8DX     Op:Pete via W8QID        0258
WB5BYO   10109.1  J8DX     strong sig            0258
UA4LY   1824.4   UN7AM    CQ DX              0301
W3QU    3798.0   TI2KAC                    0302
AK3E    3798.0   TI2KAC    oP cARLOS.            0304
K3JJG   1800.0   UA4LY    GM DR Serge         UA  0304
K3JJG   1830.0   ZC4CW    George under BC spur    ZC4  0305
UA4LY   1830.0   ZC4CW    CQ                0305
NK7C    3798.0   TI2KAC    lite copy west coast    TI  0307
W0EWM   3799.8   J8DX     5/7 in MO          J8  0308
W4ZV    1824.4   VE1ZJ    RU Deaf?             0315
LU7HF   10109.0  J8DX                     0316
UA9MA   3508.0   UA9MA    CQ DX              0318
DK5PR   3508.0   UA9MA    Gena, any help with 4K2OIL-QSL  0319
LY3UM   1833.0   UA6LV    cq dx            UA  0319
W3BGN   1832.0   LY3UM    CQ                0319
K5UZ    1830.1   ZC4CW    rough copy sans beverage     0320
K2XX    7015.2   XE3WAO                    0325
UA9MA   3508.0   DK5PR    4k2oil qsl via my qrz,.com adr  0325
W3BGN   1831.1   DJ3VI    CQ                0327
K2XX    7017.2   CO3RP                     0328
W4ZV    1821.6   ZC4CW    Moved again           0329
W4ZV    1821.9   ZC4CW    CQ                0329
UA0SC   14033.0  JH9FNB/MM  cq cq              0331
VK6SIX   50304.0  VK6RSX    599 PLUS Es 1450km north     0331
WA2VQW   10108.0  J8DX                     0331
AD0K    7017.0   CO3RP                     0336
K1VW    1832.1   LY3UM                     0344
N9NS    1824.0   J8DX     CQing, no takers         0345
W3BGN   7007.1   UA9MA                     0354
W3BGN   1833.0   UA6LV    CQ                0356
N6CT    7005.0   J8DX     UP                0358
AD0K    7005.0   J8DX                     0405
W5GAI   7004.8   J8DX     IOTA NA-109 7006.1 V. W8QID   0406
KB0FHP   50125.0  WB2OYL    fn21               0414
N6CT    7002.9   S58T     CQ                0415
UA6LV   7004.0   5X1X     cq                0417
W3BGN   1834.5   IV3PRK    CQ                0418
DL8LAS   1826.7   K3UL     bob               0425
N0RQ    10107.7  TO4E     calling cq, not sure if real   0425
SP1MWK   1834.5   IV3PRK    CQ DX              0425
W8FJ    7007.8   9J2CA                     0425
K4XO    7005.7   V51AS                     0426
W8FJ    7005.8   V51AS                     0426
F5ASD   3789.5   K1GG     lookinf for Russian stations..  0428
W6SZG   7005.7   V51AS    gd sig to ca - wk'd simplex   0428
YO5BBO   3507.0   YO5BBO    CQ USA              0428
DL8LAS   1826.7   K9DX                     0429
W6KY    7005.6   V51AS    ...               0430
WB6EJL   7005.7   V51AS    Good Sig West Coast       0430
I6WJB   144370.0  FSK441    any station QRV forr sked?    0432
OM5XX   10108.0  TA1/PA4WM  cq                0432
W5GAI   10107.7  TO4E     IOTA AF-009 VIA F5OGL      0435
AC5AA   10107.7  TO4E     QSX 10108.76 vy lite hr     0438
N4QV    7005.8   V51AS    QSX up a bit           0440
N0TW    7002.7   4S7RO/6Y5                   0441
OK2PAY   3509.0   SU9BN                     0442
WA5KBH   10107.0  TO4E     weak but first call in LA, up  0442
OK2PAY   3511.9   TA1/PA4WM                   0444
AB0VB   7005.0   V51AS    up 1 1st call          0445
RA3AJ   3789.5   K1JJ     for Russians BIG! Antenna!    0446
N7RT    10107.7  TO4E     Sounds phoney, CW vy slow    0448
OK2PAY   3500.8   ZA1FG                     0451
W9OP    7005.6   V51AS    CBA               0454
ZS4TX   10107.8  TO4E     Loud in ZS .. CQ slow CW     0454
LW1EXU   7005.5   V51AS                     0456
NX4D    1831.2   DF2PY    CQ                0456
SV2CUI   7005.0   4S7RO/6Y5                   0457
N0TW    7004.9   4S7RO/6Y5  FREQ CORRECTION         0458
NX4D    1833.0   LY3UM    CQ                0459
N0TW    7002.5   S58T                     0500
DJ5RE   7005.4   4S7RO/6Y5                   0501
K6JAJ   7004.9   6Y5/4S7RO                   0502
N6ALO   10107.6  TO4E     weak               0505
LA2YMA   144370.1  FSK441    nil giving up now        0517
I6WJB   144370.0  LA2YMA    I am ready for test 434 I6WJB  0520
UA9MFB   1413.1   OK2SG                     0527
UA9MFB   14013.0  OK2DX                     0530
IK2FIL   50260.0  FSK441    CQ FSK441 TX FIRST JN45     0541
W6KY    7005.7   TI2PZ    ...               0542
CX5BW   7052.0   CE3CDV    Calling CQ            0544
IK2WXQ   3798.0   AA1BU                     0545
IK2WXQ   3798.5   AA1BU                     0545
IK2UTT   3790.5   EA9IE                     0550
W6XK    3506.1   LZ1PM    cqin'              0551
G4IIA   3790.5   N7JW     s9 in UK             0553
PA7A    7087.8   LX1KC                     0553
9A2TN   10107.7  9A2YM    Steve, CQing           0555
KC4OR   14215.0  ZK1JD    wrking a zl who is mm      0555
PE9PE   3798.5   AA1BU    WITH EUROPEAN GROUP       0555
W4XDX   7001.0   DF2PY    WOLF CQ CQ CQ          0600
OK1DOT   3509.2   W8JI                     0601
W0YR    7006.9   HA5WE    CQ                0603
W4XDX   7001.0   DF2PY    WOLF CQ CQ C           0603
IK6ZER   21021.0  TO4E                     0606
SV2CUI   21021.0  WKD     up 1 good sign in sv2      0606
DJ9KM   21021.0  TO4E     up                0607
OK1GK   14200.0  TY4JM                     0607
HL5FUA   21000.0  TO4E     any band no copy!!        0609
PE9PE   3798.5   OE6MBG    CQ North America         0613
UT5RP   14070.0  FK8GX    PSK31 @1880Hz CQing       0616
4Z5MO   24894.0  TO4E     simplex, strong         0617
F6AOJ   24894.0  TO4E     weak but workable        0618
F6AOJ   21021.0  TO4E     55 speedy cw           0619
PE9PE   3798.5   N7JW     Louder than East Coast      0619
SM5CEU   21020.9  TO4E                     0619
UT5RP   14070.0  LY2BOS    PSK31 @1780Hz          0619
PA0RDY   18098.0  TO4E     RTTY UP 6            0620
UA3AKO   24894.0  TO4E     cq cq              0620
UT5RP   14069.0  FK8GX    PSK31 @1850Hz nw hr       0620
F6AOJ   18097.9  TO4E     QSX 18103.92 RTTY 57      0621
PA0JSE   24894.0  TO4E     Simplex, going stronger now!   0622
I4YNO   144370.0  WSJT     cq dir. north from JN54KP    0625
SM5CEU   18098.0  TO4E     CQ RTTY             0625
VK5ZMB   50046.0  VK8RAS    Alice Springs beacon S9     0625
IV3KFB   3798.5   AA1BU                     0626
VE7DUB   50041.6  VE6AMU/B   53A D033             0626
HL5FUA   1800.0   TO4E     verry sorry all band no copy   0629
DJ9KM   18096.7  TO4E     wkd up 7 *rtty*         0630
F5IDJ   7009.0   ZA/Z35M                    0636
DJ6TK   24894.0  TO4E     nil into JO53          0637
S59AA   7001.0   ZA1FG    YL Deni             0637
JA1RL   1800.0   HL5FUA    DONT' UP EXCEPT YOU CATCH DATA  0638
OK1DRQ   24894.0  TO4E     also nil in JN69QS        0639
SM5CEU   24894.0  TO4E     CQ CQ UP 5            0639
PE9PE   3798.4   AA1BU    CQ DX              0640
OK2BDB   24894.0  TO4E     nil in JN89UF          0641
JN4ASA   21020.4  BX3/DJ3KR  CQ...              0648
K8CX    1823.0   DL9YX    cq                0648
F5UOE   14260.0  Z???                     0649
F6GCP   18097.9  TO4E     *RTTY* CQ            0650
DL3APO   14260.0  ZC4TS    Tom cq              0651
DJ9HQ   10107.0  ZA1UT    cq                0652
HA0DU   24894.0  TO4E     up5, 559 on 3el at 36m      0652
HA1AG   24894.0  TO4E     579 on a vertical        0653
F6GOX   24894.0  TO4E     nothing in jn18! propa N/E EU.  0654
W4XDX   3508.6   DK2FG    CQ                0656
SP6N    24894.0  TO4E     not in jo71 5 el ant.     0659
IK2FIQ   1807.8   TO4E     qsx 5-10 up - Fsk        0700
IK2FIQ   18097.8  TO4E     sri freq  .    sri freq   0701
F6DAY   10107.0  ZA1UT    cq                0703
OM7PA   14252.0  3V8SQ                     0703
W0YR    14230.0  VK7GK    GERRY LOUD! E COAST       0704
DJ9HQ   14009.3  ZA1UT                     0705
EA1EAU   14260.0  ZC4TS                     0706
HB9FAX   14151.0  VK1BOS    mni tnx jim 73          0706
FFFFF   14000.0  TO4E     WHEN 20M CW ????         0707
HB9FAX   14251.0  ZL1BOS    sorry              0707
HA6NY   14252.0  3V8SQ    good signal           0711
JE3GUG   14260.0  VK2IAY/4   IOTA OC-171 FBSIGs Steve     0711
NH2PW   14260.0  VK2IAY/4   STEVE OC-171           0711
DJ9HQ   14020.1  TA/DH2MS/MM Manfred nr Antalya        0712
JR7DXN   14009.5  ZA1UT                     0713
RK3AZ   14016.7  UP100RAEM                   0713
OK1GK   14256.0  J41KID    with children in school,via SV  0714
EA5FKX   14260.0  ZC4TS    op:tom cq wrg eu         0715
HA6NY   14252.1  3V8SQ    QSL via DL1BDF          0715
JJ8HOA   7004.2   EA6NB    CQ                0715
OM7PA   10104.0  TY4JM    QRS, NW HR            0715
JA4FM   10107.0  ZA1UT    up a bit             0722
OK2BKV   14022.1  JA1AZR    Tatsuo              0723
DJ6TK   14009.5  ZA1UT    split up now           0725
DJ9HQ   14260.0  ZC4TS    by numbers (3 nw)        0725
F2GM    14260.0  VK2IAY/4   Steve OC-171           0725
VE7KDU   1830.0   TO4E     BINGO!!! worked all bands!    0725
N6CT    7005.4   FO/AC4LN   OC-050              0726
JR7DXN   14012.2  VI8NT    qsl vk6ne            0728
ON6UM   14000.0  TEST     pse ignore just a clx test !   0728
M1FRH   18100.0  CQ      BPSK31 calling cq dx       0730
UT5RP   14011.0  J41KID    Simplex, strong, easy      0733
F9LX    10104.0  TY4JM    via on4jm            0735
F9LX    14000.0  F2GM     73 michel            0738
OM6MS   14004.5  7X4AN    cq LP              0739
SP3EAX   14260.0  VK2IAY/4   oc-171 nr.6           0739
DJ9HQ   14016.8  UP100RAEM                   0740
N6CT    7003.0   LU6EF    CQ                0741
OM3JW   14260.0  ZC4TS    NOT VK4IAY/4 !!         0741
DJ9HQ   14034.4  EA6UN    cq dx,5khz wide clicks      0743
JA1WLO   14203.2  9A4A     cqing              0744
UT5RP   14004.5  HL4XM                     0745
HA1AG   14260.0  ZC4TS    he indeed has a all! :)     0746
HA3KNA   24901.6  HA3FTA    cq                0746
9H1AL   18074.0  ZA1UT                     0747
UT5RP   14008.8  ER5ER    Yuri fm Kagul          0750
OM3CW   14200.0  TY4JM                     0755
G7RAU   7009.0   G4RRA    test sri             0756
SP3EAX   14260.0  ZC4TS    corr. coll net vk2iay/4 sorry  0757
F1EBK   144370.0  OM5CM    Cr 27/26 Tnx QSO 73       0759
IK2FIL   50230.0  JT6M     CQ JT6M TX FIRST JN45      0759
S58AL   21020.0  JT1CO    CQ                0800
S59D    14015.8  UP100RAEM  QSX 14016.8           0801
DK3WG   10106.8  ZA1UT    cq                0802
DF2RR   10110.0  DA0FFO    750 years Frankfurt/O Y22    0806
HL2KV   14260.0  VK2IAY/4                   0807
JA1BPA   14188.0  HB9CQS    LP Not VY FB today, but he is  0807
HL4XM   14007.0  YO8OU    cq                0812
SV1GYG   14260.0  ZC4TS    N0 1              0814
EA4BBP   14019.0  JT1CO                     0815
UT5RP   14012.8  UA0ZDA/MM                   0815
NH2PW   14188.0  HB9CQS    KLAUS, 57 IN GUAM, LP      0818
JJ1BDX   14264.0  VK2IAY/4   OC-171              0819
YO6EZ   10106.0  ZA1UT    freq               0820
EA7UG   14260.0  VK2IAY/4                   0821
NH2PW   14264.0  VK2IAY/4   NOW HERE             0821
EA7UG   14264.0  VK2IAY/4                   0822
IZ2DPX   21265.0  J41KID    via sv1cei billy the kid     0824
YO8MF   14008.0  ZA1UT                     0824
ON4DAP   14218.0  ZL1BD    opr.ALL 5.7           0825
EA7BVD   21265.0  J41KID    VIA SV1CEI            0826
UA6LGR   14010.0  ZA1UT    QSX UP 1             0826
I1UP    14018.0  JT1CO                     0827
DL1EBR   14260.0  ZC4TS                     0828
DF5JT   14015.4  EA8AHB                    0829
SV1GYG   21265.0  J41KID    QSL VIA SV1CEI   TNX      0831
9A2CD   14264.0  VK2IAY/4   big sig.             0835
DL7IO   21020.0  EA8BWP                    0836
UA6LGR   14200.0  CT3FT    Cedric              0836
9A2CD   14260.0  ZC4TS    str.sig.             0837
UA9CA   10109.9  DA0FFO                    0842
EA4BBP   14012.0  UA0ZDA/MM  QSL VIA RA3DEJ          0843
JA3EJG   10110.5  JT1CO    cq                0843
UA6LGR   21239.5  5B4/DF2IR  cq                0843
JM1TUY   14205.0  TL8CK    TNX CALL FOR MY CQING      0844
HA6NY   144370.0  SM7DLZ    160ms/4dB            0846
IZ2DPX   21239.5  5B4/DF2IR  pse no qsl            0852
UA6LGR   14180.0  UA9LAU    RDA TN-03  CQ         0854
DL5NAV   14260.0  ZC4TS    by # numbers !!         0856
NY1S    7005.0   EA8WH                     0858
ZL2DX   50140.0  ZL1WTT                    0858
ZL2DX   50130.0  ZL3NE                     0859
ON7DTI   14202.5  JO9GFD    59                0905
OK2PAY   14012.4  UP100RAEM  UP                0906
ON7DTI   14251.9  4W2AQ                     0906
DJ0RU   14012.5  UP100RAM                   0907
UA6LGR   14012.4  UP100RAEM  special event QSX UP       0908
OK2PAY   14012.3  UP100RAEM  CORRECT CALL...!!!!!!!!!......  0909
DJ0RU   14012.5  UP100RAEM  sorry call            0910
DJ0RU   14012.5  UP100RAEMM  sorry              0910
DJ0RU   14023.0  UE9XWN                    0919
DX1INF   14260.0  ZC4TS    qsy to wc            0919
PE1AHX   144370.0  PE1AHX    CQ 358 2nd            0920
DD5KD   14071.5  LU7DTS    BPSK31 Tony Campana       0922
EA3CWT   14019.0  PA3GIF    fb Joop             0924
UA6LGR   14023.0  UE9XWN    RDA KO-08 QSL UA9XS       0924
GW8ASA   144370.0  YT7WA    cq 160ms 6db           0925
LZ5UV   144370.0  SP4MPB    cq ... fine refl         0929
DD5KD   14071.3  3C5G     BPSK31              0932
DJ0RU   14008.8  VK3EGN                    0934
PH´┐ŻAW   14260.0  ZC4TS    Cyprus by the number !      0939
F5GTR   50064.0  GB3LER/B   529 qsb             0941
HB9DF   14000.0  HB9DF    sri test             0947
I0WTD   14012.6  UP100RAEM  up 1.5              0947
JA8IYI   7015.1   BG9BA    Zone:23             0948
F6GEX   50064.0  GB3LER/B   519/539 & F5GTR clg 110 nbdy?  0950
JA1WLO   7008.0   RZ3BY/0   cqing              0951
SV1OE   50230.0  JT6M     cq tx first           0954
EA1DFP   14008.8  MM0XAU    cq cq if need....        0957
F1JG    50059.8  GB3RMK    goog signal 599 in jn23     0957
pages - 1 2 3 4

pgt: 0 s