DXDB

DX spottings on March 12 2002 - page 6 of 6

EA8AVV   21274.0  OD5NH    CQ America 59        OD  2210
JH2QLC   18071.0  NL7SA                     2210
KP4L    18075.1  HC5AI    merica 59            2210
OE5FDM   14081.7  WN5H     *rtty* CQ CQ..       K  2210
IZ5CCS   1837.0   DL5APY    psk31            DL  2211
YU4WU   7011.4   YA5T     up             YA  2211
CT1EGW   21221.0  D44TA    VIA OE5XVL            2212
EA1FFO   7003.0   CT3/DL3KWF  YU4WU...hummmmmmmm     CT3  2212
G3SED   28494.9  VK4NDC    band full of VK's !     VK  2212
SV3KH   50032.1  ZD8VHF/B   519 in km07           2213
EA1RX   21053.4  JA6EEX/2   559 cw              2214
G4DHF   28490.0  VK4CQ    59+ LP              2215
PY2VA   28437.8  I1TXM                     2215
HL2DBP   14203.0  EK3SA    cq dx with group        2216
HL2DBP   14203.0  EK3SA    cq dx with group      EK  2216
PY2SP   50106.5  CT3HF    Cq CW              2216
IZ8DQO   21221.0  D44TA                     2217
N2QXF   28500.0  5H3RK    Dar Asaalam           2217
N2QXF   28500.0  5H3RK    Dar Asaalam         5H  2217
SV8CS   1838.6   IZ5CCS    psk31              2217
WB8B    18078.0  HA9RT/3   wrkd qrp, nice sig        2218
DL3IAC   18075.3  HC5AI    HC                2219
JH4NWT   24905.0  YJ0APY    up-1               2219
EA8BMG   7090.0   PJ6/PA3GIO  cq cq cq no takers        2220
EA8BMG   7090.0   PJ6/PA3GIO  cq cq cq no takers     PJ7  2220
K2ZB    14211.0  YO3JOS    3 stations         YO  2220
EA7WA   7004.9   CX4GL                     2221
JI1VVB   28013.0  A35YL                     2222
JJ8HOA   24905.0  YJ0APY    cq up1              2222
SV3EXU   7046.0   SV3FUO    LISTEN 7207         SV  2222
VE9DX   18085.0  LW2DX    LU                2222
EH3LL   50031.0  ZD8VHF    ZD8               2223
JI1VVB   28013.0  A35TL    SRI CALL             2223
EA2KV   14034.4  EV6Z     cq dx              2224
OK2BQX   14194.6  7X5JF    wkd JF3VLV         7X  2224
G4PDQ   14073.0  C31BO    PSK 1004Hz         C3  2226
KA9MRU   28430.0  7M1CC    JA                2226
N4NX    10125.0  CT1ZR    CQ             CT  2226
KA9MRU   14247.0  D2GG     gd sig agn hr        D2  2228
PA4AO   7006.0   PR7AR    CQ                2228
VE9DX   18076.9  EK7DX    Op: Ken via F5LGQ      EK  2228
W5XX    24904.8  YJ0APY    579 MS              2228
W5XX    24904.8  YJ0APY    579 MS           YJ  2228
PA3EWP   7089.7   PJ6/PA3GIO/P QSX 7040.01           2229
Z31GX   7050.3   YT1LT    YL. Lidia with BIG signal    2229
Z31GX   7050.3   YT1LT    YL. Lidia with BIG signal  YU  2229
EA8BMG   28013.0  A35TL    simplex cq cq          2230
HB9DHG   21220.8  D44TA    finally!! now QRX turning ante  2230
I4GAS   7089.8   PJ6/PA3GIO/P LSN 7040             2230
VE9DX   18074.8  LW2DX    now here          LU  2230
G4DHF   28488.0  XQ5SM    59 CQ DX          CE  2231
EA5ST   3676.0   FALLAS2002  EA5AFC Falla 09         2232
EA5ST   3676.0   FALLAS2002  EA5AFC Falla 09       F  2232
IK8TMI   7089.8   PJ6/PA3GIO/P NA-145 DOWN           2232
LA9VDA   18080.0  4S7EA    Ernest              2232
EA1NK   7089.7   PJ6/PA3GIO/P WKD 100 watts & dipole   PJ7  2233
IZ5CCS   1836.0   DL5APY    cq cq psk31           2234
W8FHF   21013.0  A35TL    589 OHIO             2234
W8FHF   21013.0  A35TL    589 OHIO          A3  2234
AA4XR   28013.0  A35TL    Easy - Simplex       A3  2235
W8FHF   28013.0  A35TL    589 OHIO             2235
W8FHF   28013.0  A35TL    589 OHIO          A3  2235
JI2YUO   28460.0  CU3EQ    CU                2236
W5XX    28019.0  A35TL    589 MS              2236
W5XX    28019.0  A35TL    589 MS           A3  2236
EA5YB   50032.0  ZD8VHF/B   559               2237
EA8BMG   3793.0   GI0VJE    calling dx            2237
EA8BMG   3793.0   GI0VJE    calling dx         GI  2237
W6ED    18077.0  HA9RT/3   s9+ sig in w6          2237
K1GUN   1832.0   EA2SW    wrking ve1zz        EA  2238
AK4I    10107.4  D2CR     D2                2239
EA5UW   7089.0   PJ6/PA3GIO/M RX 7040             2239
JJ8HOA   28030.0  YJ0APY    CQ                2239
JJ8HOA   28030.0  YJ0APY    CQ             YJ  2239
WA6IPD   21221.0  D44TA    Cape Verde vry strong      2240
WA6IPD   21221.0  D44TA    Cape Verde vry strong    D4  2240
AA4XR   28030.0  YJ0APY    Up 1            YJ  2241
G4PDQ   14002.0  TA3BN    CQ DX              2241
TA3BN   14002.5  DK6TA    CQ DX              2243
TA3BN   14002.5  DK6TA    CQ DX            DL  2243
TA3BN   14002.5  N4UU     CQ DX              2244
TA3BN   14002.5  N4UU     CQ DX            K  2244
EA5FKX   7045.2   EA5DI    CQ CQ EN CASTELLANO       2245
KA4IWG   21274.0  OD5NH    OD                2245
KA9MRU   21297.3  7X4AN    7X                2245
W4ZAN   28430.0  7M1FCC                    2246
W4ZAN   28430.0  7M1FCC    JA                2246
YU4WU   7059.8   VP6DS    Ducie isl. dwn          2247
LU2DKN   14260.0  CE6TBN/7   SA043              2249
LU2DKN   14260.0  CE6TBN/7   SA043            CE  2249
N3EN    28006.3  N7ET/DU7                   2253
PU2DXS   28460.0  CU3EQ    EU 175 - STRONG         2253
K4FJ    28013.0  A35TL                     2255
OK2BQX   3799.8   G0NVD    cqing dx !            2255
AE7G    7060.0   VP6DS    sunset 03:00        VP6  2256
DL8OBF   7083.9   PA2PKZ    Peter, booming signal      2256
K4MQG   10107.7  EA6SX                     2256
PU2DXS   28487.9  PY2AXZ    28487.968            2256
PU2DXS   28487.9  PY2AXZ    28487.968          PY  2256
HL2WA   14260.0  CE6TBN/7   simplex,SA-043,LP        2301
G3JAG   7006.0   P4/WA2NHA  CQ                2306
JI2YUO   28470.0  6Y5/G0NJZ  6Y                2306
VK2IR   28490.0  VK2IR    TESTING G5RV FOR 5W0IR      2308
VK2IR   28490.0  VK2IR    TESTING G5RV FOR 5W0IR   VK  2308
PY2HN   50111.0  FM5WD    CW             FM  2309
DJ0XH   1838.1   DL5APY    PSK31 - TONE - 1000Z       2310
DJ0XH   1838.1   DL5APY    PSK31 - TONE - 1000Z    DL  2310
KA8ZPE   21273.8  OD5NH    OD                2311
K0WV    18069.8  YO2AOB    YO                2312
W2KA    10110.0  EA8/DJ1OJ                   2313
KP4L    28013.1  A35TL    QSL DL2RUA         A3  2314
PY2HN   50108.0  CT3FT    559               2314
KA8ZPE   21297.0  7X4AN    7X                2315
W8FHF   21492.0  JK1KRS    STRONG              2316
EA7WA   10106.0  FM5WD                     2318
KA8ZPE   21226.0  D44TA                     2318
JO1IAH   21226.0  D44TA                     2321
WO2N    7004.0   KP4AZ                     2321
F6GCP   18080.0  4S7EA                     2322
EA7KW   50120.2  D44TA    cq                2323
K1SO    28441.0  JA9PPC                    2324
SV2EVS   14190.0  SV2DXA    cq dx beaming brazil.Thomas   2324
SW1    7048.2   L7SL     CQ NORTH AMERICA OP:PET  LU  2324
SW1    7048.2   L7SL     CQ NORTH AMERICA OP:PETER    2324
WV6E    28490.3  KH0AC    cq na              2325
WV6E    28490.3  KH0AC    cq na           KH0  2325
F6JOB   21000.0  ARE     YOU HERE PETER ??        2329
MM0TSS   14200.0  J37LR    5by8 from Grenada        2330
DJ3XD   7021.8   CT3/DL3KWF                  2331
K9VV    28013.0  FK8HZ    CQ                2331
KP4L    28030.0  YJ0AOW    QSL F6COW          YJ  2331
K1TTT   28515.0  CO2TK    CM                2332
UA0ACG   1823.5   UA0ACG    cq dx              2332
UA0ACG   1823.5   UA0ACG    cq dx           UA9  2332
BD4XA   28500.0         cq na lookup de for was kevin  2333
IK4EWN   14200.0  J37LR    info via ve3ebn         2333
K1SO    28483.0  W5AA/HI8   HI                2335
K1SO    28483.0  W5AA/TI8   Correction         TI  2335
W2QN    18076.0  4S7NE                     2335
W2QN    18076.0  4S7NE    4S                2335
AA2EQ   28029.9  YJ0AOW    QSX 28031.18           2336
K1HI    28456.9  BG2EX    Good propogation to NH   BY  2336
K2TV    28529.0  JE1MMX    Asi, Nice JA opening    JA  2337
JJ2RCJ   28444.0  6Y5BB    /w2 Brandy on net        2338
JJ2RCJ   28444.0  6Y5BB    /w2 Brandy on net      6Y  2338
SP9MQH   28000.0  VP8THU    TNX FOR QSL CARD !!!!!      2338
K8JM    28029.9  YJ0AOW    31.2               2339
KB4XK   21296.7  7X4AN    cq                2341
KJ4RR   14190.0  SV2DXA    SV                2341
NK5K    28500.0  BD4XA    KEVIN            BY  2341
WT8S    18070.3  R1ANC    CQ             CE9  2341
PA3CWN   7004.2   YN4MG                     2344
EI5IX   18076.0  4S7NE    Good Sig In Eu          2345
KA9MRU   21226.0  D44TA                     2345
JA8NAE   50043.0  ZL1VHF    bcn419           ZL  2346
JS6BLS   21005.8  A35TL    QSL;DL2RUM            2346
KA9MRU   21327.1  IT9PFC    I                2346
N6XT    21226.0  D44TA    D4                2346
AC4TO   28500.0  BD4XA    5/5 in Florida          2347
W4DKS   28013.2  FK8HZ    IOTA OC-033         FK  2347
WP4N    50006.0  PY0FF    BCN 559          PY0F  2347
KB9KTC   14002.0  EA4BL    EA                2348
WB8B    28019.6  K8JM     lp                2348
JJ2RCJ   24975.0  6Y5BB    /w2 Brandy on 12m net      2349
JJ2RCJ   24975.0  6Y5BB    /w2 Brandy on 12m net    6Y  2349
JE3AGN   28030.0  YJ0AOW    UP1               2352
N8TT    21296.8  7X4AN    Strong into Michigan       2352
N8TT    21296.8  7X4AN    Strong into Michigan    7X  2352
WB8B    28011.6  EA8/DJ1OJ                   2353
KA9MRU   28419.1  AH7U     KH6               2354
KA9MRU   28419.7  AH7HU    corr call         KH6  2354
AE7G    7000.0   YU4WU    Are U a pirate station in  YU  2355
AE7G    7000.0   YU4WU    Are U a pirate station in Bosn  2355
JS6BLS   21040.0  T88BA    Sonsorol Is. v G4OHX    T8  2355
DXER    3660.0   LOS EA    Empezaron a Fallar        2356
EI9JA   28486.7  EI5IX    Listn Dx          EI  2356
JH1VPP   28486.7  4U1WB                     2356
W1ZS    28445.1  JA7IB    JA                2357
EI9JA   18076.0  EI5IX    Listn Dx Correction       2358
NT5C    28480.0  4F3FVA    DU                2359
W4DTA   14268.1  OD5NH                     2359
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0.01 s