DXDB

DX spottings on July 12 2002 - page 3 of 5

EA1OB   18143.0  GU4YWY/M   CQ                1356
IK5RLP   50000.0  CARRIERS   from est open to g'stations   1356
YO5KAV   28018.0  J75KG                     1356
DL3HRT   144366.0  RA3DQ    hw jo61 u 1st?          1357
W6AUG   7004.9   YB6TI/5                    1357
ON4CCI   21290.0  4N6IOTA   EU:163  UP 1        YU  1358
G8VHB   50140.0  SQ9PM    59 into io93 from jn99      1359
RA6AZ   28480.2  4Z5IW                     1359
ON6GB   28014.4  J75KG                     1400
EI7IX   50023.5  FMSTN    anyone else hear ?        1401
M1CVW   50140.0  SP9PM    59 >>>io83pk           1401
RW4HM   14010.0  SM7/DF6JC  EU138              1402
DL1YC   28470.0  CE3CDV    CE                1403
I2ADN   50000.0  OPEN     N/S Italy            1403
YO5KAV   28020.0  IZ2EJU                    1403
I8LEL   28469.8  CE3CDV    op.bob           CE  1404
SP6NVN   50133.0  DJ9YE    Pse test             1404
DS5RYB   14028.8  YB0DPO    op DUDY via K5ZE         1405
G8VHB   50155.0  SP7EXY    59 from ko00qw inti io93     1405
IK4ADE   18143.0  GU4YWY/M   via G4YWY            1405
F1ISO   28470.0  CE3CDV    hrd with QSB           1406
G8VHB   50173.0  SP9DSD    59 ino io93 from jo90    SP  1407
IT9AF   50097.8  IK1BPO                    1408
G8VHB   50136.0  OK1XC    59 into io93 from jn79      1410
I8LEL   21217.8  Z3A     op. marco            1410
NA1CW   50125.7  K2ERG    419             K  1410
DS5RYB   14018.0  YB0AVR                    1411
I8LEL   21217.8  ZB3A     op. mark correction       1411
PA3BQC   21271.0  FR5FD                     1411
SP9DSD   50206.0  F1HKR    cq 59              1411
JR5XPG   21289.9  4N6IOTA   sri miss type freq.     YU  1412
JR5XPG   21389.9  4N6IOTA   YU                1412
SQ8GHQ   50200.0  SQ8WI    wrkd 59             1412
SP9DSD   50158.0  MW1IRW    cq 59              1413
G8VHB   50200.0  SQ8WI    59 ino io93 from ko12      1414
HB9LBC   50101.0  YT1ET    59 into JN47hk          1414
LC1UCT   50120.0  IK2GSO    5/5 IN JO59HW        I  1414
SP9DSD   50127.0  GM7PBB    cq                1414
RK6JY   14195.0  YB0AZ                     1415
RN6HZ   14195.0  YB0AZ    59                1415
RW4HM   14019.7  4N6IOTA   VIA YU7DR          YU  1416
DH7KU   21217.8  ZB3A     ZB                1417
F5KIN   28014.0  J79MM                     1417
JA8LRG   21017.0  ZD9IR    CQ CQ NO TAKERS,VIA ZS6EZ ZD9  1417
G8VHB   50130.0  OK2YT    59 into io93 from jn88   OK  1418
DF5NK   50150.0  SV3EXU    KM08(>JN59 55/59      SV  1419
DS4DJC   7079.0   7J1BAO    JA                1419
EA1AHM   21260.0  9A/S5OO/P                   1419
G8VHB   50000.0  G8VHB    strong video into io93 from du  1419
HA6NF   28014.0  J79MM    SIMPLEX           J7  1420
W9GT    50125.0  K2RTH    579 CW EL95>>EN71      K  1420
FRI    1800.0   DAY                      1421
FRI    1800.0   DAY     DL                1421
I1RQJ   14010.0  SM7/DF6JC  IOTA EU-138           1422
IT9AF   50192.9  DL4FCS    DL                1423
F1ISO   50150.0  SV3EXU    hrd big QSB KM08(>JN19      1424
IK2IQC   50100.8  YT1ET                     1424
SP6NVN   50154.0  G6TTL    jo03/jo81 59           1424
HL5QY   21014.2  YP4O     fb sig wkd.           1425
HL5QY   21014.2  YP4O     fb sig wkd.         YO  1425
VA3DX   14085.1  4A3R     cq rtty           XE  1425
DD6BKR   50155.0  GI8AYZ    io64 59             1426
IK1LZF   14241.0  IK1LZF    DCI-SV161          I  1427
OK2BQX   14195.0  YB0AZ    qsl via 5W7TSQ          1427
ON5PU   50105.0  I8LPR                     1428
OZ5AGJ   50130.0  I0IFO    I                1428
W5BBR   14084.2  4A3R     NA-045 CONTOY ISLAND    XE  1428
DL8OBU   1296028.  F5PAU    are u qrv 23cm-EME ?     F  1429
F1ISO   50150.1  SV3EXU    KM08(>JN19 73s Tasos       1429
W4MYA   21266.4  IQ9/IT9VQC  I                1429
JA4FKX   21016.0  EA3DD    cq..!!           EA  1430
SM0OGQ   21030.0  A71EZ    A7                1430
9A8A    50140.0  IW0UVN    cq jm49../59/jn86eh       1431
G8VHB   50200.0  SP8DWI    59 into io93 from ko10      1431
SP9DSD   50145.0  SQ9PM    cq jn99             1431
G0CHE   50133.0  LZ2HM    59 in io90         LZ  1432
HB9HFK   50105.5  IT9AF                     1432
JA8LRG   21030.1  A71EZ    QRZ JA?           A7  1432
W5BBR   14085.1  4A3R     NA-045 RTTY FREQ CORRECTED    1432
DS4DJC   21265.0  YB0AVR    via ha2vr            1434
HA5UK   28014.0  J79MM    cq cq alone           1434
OE3BCA   50141.0  IW0UVN    jm49le CQ 58           1434
OE3BCA   50084.0  UT5G/B    kn66ls 579 in jn87        1435
DD3DJ   50176.0  IK1RGM/IF9  cq cq..             1436
IK7AFM   21209.4  5B4/RN3BZ  ALEX            5B  1436
DD6BKR   50130.0  IK8IOO    59++ jm88(>jo72         1437
G4YVV   21008.6  Z24S                     1437
W3RJ    21210.0  5B4/RN3BZ                   1437
DJ8CR   14241.0  IK1LZF/P   DCI SV 161            1438
DL4BBU   50000.0  AURORA ?   e-magn. storm now! k>4!     1438
F1ISO   50176.1  IK1RGM/P/IF9 hrd JM67(>JN19          1439
G8VHB   50000.0  THUNDERSTORM in io93 now           1439
HA8ZC   21266.4  IG9/IT9VQC  not IQ9...            1439
OE3BCA   50103.0  G3IOE    599 in jn87           1439
DL3LFA   50165.0  OZ/DC1LTK  jn67(>jo45 59+(FT817)!!!     1440
DS5BRE   21254.0  HA8IB    hl59               1442
DS5BRE   21254.0  HA8IB    hl59            HA  1442
DS4BGR   21030.0  A71EZ    469             A7  1445
DL1YC   21209.5  5B4/RN3BZ                   1451
N2JT    21019.1  4N6IOTA                    1451
ON5PU   50104.5  IS0IGV    jm49               1451
SP9DSD   50106.0  EH5BM/P   cq 599 in jo90          1451
DL1EBR   14195.0  YB0AZ    via W7TSQ            1452
N2JT    21019.1  4N6IOTA   >jo21              1452
IK3SSJ   14223.0  M5RIC/P   cq                1453
SP9DSD   50100.0  SQ9PM    cq                1453
F1ISO   50130.0  I0IFO    hrd CQ              1454
F5KIN   28020.5  4N6IOTA                    1454
HB9HFK   50135.0  LZ2ZY                     1454
RK9CZO   14195.0  YB0AZ                     1455
SP9DSD   50157.0  IW5DHN    cq 59              1455
IK3SSJ   21270.0  OA4DKC                    1456
YB0AVK   14213.6  YB0AVR    Gyuszi HA2VR           1457
ON1DJU   50145.0  SV2AYT    Hrd 53 lost in QSB        1458
SP9DSD   50130.0  I0IFO    cq59++              1458
DF0BV   144299.0  B1G     burst , who?           1459
F1ISO   50210.0  IW0GPN    CQ calling France        1459
DG3GAG   50000.0  6MIS     LOUSY dead in JN48        1500
JK1VXE   21007.0  5X1CW                     1501
JR4DSM   21290.0  7X5JF                     1501
LC1LAT   50000.0  AURORA    49750 auroral in JO59      1501
OE3BCA   50025.0  9H1SIX/B   jm75fv 579 in jn87        1504
PY8AZT   21290.0  7X5JF                     1505
HB9CIC   21230.2  DS2LCK                    1506
F1ISO   50153.0  IW8ERC    hrd CQ six DX          1507
PA1AT   50105.0  II0IGV    IS CALL CORRECT ?????      1507
EH3AXV   50200.0  JT44     jt44 test , tx first periode   1510
IK3VUT   21209.4  5B4/RN3BZ                   1510
YO5KAV   28485.0  PQ2Q                     1510
DL4BBU   50105.0  PA1AT    call is IS0           1511
G4PTJ   28020.5  4N6IOTA                    1513
IK3VUT   21239.7  5R8FU                     1513
IT9ELD   21010.0  4N6IOTA   eu-163              1513
DL3NM   18070.0  J75KG    cq..               1514
IK3VUT   21275.0  7X5JF                     1514
OH5TQ   21240.0  OH6/K9GX   Mark in Himos          1514
ON4NA   14195.0  YB0AZ    op:Poon OC021 QSL> W7TSQ     1514
W3BP    21230.0  J79MM                     1514
IK3VUT   21249.9  ZS1DJ                     1515
HB9CIC   18083.6  W4XJ     TN                1516
VR2KW   21007.0  5X1CW    up                1516
DL1BKK   14260.0  9A/DL6ZFG/P Rolf, Rab Isl. EU-136 CI-096   1517
I2LXA   21230.0  J79MM    > NA2U              1518
DK4RM   14030.0  LA/PA3BWS  EU-033              1519
F5PSR   14257.0  DK2BR/P   Eu-042              1519
OE3BCA   50105.0  EH5BM/P   in90wa 579 in jn87cx       1519
W3BP    21209.5  5B4/RK3AD                   1519
DJ9HQ   14257.0  DK2BR/P   EU-02, GIA N22 Hallig Hooge   1521
JM1TUY   21007.0  5X1CW                     1521
DJ9HQ   14257.1  DK2BR/P   EU-042, GIA N22 Hallig Hooge   1522
DJ8CR   14250.0  I5AFC/5   DCI AR 077            1523
F8CFU   21295.0  5N6NDP    paolo              1523
HA6NF   21230.0  J79MM    QSL via:NA2U           1523
JM1TUY   21289.8  Z22JE                     1523
HA9RC   21007.0  5X1CW    up1               1524
F8CFU   21259.0  ZS1HL    ZS                1531
F8DBF   50004.0  I0JX/B    599 >IN78            1531
DJ9HQ   14241.0  IK1LZF    DCI SV161            1532
OH8NXE   144050.0  AURORA    >LA, SM, UA1           1533
ON5PU   18069.8  J75KG                     1534
DL1YC   21230.0  J79MM    J7                1535
G7GXK   50200.0  EH3AXV    >IO90 JT44            1535
S57MVD   21230.0  J79MM    vy easy             1535
F8MS    21025.0  HS0/OZ1HET  op Finn BANGKOK       HS  1536
HB9FBM   21270.0  OA4DKC    via lz1jz            1537
EA3BSE   21295.0  5N6NDP    via ik5jan         5N  1538
GU0SUP   50200.0  IS0CAK    Hrd on JT44           1540
PY5KD   21270.0  OA4DKC    Sergio           OA  1541
PA1AT   50104.5  IS0IGV    JM49NF IS CALL CORRECT ?????   1542
IW1AZJ   50140.0  IW0UVN    Sardinia qso short skip!     1543
F8DBF   50020.0  IK5ZUL/B   JN52 >IN78            1544
KC1UX   21230.0  J79MM    fred qsl na2u          1544
KC1UX   21230.0  J79MM    fred qsl na2u        J7  1544
VR2KW   14207.0  JY5HX    QRZ ASIA             1546
OK1XC   21243.0  ZS1NL                     1547
ON4CEM   14210.8  14DX     yb0avr           ??  1547
DL1YC   21290.0  PY2XU/P   SA-021              1548
SV5CJN   14228.2  OD5/OK1MU  59++ VIA OK1TN          1548
IS0CAK   50200.0  JT44     cq sec per. beam 330       1549
HB9FBM   14208.0  JY5HX    cq asia 59+ here         1550
IN3BFW   7048.0   IN3EEF/IS0  Lucio with dipole      IS  1550
K5KV    3500.5   LU1ZA    TEST PLEASE IGNORE    VP8/o  1550
VR2KW   14208.0  JY5HX    sorry freq            1550
HB9EAA   14263.0  EA5KB    DIEI: V-75 Faia Is.       1551
DG9YIH   50200.0  IS0CAK    hrd u jt44 sig in jo32qi  IS  1552
F8DBF   50024.0  9H1SIX/B   JM75FV 559>IN78RI        1552
W3BP    21257.7  P40C                     1552
KJ0B    21295.0  5N6NDP    5N                1553
EA5DCL   21290.0  PY2XU/P   sa-024 C0MPRIDAis.     PY  1555
KE1AK   21270.0  OA4DKC    OA                1555
DG9YIH   50200.0  JT44     hrd also eh3?xv qtf 150     1556
S57MVD   21284.0  BX5AA    booming           BV  1556
DL4PY   21230.0  J79MM                     1557
HA5KG   21265.0  TM4C     EU-032 QSL F5KFL         1558
K5KV    7005.6   LU1ZA    TEST ONLY            1559
UA9CR   18069.8  YB4GDZ    YB                1559
HA5KG   21265.0  TM4X                     1600
K5KV    14031.7  LU1ZA    TEST ONLY LAST ONE   VP8/o  1600
MD3MNX   21290.0  LX0TJ    599               1600
S51CK   21257.7  P40C     STRONG              1600
DH4PSG   21265.0  TM4X     EU-032 via F5KFL         1602
DH4PSG   21265.0  TM4X     EU-032 via F5KFL       F  1602
EA8ZZ   24939.9  SU60WW    cq....           SU  1602
DJ4MJ   21290.0  PY2XU/P                    1603
K2GW    21257.7  P40C     via AJ9C             1603
S51CK   21283.4  BX5AA                     1604
HA1AV   10000.0  AA1AA    test               1606
ON7AA   14252.0  9A/ON5JE   eu-136           9A  1606
EA3EJI   50135.0  IK8IOO                    1607
F5MFI   21007.2  5WCW     cq usa              1607
F5MFI   21007.2  5WCW     cq usa           5W  1607
F5MFI   21007.2  5W1CW    srry fr call           1608
F5MFI   21007.2  5W1CW    srry fr call        5W  1608
IK4ZHV   21270.0  OA4DKC                    1608
EA3EUL   21235.5  PS8NF                     1609
UA4HN   21004.0  5X1CW    CQ USA           5X  1610
CT1GFK   21284.0  BX5AA    Strong like usual      BV  1611
F5CDE   21295.0  OE8GNK    cq lonely            1611
F5CDE   21295.0  OE8GNK    cq lonely          OE  1611
IS0CAK   50200.0  HRD     f5tnd              1612
PY0XXX   14025.0  PY2XU/P   He is not in the island -  PY  1613
PY0XXX   14025.0  PY2XU/P   He is not in the island - for  1613
SM3TLG   14260.0  GM6UW/P   EU-112 Shiant Isl        1613
SM3TLG   14260.0  GM6UW/P   EU-112 Shiant Isl      GM  1613
DL2NER   21251.5  YB0AVR    qsl ha2vr          YB  1614
IK1LZF   7057.0   IK1LZF    DCI-SV161          I  1616
K2FF    21229.0  J79MM    S9 on Miss Gulf Coast      1616
N5FY    21257.0  P40C     QSX 21260.00 Moved .. still de  1617
F5PHW   21072.3  5B4/F6AUS  PSK31 LSB          5B  1618
SQ9PM   50008.0  I5MXX/B   JN53JU/JN99MT, 599 in here  I  1618
F5SGI   21023.9  EA4AHD/W5  IGNACIO, TEXAS          1619
F5SGI   21023.9  EA4AHD/W5  IGNACIO, TEXAS        K  1619
HA8KCS   21001.0  K8DX                     1620
SK3LH   14260.0  GM6UW/P   EU-112 via M0BLF (big pile up  1620
K2WE    21229.0  J79MM    qsl via na2u fred        1621
SQ9PM   50102.8  IK5YOJ/M   JN53/JN99, gd sig.        1621
F5SGI   21025.0  P40C                     1623
F5SGI   21025.0  P40C     P4                1623
KE7YE   21025.3  P40C     Calling CQ S9+ in Pa (cw)  P4  1624
PA5MD   50000.0  MUF     Italy 87.5 into JO21       1624
EA5ASU   21070.0  ED5HVC    SPECIAL CALL VIA BUREAU  EA  1625
OE5FDM   50215.0  F8DBF    hrd59 IN78ri>jn68sc       1625
YU1BW   50230.0  WSJT     any mode             1625
OK1IE   50140.0  IW0UWN    jm49/59,57..qsb       IS  1626
DF0COC   21246.0  4X4FR/M                    1627
IV3AZZ   21025.0  P40C     qsl via AJ9C           1627
DC3SW   50150.0  IZ8DSX    jn71>(jn48            1629
DF0COC   21279.0  DU9/G4UNL  OC130            DU  1629
HA5TS   144000.0  MUF     >100MHz EA(>jn97         1629
9A2OM   21229.0  J79MM    QSL VIA NA2U        J7  1630
F5TND   50230.0  YU1BW    i hrd you IN96ol      YU  1631
K2WE    21229.0  J75KG    new op on freq          1631
KF2HC   21229.0  J75KG    Fred's all worn out!       1631
LU9HS   21283.6  ZD9BV    cq dx              1632
ON6NL   21266.0  TM4X     Aix isl. EU-032 via F5KFL    1633
SM0OGQ   21235.0  SU60WW    SU                1633
UA6LF   144000.0  RN6MT                     1633
YO8MF   21229.0  J75MM    Fred               1633
YO8MF   21229.0  J79MM    Fred               1633
9A2OM   21283.9  BX5AA    OP. JIM             1634
F1ISO   50148.0  S52MM    JN76(>JN19            1634
EA1IO   14260.0  GM6UW    IOTA EU-112           1635
EA1IO   14260.0  GM6UW    IOTA EU-112         GM  1635
IK4THL   50230.0  YU1BW    59 rx jn54lp           1638
W4ABW   14260.0  GM6UW/P   Shiant Is, EU-112      GM  1639
GU0SUP   50230.0  YU1BW    Was that OK? My 1st FSK441 QSO  1640
EA5ADE   21040.0  EA5ABH                    1641
EA5ADE   21040.0  EA5ABH    EA                1641
F1ISO   50130.4  9A3AG    hrd CQ six         9A  1641
MM30VK   1824.9   MMOBQN    bingo!!!             1641
MM30VK   1824.9   MMOBQN    bingo!!!          GM  1641
EA5QQ   21025.2  P40C     v�A aj9c             1642
IS0CAK   50230.0  YU1BW    fsk441 >f5tnd        YU  1642
MD3MNX   21295.0  ON1TO    GEERT I AM CALLING YOU Q  ON  1643
F1ISO   50133.8  LZ1JY    hrd KN12(>JN19          1644
F2IL    14020.2  LY750CT                    1644
ON6NL   21229.1  J75KG    Fred fighting his computer J7  1644
GU0SUP   50147.0  S52MM    with g6toi audible as we  S5  1645
OZ5AGJ   50200.0  JT44     JT                1645
DF2KU   14087.0  VQ9FW    RTTY               1646
F1ISO   50138.0  S53J     hrd CQ              1646
W5BBR   21029.9  4A3R     CONTOY ISLAND NA-045       1646
F1ISO   50200.0  F5OZG    hrd JO10(>JN19 73s      F  1648
VA3DX   18069.8  9M2AX    9M2               1648
DL1UU   50102.5  EH6FB    (jm09              1649
OZ5AGJ   50100.0  I1ANP    JN44 > JO56 599 TNX MARIO    1650
EA5BM   50103.9  IS0IGV    JM49>IN90          IS  1651
IK2GSO   50047.0  4N1ZNI/B   539 kn03wh asl200m 1w/gp  YU  1651
9K2HS   21229.0  J75KG    Qsl via KU9C           1652
9K2HS   21229.0  J75KG    Qsl via KU9C        J7  1652
DL8DXL   21265.0  TM4X     eu 32              1654
F1OOG   50130.0  9A3AG                     1654
EA1EDF   14195.6  4L7O     Tom - via dl7by         1655
EA1EDF   14195.6  4L7O     Tom - via dl7by       4L  1655
PA3DOL   144000.0  MUF     >100 MHz Italy on FM radio 59+  1655
IK1LZF   21278.0  IK1LZF    DCI-SV161          I  1656
M0DSR   14195.0  4L7O     +20             4L  1657
DL1GLH   21282.6  ZD9BV    Andy            ZD9  1658
F6DRO   144050.0  F6DRO    cq Es here          F  1658
OE3MWS   50004.0  I0JX     599 in JN88 ufb !      I  1658
ON4HF   14260.0  GM6UW/P   EU-112 simplex          1659
G7RAU   50000.0  SHORT    skip pse spot!       SM  1700
IK2YXK   144299.0  DL5MAE    jn58vf full scale cq ES     1700
DL3JE   14225.8  RV6LED    5-7 Sergey            1701
EA1EDF   14263.0  EA5KB    diei v-079 faia isl.       1701
EA1EDF   14263.0  EA5KB    diei v-079 faia isl.    EA  1701
IK2IQC   50108.0  EH5BM/P   in90               1701
9A4K    50230.0  F5TND    and yu1bw fsk441         1702
9K2HS   21282.0  ZD9BV    Qsl via QRZ .COM         1702
9K2HS   21282.0  ZD9BV    Qsl via QRZ .COM      ZD9  1702
SV1CQN   21229.0  J75KG    via ku9c             1702
DL1GLH   21286.0  AY4DX    Paul               1703
F5EMP   18070.0  9M2AX    via ja5dqh            1703
EA8AVV   21282.5  ZD9BV    Andy QSL via qrz.com       1704
EA8AVV   21282.5  ZD9BV    Andy QSL via qrz.com    ZD9  1704
JA4FKX   7007.0   LZ1YQ    CQ CQ..!!          LZ  1704
OZ5AGJ   50104.0  IS0IGV    JM49 > JO56 599         1704
DL3YEE   10368914  DB0HEX/B   529 in jo42ge        DL  1705
F6BLQ   50120.0  9Q1A     sunset in 1 hr, rxing no  9Q  1707
F6DRO   144299.0  YU7EW    59 KN05>JN03 Es         1707
S51DI   50100.0  I1ANP    jn44vc(599++> jn76vl       1708
DJ5IH   21282.3  ZD9BV                     1709
JR1AGC   21274.9  4Z8GZ    op.Guenter 59-sigs        1710
JR1AGC   21274.9  4Z8GZ    op.Guenter 59-sigs     4X  1710
OE5FDM   50004.0  I0JX/B    599 JN61hv>jn68sc        1710
EA1IO   14195.0  4L7O                     1711
EA1IO   14195.0  4L7O     4L                1711
I2VUC   21016.5  9A/HA3NU                   1711
MD3MNX   21274.0  4Z8GZ    NICE QSO GUENTER 73's      1711
F6KHM   144220.0  MSSSB    fm in78 any1 ?       GM  1712
DL2QB   18076.5  EA8/OELCM  QSL via HC/bureau        1714
EA8AVV   21265.0  TM4X     EU-032              1714
EA8AVV   21265.0  TM4X     EU-032            F  1714
DL2QB   18076.5  EA8/OE2LCM  QSL via HC/bureau -sri-     1715
HA8KCS   14020.0  LY75OCT                    1715
HK8RQS   70146.0  HK9MMU    AMAZONAS - COLOMBIA     HK  1715
LU9HS   21282.5  ZD9BV    CQ DX              1715
SV1CQN   21023.9  EA4AHD/W5  ea4ahd              1716
SV1CQN   21023.9  EA4AND/W5  K                1716
HA8KCS   14012.0  T95A     qsl via k2pf           1717
OE5FDM   50104.0  IS0IGV    hrd 579 JM49>jn68      IS  1717
9K2HS   21286.0  AY4DX    Qsl via EA5KB          1718
9K2HS   21286.0  AY4DX    Qsl via EA5KB        LU  1718
IK2IQC   50100.8  T99C     cq                1720
JE2QYZ   21235.0  SU60WW    gd condx! tks Said :)      1720
JE2QYZ   21235.0  SU60WW    gd condx! tks Said :)    SU  1720
JG3UVN   18070.0  4S7NE    4S                1721
UA4LU   14242.6  EZ3A     via RU4SS            1723
SV1CQN   21012.7  CX4GL                     1724
IK1LZF   18156.0  IK1LZF    DCI-SV161          I  1725
DJ4MB   18070.7  4S7NE                     1726
M0SRB   14263.0  EA5KB    Spanish IOTA! BIG SIGNAL     1726
M0SRB   14263.0  EA5KB    Spanish IOTA! BIG SIGNAL  EA  1726
OE3MWS   50315.0  FX4SIX    599 in JN88         F  1726
ON4ANT   50134.7  IW5DSS                    1726
RA4LW   28473.0  LU9EQ                     1726
RA4LW/6  28473.0  LU9EQ    LU                1726
UA6JY   28473.0  LU9EQ    cq dx              1726
EA5BD   14263.0  DIEI     V-075 FOIA IS.          1728
EA5BD   14263.0  EA5KB    DIEI:V-075 FOIA IS.       1728
UA6JY   28031.3  PY4FQ                     1728
DL7KL   7020.0   DL0EO    Sonder- DOK 700EO        1729
JG3UVN   21020.0  4N6IOTA   CQ             YU  1729
OM7PA   18071.5  OY2H     in qso qsl via I2MQP       1729
UA6JY   28019.5  PY2CQR    cq                1729
EA1AGZ   28473.0  LU9EQ    CON LW7DGE Y LU5EGN LLAMAN DX  1730
CU3BL   14263.1  EA5KB    Tancata de La Foia REF. V075  1731
DK4RM   14269.0  JW0HR    EU-026 Svalbard Isl qsl via q  1731
G3VQO   14018.6  9A/HA3NU/P  IOTA EU-136           1734
EA5LIE   14263.0  EA5KB    NOT IN ISLAND, HE IS ALWAYS AT  1735
F5PAU   50230.0  YU1BW    FSK441 26 IN88CB         1735
JM1TUY   14269.0  JW0HR                     1736
PA3FEO   14242.6  EZ3A     QSL via RU4SS          1736
S59DKR   21020.0  4N6IOTA   via yu7dr            1736
HA9RU   21025.4  HF0POL    VP8/h              1737
DF6QZ   28495.0  TT8DX                     1738
DF6QZ   28495.0  TT8DX    TT                1738
DL3YBM   21008.9  ZD9IR    up 2               1739
IW1AZJ   50141.8  T99C     Sarajevo 59 in jn35       1739
KB6NAN   18156.5  JI1TMH                    1739
DD3DJ   50130.0  I1LEP/8   JM78 hrd           I  1740
DF0COC   28485.0  PQ2Q                     1740
DH9NFM   144280.0  DK0CN    jn58(>jo50 59+++         1740
SV1CQN   21017.2  N5DX                     1741
IZ1EGU   28495.0  TT8DX    Chris via F5OGL         1742
PA1AT   7018.6   OH/K6LL   CQ             OH  1742
DH9NFM   144280.0  IK4GRD    jn54(>jo59 59        I  1743
PA1AT   7018.6   OH/K6LL   CQ              I  1743
HA8KCS   14023.0  TA3AX                     1745
OE5FDM   50137.0  IW0GPN    CQ CQ from JN62fb      I  1746
OM7PA   21277.0  S21AM    QSL: N4VA            1746
YB0AVK   14270.0  YB0AVR    Gyuszi HA2VR           1747
DH9NFM   144280.0  IW4BET    jn54(>jo50 59          1748
G3VQO   14022.8  TA3AX    via DL7JAK         TA  1749
UA4LU   14168.3  4S7VK    4S                1749
KB2WUA   21019.5  4N6IOTA   YU                1750
SQ8WI   50130.0  IW00UWN   55              I  1750
OE3MWS   50150.3  IM0/IW5DAN  59++ JN41 - JN88      IS  1751
OM7PA   21273.0  DU1BP    OC-042              1751
UA4LU   14216.7  JA3GFA    JA                1751
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.02 s