DXDB

DX spottings on January 13 2005 - page 1 of 5

FM5JC   50110.0  PY1RO    es PY2OE/QRP CQ CW        0000
KG2KJ   7010.0   V31YN    qsx7011             0002
PT7AZ   14070.0  3G0YP    BPSK CQ CQ        CE0A  0003
N4NN    7010.0   V31YN    QSX 7010.99 599 IN FLA      0004
JH3DPB   21257.0  8J1ODA/2   CQ                0005
K9IL    7003.7   YN4SU    cqing              0006
K4CY    10105.1  KG4SQ                     0012
K4CY    10105.0  KG4SQ    Now sending KP4SQ ... Crappy f  0013
K7CY    10105.0  KG4SQ    Now sending KP4SQ ... Crappy f  0013
KP4SQ   10105.0  KP4SQ    call cq             0014
UT5UGR   3511.0   UT3UA    cq                0015
K7MTR   28490.1  3G0YM    54 in AZ             0016
HL4XM   10104.0  VR2BG    Cq                0017
TI8CBT   28490.0  3G0YM    59 In Costa Rica         0017
DK8YY   7010.0   V31YN    not too busy           0021
MM0EAX   1842.0   MM0SJH    cq cq dx             0021
N7RT    28480.0  3G0YM    CQing but no ans from anywhere  0021
YT1VP   3503.7   EP4HR    Strong, up3           0022
N7RT    28490.0  3G0YM    Just left freq          0024
PY4FQ   7016.1   HF75PZK   CQ CQ CQ             0024
W5KB    7012.5   KF2HC/KP2                   0024
K5AB    10105.0  KP4SQ    Does he have a rcvr?       0025
DS5PXJ   10120.0         cq cw              0026
K5AB    10105.0  KP4SQ    Many stns calling you!      0027
KP4SQ   10105.0  K5AB     have rcv ic-756pro two of them  0027
DJ5AV   3503.6   EP4HR    3 up,big PU           0028
K5AB    10105.0  KP4SQ    I also hve 2 of 'em! GL.     0028
PY2SP   10105.0  KP4SQ    Listen the Dx calling to you??  0028
PY2SP   10100.0  KP4SQ    You have Problem in your IC 75  0031
RN6BY   7010.0   V31YN    QSX 7010.79           0031
PT7VB   10104.0  VR2BG    599               0032
DX0COP   10100.0  KP4SQ    That is an Icom For You..    0033
YV6BTF   14072.5  3G0YP    BPSK31              0036
N4ZQ    52020.0  KI4SIX    EL87 WCF FM Net         0037
GM8LFB   50057.0  TF3SIX/B   559 AEs HP94 > IO88       0038
PP7ZZ   7010.0   V31YN                     0039
GM8LFB   50067.0  OH9SIX/B   599 AEs KP36 > IO88       0042
ZL3JT   14071.4  3G0YP    Easter Is.            0042
LA7THA   14000.0  3G0     www.qsl.net/3g0ym go to forum  0044
W4DJ    3505.0   OE50BZR                    0045
AE9F    21025.0  RA0LGH    cq                0050
AI2Q    3504.8   OE50BZL   OP: Knut             0051
UT3UA   7005.3   UK8IZ                     0054
SM2LIY   7035.0   UR5WJA                    0056
SP2FAX   3507.0   HP3XUG    cq                0056
GM8LFB   50110.0  POLAR    monitoring            0100
JA3EJG   10108.2  VR2BG    cq                0100
N9NS    7014.8   ZD7BG    579 in Indy           0100
WB7RHT   7005.6   HK7AAG    Ger CQ'n             0100
WOSF    10100.0  WHY DONT   U C LOWNS STOP GRIPING      0103
DJ5AV   3794.0   VQ9LA                     0106
B0Z0    14190.0  WOSF     cus u r a fu c king lid!     0111
DJ5AV   1821.0   VQ9LA    with 9K2MU on sked,vy weak ere  0111
K6AAB   7005.0   YN4SU                     0113
UU0JL   1821.2   9K2MU                     0114
UU0JL   1828.4   RW3XX    strong              0118
SP8RHL   14198.0  SP9MRO    test Vitek cisza pozdr BL    0120
SM5SIC   3502.9   UT3UA    cq dx              0121
W8DL    1823.9   KF2HC/KP2  St Croix             0121
DJ5AV   1840.0   OH3YI    sked with VQ9LA + 9K2MU     0122
DJ5AV   3794.0   VQ9LA    back from 160m          0124
UU0JL   1831.1   LY3UM    cq                0124
UT3UA   3504.5   UA9ADO    cq                0126
WOSF    7000.0   WOSF     I DID NOT MAKE THAT SPOT     0129
WA6OEC   14071.9  K7XF/MM   bpsk31 grid bm86jq       0130
UT3UA   3513.2   YV1NX    cq                0132
N3NA    1823.9   KF2HC/KP2                   0133
PY2XB   3794.8   VQ9LA    ON CW !             0133
K8DID   145950.0  2E1EUB    wkd on AO-7 SEE YOU ALL ON AO  0138
HP2CWB   28490.1  3G0YM    CQ no takers       CE0A  0140
UT3UA   3515.0   VU2PHD                    0140
W3PH    7007.4   YN3SU                     0141
GM7PBB   50000.0  W1IND    130=mph in IO68 7ele snapped   0143
JA3EJG   18068.9  VR2BG    cq                0143
UT3UA   3505.1   3B8CF                     0143
W4DUP   7007.2   YN4SU    4 not 3             0145
RU3QR   3515.8   VU2PHD    559               0149
WC7V    7004.0   XE2FO    fran               0149
VE3MCE   3799.0   G3WXX    5-9 Tony,vry noisy band     0150
K7MTR   14185.2  3G0YM    calling CQ - QSX:195       0153
UT3UA   3503.0   9K2MU    CQ SA&NA             0153
W3PH    7021.4   EA6UN                     0153
WD5COV   7002.9   VP8KF    John with nice signal - Falkla  0158
UA4HN   7003.0   VP8KF                     0159
K2FF    3793.0   OK2BJJ    Now here             0202
K2FF    3794.0   OK2BJ                     0202
W3WH    7008.0   YN4SU                     0205
K4UTE   7005.2   3B8CF    cq                0206
N8GZ    1823.9   KF2HC/KP2  cq                0207
NA5S    7018.0   CBERS    LSB pirate fishermen       0208
RL3A    1823.9   KF2HC/KP2  559 here             0212
W6OAR   1824.0   KF2HC/KP2                   0214
AL7R    14185.0  3G0YM    10 up              0216
SQ6MS   3794.0   TE1ST                     0217
OE3ZK   7025.4   P49T     Bov QSL via W3BTX        0218
RL3A    1830.0   RK3AWL    try work DX NA/SA        0219
JA3EJG   18075.0  FO/JI8MVL  cq                0220
OH2NSM   7003.0   VP8KF    up 1               0220
NE4N    14185.0  3G0YM    10 up Easter Island cq cq..   0224
OE5BCD   3777.0   4X6TT/W1   CQ CQ CQ             0224
W5FKX   1824.0   KF2HC/KP2  cq                0224
UU0JL   1830.6   RK3AWL    vy strong            0226
KZ1A    7005.0   3B8CF    Not Vy Strong in Va.       0228
W6UR    14185.0  3G0YM    cq cq cq  up 10         0228
W4DJ    7007.2   YN4SU    qrz loud             0232
W8LRL   1830.8   RK3AWL    CQ DX 579 now-signal building  0233
N3XX    10105.0  3B8CF    CQ                0234
AB5GU   14185.0  3G0YM    Easter Island Cqing Loud     0236
VE3NE   1828.6   YV1NX    clg someone?           0239
N3ST    3510.0   P49T                     0241
UU0JL   1828.6   YV1NX    tnx new country pse qsl     0243
HA5JI   1828.6   YV1NX    559 here clg UU0         0247
W8LRL   1830.0   RK3AWL    CQ now 589            0247
RL3A    1827.0   RA6AX    CQ DX              0248
UA9YAB   1830.0   RK3AWL    579 1 hour after sunrise!    0250
WX3B    3510.0   P49T     Op: W3BTX            0250
WQ5P    7000.0                          0251
RL3A    1833.0   UA6LV    CQ DX              0252
W6ENZ   14185.0  3G0YM    Up Ten              0255
OH1BBS   7064.0   PS8ET    Joe               0256
U5WF    1893.2   UR4QLR                    0256
W0MM    14185.0  3G0YM    begging             0257
NI0C    3510.0   P49T     going to 1810          0259
K6XT    7007.0   YN4SU                     0300
NR8Z    7012.0   8P6JD                     0300
RL3A    1810.0   P49T     579               0301
W8LRL   1828.8   UU0JL    CQ                0302
N4XR    7003.0   BP8KF                     0303
JA7SSB   14185.0  3G0YM    We, JA had not copy !!      0304
N4WO    7007.2   YN4SU    Nice sig in FL 599=       0304
N4XR    7003.0   VP8KF                     0304
RA6AX   1810.0   P49T     CQ VY LOUD            0304
RA6AX   1910.0   P49T     QSY 7055 SSB           0306
W4DJ    14185.0  3G0YM    no cpy hr also          0306
WX3B    14185.0  3G0YM    Weak in Maryland         0308
UA4LY   1810.0   P49T     QRT               0309
K6CRA   14185.0  3G0YM    55 IN VA, LIST 10 UP       0310
UT3UA   7011.0   K9RZ     Bill ! Are u on freq?      0311
W2GFF   7012.5   8P6JD                     0311
W2KV    14185.0  3G0YM    wkd but weak in NJ        0311
W6OAR   1815.5   VE3EBN                    0311
W3YY    7003.0   VP8KF    QSX 7003.41           0312
W8ZA    7058.4   P49T     qsx 7207 Roy at mike       0313
CB1ER   27555.0  B0ZO     cb er b0zo           0314
W3YY    14185.0  3G0YM    Occasional QSB surge to R3.   0314
YV5OHW   7030.0   KA2OWZ    CQ cq cq             0314
K0KT    7017.0   LU9DR                     0315
RL3A    1826.2   UA3ZJG    CQ DX              0315
K6EL    70003.0  VP8KF    Falkland             0316
RL3A    1827.5   UT3MD    CQ DX              0317
K1GUN   1828.8   UU0JL    cq                0318
RL3A    1828.7   UU0JL    CQ DX              0318
RL3A    1831.0   LY3UM    CQ DX              0318
K6EL    7003.0   VP8KF    really not on 70 MHz, sri    0319
RL3A    1832.9   VE1ZJ    CLING UA6LV           0319
W2GFF   14185.0  3G0YM    qsx 10 up lot of qsb mostly we  0322
AC2K    7013.7   YN4SU                     0325
RL3A    1833.0   VE1ZJ    CQ DX              0325
KG6FIV   14185.0  3G0YM    Listening 10 up 5-9 Loud!    0327
WB3BEL   7058.5   P49T     qsx 7207             0327
RL3A    1822.5   UT8IM    CQ                0328
KN4LF   7071.5   6Y5IC    PSK31              0329
NI0C    7010.0   HI3LFE                    0331
RL3A    1832.9   UA6LV    CQ NM!              0333
W4SHG   50125.0  N5SIX                     0334
N4PQX   3799.0   OK2BJJ    w/ OK2BIF and others       0335
SV1AIQ   7010.0   HI3LFE    tnx hny 73            0337
UT3UA   3502.8   Z24S                     0337
W4DUP   7069.6   CO2RK    PSK31 1750 HZ          0337
N6TR    1832.0   VE1ZJ    CQ DX              0342
RA3ZZ   7012.5   8P6JD    Rod               0344
UA3AGW   3505.0   UT3UA    CQ NA              0344
W6OAR   1832.0   VE1ZJ    CQ DX              0345
KE4WI   14185.0  3GOYM    s9 in GA QSX 10 up        0346
UA6LV   1832.0   VE1ZJ    weak this nigth         0346
WA2JDV   7017.4   OK1FLK    579 into FL           0346
RL3A    1830.5   SV2AVP    CQDX               0348
RA3ZZ   7008.5   HF75PZK   QSL via SP3IQN          0356
WA2JDV   7017.6   SV2AVP    579 into FL - TNX AL       0357
RA3ZZ   7002.1   4L1MA    CQ DX              0358
IT9PKO   7062.0   3G0YM    strong signal          0359
RA6AX   1822.3   9H1BM                     0359
SP4AWE   7012.5   8P6JD    ROD               0359
NQ7R    7017.6   VP2V/AK7G  op al              0401
RA6AX   1836.7   G4UFK    CQ DX              0401
N5OP    7008.4   V51AS                     0403
NA2P    7062.0   3G0YM    VY Loud up soon for NA?     0403
PY8DAN   7003.0   GI3PDN    DX QRZ              0403
W8FJ    14020.7  LU7KAT    Hector              0405
CE3CDV   7062.0   3G0YM    BOOMING 5/9++          0406
RA3ZZ   7012.2   ZS6AVP                    0406
RL3A    1826.0   SP5INQ    CQ                0406
RL3A    1830.0   UA6MF    CQ DX              0409
SV1BYI   7000.0   CE3CDV    greetings from athens      0410
OK1FM   7062.0   3G0YM    Building hr, QSL LA6EIA     0411
N5OP    7006.8   T99W                     0412
RL3A    1831.0   F9OQ     CQ                0413
CE6SAX   7062.0   3G0YM    good operator          0414
RL3A    1833.9   IZ0FZQ    CQ                0414
AD8P    3512.1   HF75PZK   GOOD SIGNAL           0415
RL3A    1833.9   HF75PZK   GOOD SIGNAL           0415
SV1BYI   7001.0   CE3CDV    many stations waiting your qsl  0415
F4DNW   7062.0   3G0YM    lsn 7068 easy          0419
RL3A    1822.5   UT8IM    CQ DX              0419
W3PH    7058.4   P49T     listening 7.205         0419
W4BP    7205.0   3G0YM    59 usa pse split        0419
NE4N    7006.8   T99W     Good Sig...in SC         0421
UA6MF   1829.4   YK1AO                     0421
W4BP    7062.0   3G0YM    59 USA pse split 7205      0423
RW4LC   7008.5   V51AS    cq cq              0424
W4DJ    7059.0   P49T     59+20 QSX 7205          0424
RX6AY   7009.0   V51AS                     0425
RV6LO   7062.0   3G0YM    qsx 7068 via LA6EIA       0426
W7FG    14021.0  LU7KAT                    0430
AB5GU   7061.8   3G0YM    Listing 7208           0431
W2LU    3791.0   EA9GW    Henrie              0438
K1GUN   1827.7   OO4UN    cq                0439
CE3CDV   7046.0   LU8EOT/X   CW CQ CQ CQ           0441
K1GUN   1832.0   OE8SGA    cq                0447
K1GUN   1832.0   OE3SGA                    0448
VE3XAP   7058.0   P49T     qsx 7213             0448
W7JK    7061.8   3G0YM    QSX 7.213            0449
IK2EAD   7062.0   3G0YM    7062 - 7068           0450
N5CRO   7046.0   LU8EOT/X   still calling cq dx       0450
K1GUN   1833.5   UU0JL    cq                0451
K1GUN   1823.9   KV4FZ    cq                0452
LA4LN   7004.0   9J2BO    Brian now QRT          0452
N5CRO   7057.9   P49T     lsn up?....           0452
ZL2AJ   14195.0  3G0YM                     0452
W7JK    7057.8   P49T     P4                0453
WB6RSE   1824.0   KV4FZ    doesn't hear me         0454
G4UFK   1850.0   AA4MM    Leo and co            0455
LY3BG   7013.0   V51AS    strong              0459
W6ENZ   7013.0   V51AS                     0503
W6OAR   1824.0   KV4FZ    CQ DX              0503
RL3A    1833.9   9H1ZA                     0507
WB6RSE   1823.9   KV4FZ    Loud               0509
N3HBX   3786.0   ER1QQ    op. Boris            0510
HA6NA   3501.9   7X4AN    cq                0511
IK4DCS   1834.0   9H1ZA    good sign            0513
LZ1JY   3790.0   3G0YM                     0513
K3SX    1800.0   TR8CA    where u CQ?           0518
TR8CA   1824.0   KV4FZ    579               0518
JA2SEQ   2138.9   VU2SKD    SA-153/SAGAR Mr.SKID MGR N6AWD  0519
K3SX    1824.0   TR8CA    GM no cpi yet          0519
W6ED    7013.0   V51AS    cq                0519
KV4FZ   1824.0   TR8CA    Great Signal           0520
TR8CA   1824.0   K3SX     hi                0520
9A8A    7062.0   3G0YM    cq NA..+             0524
WB6RSE   1824.0   TR8CA    nil west coast          0524
K3SX    1824.0   TR8CA    sri Alain only QRN hr      0525
HB9BGV   3800.0   TR8CA    GM ALAIN, PSE 80M SSB      0527
TR8CA   1824.0   WB6RSE    ok sri I am on OK4KST chat   0527
TR8CA   3795.5   HB9BGV    for 3 mn             0528
OK1DOT   9797.5   TR8CA                     0530
OK1DOT   3797.5   TR8CA    SRI               0531
IT9ZGY   1827.0   SV0XAI/9   cq cq              0535
OK1FM   3797.5   TR8CA    Every direct QSL 100% CFMed   0536
9A8A    3797.4   TR8CA    QSL RCVD via BURO!        0537
OK1FM   3797.5   TR8CA    Every direct QSL 100% CFMed   0538
LZ1QV   7020.0   9H3JR                     0539
UT5RP   14070.0  D2/KE5AAO/M PSK31 @1346Hz          0542
UT5RP   14070.0  D2/KE5AAO/MM PSK31 @1346Hz          0542
IK4EWN   1849.0   HB9ZCV                    0545
N4ESS   7025.6   TI2KWN                    0545
EA4CWN   1833.1   9A2AJ    CQ DX              0546
W6RKC   7013.9   CX7CO                     0547
IK7AGT   1831.0   IV3PRK    cq-dx              0548
EA4CWN   7028.1   W9ZN                     0549
N8GZ    1826.6   3G0YP                     0551
SP2IJ   3790.0   9H4DX                     0551
EA4TD   3790.0   9H4DX    GOZO ISL.            0552
W6OAR   1826.5   3G0YP                     0552
JN3QVC   21040.0  VU2SKD    as-153 CQCQ           0558
KV2T    3512.0   9A8A                     0601
EA4CWN   7012.3   NY3A     CQ                0602
JN3QVC   21040.0  VU2SKD    as-153 CQCQ           0603
SV2BOH   10105.0  3G0YP                     0605
DM2CUG   10105.2  3G0YP                     0610
IZ8DMZ   7002.5   EW1OZ    OP. ROMA             0611
VE3XAP   3793.0   G3WXX                     0612
KV2T    3502.0   OE50BZL                    0620
JA3EJG   10105.0  3G0YP    UP                0623
RZ6HDX   7082.5   RW6AMZ/4   RDA:VG-45;            0624
9A1HBC   7011.9   3G0YP    vy strong sig          0625
SV1BYI   10105.0  3G0YP    GOOD EARS            0627
9A1HBC   7011.9   3G0YP    AS-153,via N6AWD         0628
HL2WA   21040.0  VU2SKD    AS-153,via N6AWD         0628
W2OO    7003.2   3G0YP    599 plus in TN          0631
K9YC    7014.9   3G0YP    Gud sig Chicago         0632
W6XX    7003.0   3G0YP                     0633
K2FF    3506.0   DF2PY                     0634
K9YC    7003.0   3G0YP    Gud sig Chicago         0634
IN3QBR   3502.1   7X4AN                     0637
OK1FM   7014.0   CX7CO    Carlos, via SM5KCO        0637
KG9Z    7003.2   3G0YP    559 ILL Sloper          0638
W2OO    7015.6   YU35BM    599 in TN            0642
K2FF    3506.0   DK2FB                     0646
IK0PHY   7053.0   ZL4IR                     0651
W2VTV   7040.0   WA5TCZ    699 IN NJCLG CQ         0655
HL2IFR   10105.0  3G0YP    UP1.2 WKD TKS !!!        0656
OK1FM   7002.9   3G0YP    Total deaf. RX problem?     0657
OK1FM   7003.0   3G0YP    Total deaf. RX problem?     0658
T96Q    7053.0   ZL2DW                     0700
UA9YAB   21085.0  VK9NS    rtty Jim thanks for new one r  0700
UA9YAB   21085.0  VK9NS    rtty Jim thanks for new one rt  0700
JH7XRZ   50110.0  BD2LH    59                0702
OM9AJP   14071.6  D2/KE5AAO/M bpsk David via k5yaa       0702
OM9AJP   14071.6  D2/KE5AAO/MM bpsk David via k5yaa       0702
IV3SKB   10105.0  3G0YP    up1 vy strong          0704
JA7MYQ   14025.0  C21HC                     0707
ON4CKZ   7007.9   T96Q     599 NEVER SEEN A QSL !!!     0709
W6TER   7008.0   T96Q                     0710
DD6VSF   10105.0  YU35BM    over 3g0yp :(          0711
T96Q    7007.9   ON4CKZ    also never seen a qsl      0712
DD6VSF   10103.8  YU35BM    sri qrg..but hvy qrm to 3g0yp  0715
S59W    7009.8   OE50BZL   op. Knut             0724
UT5RP   7007.0   TK5IX    Maurice             0724
I8RCM   7067.0   ZL4IR    GOOD SIG. 599          0725
JA8EPO   14264.0  ZD9BV    CQ                0726
JA3ADW   21036.1  A45WG    FB SIGS             0727
JA7MYQ   14180.0  TK5LB    cq                0733
XE2ARF   145800.0  RS0ISS    Pkt/APRS Via Space Station UA9  0739
G4UCJ   7003.2   7X4AN    Med               0741
IZ8DPL   21260.0  VU2SKD    AS-153 qsl via N6AWD       0741
EA6NB   7003.1   7X4AN                     0742
JI2IFB   14070.5  3D2BA    psk sift 1248hz good signal   0746
IV3BBR   21300.0  BG9TD    OP. XIE good signal NE ITALY.  0750
SQ1EUG   10105.0  3G0YP    up                0751
G4UCJ   14071.3  EK3GM    BPSK31 Boris via DK3CW      0756
RN9FAV   28380.0  RN9FAV    cq in dead band         0759
M0BVE   7009700.  OE50BZL   OE                0800
OH3TM   10105.0  C31PD                     0802
DK3WG   10105.0  C31PD    same pirat yesterday VK9PGz   0803
SQ4CUM   14087.0  JA1CLW                    0803
G3PCG   3795.0   ZK1CG                     0808
IK0YQJ   14262.0  SA25RO                    0808
MM0OVK   3799.8   G4OFY    LOOKING DX IN COMPANY      0815
SP2B    10100.0  3G0YP    qrx 5 min            0815
JA3EJG   7023.1   3G0YP    CQ QRS              0819
F5BZB   24950.0  BD7OH    CQ                0826
YL3GCZ   21003.0  YL2GQT    GM Andy!             0826
ON6UM   14179.8  JG1UMO                    0829
DJ7MI   7023.1   3G0YP                     0831
ZL2AJ   14200.0  LU1YU                     0831
IK1YMF   14240.5  JJ1BKB    Shima              0836
F6GNZ   7023.1   3G0YP    nobody listens, all call !    0837
G4UCJ   14071.7  OE50GMQ   BPSK31 pfx            0837
OE1SOW   21400.0  GREEK    in FM.....            0840
G8VYK   144370.0  HG2SF    lost u - qrl now. another time  0841
GB7CGL   10105.0  3G0YP    up 1.7              0842
F8XX    14018.0  HF75PZK   strong              0846
JJ0FVP   14017.4  HF75PZ                    0846
VK3SIX   50000.0  AAALERT   strong 9M2/HS TV into VK3    0846
IV3BBR   21236.0  A61M     OP.MOHAMED DUBAI good signal N  0847
OE6MDF   14195.0  5A1A     PIRATE!!!!!!!!!!!!        0847
SP9GFI   14017.5  HF75PZK                    0847
SM0MDG   14012.0  4KR60S                    0849
IZ8EJB   21260.0  VU2SKD    AS-153              0850
VK3SIX   50000.0  V1DEO    49.750/760 South Asia in QF12  0851
VK3SIX   50047.5  VK8RAS    e'slink to F           0852
IK0YQJ   21260.0  VU2SKD    via n6awd            0853
JI3AAB   7010.0   F6GNZ                     0853
ZL2AJ   14245.0  JA6CTW                    0853
DH7SA   14195.0  5A1A     op.Ali              0854
VK3SIX   50304.0  VK6RSX    Dampoier 559 Eslinked      0854
SP8MI   14017.5  HF75PZK   qsl > via SP2PZK         0857
OO7PQ   14011.4  4KR60S    via 4j5a             0858
DG5YIL   14195.0  5A1A     tks new 1 55 on gp        0859
OZ4EL   14195.0  5A1A     Abubaker is in germany /study  0906
JA3KWZ   14017.3  HF75PZK   CW                0907
OK2PAY   10104.9  3G0YP    STILL THERE....UP....      0907
VK3SY   50110.0  9M BOYS   QRV now pse           0908
PA0C    14195.0  5A1A     Animals on freq.         0909
JR3MED   14019.0  HF75PZK                    0911
OE6MDF   21290.0  VQ9LA                     0911
OE6MDF   21277.0  A92GR                     0912
F6GNZ   10104.9  3G0YP    still good signal, spread cls  0914
DL7AU   10105.0  3G0YP    verry nice real 569 nr berlin  0915
VK3SIX   50304.0  VK6RSX/B   breaking my s meter       0916
ON1MFC   14195.0  5A1A     qsl info for 5A1A ?       0917
HB9LCA   21020.0  A61QT    strong signal, call cq      0918
A61Q    21020.0  HB9LCA    Call Is A61Q Tks         0919
DL1AOQ   21020.0  A61Q     cq                0920
EA7GWA   14195.0  5A1A     via n4aa             0920
LY2IC   18138.0  EA8/W4GKA                   0921
OH5BR   14267.0  ZL/OH1TX                   0921
DL3WJ   14195.0  5A1A     55/58 tnx fer new1        0924
DL7FM   18138.0  EA8/W4GKR  rich in maspalomas        0924
OK2PAY   10104.9  DL1NGT    ARE YOU MAD ????      DL  0924
EA1EDF   14195.0  5A1A     Radio Club Station... is OK   0926
VP8CMH   14020.0  VP8CMH/MM  calling cq            0926
DL7FM   18149.3  UA9MHN    cq cq              0928
IK0YQJ   21277.0  A92GR                     0928
A61Q    21020.0  A61Q     via ea7ftr         A6  0929
F5NOD   21015.0  4S7AB                     0930
EA3BSE   14224.7  7X5RS                     0932
IK2XDF   14257.0  MM3IKE/M   qsl: M3IKE            0932
G3UYM   50230.0  IW5ACZ    i am qrv ok?           0936
VP8CMH   24897.0  VP8CMH/MM  calling on 12m          0937
IW2NOR   144135.0  JT65B    ANYONE FOR TRY CQ 2ND?!     0938
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.02 s