DXDB

DX spottings on May 13 2003 - page 1 of 4

OE6BMG   10108.2  J8/SM5BOQ  up 1 559 ere in oe6       0001
PP5JR   14022.2  K1LKI                     0001
PP5JR   14022.2  KD6RDO                    0001
W2GFF   50110.0  TG9AFX    >em60              0001
EA2AZZ   14069.0  LU2DT    BPSK31 RC            0002
K4RX    50110.0  TG9AFX    Christian            0002
EA2AZZ   14069.0         BPSK31              0008
PP5JR   14022.2  HP1IBF                    0010
HB9TIH   145260.0  HB9OBY    test               0015
WS1L    7004.0   J8/SM5BOQ                   0016
WB2JEP   14011.9  CT1GFK    OP Toze             0017
PP5JR   14022.3  KZ5V                     0018
PT2GE   14187.2  YV4DDK    Tony via EA5KB - 59 sp      0021
W1EBI   7006.9   CO8ZZ                     0024
K3XC    7006.9   CO8ZZ    599 plus 30 in PA        0027
PP5LD   3780.0   PY1BA    59+10              0027
EI6IZ   1832.9   RA4UN    CQ DX              0029
W1EBI   7009.1   PP8HCD                    0030
EI6IZ   7004.8   HB9/DL7NS                   0031
N5AR    14187.0  YV4DVK                    0031
W2GFF   50110.0  HR1RMG    59 EK65AM(>EM60         0032
WS1L    14194.9  PZ5RA    59 +20db or so          0033
KI2G    18000.0  SM5BOQ    Lars any 17meters?        0034
N5AR    14200.0  ZP9XG                     0034
PP5LD   7045.1   YV5SSB    55 IN BRASIL           0034
PT2GE   7050.0   YV5SSB                    0034
EI6IZ   7006.7   CO8ZZ                     0035
W1EBI   14187.2  YV4DDK                    0035
WA6CKO   28473.0  UT1FG/MM   59 in So. CA           0036
K4JAF   7014.1   SP9GFI                    0040
WS1L    14244.9  VQ9LA                     0040
PY2KC/W4  7040.8   UT1FG/MM                   0041
PY2KC/W4  7040.8   VA3VMM    cqing now            0042
LY3UM   1833.0   RA4UN    cq dx              0043
N4XOG   14195.0  PZ5RA                     0043
PY2KC/W4  7045.0   YY5ERP                    0043
W4GDC   14244.9  VQ9LA    59 IN FLA            0045
PY2KC/W4  3799.8   YL2GB                     0046
WB2JEP   14010.9  LW6DJQ    OP Luis             0046
RA4UN   1833.0   VE1ZZ    Jack I make QSY on frq LY3UM   0049
XQ1SCQ   7040.7   VA3VMM    57                0049
PU2WDX   50110.0  PY2BT    cqdx               0050
VE3LFA   14070.1  TG9BD    PSK               0050
N1OWA   14245.0  VQ9LA                     0052
PY2KC/W4  14200.0  ZP9XG                     0053
IZ4CZE   14187.0  YV4DDK    b                0054
PY2KC/W4  14205.0  V44KCB                    0054
VE3WMI   14200.0  ZP9XG                     0054
N1OWA   14195.0  PZ5RA                     0055
W2GFF   50115.0  TG9AFX    EK44>EM60            0055
K4JAF   50110.0  HR1RMG    Into EM70            0057
K1GUN   1833.0   LY3UM    good sig..in maine anyway..   0103
N5AR    14184.0  YV1EOY                    0103
PP5LD   7048.0   LU2FMU    CQ DX              0104
N5LHD   14200.0  ZP9XG    OPERATOR: RAFAEL - PARAGUAY   0106
PT2GE   14070.0  XE1L     599 op.Luis via WA3HUP      0110
AK3E    50072.0  KB8GC/B   via Ms into FM19         0112
PY2KC/W4  7045.0   VU2WAP                    0113
KA1DWX   7003.5   5H3RK    RALPH              0114
N5AR    14184.0  CP6XE                     0114
VE3WMI   14184.0  CP6XE    Mike from Bolivia        0115
AE5X    7005.0   V44KJ                     0117
KB5GL   21260.0  ZK1AGL    oc 83 cq cq           0117
PY2KC/W4  3795.0   KQ4TT    cqing              0117
PP5LD   3799.5   LU6FFL    CQ DX              0118
PY2KC/W4  3799.5   LU6FFL    good signal !          0119
WB2JEP   7004.5   V44KJ    KEN               0119
KB4VHW   50115.0  TG9AFX    5/5 into em-60          0121
OE6BMG   7053.0   UT1FG/MM                   0124
N0EYE   21260.0  ZK1AYL    cq cq - no takers        0126
PY2EMC   7008.0   HB9/DL7NS                   0131
WV2V    3795.0   IZ6CLZ                    0133
N4XOG   14200.0  ZP9XG                     0137
K5NZ    50125.0  W5BAK    em20               0138
W4ZAN   21260.0  ZK1AYL    Op:June via VK4SJ        0142
K8IA    14010.7  FO/F8CFU                   0143
AA5AT   21260.0  ZK1AYL    JUNE               0145
K8IA    14010.7  FO/F8DQL   call corr            0145
W2REH   7003.6   5H3RK                     0146
N4HL    7008.0   HB9/DL7NS                   0148
HB9QQ   144125.0  JT44     clg cq              0152
N3DRK   14019.0  UN7QX                     0154
VE1CSM   7053.0   UT1FG/MM   Yuri               0154
W4ZAN   14200.0  ZP9XG    Rafael              0159
PY2HGB   1845.0   PY3CEJ    cq cq cq op  AL        0200
K5NZ    14210.0  N5RQ     DL3YEH-op on way to Dayton    0203
LY3UM   1845.0   PY3CEJ    cq europe - 59          0203
K3TZV   3799.5   LU1ECZ                    0205
VE9DX   14072.0  W4JSI    PSK63 (New mode) +963hz     0206
K1TH    7002.4   TG9ADM                    0207
KB2USC   14210.0  N5RQ     5/9+ in Staten Island, NY    0208
K4WES   7008.0   HB9/DL7NS  cq cq              0209
W1SKU   14204.5  CO8ZZ                     0210
W1SKU   14220.0  PP5ZP                     0210
W1SKU   14190.0  PR7QI                     0211
RA1AG   7060.0   RL1A                     0212
ZL2HE   14210.0  N5RQ     Mike running 5x8 into ZL     0213
IZ6CLZ   1845.0   PY3CEJ    GD SIG              0214
MW3IRW   7060.0   RL1A     via ra1ag            0214
K1TH    7005.1   CX1SI                     0216
N0ALH   14189.1  PR7QI    59 into west central Minn.    0216
NT9G    14200.0  ZP9XG                     0218
JA3EJG   21203.0  DU1HBC                    0219
IZ6CLZ   7063.0   FM5DN    LEON GD SIG           0221
W7OG    18080.0  W7DFO    QRP in Wisconsin, op Brian    0224
IZ6CLZ   7062.9   FM5DN    GD SIG 59+ OP. LIO        0225
PY2HGB   14205.0  V44KCB    CQ CQ CQ MGR NT5W        0225
IZ6CLZ   7060.0   RL1A     GD SG 59+            0227
N0ALH   14200.0  ZP9XG    59 into west central Minn.    0227
W7SFF   14025.0  CE2GLR                    0227
W4ZAN   14197.5  9K2GS                     0232
AC2K    14020.0  HR1RTF                    0235
IZ4CZE   14205.0  V44KCB                    0235
WD5COV   14195.0  ZK1AYL    cqing oc083           0235
N4DWK   3800.0   LU1ECZ    59 in the clear         0236
LU2NI   14260.0  ZK1AYL    cq cq cq             0242
WA9LKZ   14220.0  PP5ZP                     0244
DH4FAQ   3510.0   DL8FBG    cq dx              0248
K7CA    7008.0   HB9/DL7NS  cq                0249
LY2UF   7047.4   CX7OV                     0249
N4RFN   50110.0  YS1MAE    Just worked again, still stron  0250
N0ALH   14220.0  PP5ZP    59 into west central Minn.    0256
ER1OO   10103.2  ER0ITU    via ER1DA            0302
DH4FAQ   1833.0   IV3PRK    CQ DX              0303
SU1HM   14180.0         cq - QTH Cairo, Egypt      0303
K0VVX   50125.0  K0VVX    cqcq en13            0304
LW6DC   3800.0   LU1ECZ    op.Angel cq cq          0304
K8CX    14008.8  3B8FG    cq                0310
OM1BM   10103.9  5H3RK                     0314
W3LPL   10103.0  ER0ITU    via ER1DA            0314
K9DID   14260.0  ZK1AYL    OC083              0318
KU4UC   14260.0  ZK1AYL    S.COOK OC-83 JUNE QSL VK4SJ   0318
DL8LAS   7007.4   AK2A     dave               0322
VA6TTT   50057.0  VA7SIX    519 into do33          0322
N6HC    14309.9  WP4H                     0323
S57L    7014.0   LZ03KM    CQ CQ              0328
K8IA    14009.6  3B8FG                     0331
PY3YD   7014.0   LZ03KM                    0334
VE7DXF   14058.0  KD5GRF    rst 569 cul/ve7sis/va7yt/ve7dx  0336
KE9KD   14240.0  ZK1CG                     0337
SU1HM   14155.0  SU1HM    cq                0337
SP4AWE   7014.0   LZ03KM                    0339
AA1BU   3788.2   7X5ST    Saad               0340
S57L    7051.6   ER0ITU    CQ CQ              0343
LY2UF   7005.3   W4HET                     0344
UA9JQR   7053.6   UA9JRN/MM  CQ                0348
K7ZD    10109.0  UR0RR    Vic               0349
UA9JQR   14070.0  UA9JPB/MM  PSK               0352
K6OWL   14155.0  A35RK    Op. Paul             0356
WA2JQK   3795.0   HP1XCH                    0356
WA2JQK   3795.0   HP1XVH                    0357
DL8PM   7006.2   J8/SM5BOQ                   0401
KA1DWX   7006.0   J8/SM5BOQ                   0401
DJ7BA   7006.2   J8/SM5BOQ  gd sig              0402
PY3YD   7007.0   SP9FV    Tnx Frank FB           0402
W8DX    14022.5  RA3VZ                     0402
PY3ML   7003.0   PY3YD    CQ CQ CQ DX           0405
DL8PM   7002.0   W4EWJ                     0407
W8LRL   1831.5   ZS6RAD    RAD 579             0408
DL8PM   7013.2   W2QN                     0409
W7HUY   14180.0  FO/F8CFU   5-8 in WA            0411
KT0R    7009.1   F6ACV                     0413
PY3YD   7003.0   HA3OD    TNX for 2nd QSO         0413
N8CJK   50072.0  KB8GC/B   bcn 5/5/9>en84          0414
EA7TG   14255.0  FO5QS                     0419
SU1HM   14210.0  A61R     strong signal - calling dx out  0419
DJ7BA   7016.2   7X4AN                     0420
PU2PTO   7005.0   S51US    CAlling CQ Dx QSO ..fa      0422
IT9RJE   14180.0  FO/F8CFU   53 IOTA OC-152 Austral Isl.   0429
KT0R    7022.0   IT9PKO                    0431
DJ7BA   10102.9  ER0ITU                    0433
PY3YD   7005.0   S51US    Nice Sign in South of PY     0433
W6AAN   14199.9  TG9QQ    cq dx...             0435
W6ZH    7021.9   IT9PKO    wrkable             0435
SV1CDM   14195.0  ZF2ZL                     0436
DJ4LK   14195.0  ZF2ZL    via W8ERI            0438
SP4AWE   7005.0   PY3YD    pse correct S51U only      0443
W0RLI   14260.0  ZK1AYL                    0445
SM0DTK   7006.1   7X4AN    CQ DX on J(           0446
AE6CH   14155.0  VK3PA    looking for north africa long  0447
IT9SFT   14195.0  ZF2ZL    59                0447
XE1RAB   14195.0  ZF2ZL    GOOO VKsss            0450
IK1SOW   7027.0   NP2CB                     0453
DJ4LK   14260.0  SV8CRI    Lesvos, EU-049          0457
VK2DFC   14195.0  ZF2ZL    grand cayman           0458
IK1SOW   7004.6   W1ZY                     0500
OM8AA   14018.7  TE5RC                     0500
PU2PTO   7013.0   W2QN     Nice Op.! Tnx QSO 73 HALBERT   0500
JG3LEB   50119.9  BV3FQ    cq cw              0501
IK1SOW   7006.0   7X4AN                     0503
ZL1ALG   18140.0  SV1SL    GIORGO              0506
KB2USC   7178.0   W0YWP                     0508
F5TNI   7027.0   W3/IK2CIO                   0509
KG0EI   7027.0   W3/??????  dxing              0509
KH6DRT   18140.0  SV1SL    5-5               0509
F6ARC   7065.5   ZL4IR    CQing              0511
OM6MS   7010.1   PR7FM                     0514
OK2BKV   14015.0  AP2IA                     0515
UA9JQR   014070.0  UA9JPB/MM  PSK               0515
UA9JQR   21020.0  RW9JT/MM   CQ                0515
IK1SOW   7012.9   W2QN                     0517
IZ0DZX   14018.0  TE5RC    tnx Marco FB in JN61       0517
OM6MS   7003.0   W1ZY                     0519
F5PBM   7027.0   W3/IK2CIO  MD                0523
OK1AOZ   14018.5  TE75RC                    0523
DL1EJA   50023.0  LX0SIX    569 in JO31 norm 539       0527
IZ0DZX   14018.0  TE75RC    SRI callsign correction     0527
S51AT   144360.0  FSK441    any sked proposal?     FJ  0529
KG0EI   7005.9   7X4AN    going strong - good sigs     0531
I1APQ   7065.5   ZL4IR    OC-134 FIORDLAND is. qsl W8WC  0536
N6VR    14260.0  ZK1AYL    OC083              0536
OE5HBL   14117.0  1B1AK    Mandi wieder qrv         0543
HB9COH   14155.0  VK3PA    very loud, 9=15db        0549
F5BBD   7065.0   ZL4IR                     0552
JG3LEB   50046.7  VK8RAS    beacon              0553
JG3LEB   50304.0  VK6RSX    beacon              0553
JA1WLO   14195.0  H44NC    qrz               0555
DL8YRM   14018.5  TE75TLS                    0557
OE1JWW   14111.0  TEST     test               0557
G0TSM   14007.0  SV9/DL7VOG/P                 0558
CT3DL   14018.5  TE75TLS   mgr. te75rc           0602
W2QN    7010.0   F5TNI                     0602
EA6DD   144366.0  F1EBK    Tnx FSK QSO           0603
F1EBK   144366.0  EA6DD    360mS / 12dB TNX for FB QSO   0604
HB9EAA   14042.0  VK2ZL    Frank - nice call        0608
IZ3ATU   14205.0  HL5FUA    choi you are in this frequency  0608
EA3ALV   14018.5  TE75TLS   Wkd 0.14 down          0612
K2RD    14019.8  V63GO                     0614
HB9EAA   14205.5  VK3HE                     0617
F5MFS   14042.0  VK2ZL                     0621
DL0ZB   14031.0  AH6RE                     0630
4X6ZQ   21215.6  XU7ACE    cq ...              0631
DL2AMA   14262.5  ZK1AYL                    0641
F5MFS   18075.9  ER0ITU    cqcq               0641
F2YT    14032.4  FO/F8DQL                   0645
UA9CA   14031.0  F6ALQ                     0645
ON6NL   14262.0  ZK1AYL    OC-083 CQ-ing          0647
OM2KM   14032.5  FO/F8DQL                   0648
ZL2DX   14195.8  V63ZP                     0657
LA4WKA   14083.8  SV9/DL7VOG/P RTTY               0658
IK1VCI   21215.5  XU7ACE    cq ja              0703
F1EBK   144370.0  EA3AXV    many pings and bursts but no r  0708
MM3OVK   14205.0  VK3MO                     0713
SP9LCV   144370.0  EA3AXV    650ms 6dB from jo90kf      0720
OZ3W    14195.0  ZK1AYL    cqcq 58             0723
UA2FF   14122.5  RV9MM/9   Sergey RDA JN-12         0723
IK7BPV   14196.0  SO8SM    CQ                0725
HA5TS   144370.0  TK5JJ    cq fm jn41jw big burst      0728
IK2FIQ   14084.0  SV9/DL7VOG/P fsk Cq ..           0728
IK7BPV   14210.0  OZ3W     CQ DX              0730
S51AT   144370.0  EA3DXV    cq 440ms/5db           0732
JA1WLO   14021.1  AP2IA    CQing              0733
RU3ACE   144370.0  FSK441    any1 sked,ko95kg         0735
HA5TS   144370.0  EA3AXV    cq 70ms ping           0737
IK7BPV   21255.0  DS2QIQ    YL OP. BOR CQ          0738
YU1IO   144300.0  YU1IO    cq beaming TK          0744
F5CH    14021.5  HG50MT    qsl via HA3HK          0746
IK0YUO   10124.6  DM3UH    CW 579              0750
OZ3W    14260.0  ZK1AYL    nw hr              0752
JH8OCV   21230.0  8J4ITU/4   JCC3508             0755
PE1MCD   50000.0  V1DEO    49739 s5 inbabd > jo23      0755
HA5TS   144370.0  EA3AV    wkg s51at mni bursts       0759
OM6MS   14011.0  EK3GM                     0802
G4PCI   50230.0  OZ1PIF    CQ JT6M             0804
IZ4DIG   21215.5  XU7ACE    QSLM ES1FB            0805
S51AT   144370.0  F1FIH    clg sp9lcv 160ms/10db      0806
JA6AKW   21024.3  EW7LO                     0807
ON4NA   14260.0  ZK1AYL    RAROTONGA OC083 S.COOK ->VK4SJ  0807
DJ6TK   18070.6  EV6Z     Slava nr Vitebsk         0809
EA6VQ   50009.0  SV9SIX/B   KM25NH 559 QSB via ES      0810
OZ1PIF   50230.0  G4PCI    Tnx JT6M QSO George       0813
EB1EHO   144370.0  OE5MPL    DL5WG-OE5MPL CQ HRD IN73     0814
JA0DSH   14070.6  NH7AF    bpsk               0816
IS0CAK   144370.0  HDR     oe5mpl 200ms 5db         0819
EA6VQ   50110.0  SP5MXL    nobody else in the band?     0822
PA9JJ   21216.0  XU7ACE    sorry mistake          0825
PA9JJ   21216.0  XY7ACE    via es1fb            0825
OZ1PIF   50230.0  OZ1PIF    Prob. me JT6M CQ         0829
K8IA    7003.9   J8/SM5BOQ                   0831
GU0SUP   50230.0  OZ1PIF    OK Peter, I monitor some more,  0832
IZ3DBA   21215.6  XU7ACE    Op. Jaak - Qsl via ES1FB     0832
G1SDX   50235.0  JT6M     cq fm io80fj east..       0839
DJ9YE   144370.0  IS0CAK    can we try JO43hv        0840
OZ1PIF   50230.0  JT6M     SRY Tnx, trying HB9MFU? now   0840
JS6QVV   21640.0  9V1RH    IOTA AS-019           0843
EA1CCM   7066.5   ED1JRC                    0847
G0NXX   10103.9  SK5EW                     0847
JA1WLO   21264.0  9V1RH    op David             0848
JA3EJG   50120.0  BV3FQ    cq                0849
9A8A    50000.0  1TVSIG    48250 S9++..9M2TV?     ??  0851
G0CHE   50230.0  F1JG     cq jt6m             0855
F1RKF   50110.         cq cq eu             0905
W1NH    3503.0   VK2WPM                    0905
ZL1ALZ   3503.0   W1MK                     0913
JE1SGH   28450.0  YE5A                     0914
W1NH    3503.0   ZL1ALZ                    0915
F5CH    14016.0  ER0ITU    qsl via er1da          0920
DF5NK   50000.0  DEAD     as a doornail in JN59PM     0921
JA1WLO   28450.0  YE5A     IOTA OC-262 via IZ8CCW      0921
N7MAL   7001.7   V63GO    cq cq              0922
SM3VEE   50110.0  S54C     heard 51-55 QSB         0923
W1NH    3503.0   VK2BPL                    0923
IW2JMC   50225.0  JT6M     cq dir nord           0924
F8DVD   18142.0  Z34M     Nice signal           0926
IZ5EKV   50145.0  YO3JW    59 in jn53oq           0926
JJ0FVP   21190.0  8N1SAI/1   special call           0926
SP2MKO   50000.0  BAND     only sv/b beacons        0926
IZ5EKV   50108.0  UT5JAJ    599 in jn53oq          0927
OM5UM   144370.0  EA3AXV    cq in jn98eo i call u      0928
F5AMH   21215.5  XU7ACE    CQ CQ              0929
SQ6ELV   50110.0  SV8UM    CQ                0930
RU3ACE   144370.0  OM5UM    pse sked after EA3AXV,need JN9  0931
SQ6ELV   50135.0  SV8UM    now here             0931
IS0CAK   144370.0  HRD     ea3axv 580ms/3db         0934
ZL1ALZ   3507.6   W1NH                     0934
S51AT   144370.0  EA3AXV    cq 300ms/12db          0935
E21EIC   21005.1  BD5HUA    CQ..               0936
W1NH    3503.0   ZL3NE                     0936
OM5UM   144370.0  RU3ACE    choroso, ea3 ne otvecaet     0937
JA8FRI   21263.9  9V1RH    Tnx David Wkd QRPp 500mw     0938
E21EIC   21021.1  AP2IA    CQ..               0939
JA3EJG   21021.0  AP2IA                     0940
IZ1DXS   50107.0  UT5JA                     0941
IZ5EKV   50125.0  LZ1CAR    57 kn32rl=>jn53oq        0943
JK1QJE   28450.0  YE5A     cq cq cqing           0943
KB2EOQ   7005.7   CO8LK    QSL via WA7ADH          0943
OE5MPL   144370.0  EA3AXV    tnx quickie FSK441 JN01>JN78   0949
ON1VS   50240.0  OE5MPL    want to try agn, Peter? JO1LH  0950
I0CUT   50145.0  YO3JW    calling cq            0952
I1APQ   21007.3  4L4KW    cq cq cq             0954
IZ5EKV   50130.0  UR5FEO    59 kn56=>jn53          0957
HA5UK   144370.0  EA3AXV    tnx qso - 1560 km        0958
E21EIC   21210.0  JS6QGG    CQ..               0959
HA5UK   144370.0  RU3ACE    ok, you are first        1000
BV3BW   21309.0  HL1/WX8C   harry              1003
OZ1PIF   50120.0  LZ2CM    with company KN13(>JO65     1004
YO7VS   50130.0  DK8XK    WILLI JO53FG 59+60!!/59   DL  1004
GW3LEW   50230.0  F1JG     tks qso 73 io71ps        1007
LZ3RX   50023.0  OZ7IGY    599 in bulgaria         1008
WR4K    7005.0   CX1SI    CX                1009
DG0WJ   50040.0  SV1SIX/B   59 wkd lz,yo3 nw         1010
DL1EJA   50145.0  YO3JW    kn34/jo31 Es           1010
NL7AU   14194.0  9Y4VV                     1010
IZ2EER   50075.0  YO3KWJ    kn34 599 jn45hv         1015
OZ1DPR   50130.0  LZ2ZF    59 JO45 KN13           1015
S57MTA   50130.0  UR5FEO    kn56-jn76 es           1016
OE3BCA   50040.0  SV1SIX/B   589 JN87>KM17UX         1017
YO7VS   50095.0  DJ6TK/1W   UFB 559/599 QSB BUT FB QRP!WKD  1018
OE3BCA   50010.0  SV9SIX/B   579 JN87>km25          1019
7K1WLE   7007.0   V63GO    fb sig              1020
DJ6TK   50140.0  LZ1CAR    Rados from KN32RL >JO53FG    1020
DL2DR   50145.0  YO3JW    59+20 >JO31TO qso and cq     1021
JA1WLO   21267.1  S21AR    qrz               1023
OE3BCA   50147.0  YO3JW    58 in jn87cx Pit         1025
OZ1PIF   50120.0  LZ2ZF    kn13(>jo65            1025
DL1EJA   50198.0  LZ3CQ    kn12/jo31            1026
JA6BEE   7011.0   PY2XB    L/P               1027
VE3ICR   7007.0   V63GO                     1027
OE5MPL   50104.0  LZ3CQ    NC 599+ in JN78         1028
JG3LEB   50110.4  VK8MS    cq cw              1032
OK2BFH 10 368862.0  SR0CWK/B   55s jo90ns jn99gu        1032
OE3BCA   50098.0  LZ3BD    569 JN87CX>KM33OX , 10W     1036
DJ1KP 10 368100.0  OK2BFH    qtf 92�from jo40jj I call    1037
RU3ACE   144370.0  FSK441    any1 sked,nice condx,ko95kg   1038
W5DN    7007.0   V63GO    Easy - 2nd try 599 in Texas   1038
HL2DBP   14253.0  JW7QIA    cq dx              1042
OE3BCA   50110.0  S57AC    cq 569              1042
JA8LRG   14253.0  JW7QIA    CQing FB SIGN          1043
IZ5FKK   50139.0  YO5BWD    open ES jn55(>kn27        1044
JA8LRG   14260.0  YE5A     OC-262?             1046
DL3AMA   50100.0  OE5MPL    JN78CJ-JO51ND 377Km Tropo????  1047
OZ5AGJ   50120.0  LZ2ZF    KN13 > JO56           1048
PA3HGT   21267.0  RU9VA    wkd/siberia/qrz.com       1050
DL9CU   14215.0  LA4CM    IOTA EU-055           1051
JH4FEB   18077.0  EY8CQ    cq                1053
PA3ECU   50049.0  LZ2CC/B   579 jo32             1053
PA3ECU   50074.0  YO3KWJ/B   599 jo32             1054
JA8XDM   18160.0  8N1SAI/1                   1055
JR3RIY   21260.0  YE5A                     1055
OZ1PIF   50103.3  LZ1XL    CQ CW >JO65           1056
OK1ABB   14260.0  YE5A     >JA8LRG yes sure OC262 73!    1057
ON1VS   50120.0  LZ2ZF    59 frm kn13nq, Fedy tnx qso   1059
JS6QVV   21450.0  JS6QVV    IOTA AS-079           1100
DG6PU   50074.0  YO3KWJ/B   579 in jn49           1101
OZ5AGJ   50095.0  LZ1XL    KN12 > JO56 599         1102
EA2AOI   18071.0  EA6NB                     1104
EA2AOI   18075.6  EA6NB    new frec             1105
DL1EJA   50144.0  YO5BWD    kn27 jo31ds           1106
JG3LEB   50000.0  BYVIDEO   49.75 s9+50 qtf 270       1106
PD0HCV   50120.0  LZ2CM    5-9 jo31fw(>kn13ne        1106
N3DRK   14004.4  TA1ZF                     1107
E21EIC   14157.0  HS0ZDZ    sked with K3ZO          1108
E21EIC   14157.0  E21CJN    sked with K3ZO LP QSO      1109
E21EIC   14157.0  K3ZO     GM K.Fred            1109
HB9SJV   50109.8  UT5ZA    5nn in JN36bk          1110
JT1CO   50110.0  JT1CO    jt1co@mongol.net         1110
PE2ENG   50105.0  LZ1LX    599 into jo32nx         1110
4U1ITU   50110.0  UT5ZA    sri no qso on 110 !       1111
JM3UML   21260.0  JW7QIA    OP: PETER FB SIG. IN KOBE    1111
DL1ANA   50094.7  LZ1XL    KN12TO              1112
E21EIC   14000.0                         1113
pages - 1 2 3 4

pgt: 0 s