DXDB

DX spottings on December 14 2004 - page 3 of 5

W3UIO   14280.0  VU4     Can't handle pileups???     1230
DF3IS   21288.0  P40TP                     1231
VE2DC   14285.0  VU4NRO    SRI Wrong freq          1231
W2HTI   14280.0  VU4                      1232
WQ3X    14280.0  VU4NRO    Wrkd 290 now Scarboro?      1232
K7LB    3798.0   HR1FJC    CALL CORR.            1234
DL7RBI   21288.0  P40TP    qsl via wf9v           1235
WB2KHO   14280.0  VU4NRO    no copy in nyc          1236
MW0YVK   14276.0  S2IAM    up10 booming           1237
W4FOA   14190.0  LA2FKA    CQn via LP            1237
IZ8FWN   21288.0  P40TP    5/9 tks             1238
W4FOA   14225.0  9K2MU    CQn via LP Murtada        1238
HB9DNX   24900.0  VU4     SCHANDE VU4 NIE IN CW      1239
I4     21288.0  P40TP    cq                1240
I4-MIRCO  21288.0  P40TP    cq                1240
DJ7SW   14019.6  4KR60S                    1241
MW0YVK   14276.0  S21AM    correct call           1241
JF3KON   14276.1  S21AM    QSX UP5-10 WKG EU        1242
OZ6AGD   24900.0  HB9DNX    mach besser wenn du kannst   1242
KD9MS   14206.9  EA3JE                     1243
SWL    3789.0   W6UC     CQDX               1243
E21EIC   14280.0  VU4NRO    S4                1244
JA3EJG   7006.0   N4NO     cq                1244
K8OSF   18140.3  PA3GSU                    1244
LU1XAW   28350.0  LU1XAW    dx from PATAGONIA ST.      1245
UA9SL   144370.0  LO71NS    anybody MS sked ?        1247
LA5CBA   14190.0  VU4NRO                    1249
VU4NRO   14190.0  LA2FKA    rx 195-200            1249
LA2FKA   14190.0  VU4NRO    RX 195-200 (better)       1250
PA5TT   14025.7  EP3PTT    QSX 14026.98 via OK1LO      1252
K1USA   14283.0  6Y5RP    QRMn vu4 nasty op        1254
M0NUN   21288.0  P40TP                     1254
W3UR    14190.0  VU4     listening 14197         1254
W8WH    14280.0  TG9NX    nothing in WH OH         1254
SV3FUO   14190.0  VU4NRO    USING THE TV ANTENNA       1255
W8WH    14280.0  VU4NRO    sri wrong call         1255
IT9RYH   21241.0  VU4RBI    CQ ...              1256
W3UR    14190.0  VU4NRO    QSX 14195-14200 NA LP      1256
W4FOA   14025.5  EP3PTT    QSX UP (via LP)         1256
F6FHP   144123.0  CQ/EME    JT65B 2nd            1257
IT9RRH   21241.0  VU4RBI    simplex             1258
W4UWC   18154.0  PJ2/WB9Z                   1258
DL8BDU   144388.0  OH9O     c, 7min,26 R27, 740/5 tnx new#  1300
W4FOA   14015.7  HS0/OZ1HET  "Finn" in Bangkok        1300
W6UC    3789.0   YB2AI                     1300
MW0YVK   21288.0  P40TP    via wf9v             1301
PA5TT   14190.0  VU7NRO    QSX 14200.08 wrkd 3rd band and  1302
EA1YKH   21241.0  VU4RBI    very strong now         1303
W5VX    3503.7   UA0LDW                    1303
EA9LR   21288.0  P40ZZ    CQ EUROPA            1304
KZ4V    18116.0  DJ5WG                     1304
PA5TT   14190.0  VU4NRO    typo 9tks sm4emo)        1305
EA9LR   21208.0  PZ1AP    CQ EUROPA            1306
OH6GAZ   14190.0  VU4NRO    VERY LOW             1306
W6UC    3799.0   7J4AAL    5 elm yagi clear as FM      1306
DL2EDH   21241.0  VU4RBI    tnks #400            1307
MM0NDX   18148.3  ES1WW    cqdx               1308
WT4Q    14190.0  VU4NRO    Oey The Pain!          1308
IZ8FWN   21288.0  P40ZZ    5/9               1312
IK2NIL   24940.0  VU4RBI    week               1313
DL1HSW   14225.0  VU4RBI    in US Net?            1314
W4FOA   14010.0  RK3AO    CQn via LP (Loud)        1314
CT1BWW   14225.0  VU4RBI    WITH NET CONTROLERS!       1316
K0HGW   3799.0   7J4AAL    ant gain helps both ends     1316
K5NA    3508.2   UA0ZAM    CQing              1316
OE3NIL   14180.0  VU4RBI    RTTY               1316
W3RJ    14190.0  VU4     esp here             1316
W4FOA   14030.5  U5ED     LP                1316
K6JRY   14000.0  VU4     Find a freq and stick to it   1317
K5NA    3509.9   VK6TH                     1318
W5UN    1823.8   JG7IJM    cq with good sig         1318
IK3NIL   28430.0  VU4RBI                    1319
IK5NIL   14080.0  VU4NRO    RTTY               1319
KZ4V    18076.0  YS3/I2JIN                   1319
OZ4EL   14225.0  VU4     Dont count to DXCC with net:co  1319
VK3DOU   7009.0   K0CL                     1320
IK6NIL   14080.0  VU4RBI    RTTY               1321
F6CAM   14245.0  EP3PTT    OP LADA QSL OK1LO        1322
LA1BNA   14245.0  EP3PTT    Lada from Teheran        1323
LA1VNA   14225.0  VU4RBI                    1323
IK7NIL   14190.0  VU4NRO    5-10 down            1324
IZ1DCD   14225.0  VU4RBI    59                1324
S51NY   18070.0  ZS6ME                     1326
MM3SCO   21288.0  P40ZZ    super sig Bob          1327
NI0C    7004.1   UA6LTI                    1327
VA3ABS   14225.0  VU4RBI    nurse maid dxing         1327
W3FM    21024.8  FR5BT                     1328
WQ3X    14225.0  VU4     net call forwarding service   1328
CT1BWW   14000.0  VU4     ANOTHER SAD DAY FOR CW OPERATO  1329
DG7ST   28007.0  DL2RBB    CQCQ 10m             1329
PA3GZZ   21288.0  P40ZZ    QSL BY WF9V           1330
HB9FAX   21013.0  W3RJ     CQ                1331
K2MFY   21288.0  P40ZZ    by #s..on 4s, op Bob       1331
RU6CQ   7004.6   UA0YO    cq                1331
ON4CGY   14200.0  EP3PTT    QSX via ok1lo          1332
WA4JQS   14010.0  RK3AO    nice sig             1332
SWL    14225.0  WQ3X     STOP CRYING           1333
K4CIA   14189.0  VC9COAL   cq                1336
ON4CGY   14245.0  EP3PTT    sri wrong freq          1336
VU4    14200.0  VU4     quit gripping about vu4 practi  1336
K0EU    3509.0   6K2AVL                    1337
K4CIA   14187.0  VC9COAL   cq..               1337
IZ1BII   18076.7  YS3/I2JIN  up 1               1338
DK6FI   14245.0  EP3PTT    QSL>Ok1LO            1339
WE2F    21294.8  IH9YMC                    1339
G0OIL   14200.0  VU4     CT1 if u can do better u go!   1340
OZ1KRF   14190.0  VU4NRO    up 5-10 need lx ok oy on freq  1343
IK1YMF   14216.0  VU4RBI    Barbie Strong here!       1344
I4YY    14190.0  VU4NRO    good signal!           1345
I6KYL   14000.0  IK1YMF    beato te             1345
CT1BWW   14216.0  VU4RBI    SIMPLEX 59+           1347
W6UC    3799.0   W5YU     on long path !! vu4???      1348
DH1MJ   432200.0  DH1MJ/P   qrz pse sked           1350
SP2YMX   18076.5  YS3/I2JIN                   1350
OZ2KLY   14200.0  VE3OGZ    screaming/ no ears        1351
RN6BN   144138.0  EME     CQ jt65B 1st           1352
RU3AG   14083.0  SV0XAI/9   RTTY               1352
DL0ZWI   14216.0  VU4RBI    it`s a shame           1354
DXER    14216.0  VU4RBI    Barbie pse NR.1-0        1354
F6GEX   50110.0  NA/CANADA  I am calling over atlantic ...  1354
IK1YMF   14216.0  VU4CAOS   now caos!            1354
KA3ARF   21016.0  F8ASY    calling CQ            1354
N5TW    14189.9  VU4NRO    QSX 14199.38 Going QRT 45 min  1354
RU3AG   14083.0  SV0XAI/9   RTTY               1354
SM3RL   14212.0  A47RS                     1354
PD0RFU   144370.0  YT7WA    cq 385 no ears          1355
G4IFB   21028.4  CX4SS                     1356
YI9QWO   14212.0  A47RS    59 signal into iraq       1356
IK1YMF   14187.0  3A2MD    Laura Monaco           1357
IZ5EKV   14200.0  VE3OGZ    cq cq              1358
K6IPM   14190.0  VU4NRO    VU4's doing fantastic job, TNX  1358
IT9VNO   14245.0  EP3PTT    MNG OK1LO            1359
EA4TD   14225.0  9K2MU                     1400
MW0YVK   21288.0  P40ZZ    op bab tnx for qso        1400
W3FM    21013.2  FR5BT    LUC               1400
DK3SE   432200.0  DH1MJ    pse your loc!JN37VP here     1401
WA9YSD   14190.0  VU4NRO    Black Hole cannot hear them.   1401
G3KEC   21018.8  YI9KT    579               1402
IK0YQ   14190.0  VU4NRO    qrt now             1402
PA7ZZ   14216.0  VU4RBI    qsx 220             1402
9A1CVW   21280.0  CE3CDV    cq dx              1403
S59D    21288.0  P40ZZ    HERE STRONG BC SIGNAL      1403
PH0AW   14216.0  VU4JOKE   split joke            1404
RN6BN   144138.0  IK5YJY    ur sgn -20dB here        1404
IK1YMF   21288.0  P40ZZ    qrt! ':(             1405
K7LAZ   7013.0   ZL/RA3NXR  559 WA              1405
JA0QBY   1910.5   8J1ODA    tnx fb qso            1406
MM0NDX   21288.0  P40ZZ    QRT'd to beach!         1406
IK1YMF   14216.0  VU4RBI    5 up now!            1407
N2IC    7010.4   EW8CY                     1408
HB9BOI   14212.0  A47RS                     1409
IK5YJY   50138.0  RN6BN    rrr tnx 1st eme 2x20 100w    1409
W4VD    14190.0  M0WKR                     1409
IK0YQ   14190.0  VU4NRO    qrt now             1410
JA3KLI   3799.0   W5YC     CQ DX              1410
C0P50   50110.0  F6GEX    Pirate below 50200.0       1413
DS5KJR   7012.6   ZL/RA3NXR  mgr RA3XR            1413
K7LAZ   7013.0   ZL/RA3XR   sorry call is correct now    1413
HA8FW   7012.5   ZL/RA3XR   vua HC              1414
N2IC    3505.0   UA0FAI                    1415
RU4LM   10105.5  W8EGB    cq dx Clyde tnx         1415
IK1YMF   14000.0  MW0YVK    25db over!            1416
PD0RFU   144138.0  RN6BN    eme jt65b spkr copy!!      1416
DS5KJR   7012.6   ZL/RA3XR   Me to sorry           1417
UA6JY   10105.6  W8EGB                     1417
RA1AY   144370.0  CQMS     dir EU my 1-st KP50ea      1418
VA3ABS   14216.0  VU4RBI    tied withT9 as worst ever    1419
PA3GLH   21015.0  W3FM     529               1420
SWL    14000.0  VA3ABS    STOP CRYING, GO TO WK.      1423
RU4LM   10115.0  AP2IA    cq qrs              1424
VE3ABS   14216.0  VU4RBI    no concept of propagation    1425
DJ1PE   21070.0  CO3JN    BPSK31              1426
VU4    14190.0  VA3ABS    No Ears-Complainer        1426
W4VD    21280.0  CE3CDV                    1426
GB7DXS   14216.0  SCH0OLS   out               1427
MW0YVK   14000.0  IK1YMF    hi roberto            1427
IK1YMF   14000.0  MW0YVK    Yes, Im near Laura!73      1428
K6XT    7009.9   YB1UDF    Cant hear me           1428
K6XT    7009.9   YB0DPO    But he can.           1429
W6UC    3799.0   KH6LU                     1429
EB1EHO   21000.0  EA1KI    LAMAME AL MOVIL         1430
YB0DPO   7009.9   YB1HDF    he said qrn nw qsy tks      1430
GB7DXS   14216.0  VU4RBI    qsx up 5/9 now          1431
DK8ZJ   144343.0  RK1B/1    also heard            1432
GW8ASA   144138.0  RN6BN    fb L.S copy           1432
PA1T    14216.0  VU4RBI    wkd 219.2            1432
DJ4AX   7013.2   ZL/RA3XR   nw here             1433
DL4FF   7005.6   4KR60S    via 4J5A             1433
GU0SUP   14087.2  3A2MW    RTTY - CQ'ing          1433
DK3SE   432205.0  CQ70CM    beam.N/E-qtf 45-JN37VP      1434
I8TXN   14216.0  VU4RBI    let someone explain her DXprop  1435
K4KAL   21272.0  HA7TM                     1435
KR6E    7009.9   YB0DPO                    1435
OE3ZK   7013.1   ZL/RA3XR                   1435
I0KNQ   14000.0  PA1T     how mny watts you used fer mqk  1436
I0KNQ   14000.0  PA1T     how mny watts you used fer mqk  1437
IV3BBR   21280.0  CE3CDV    OP. ROBERTO SANTIAGO.      1437
K4XG    21020.4  YS3/I2JIN                   1437
RZ4FA   7000.0   DL4FF    qsl tk/dl4ff ok via buro     1437
UT5RP   14087.2  GU0SUP    Hi Phil!             1438
AD5W    14216.0  VU4     criticism easy /go yourself   1439
DL7IO   7009.0   VK3DOU                    1439
ON4LO   14216.0  VU4RBI    up                1439
N6ND    3507.5   UA6LV    LP                1440
OE3ZK   7005.7   4KR60S    qsl via 4j5a           1440
F6FHP   144138.0  DD3SP    EME -27dB wid RN6BN       1441
KR6E    7012.9   ZL/RA3XR   building             1441
K7LAZ   7011.6   FK8GJ    marc               1445
VA3EEA   21025.2  PJ4/K4BAI                   1445
IK0YQJ   14216.0  VU4RBI    5 9++ in Rome          1446
N6XT    3789.9   WH6LU                     1446
SWL    14000.0  SWL     test dx spot           1446
IV3BBR   21272.0  HA7TM    OP. TIBI good signal NE ITALY.  1447
DK5IR   21350.0  KP2/K8MJZ                   1448
DS5KJR   7015.0   RK3AW                     1448
K5VVA   14216.0  VU4RBI    No copy in MS..... ever.     1448
KR6E    7003.6   UA6LTI    Geo               1448
K4XG    21023.7  V31JP                     1449
N7GHN   14216.0  VU4RBI    good dxpedition- Mny lids bla  1450
DJ9HQ   14216.0  VU4RBI    UP 5, 2 up jams tx qrg      1451
ON4CCX   14087.3  UR3LC    RTTY               1451
ON4LO   14216.0  VU4RBI    up                1451
W6ENZ   7015.0   FO/F6COW   up 1               1451
RN6BN   144138.0  OK1KT    tnx EME QSO           1452
W2WG    21020.6  YS3/I2JIN                   1453
DK5AI 10 369003.0  DB0KI/B   jo50-jo51 599+          1454
IK0YQJ   14216.0  VU4RBI    5 9++ in Rome          1454
K6XT    10108.9  F6EAZ    QRZ W7              1454
OK2PM   144138.0  RN6BN    on Yaesu 736,15m=9el Y ufb!   1454
DK5AI 10 368833.0  DB0FGB/B   jo50-jo51 579 norm 519      1455
DL2DXA   14200.0  ON4AGX    congrats times same band    1455
KR6E    7011.5   FK8GJ                     1455
VE9OV   14216.0  VU4     Not a peep hrd on E coast    1455
W4RJ    21217.0  5R8FL    via g3swh            1455
IK6ZER   14190.0  VU4NRO                    1456
IK1YMF   14216.0  VU4RBI    5 up not less or impossible li  1459
K8IA    7007.6   SV1LV                     1459
DJ9HQ   14216.0  VU4RBI    UP 5, 2 up jams tx qrg      1500
M0CLW   14210.0  A71EM                     1500
ON4PQ   21014.2  FR5BT    cq NA              1500
RN6BN   144138.0  DF5NK    pse QRX 3 minutes        1500
IZ2DPX   14190.0  VU4NRO    up 5 up ok no problem      1501
G4ZOY   14216.1  VU4     2KHz split is REDICULOUS !!!  1502
OK1DX   10103.1  YI9KT                     1502
ON4AEK   7004.0   KH6AP    Tnx qso             1502
DL8BDU   144101.0  DL8BDU    cq eme 2.P, jt65B        1504
IV3JCC   14194.9  G4TEN    5-9               1504
ON4CCX   14087.4  UR4QI/M   RTTY               1505
F9YN    14216.0  VU4RBI    Fine 59             1506
F8ASY   21280.0  CP6XE                     1507
I8SWL   14216.0  IN3RZY    vu4 Gratulationen Dieter !    1507
IZ2DPX   14216.0  VU4RBI    up 3 war the kw!! gooo!!!!    1507
ON4CCX   14080.0  UR4QXM    SRI FREQ RTTY          1507
SP1MWK   10103.0  YI9KT                     1507
SV2JL   144138.0  RN6BN    Sam Tnx for EME QSO 73's Fotis  1507
SM2JKI   10103.1  YI9KT    FB 599              1508
IK8YTA   14216.0  VU4RBI    up 3 wkd 59++++         1509
IZ4FVV   21280.0  CP6XE    Miguel qsl via IK6SNR      1509
K7ABV   10109.0  F6EAZ    I copy u in MT..no beam here   1509
OE3ZK   7010.9   VU2PHD                    1509
DK6LH   21280.0  CP6XE    mike santa cruz         1510
OZ1FQR   14215.0  VU4     ur                1510
IK1YMF   14190.0  VU4NRO    wrkd 195             1511
OZ1FQR   14216.0  VU4     up up              1511
DL5MIG   14216.9  VU4RBI    up 3 wkd.            1513
DL7YS   7002.0   K6LP     in qso wid g3fpq         1515
N9ADG   7003.0   F3RPQ    cq vy light           1515
ON4AGX   14190.0  VU4NRO    up 5-10 good operator      1515
SV2DGH   14216.0  VU4RBI    wkd 3 up             1516
DL7YS   7002.0   EK6LP    oops, one character left out,  1517
OE3SJA   7001.0   OE0XXX    ignore only test         1517
UA4HN   10103.0  YI9KT    QSX 10104.21           1518
DL7PR   7007.0   KH6AP                     1519
I0KNQ   14000.0  ON4AGX    an good operator not listen on  1519
OE7SEL   14190.0  VU4NRO    wkd 198 no chaos here..     1519
DL7PR   7008.0   KH6AP    sri               1520
WP4NIX   14267.0  PJ4/WW4LL  59 FK68 SA-006 Fred       1520
EA3ESZ   14190.0  VU4NRO    5/9 5UP             1521
DL7IO   7009.0   YA7X     loud               1523
KR6E    7002.9   G3RPQ                     1523
GW4AYJ   14250.0  SU9BN    Alan 59             1524
I0KNQ   14190.0  VU4NRO    yesssssssss198.4         1524
KI7VR   7004.2   ON4AEK    LP                1524
OZ2HT   14267.0  PJ4/WW4LL  Fred - Via K4BAI - Now gone to  1524
LU6XAH   28350.0  IZ2CDP    5-6 in Patagonia         1525
AA6NP   7080.0   A71EM    good copy west coast lp     1526
IK5YJY   50138.0  RN6BN    agn cq 1st            1526
DL4ZU   7001.8   VU2NXM                    1527
KI7VR   7003.0   G3FPQ    lp                1527
DL4MO   7010.5   VU2PHD                    1529
IV3JCC   28350.0  LU6XAH    5-9 patagonia          1529
PA2DW   7010.0   VU2PHD                    1529
DJ9HQ   10103.0  YI9KT    ->SP8HKT             1530
F6IFJ   10118.0  FO ???????  up                1530
LU6XAH   28350.0  IV3JCC    5-7 Gianni            1531
G8VHB   14250.0  SU9BN    Qsl Via EA7FTR          1532
SQ7FPD   14250.3  SU9BN                     1532
AA7ML   3795.0   RA0LGH    CQ                1533
DJ9HQ   7080.0   A71EM    CQ DX AF, SA, far east      1533
EA5ASQ   18126.0  ZS6GHK    Jorge              1533
F5NOD   10118.0  FO/F6COW   up                1533
IK1YMF   28000.0  VU4     no I need on ten! I try tomorr  1533
LZ1ND   10103.0  YI9KT                     1533
W6ENZ   10118.0  FO/F6COW   Up One ********* Loud Here    1533
EY8MM   7013.0   YA7X     weak, too close         1534
EY8MM   7005.3   VE7AHA    strong 599 LP          1536
IK2YFT   14190.0  VU4NRO    UP 5#313 TNX           1536
RZ6HDX   7054.8   U5ARTEK                    1536
LU6XAH   28350.0  IZ1AOK    5-7 Tony TNX           1537
G3UKV   50016.0  GB3BAA    BCN               1538
SP3EPK   10118.0  FO/F6COW   UP1               1538
A71EM   7080.0   AA6NP    Did you copy me??        1539
G3UKV   70016.0  GB3BAA    s5 INTO IO82           1540
OE3SJA   14080.0  EA5NB    BPSK31              1540
HA8FW   10118.0  FO/F6COW   from FO/M            1541
OE3SJA   14070.0  EA6NB    BPSK31 sorry this is correct   1541
RN6BN   144138.0  LZ2DP    TNX,next time only STD MSG    1541
IV3JCC   28350.0  LU3XEI    5-9 patagonia          1542
YB0DPO   10118.0  FO/F6COW   QTH ? which island?       1542
F1DFR   21238.0  PJ4/WW4LL  Fred               1543
IK8YTA   10118.0  FO/F6COW   up 1.5 wkd srong Tnx       1543
DJ9HQ   7002.0   VU2NXM    has QRN             1544
MW0YVK   14250.3  SU9BN    allan booming          1544
RN6BN   144138.0  LZ1DP    correct call           1544
W6ENZ   10118.0  YB0DPO    QTH is FO/M           1544
IV3JCC   28450.0  PY2TVI    qsb               1546
OZ1LXJ   3795.0   HL4GH                     1546
YB0DPO   10118.0  W6ENZ    FO/F6COW  is FO/M  TU     1546
UA4CR   14000.0  YS/I2JIN   What is his frq now?       1547
IV3JCC   21238.0  PJ/WW4LL   59                1548
LZ2HM   144128.0  LZ1DP    EME               1549
W1DTV   21246.0  MW0IDX    59 into NH            1549
W1DTV   21246.0  MW0IDX / P  59 into NH            1549
EY8MM   3797.1   9K2MU    cq dx              1550
F5TJC   14191.0  VU4?     VU4? or not?           1552
DL7YS   7026.0   GB2RN    special call HMS Belfast     1554
DJ4PI   7001.8   YA7X     lis up              1555
HA8FW   7001.8   YA7X     QSL via DL1JJI          1555
DS1CCU   3795.0   RA0LGH    cq DX              1556
HB9RDE   14172.0  W6CCP    59=10              1558
IK7BPV   7080.0   A71EM    OP. JUMA CQ EU         1558
2I0BIE   14250.3  SU9BN    Alan 57             1601
K0KP    14025.1  PJ4/K4BAI  CQ                1603
C6HA    14195.0  IT9RYH    Non passa dal sifone.      1604
EB7AEY   7080.0   A71EM    loud Sigs in EB land       1604
F8BBL   10118.0  FO/F6COW   Michel qsx 10119.12 Loud     1604
K0KP    14022.0  T77C                     1606
W1DTV   14250.3  SU9BN    44 into NH            1606
UA9CGL   7092.4   4Z5KU                     1607
F6FHP   144128.0  LZ1DP    pse keep going          1608
G4WXT   14195.0  C6HA     wot does that mean?.       1608
VA3EEA   28505.0  HR1FJC                    1608
H0HOHO   14191.0  VU4JOKE   QSL via Santa Claus       1609
IV3KFB   3793.5   DJ9TK    cq dx              1609
A92GR   7080.0   A71EM    HALA WE MAS HALA         1610
KI7VR   7021.1   DW3EWA                    1610
K0KP    14015.5  YS3/I2JIN                   1611
SM0DTK   7054.3   YI9GT                     1613
EA1EDF   14191.0  VU4RBI    qrz               1614
IK0SHI   14086.0  TF3GC    RTTY               1614
I2TAO   3505.0   6K2AVL                    1615
K0KP    14020.2  G3ESY    CQ                1615
LA5HE   3505.0   6K2AVL    559 here. Not so gud ears    1615
WG7Y    14022.0  T77C                     1616
HZ1AN   7080.0   A71EM    Are you still there?       1617
YO5TP   144000.0  SV8CS    DR SPYROS PSE CONF QSO AT IN 9  1617
IK5OEA   144138.0  RN6BN    pse eme fer my moonset      1618
YO5TP   144000.2  SV8CS    PSE CFM ES QSO IN 1999      1619
RN6BN   144138.0  IK5OEA    sry Moon not visible here    1620
SV5FRI   7050.0   T77EB                     1620
EA7GWA   14191.0  VU4RBI    por fin             1622
DL1KUR   7054.3   YI9GT    via SP3GTS ZENEK         1623
HZ1AN   21025.8  A92GR    I do not have antenna      1623
I0KNQ   14191.0  VU4RBI    vy loud             1623
K6III   14015.4  YS3/I2JIN  simplex             1625
MM1DHU   3793.4   DJ9TK    cq dx any dx??          1626
PE1AHX   144000.0  PA60SHB   in Regiocontest vanavond     1626
UA9CGL   7054.4   YI9GT                     1626
9A2AE   144000.0  TROPO    pse INFO in EU tnx Zvonko    1627
HZ1AN   7080.0   A92GR    I copy Jumaah only        1627
K6YRA   14191.0  VU4RBI    SP                1629
I0KNQ   14000.0  IK5PWJ    hello' cammellustropy !     1632
PD1ANQ   144000.0  9A2AE    becons SE seems normal from jo  1634
RA9FLW   7049.0   T77EB                     1634
UA9CGL   7001.7   YA7X     up                1634
GW3JXN   7007.2   7X4AN    cq                1635
EA7ON   14191.0  VU4RBI    simplex             1636
K4GMH   14082.5  W2TGP/HK4  RTTY               1636
SP8BAI   7002.0   YA7X                     1636
OH6PA   144000.1  RZ3ZZ    I stoped nw U turned to LZ    1637
MM1DHU   3795.3   G3PCG    cq dx any takers??        1639
SV3IBF   7049.7   T77EB                     1640
EA1DOU   14191.0  EA7AVV    vu4 0-0             1642
LZ2K    7002.0   YA7X                     1644
UA1QV   3618.4   UA1RC    !!! RDA: VO-01          1644
OZ0JX   7065.7   UN7TO    cqin               1646
KL1V    3798.0   HL3ERJ    very loud into Alaska      1648
IV3KFB   7080.0   A71EM    with a92gr and 7x2eb       1649
OE1SOW   144000.0  FSK441    nice clx-qsos...         1649
IK7JTF   3798.1   HL3ERJ                    1652
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.04 s