DXDB

DX spottings on November 15 2004 - page 1 of 4

PP1CZ   50110.0  HK1XX    cqing SSB - 59+         0002
NP3CW   144300.0  WP4LUU    CQ DX S. America now      0010
W0FLS   1835.0   AA0RS    K                0010
W0FLS   1835.0   AA0RS                     0012
WV1K    7001.0   HE3RSI    Only big signal here...     0013
K6FQU   21327.0  ZK1JD    Jim 5x6             0014
PU2WDX   50150.0  WP4JCF                    0015
PP1CZ   50110.0  PJ5BVU                    0021
PP1CZ   50110.0  PJ2BVU    correct call - sry        0022
WA3OFR   14000.0  YV0D     Are QSLs coming out yet?     0022
PY2RO   50110.0  PJ2BVU    FK62               0023
N7KD    14263.0  KH6BB    USS MISSOURI           0025
PY2WC   7009.0   UN8GV    cqdx               0029
PU1KGG   50110.0  HK1XX    FK20               0030
XE2JSP   21327.1  ZK1JD    Jim in Rarotonga Is.       0030
OK2PAY   10105.1  K6JHF/HI3  HI                0034
IW4EHZ   144370.1  EA5SE    TKS 4 NEW #           0037
OK2PAY   10105.1  K6JHF/HI3                   0038
XE2JSP   18120.0  WL7CMG    Dave in Kasilof, Alaska     0044
PY2WC   3508.0   PZ5RA    VY LOUD OP. RAMOS        0045
XE2ARF   145800.0  RS0ISS    APRS/VIA SPACE STATION      0046
KX4JR   7006.6   ZB2FK    ZB                0047
WA1GOS   10105.0  HI3/K6HJF                   0047
VE3FWA   7001.1   HE3RSI    up                0048
KX4JR   7006.6   ZB2FK                     0049
WA1GOS   7005.0   KP4SQ                     0049
XE2JSP   18151.9  JA1IRT    Tec, cq cq            0055
YY5PER   7055.4   8P6GT    59 PLUS. GREG          0055
ZP6CW   50110.0  PP2RON    cq cw              0058
PY2WC   3503.0   CX3SR    CQDX               0059
PY2EX   14263.0  KH6BB    op Roger             0101
CT2ITZ   7055.4   8P6GT    TKS GREGORY IN BARBADOS ;-)   0102
ZL4PO   28188.8  XE1SRF/B   Beacon S7 into ZL        0102
KI4RO   7001.1   HE3RSI                    0105
ZL4PO   28231.5  HP1AC/B   Panama beacon S3 into ZL     0105
W5VX    7001.0   HE3RSI    QSX 7003.16           0111
XE2JSP   14194.9  LU4MBJ    Rufino, cq cq          0111
YV5OHW   7055.3   8P6GT    Cq Cq Cq DX !!!         0111
W2RE    3504.8   KP4RP                     0116
WU7X    14163.0  KH6BB    QSX 14263.0           0118
PY2OE   7052.0   PY6KY    cq cq cq dx           0122
W1TO    3510.8   K6JHF/HI3                   0122
N9MM    1826.5   XE2TG                     0123
W2QN    7024.9   LU3EAS    cq                0125
RK3DZ   28188.8  XE1SRF/B                   0126
RK3DZ   28188.8  RZ3AFF                    0128
PY6KY   7052.0   PY2OE    CQ CQ DX             0130
WA2QQF   7008.3   HK1XX                     0131
LU8EOT   28343.8  JA1UTQ    Good sig Katsu san        0133
WS9V    7003.0   PT5UA                     0134
W8FJ    7015.6   CE2WJQ    Hernani in Valparaiso      0135
CX2DDP   7048.8   UN7TX    STRONG SIGNAL IN URUGUAY     0136
PY1WX   7052.0   PY2OE    CQ'ing DX 59 +          0136
K4NNK   7004.0   T99W     Tafro              0140
CX2DDP   7052.1   PY20E    STRONG SIGNAL IN URUGUAY     0141
WA2QQF   7034.7   XE2VVR                    0141
PY2OE   7048.0   UN7TX    59+ SP           UN  0142
WA4PXP   7035.2   XE2VVR    Vic               0142
PY2OE   7048.0   UN7TX    59+ SP              0143
K3XO    7010.7   K6JHF/HI3                   0145
K5LC    7006.8   PJ2/DL5CW                   0147
N6VR    1826.0   XE2TG    CQ                0150
PY6KY   14263.0  KH6BB    55 Bahia Dx Group        0155
DF1DV   7003.0   PT7VB                     0156
PT7VB   7003.0   DF1DV                     0158
DF1DV   7007.0   PJ2/DL5CW                   0202
VE3TYU   3610.0   VE2JCW    CQ SSTV CQ SSTV SSTV       0206
DF1DV   7009.0   UN8GV                     0207
VR2BG   24900.0  RADAR    fm NE hr, pls spot QTF if cpy  0213
W0BV    7002.0   EY8CQ    Gud sig             0214
DF1DV   3797.0   A71EM                     0217
K4YI    7238.7   K4YI     test               0219
UA6ECU   3504.0   EY7AF    CQ...........          0219
N0FW    7003.9   T99W     Emil               0222
A71CF   14001.0  A71QQ    JTPYO              0225
N0FW    3504.0   EY7AF    cq                0229
WA6LIE   7168.0   VE3GJA    just wrked            0231
K6LLK   7007.0   PJ2/DL5CW                   0232
K8DD    7006.9   PJ2/DL5CW                   0232
VA3EEA   7007.0   PJ2/DL5CW                   0233
N0FW    3797.0   A71EM    cq                0234
W3YY    7002.0   EY8CQ                     0234
VA3EEA   7012.8   CE3AKK                    0235
A71EM   3797.0   N0FW     Call me now please!       0238
W3YY    7012.8   CE3AKK                    0246
VE2LXG   7007.0   PY2/DL5CW                   0250
O0O    28000.0  OO0     ON                0251
W3YY    7004.0   HA5OG                     0251
PY3SB   7007.0   PJ2/DL5CW                   0254
JG3LEB   50038.0  C21SIX    beacon              0255
W4UAT   7004.7   PY3SB                     0256
A71BY   14000.1  A71CF    this is unlligel station     0258
W8FJ    7002.0   EY8CQ    Alex Via DJ1MM Still there   0302
A71BY   14000.1  A71QQ    and a71cf this unlegal      0304
VE6LB   7007.0   PJ2/DL5CW  Correct call           0309
A71EM   14000.0  A71BY    GM om !             0319
JG3LEB   50013.9  V73SIX    beacon              0319
JA7WSZ   50014.0  V73SIX/B   FB SIG in QM07LP         0321
YV5OHW   7007.0   W7BV     Op Bob cq cq DX !!        0322
W3RJ    7006.5   4X4WN                     0324
A71EM   14210.0  VU2AU    The only stan on the band    0328
W3RJ    7002.0   EY8CQ                     0331
W9OY    7002.5   9J2CA    9J                0332
W9OY    7004.0   UE6AZZ    UA                0333
K2CBM   7003.6   9J2CA                     0334
W3RJ    7003.0   9J2CA                     0337
W8FJ    7010.1   9J2SZ    CQ                0338
UA6LV   1833.0   YL2IX    cq,n but 559 here only      0339
K6LLK   7011.0   9J2BO                     0346
JA7WSZ   50079.7  FK8SIX/B                   0348
VE3DZ   7008.0   UE6AZZ                    0351
W3RJ    7011.0   9J2BO    must be 9j2 night on 40     0353
AD8P    1831.0   VE2RA    CQ CQ CQ             0354
AD8P    7010.1   9J2SZ    VIA SP8DIP            0357
JA7WSZ   50104.0  VK4PU    CW CQ              0358
JH1WHS   50038.0  C21SIX    599 strong in pm96        0358
W8JV    1827.0   CO2CI    CQing              0359
K5SWW   7008.0   UE6AZZ    via RA6AU            0407
W2QM    7004.0   4X4WN                     0409
W5VX    7008.0   UE6AZZ                    0409
JG3LEB   50013.8  V73SIX    be                0411
AC2K    7008.0   UE6AZZ                    0413
XE1KK   7085.0   4X4BL    Zvi               0425
VY1JA   14187.0  VY1JA    CQ   via N3SL         0428
JR2HCB   50038.0  C21SIX/B   Bcn 579 in PM85         0430
W7FG    1885.0   W8JI     ON AM              0430
JR2HCB   50080.0  FK8SIX/B   559 in PM85           0431
PY3SB   7007.3   PY2WC                     0433
A71EM   14190.0  YA7X     via DL1JJI            0442
RU6YY   14190.0  YA7X     RENE VIA DL1JJI         0444
RU6YY   14174.9  A45WH    CQ DX              0447
S57O    3790.6   ON4AEK    CQ DX              0451
W0EK    3796.0   HA8RM                     0455
N6KB    1815.0   N6WG     CQ wid QSB 559 in Hilo nw    0501
UA6ECU   14017.5  VY1JA    DR. J. nice signal for now    0501
9V1GO   21072.3  XU7ABN    Claude calling CQ PSK31     0505
NL7Z    1823.3   N7XM     cq                0507
K4SE    7004.0   UE6AZZ                    0512
RA9FTM   7088.0   UE3SFF/4   CU-24 RFF-149 via RU3SD     0513
PY3SB   14200.0  CE3CVD    op. BOB             0514
PY3SB   14200.0  CE3CDV                    0515
DF2PY   1828.0   ES6PZ    CQing              0523
W0EK    3790.8   OE6MBG    With ON4AEK           0527
DF2PY   1824.0   DL0DWD    CQ IOTA EU 127/Helgoland     0528
KJ4UC   7006.0   PJ2/DL5CW                   0528
LW9EOC   21038.5  JR0KSZ    cqing              0533
W3HQ    7005.7   PJ2/DL5CW  Worked QRP            0535
W4OW    1826.0   5T5SN    CQ                0535
W4OW    1827.0   5T5SN    freq corr..SRI          0535
OK1FM   1826.1   LY2OU    CQ                0536
OK1FM   1826.2   LY2OU    CQ             LY  0537
LW9EOC   21025.0  BD0AV                     0538
OK1FM   1826.2   LY2OU    CQ                0540
LW9EOC   21167.2  JH6AAU                    0541
LW9EOC   21180.0  JA2FNW                    0542
IK2ZJM   7057.5   HE3RSI    CQ CQ              0543
K0RF    7023.6   EA6UN                     0543
M1GTR   14071.5  M1GTR    BPSK31// LONELY OUT HERE     0548
LW9EOC   14020.0  LU7KAT    qso with JR3MED         0549
F4JVG   7058.0   HE3RSI                    0554
KH6SX   50000.0  ZL/VIDEO   Also loud audio         0554
ON7AA   7057.6   HE3RSI    spec.event            0554
SWL    14071.0  RN6RL    BPSK31              0554
LW9EOC   21230.0  7L4WBC    CQing              0555
LW9EOC   21230.0  7L4WBG    sri call             0556
IZ8EDJ   14205.0  UK2/JA8WGG                  0557
LW9EOC   21260.0  JA6DJD    CQing 59+20           0600
SWL    14206.8  RN6BL    BPSK31 soory for call      0600
K0RF    7007.6   I1YRL                     0601
IZ3EYZ   3502.1   7X4AN                     0602
ON4WW   1831.0   G3JMJ                     0602
LW9EOC   21225.7  JK1JXB    CQing              0605
I0DJV   14205.0  UK/JA8WGG  op.MASA             0613
DG6JF   144370.0  DG6JF/P   cq FSK441 2nd JO33QN dir LZ SV  0617
SP3MGM   3503.0   7X4AN                     0621
G0CUH   144370.0  6JF     want to try this way ??     0622
F1NGP   14245.0  ZL4IR                     0625
W3QY    7057.5   HE3RSI    pse lsn for US          0626
SP3DSC   14205.0  UK/JA8WGG                   0628
IT9SFT   14012.3  TA4R     cq cq              0631
RZ6HDX   14179.8  UE3SFF/4   RDA:CU-24, RFF-149        0636
UR3IFD   21010.0  EY8CQ                     0636
LW9EOC   21275.1  UR5EOT    CQing via LP           0637
G4AZN   14014.5  YT80AT                    0639
LW9EOC   21010.0  EY8CQ    via DJ1MM 599 via LP       0639
UA2FF   14179.7  UE3SFF/4   RDA CU-24            0643
LU7UNZ   21083.0  UA9YAB    CQ DX RTTY .           0646
G4EAT  1 296875.0  GB3USK    599 TROPO IO81>JO01       0650
SWWLL   14180.0  UE3SFF/4   .live audio WWW.HFRADIO.TK    0657
SWL    10104.0  EA9PB    live audio WWW.HFRADIO.TK    0701
YI9QWO   14210.0  OE6KDG    55 into iraq           0701
OK2PAY   10104.0  EA9PB                     0702
LW9EOC   21010.0  UA9FQS    cqing              0703
SWL    14210.0  OE6KDG    ..live audio WWW.HFRADIO.TK   0703
HB9FAX   14014.0  ZL2BIF                    0710
IZ8EDJ   14218.0  ZL1BD                     0710
SWL    14218.0  ZL1BD    live audio WWW.HFRADIO.TK    0714
I8QLI   18135.0  5V7BR                     0716
XE2ARF   145800.0  RS0ISS    APRS VIA/ SPACE STATION     0719
SP2QCU   21245.0  JH2UZR    59                0721
SWL    18135.0  5V7BR    live audio WWW.HFRADIO.TK    0723
YI9QWO   14225.0  IK8IVA                    0727
PE1AHX   144370.0  HA3UU    hrd in QSO, BIG bursts!     0731
SP2AJO   10108.0  PJ2/DL5CW                   0732
PP5MQ   14218.0  ZL1BD    59 AL IN HAMILTON        0736
JG3LEB   50007.7  DU1EV    beacon              0737
SWL    14200.0  SWL     TEST DX SPOT           0737
DK4TG   144370.0  RW3WR    calling you           0739
OK1DX   18120.0  JH2UVL    59 via LP, no more DX      0740
DK1OT   14236.0  VK3DBO    DIGITAL SSTV 585         0743
F5LGF   7007.3   TM6OST    QSL VIA F5PWH          0743
DS1GQS   21275.0  UN8GF    cqing bigsig           0744
DG6JF   144370.0  HA3UU    CR tnx qso mny Bs        0745
LA3XIA   21274.9  UN8GF                     0746
A61AV   21040.0  A61AV    QRV               0747
OZ5AGJ   144370.0  YU7AA    big burst 13 sec         0748
F6FHO   14180.0  UK8GH    MADAMI VIA IK2QPR        0750
SWL    21040.0  A61AV    live audio WWW.HFRADIO.TK    0750
I2UUA   10108.0  PJ2/DL5CW                   0752
DG6JF   144370.0  YU7AA    tnx random qso 73 de Guenter   0753
ON6ZK   18128.0  JA6BJS    via LP 59/59           0753
DG6JF   144000.0  SUN     now big noise from the sun    0755
CU1CB   10105.0  CU1CB    CQ ASIA             0756
SP9CCD   14218.0  ZL1BD    59                0758
CE3CDV   14218.0  ZL1BD    BOOMING 5.9+           0759
S51U    10105.0  CU1CB    Need you on 30 Manuel      0800
YU7AA   144375.0  OZ5AGJ    pse sked on375 7aa 1st      0802
YU7AA   144375.1  OZ5AGJ    pse sked on375 7aa 1st cq    0804
LW9EOC   14218.0  ZL1BD    59+               0808
OZ5AGJ   144370.0  RW3WR    Big rrr for me ???        0810
YU7AA   144375.1  MSFSK441   pse sked on375 7aa 1st cq    0811
HL3IUA   10105.0  CU1CB    Cq Asia, Long Pass.       0813
JA1JXT   18069.0  UK8UWG                    0816
F4AFE   144300.0  TM6OST                    0817
JA3EJG   10104.0  CT3FT                     0817
OM6MS   18069.9  EA8AHB    cq                0821
HA3UU   144370.0  G8VYK    stop el. pwr line probl 73    0828
DL7FM   21275.0  UN8GF    cq cq              0829
SWL    21275.0  UN8GF    live audio WWW.HFRADIO.TK    0830
F4AFE   7083.0   TM6OSA    LIBERATION DE SAVERNE      0832
SQ2CDC   21275.0  UN8GF                     0832
G8VYK   144370.0  HA3UU    another time. 73 & GL      0836
PT7AZ   10140.0  EA8AG    RTTY               0839
LZ3XM   14230.0         SSTV               0841
F1CGN   7083.0   TM6OSA    SES QSL via F6GXL        0842
M0BVE 14 030000.0  S51ME                     0842
YI9QWO   14220.0  SP7DZA    big signal in poland       0842
PA1LA   144375.0  YU7AA    try now JO32ls AA 1st ok ??   0843
F6IRO   21005.0  UK8UWG    Radik QTH urgenck        0847
YI9QWO   14205.0  RZ4FF                     0847
YI9QWO   14205.0  DL1JGF                    0848
OM6MS   14002.0  SV4FGY    cq                0851
UY2RA   144010.0  UX2RO    cw Andrew cqing         0851
F5PWH   7083.0   TM6OSA    QSL>F6GXL LIBERATION SAVERNE   0852
JA9LSZ   18069.2  9K2MU    cq                0854
YI9QWO   14205.0  RA1OJ                     0855
SP1MWK   21011.4  4K8M     op.Mike             0857
YI9QWO   14205.0  RA9WS                     0857
SP6MLK   144370.0  RW3WR    CQ 340/4 BS           0858
UY2RA   28010.0  UY2RA    cw CQ              0858
YI9QWO   14205.0  US3WD                     0859
F5PWH   14245.0  TM6OST    QSL>F5PWH LIBERATION STRASBOUR  0901
YI9QWO   14205.0  IV3EPO                    0901
UA9LGD   14205.0  EK3SM                     0902
F5LGF   10110.1  TM6OST    QSL VIA F5PWH          0904
UA9LGD   14220.0  EK3GM                     0904
YO6EZ   21011.2  4K8M     op. Mike in Baku good sign    0904
SWL    14245.0  TM6OST    live audio WWW.HFRADIO.TK    0906
DL3LFA   144460.0  HG1BVA/B   jn86===>jn67 norm 529.........  0907
DJ7OF   144375.0  UA3YOZ    pse sked to jo51 6x17 EL. eme  0908
F5IN    21019.3  BV2A                     0908
OM7CM   144375.0  UA3YOZ    pse try ok?I call 2per.     0909
DD6VSF   14022.8  UE6AZZ    RDA KR-56 QSL>RA6AU       0911
F5IN    21015.3  TA1CD                     0911
F5IN    21027.6  LX/PA3GAF                   0912
DJ7OF   144358.0  UA3YOZ    rrr tnx pse GO !         0913
F5IN    21040.1  A61AV                     0914
SP6MLK   144370.0  PA1LA    CQ 1020/4 Pse .365 U 1st jo80i  0914
YI9QWO   14205.0  VY1CQ                     0915
PA1LA   144370.0  PE1GUR    PSE SET CLOCK 2 sec LATE !!!!  0917
I7YKN   14245.0  TM6OST    qsl man. f5pwh          0918
UA3YOZ   144358.0  OM7CM    pse after dj7of         0919
UY2RA   21040.0  A61AV    cw callin dl           0920
DJ7OF   144358.1  UA3YOZ    my loc jo51hq          0922
SM0DTK   28200.0  VK6RBP    Beacon              0923
PA1LA   144370.0  SP6MLK    pse after yu1aa burst 1150/7 p  0926
SM0DTK   28200.0  RR9O     Beacon              0926
F5MKD   14250.0  TM6OST    Spec call QSL via F5PWH     0928
EA1DFP   14250.0  TM6OST    now here if need..        0930
SP9DSD   28680.0  SP9OZY    cq sstv             0933
A61AV   21040.0  SP3BGD    STAN TNX FOR NICE QSO ON CW   0938
DJ7OF   144358.2  UA3YOZ    tnx for new # end qso vy 73   0939
RD3DT   1862.1   UA3YVZ    RDA:BR-34;            0940
SP3BGD   21040.0  A61AV    Tnx dr Mohamad. Vy 73      0941
G4CBW   144410.0  FX3THF/B   539> IO83-IN88          0944
OE8HIK   14250.0  EM90Q    qsl us4qwx buero        0945
I1YPT   21249.0  OH1AF                     0946
DL2HRH   14250.0  EM80Q    via us4qwx            0948
DD6VSF   21019.5  UE6AZZ    RDA KR-56 QSL>RA6AU       0951
SQ8GKL   14250.0  EM80Q    Special Call           0953
RK3AZ   21022.0  4S7AB                     0958
HL3IUA   1824.0   HL3IUA    CQ CQ NA!            1001
YU7AA   144370.0  PA1LA    TNX QSO ...NW DF2ZC call you   1003
RZ6HDX   7082.6   U5ARTEK                    1007
ON6ZK   18075.2  IZ8GP    TGV in CW .. 2 fast 4 me :-(   1009
G3OCA   14026.0  EM80Q    us4qwx              1010
A61AV   21040.0  DL8FD    TNX DR OM HANS FOR CW QSO    1012
VK6CJL   28490.0  OH1AF    CQ CQ 55 wid QSB         1012
F5LGF   14084.5  TM6OST    RTTY               1013
DF2ZC   144370.0  YU7AA    tnx QSO sri fr JM89 next time  1015
DL5MG   14070.7  YI1OM    PSK31              1015
TM6OST   14100.0  F5LGF    F5LGF F5PWH Stop selfspoting i  1016
SP6MLK   144365.0  PA1LA    OK,Tnx!             1017
PA1LA   144365.0  SP6MLK    pse try after 12:30 utc MLK 1s  1018
RK3SWB   14180.0  UE3SFF/4   RFF-149 RDA CU-24        1018
YU7AA   144370.0  DF2ZC    TNX QSO ... NW CQ 1st      1019
C6HA    14195.0  IT9RYH    NERONE CUT THE BULL.       1020
ON6ZK   18079.6  YL2PQ    Laimon CQ            1021
RW4HIH   7090.6   UE3SFF/4   RFF               1021
GW8ASA   144370.0  SP9COO    cq 360ms 3db           1022
IT9RYH   14195.0  VE3OGZ    -MY BROTHER IS A BASTARD!!!   1022
YO4FNG   144370.0  YU7AA    try a QSO from KN44HE      1025
UA3YOZ   144370.0  YU7AA    pse ant to ko63qq        1026
JA7BSD   7077.0   N3FW/KH2   59                1027
PE1AHX   144358.0  YO7FNG    want to try fng 1st period?   1028
SP2B    21018.0  YI9KT                     1031
YU7AA   144370.0  UA3YOZ    pse sked on375 7aa 1st      1034
OK2PAY   18073.3  EM80Q    VIQ US4QWX...          1038
DG6JF   144370.0  DG6JF/P   CQ FSK441 2nd JO33QN dir UR UA  1039
F5LGF   14260.0  TM6OST                    1040
F5PWH   7055.0   TM6OST                    1041
I2WSG   50230.0  JT6M     cq jt6m 1st           1043
OM3CUG   24930.0  VK6RBP    also LU4AA, 5Z4B but band empt  1044
YO4FNG   144358.0  PE1AHX    Turn you antenna to KN44HE. Re  1046
G4IFB   21018.1  YI9KT    Up a bit             1047
SWL    21018.0  YI9KT    live audio WWW.HFRADIO.TK    1048
IZ5EKV   50156.0  IK5RLP    57 IN JN53OQ           1049
IK5RLP   50156.0  QRV     test antenna after strong wind  1050
W2HTI   10105.0  CT3FT    Cedric clg CQ          1054
IK5RLP   50156.0  IZ5EKV    tnx fer test..          1055
F6FHP   50156.0  IK5RLP    pse turn IN94 for test      1056
JM1TUY   7077.0   N3FW/KH2                   1056
UY2RA   28010.0  VK6YS    cw qso during          1056
VK4DX   14017.7  XU7ABQ    CQing              1056
EA1IO   18150.0  LZ1CC    ASSO               1057
NL7AU   3795.0   CO8DM    cq dx              1057
NR1R    7153.0   VK1GG                     1057
JA2XYO   7077.0   N3FW/KH2   QSL via JA2VFW          1058
DK4TG   144365.1  YO5TP    test now?            1059
G4PTJ   21270.0  VK2APG    gd sigs             1059
OH1MRR   21280.0  OH1AF                     1101
JR7DXN   3509.0   8J1KSW/1   cq                1102
UY2RA   28020.0  UK/JI2MED  cw qso during          1102
JR7DXN   3511.2   8J1IIO/1   cq                1104
G4PTJ   21260.3  F5MIN    cq pacific            1105
SWL    21270.0  VK2APG    live audio WWW.HFRADIO.TK    1105
F8DGY   28010.0  VK6YS    TNX WAL IN PERTH 73       1107
IK5RLP   50156.0  F6FHP    I have you here 53        1107
K1ZM    1815.0   N5PHT    LOOKING FOR K1UO         1107
OM3CUG   21014.9  V51AS    only direct           1109
DM2CUG   21000.0  OM3CUG    73 fromStassfurt Igor AWDH !   1113
S51AT   144370.0  RZ3ZZ    qso 380ms/10db          1114
G4IFB   21007.1  PJ2/DL5CW                   1115
TEST    14300.0  TEST     plz ignore            1121
DL4ZU   28028.1  ZS6CCW    via ok1ll            1122
SP1MWK   21007.0  PJ2/DL5CW                   1123
JR2KDN   7077.0   AD7AL/KH2  CQ                1124
MW0CFQ   18140.0  SM7UZB/M                   1126
SV1GYG   28020.0  GW3IRK                    1126
JA8ISU   1821.6   JD1YBJ    cq NA              1127
LA4YGA   144375.0  YU1AA    pse fsk sked>JO48ae       1128
IK8DDN   14000.0  AT0RI    RECIVE QSL  TNX  VU2LYX 73'  1129
JA3FYC   1818.0   DS5KJR    CQ                1129
IK8IVA   21270.0  VK2APG    5/9               1130
UA9CR   18072.0  UA6LGR                    1130
LA4YGA   144375.0  YU7AA    sri call             1131
F1CGN   21258.0  ER3GS    Tnx Serge 59           1132
OM7AX   28028.0  ZS6CWW    599               1134
EA7BVD   18154.9  UR3IF    Leonid              1135
VK6CJL   21270.0  LA2MJA    ? very weak in Perth       1135
VR2VAC   14180.0  VK3APX/VK4  CQ                1135
IK8IVA   21260.0  IK8IVA    test test            1136
VK6CJL   21272.0  LA2MJA    ? Correct freq sri        1136
SV1AIQ   28028.0  ZS6CWW                    1137
DB4BIN   21257.6  ER3GS    Op.Serge, tnx qso, 73      1138
JG3KIV   7013.3   K8IA     Vy FB sigs!           1139
N0FW    1818.0   DS5KJR    cq                1139
N0FW    1821.6   JD1YBJ    cq                1141
W6UC    3799.0   7J4AAL    kan-san             1141
W8JI    1824.5   VK3ZL    weak               1141
JA2XYO   7077.0   KH2WX    CQ                1142
DJ3IW   28510.0  VU2DSU                    1143
DJ3IW   28028.0  ZS6CWW    NIL on 3el in JN69        1144
JR2KDN   7077.0   KH2WX    CQ CQ              1144
IK8IVA   21257.6  ER3GS    good sign.            1146
OH6GAZ   14195.0  EM80Q    CQ CQ CQ             1147
DB4BIN   28510.0  VU2DSI    LOUD but qsb. Op.Datta      1148
AD4AX   7004.0   VE1JZ    cq dx              1150
PY2SBY   28400.0  LISTEN    Listen waiting a qso       1150
M1KMC   21277.0  W1CKA    Thank Paul,73,s         1151
W8DL    3504.0   JA1HQT    579 IN WV            1151
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.02 s