DXDB

DX spottings on June 15 2005 - page 1 of 6

W2QO    14070.7  4Z5PM    PSK31              0000
W3FQ    18148.0  CO6DW    op: San             0000
YV4BCD   14257.1  4U1WB    59 IN VEN OP:MASA        0000
DF2PB   14195.0  C6ALP    59                0001
IZ4CZE   7005.0   CY9SS    up                0001
K2QMF   7005.0   CY9SS    Worked 7007.7          0002
SP9AUV   14071.7  HK4OQI                    0002
EW3EE   14212.0  EU3AR    IGOR CQ USA           0003
K5WPN   14163.0  5B4AGL                    0003
RZ4HZ   14024.0  HC2SL                     0003
G0RTN   7005.0   CY9SS    QSX 7007.0            0004
WP4NIX   18148.0  CO6DW    59 op San NA-015         0004
W3FQ    14207.0  YV5TX    op: Jose             0006
W4GF    7004.9   CY9SS    QSX 7007.13 Good operator    0007
KU4YW   14207.0  YV5TX                     0009
OH3LX   3500.0   CY9SS    Late for us now         0010
W3YY    7005.0   CY9SS    QSX 7007.53           0011
G0RTN   7004.0   VP5/K7LAY  QRS               0012
W9IXX   14197.6  HP3/W8FTD  Bob               0014
KI4GUP   14070.9  9K2YM    Yaser in Kuwait         0015
G0REK   7067.7   AP2JO    with 4l             0016
W3FQ    14163.0  NP2I     op: Dave             0016
CT1ITZ   14195.0  C6ALP    Tks Jim nice QSO Harbour.Isl   0017
G0REK   7067.7   AP3JO    fat finger hi hi         0017
XE2JSP   14207.0  YV5TX    Jose, cq cq           0017
WE6DX   14195.0  C6ALP    59 in San Diego, CA       0020
WP4NIX   14258.7  VE2CUA    59 op Juan            0020
AA2AP   14207.0  YV5TX                     0022
AB2RF   7005.0   CY9SS    up2 wkd b4 spot tks       0032
CT1IUA   7005.0   CY9SS    wkd 07,0             0032
N2JD    14216.0  SV1DPI    s9 sig              0033
W3FQ    14239.0  YO9HP    op: Alex             0035
FG1GW   14267.0  K8SRG    michigan             0036
HL1AEY   50033.2  JR0YEE/B   Beacon Niigata PM97 RST/539   0036
W4BQF   14018.8  9V1YC                     0037
N7DB    28247.0  N7LT/B    DN45 > CN85 559         0039
W2QO    14071.5  CO3JN    PSK31              0039
KC2JFS   14239.0  YO9HP                     0040
VE1ZZ   3793.7   CY9SS    cq cq              0040
CT1ITZ   7068.0   AP3JO    Tks f. new also Tks net 4l4kk  0043
WP4NIX   14256.8  K8SRG    55 op Ron            0043
AE5B    50125.0  W4FF     EL96               0044
F6EYB   3793.6   CY9SS    FB SIGS             0046
G3JAG   3793.6   CY9SS    simplex             0047
AA2AP   14238.9  YO9HP                     0048
G7EVP   14170.0  VK3MO    Ian Melbourne          0050
N3ST    14006.0  HP1IBF    Hank               0050
WP4NIX   14257.0  KE5EKN    57 op Randy           0050
EA6LP   3793.0   CY9SS    FB-TKS FOR GOOD WORK       0051
VE9DX   3793.7   CY9SS    Op: Bill (VY2LI)         0051
G7EVP   14172.0  CO6XN    op Abel             0052
IV3ZXQ   7068.0   AP3JO    op. Multan via TA3YJ - Net 4L4  0052
W2QO    14071.2  HK1KYR    PSK31              0053
EA6LP   7068.0   AP3JO    TKS MURTAN AND MGR 4L4KK     0055
W2QO    14072.2  K5PAX    PSK63              0055
GI4FUE   7005.0   CY9SS    up 2.5              0057
YV4FJO   7018.0   TA3AX    CQ para yv4fjo..        0058
K2LS    14010.7  4Z9DBI                    0059
SP4AWE   7005.0   CY9SS    up via vy2ss          0059
W1FC    3793.6   CY9SS    5/9               0100
G3JAG   7018.0   TA3AX    cq                0102
K4JAF   14184.1  YO9HP    qrt for 5 min          0103
ON6YX   3793.0   CY9SS    1 call vy easy simplex      0103
KA4RAB   14070.1  4Z5PM    BPSK31 via QSL BUREAU, or DIRE  0104
YV4FJO   7018.0   G3JAG    CQ DX..             0104
MM1DHU   14214.0  6Y5RP    rooney booming hr any takers??  0106
WB2TPS   14229.0  CT1IUA                    0109
YV5SSB   14203.0  YV5SSB                    0109
HB9FBO   3793.7   CY9SS    QSL via VY2SS          0120
NB4M    7005.0   CY9SS    5nn in Ten-a-see, up 2      0120
WY5I    7004.9   CY9SS    599 in FL up           0120
F9LX    7005.2   CY9SS    up 2               0121
W4NU    3793.7   CY9SS                     0121
FG1GW   7088.0   KP4KC                     0122
PP5TG   14070.0  HK6DOS    BPSK62 via EA5KB OSCAR Pereira  0122
K4GN    7005.0   CY9SS    qsx 7007.13- 599-QSL VY2SS    0123
AF4IF   7005.0   CY9SS    up 2.5 Miami 59 via Direct onl  0125
K4JAF   14203.0  YV5SSB                    0127
PP7ZZ   7005.0   CY9SS    QSX 7007.25 tnx         0127
YV4GD   7093.7   CY9SS    good operator          0127
CT1CHT   14166.0  KP4QY    Coming Loud           0130
K4JAF   14200.0  I5REA                     0131
PS8FAL   14218.0  PS8FAL    CQ CQ              0132
W3RJ    7005.0   CY9SS    qsx 7007.4            0133
CT2ITR   18135.0  W5MZM    with NY4FD George        0134
K8BB    10108.8  CO5FR                     0134
VE2PEP   50125.0  VO1JNS    cq 6 59=             0134
RN3OA   7009.9   VP5/K5LAZ                   0135
W3RJ    10116.6  DK1KH                     0136
IV3ZXQ   7050.0   PT7CB                     0139
KP4TB   50125.0  KP4TB    cq cq north america       0139
MM1DHU   3793.7   CY9SS    bill booming frm st paul isl   0139
KP4TB   50125.0         no conditions for Puerto Rico  0141
N9BX    3793.7   CY9SS    Good copy Illinois        0142
YV5OHW   14203.0  YV5SSB    Op. Alex Big Pile UP       0142
K7BV/1   50130.0  VO1JNS    GN29>FN31 peaking now 57     0144
LA4WKA   7010.0   VP5/K7LAZ  not k5....huge signal      0144
WP4U    3793.0   CY9SS    good 58 in PR          0147
K2AP    14319.0  VP2VQ    George, BFO missonary net    0148
DL1EEX   144000.0  SP6GVU    jedziemy ?            0151
MM1DHU   7000.0   CY9SS    r they wrkng phone yet?? any i  0151
KB1LKB   50130.0  VO1JNS    GN29 5/5>FN31          0152
N3MX    14005.0  YO7BSN                    0152
PT7VB   7005.0   CY9SS    GO SSB              0152
K7BV/1   50145.0  VO1JNS    freq correction CQing      0154
W3DF    14196.0  TA3J/4    lighthouse            0155
SP4AWE   7014.9   VP9HW    CQ CQ CQ.......         0159
W2GB    3504.9   CY9SS                     0159
K4JAF   14194.9  4Z5JM                     0200
K7BV/1   50125.0  FP/N6RA   59=== GN17            0202
K3JT    7005.0   CX1SI                     0203
CT1IUA   3505.0   CY9SS    nice!with 40m dipole :P     0204
KB1LKB   50125.0  FP/N6RA   57== GN17>FN31          0204
N7DC    3504.9   CY9SS    but calling EU          0204
W3RJ    3505.0   CY9SS    eu only             0205
W2DV    14200.0  I5REA    58 Florida            0206
LA4WKA   3505.0   CY9SS    up 5, now 100w only :-)     0208
N1ZZN   50125.0  FP/N6RA   GN17               0208
W2VTV   50125.0  FP/N6RA   GN17>FN20 58           0211
K1ACL   50145.0  VO1JNS    GN29               0212
SV9CVY   7071.7   CY9SS    59 PLUS PLUS           0213
K3JT    7025.5   T99W                     0215
PA5DD   70016.0  GB3BAA/B   549 (n=419) io91>jo22      0219
CT2IRY   7071.7   CY9SS                     0222
W2VTV   50145.0  VO1JNS    59 w/ QSB in FN20        0222
W5KI    50125.0  FP/N6RA   QSB gone now sold FM29      0222
KB1EFZ   50135.0  VO1MDS    GN38 -> FN42           0223
KF2TI   14192.0  N2IFA/MM   in boat on lake hopatcong    0223
N2ZX    7012.0   SV8/OK1MBZ                  0226
KC2HZW   50125.0  FP/N6RA   Tom CQing FN30 > GN17      0227
CT1ELC   7070.0   CY9SS    Now here strong         0228
DF2ZC   144000.0  DL1EJA    keying schlecht lesbar      0230
PA2CHR   144000.0  DL1EJA    Calling wrong per in my sked!!  0231
K7BV/1   50120.0  FP/N6RA   now here and on CW        0232
KI4GUP   14178.0  TG9ADM    Calling CQ            0232
PA0WRS   3505.0   CY9SS    up 5               0233
F5TND   50064.0  GB3LER/B   In / Out  agn IP90>IN96    0235
K9IL    10104.0  HB9CVQ                    0235
N4PGW   7233.5                          0236
PY2HGB   7070.0   CY9SS    cq cq              0236
PP5JD   7070.0   CY9SS    59 with ant.mi direction     0237
AB2RF   50120.0  FP/N6RA   nw hr cw cy9 pse qrv 6m     0239
K9IL    10115.0  W7M     spec evert            0239
SP1MWK   7070.0   CY9SS    * CQ...CQ*            0239
W3UR    50120.2  FP/N6RA   CQing now on CW         0240
K9IL    10109.0  US0ZZ                     0243
K1TOL   50036.0  VE4VHF/B   Aur-Es              0244
K3RA    10117.2  OH4RJ                     0244
W3UR    50120.1  FP/N6RA   CQing CW             0244
K1TOL   50073.0  K0KP/B    Aur-Es also           0246
RW3CW   14026.5  CO6WD                     0246
N4LGY   14240.0  W7M     op:George QSL v QRZ.COM     0247
K9IL    10117.0  OH4OJ    cq                0249
K3TKJ   50120.0  FP/N6RA   GN17 559 > FM28 Delaware     0250
RV6YZ   14180.0  RW0AQ/M   RDA-KK-06            0250
OE7SEL   3505.3   CY9SS    wkd 10.28            0251
HP2AT   10104.7  HB9CVQ    CQ                0255
AB3BK   50120.0  FP/N6RA   correct call           0256
HP2AT   10108.5  YV5KG                     0256
VE3EY   7014.8   FP/K2VUI   up 3               0257
PP8KWA   7070.0   CY9SS    gud sig             0301
W3UR    7070.0   CY9SS    let them know 6 meters open   0303
SP4AWE   7014.9   FP/K2VUI   up 3               0305
PY2XU   7070.0   CY9SS    tks 6 band            0306
K9US    7070.0   CY9SS    wked on 7.190          0307
WP4NIX   7070.0   CY9SS    59 NA-094            0307
RU0BW   14180.0  RW0AQ/M   RDA:KK-06            0309
HA3GR   144370.0  HA3GR    cq sm ,oh 1'           0310
K9IL    10106.0  OM3SEM    tibor              0312
VK1XP   28490.0  VK2SJJ    East coast VK sporadic E propa  0312
N4YIC   7070.0   CY9SS    QSX 7070 & 7193 for USA     0313
KB3IWV   50120.0  FP/N6RA   5/9 GN17>FM28          0316
UA3DJY   14007.0  3B8CF                     0317
KI6HT   7000.0   CY9SS    No CW? Wimps!!          0318
N2NRD   50120.0  FP/N6RA   59++ gn17            0318
W0EK    50125.8  K1TOL    CQ'n               0318
K3RA    10129.6  FP/N6RA   loud ssb in fm19         0319
S59A    3505.0   CY9SS    lsn 5up for EU          0319
UA3DJY   14019.6  3B8FG                     0319
K3RA    50120.3  FP/N6RA                    0320
N4QS    14007.0  3B8CF                     0320
N4QS    14019.7  3B8FG                     0321
DL1EJA   144082.0  3A/DL5MAE  best QTF 145deg         0322
W3UR    3505.0   KI6HT    cw                0322
W3UR    50120.0  FP/N6RA   ssb BIG SIGNAL          0322
WW9R    14007.0  3B8CF                     0322
N4YIC   10107.1  ST2VB                     0323
NA2P    50120.0  FP/N6RA   59/20 FN30            0323
VE3GIB   50125.9  K1TOL    FN44 > FN25           0326
K6NLX   14263.0  KH6BB    The Mighty Mo-USS Missouri    0329
OM8AA   14003.3  4K6CD    cq dx              0329
W6OAR   7070.0   CY9SS    Up 7.193             0329
SP1MWK   10107.0  ST2VB    VIA.UA4WHX            0332
OM8AA   14019.5  3B8FG                     0333
OE1PFC   7070.0   CY9SS                     0334
N4YIC   7008.2   CO8EP                     0335
SP7SQM   7070.0   CY9SS    59 tnx              0335
DG5AAG   144370.0  UA3ARC    5sec. burst,call u        0336
RV6YZ   14180.0  RW0AQ/P   RDA-KK-06            0337
WY5I    10107.0  ST2VB    579 in FL            0337
SP7VC 10 368100.0  SP7VC    cq RS scp JO83LN         0338
W6LEN   7000.0   KI6HT    CY9SS has been on cw all day d  0338
N4PGW   7233.5   WL7K                     0341
K7BV/1   50103.0  CY9SS    CQ EU SSB            0342
DL3APO   7014.9   FP/K2VUI   up 3               0343
PY9FP   7070.0   CY9SS    5/9               0346
BD7OH   50110.0  JA8NKQ    55                0347
HP2AT   10108.8  4X1FQ                     0348
9A5ZP   7053.0   RU3ZG    (((CQDX)))            0349
HA7UG   14180.0  RW0AQ/M   RDA KK07             0350
BD7OH   50110.0  JA0GLM    55                0351
AJ3G    14006.0  3B8CF                     0352
DL3APO   7004.4   7X4AN    cq                0352
HP2AT   10107.3  ST2VB    cq                0352
HR2AHC   7095.0   HQ2DMR    qsx 7225 looking US stations   0353
JA8NKQ   50110.0  BD7OH                     0353
DG5AAG   144370.1  UA3ARC    nil last 20min          0354
AF4JF   7004.0   7X4AN    579 in MO            0357
BD7OH   50110.0  JH7XGC                    0357
N4YIC   3793.1   CY9SS                     0357
DL3APO   10115.9  CO2RR    cq                0359
K4VUD   3793.0   CY9SS    back on air here         0359
IK7BPV   7064.5   ZL4IR    OP. ED CQ EU           0400
W0EWM   3793.0   CY9SS    5/7 in MO            0403
N4NN    3793.0   CY9SS    59+ IN FLA            0405
DJ5AV   3793.0   CY9SS    nice sigs,few takers       0406
IK7BPV   7050.0   TA3J/4    CQ LHITAUS            0407
OK2PCL   10115.7  YO2RR    no CO2RR             0409
K9SG    3793.0   CY9SS    59 IN bad QRN          0410
MM1DHU   3799.9   G3WXX    cq sth america or pacific any  0410
WX9DX   14016.4  W6EUF    CQn Vy Poor Fist! !!       0412
IT9PKO   3793.0   CY9SS    strong              0414
K1TOL   50032.0  VE7FG/B   s5 Aur-Es            0414
N5KDV   7095.0   HQ2DMR                    0414
MM1DHU   3799.0   G3WXX    now here cq dx any takers???   0415
F4DNW   3799.0   G3WXX    n3stq hear you 55 Luke      0416
DL3APO   10116.0  YO2RR    oops - sri            0417
N5KDV   7075.0   HQ2DMR    qsx 7.235            0417
N6DV    14015.0  UA4SAW    cq                0418
KD9AW   3793.0   CY9SS                     0422
W6BH    14215.0  RK4HWW    larry -- FB sig         0423
VE5UF   50049.0  VE8BY/B   now suddenly 599 Au/E      0426
W8ZD    7004.4   7X4AN                     0426
DL3APO   7050.0   TA3J/4    Berkin TUR-065          0427
N5DM    3840.0   W6OBB    Art Bell and assorted aliens..  0429
VE4VV   50125.0  K1TOL                     0429
W2QO    14071.0  KE7CRN    PSK31              0429
W2QO    14071.5  W7DGZ    PSK31              0429
KI7VR   14020.8  FO/N6JA                    0431
W2QO    14070.7  FK8GX    PSK31              0432
VE7AXU   14071.0  FK8GX    PSK               0433
N7HN    3793.0   CY9SS    5-5 in OR.            0435
DK3JW   7064.5   ZL4IR    Ed loud as usual         0436
KH2TJ   14242.5  KH2TJ/P                    0436
KH2TJ   14242.5  KH2TJ/PM                   0436
MM1DHU   3793.0   CY9SS    on now for europe        0436
ME     3500.0   CY9SS    Always on for EU!        0440
KI7VR   14005.0  FO/F5JGT/P  Eric               0444
K6DGW   14020.8  FO/N6JA   Brad, 5NN + 30 on left coast   0445
SM1TDE   7015.6   7X2AB                     0447
YI9QWO   7050.0   TA3J/4    41                0449
EA7HY   3793.0   CY9SS    very easy            0452
RV6YZ   14180.0  RW0AQ/M   RDA-KK-05            0452
IK7BPV   14211.0  4X4IO    OP. GIDEON CQ DX         0457
UA1AKJ   14180.0  RW0AQ/M   KK-05              0457
SV1EHP   7064.5   ZL4IR    is still 5 7 in athevns     0459
RV1AC   14020.0  SV8/OK1MKI  eu52               0500
G4IIA   3793.0   CY9SS    there's still some EU calling  0504
K9PLX   3793.0   CY9SS                     0507
YI9QWO   14211.0  4X4IO                     0507
W2QO    14070.7  6W8CK    PSK31              0508
DJ7RI  1 288000.0  DB0FS    DATV rep jo43xo>jo54ci b5 trop  0510
RV1AC   14019.7  EX8QB                     0510
VE8NSD   50025.0  VE4ARM/B   steady into DP20         0510
VE8NSD   50125.0  VE8BY/B   weak but there into DP20     0510
DJ7RI  1 278000.0  DB0SWN    ATV Rep jo43ro>jo54ci b4 tropo  0511
DJ7RI  1 278000.0  DB0VER    ATVrep jo42ow>j054ci b4 tropo  0512
PP5JD   3793.0   CY9SS                     0512
W6SR    3793.0   CY9SS    5x9 n.cal            0513
IZ8GNR   7064.0   ZL4IR    TNX NEW ONE ED         0516
K6III   14003.8  KH6/N0CO   CQ                0517
9A8A    50110.0  YO4FYQ    kn44he/55/jn86eh         0518
F8BBL   3793.0   CY9SS    CQ CQ ALONE           0518
9A5ST   50110.0  WHO     on ssb?             0522
W2QO    7071.4   W5AJ     PSK31              0522
G4OFY   3793.0   CY9SS                     0523
W2QO    7071.8   CU2JT    PSK31              0523
UA3DJY   14020.0  SV8/OK1MKI  eu-52              0526
W2QO    7071.2   VE7AXU    PSK31              0527
W2QO    7071.4   DK7UQ    PSK31              0528
W2QO    7071.4   K7UQ     PSK31              0528
SWL    14071.0  SWL     test dx spot ( sorry )      0529
W2QO    7071.1   W6WLB    PSK31              0529
W2QO    7072.0   AI4FR    PSK31              0531
IZ5EKW   14020.0  SV8/OK1MK1  buon sig eu/52          0534
K6III   14059.4  VK7CCC                    0537
KG9Z    3793.1   CY9SS    59 in ILL Hy QRN         0537
K6III   14059.4  FK8DX                     0546
K6III   14059.4  FK8GX    call correction         0546
G4AMT   7004.0   CY9SS    cqing              0549
UA3DJY   14004.0  KH6/N0CO   Bill               0550
G3OZN   14014.0  UR5MZ                     0552
K6III   14059.4  JA1KGW    QRP               0555
DJ7RI 10 240000.0  DB0WTV    ATVrep jo43bm>jo54ci B0-3 trop  0559
DC9ZP   7004.9   CY9SS    Weak, 52 in Cologne       0600
IK7BPV   14115.0  5V7BR    OP. ROBERT IN QSO        0600
JL8GFB   50110.0  BD7OH    ssb cq heavy qsb         0600
W8LU    7003.9   CY9SS    QSX 7005.00 NA094        0601
JA1KGW   14059.5  K6III/QRP  Jerry,qrp qso, fb 3W       0603
G8BMP   14071.1  UT7CWW    BPSK31 CQ            0604
S51AT   144370.0  IW1BCV    cq,1880/8, sidescatter      0607
G8BMP   14071.2  DL2MG    CQ                0608
JM1DTF   50107.0  DS4DBF    cq cw 599 into pm95       0616
IW1BCV   144370.0  YU7EW    cfm tnx qso max 600/6 ciao    0617
SP6MLK   50230.0  F8RZ     Tnx qso! JO80IK Stan 73!     0618
EA3BOX   14197.0  TZ9A                     0619
JY4NE   29503.0  AO-7     Suleiman? uplink on 145.950 ps  0619
F4BWJ   144340.0  F6KIF/P   IN93MP(TR>JN19XH 53/55      0620
YU7EW   144370.0  IW1BCV    TNX FB Sidescatter 315QTF    0622
EA2AZ   7004.0   CY9SS    UP                0623
G4VVP   14197.0  TZ9A     wrkd easy simplex        0624
F8BMN   3645.0   TM5GLM    IN MEMORY TO F5GLM        0625
DF1SO   144370.0  IW1BCV    pse sked now JN48        0626
DK5IR   14196.9  TZ9A     cq                0627
IW1BCV   144370.0  DF1SO    you running here via tropo !!!  0630
JY4NE   29451.0  SV1BSX    hrd via AO-7 cw         0630
PA3FSA   144370.0  S51AT    tnx boris best 700/16 gl73 joh  0631
DF1SO   144370.0  SP2MKO    pse call me JN48PO        0633
DF1SO   144365.0  SP2MKO    ok qsy .365 I call you now    0636
W7WK    14220.2  ZK1JD                     0637
GM0SDV   14071.7  GM0SDV    CQ CQ CQ BPSK31         0640
IS0VSG   7004.0   CY9SS    +1.5               0641
SP2MKO   144365.2  DF1SO    250ms/11db 1 burst        0642
JY4NE   435300.0  JY4NE    AO-51 uplink on 145.920 6zHz   0643
RV6YZ   14183.0  RA9FNV/MM  RDA-NN-26            0643
UR8IDX   14197.0  TZ9A     Thanks QSO. Via QRZ.com     0643
HA6NN   29600.0  RA1QDY    JN98VC(ES> Clg CQ        0646
G4EAT 10 368914.0  GB3CCX/B   58s IO81>JO01          0650
IZ5EKV   7004.0   CY9SS    wkd UP 3             0650
OM7PY   14197.0  TZ9A                     0650
G4EAT 10 368880.0  GB3CEM/B   52s IO82>JO01          0651
G4EAT 10 368905.0  GB3SCX/B   53s IO80>JO01          0652
W6OAR   7004.0   CY9SS    Up 7.008             0652
G4EAT 10 368869.0  GB3KBQ/B   52s IO80>JO01          0653
IK4ADE   28505.0  RK4HWW                    0655
SP2MKO   144365.3  DF1SO    650ms/16db            0657
VK3PA   3810.0   HD2IOA    56 es ny radio 55 3485.0 usb   0657
EI5FK   144360.0  FSK441    LY/YL/OH/LA/SM Sked anyone    0705
DJ7RI 10 200000.0  DB0MAR    ATVrep jo54ja>jo54ci b5 tropo  0706
F5MBV   14070.0  AP2DKH    psk31 2700Hz           0708
EB4GFC   144300.0  EB4GFC    QRV in IN60QB          0709
SP2MKO   144365.6  DF1SO    100w only pse test next time   0710
IK5YJY   144370.0  EA2AGZ    tnx fast qso new # - 73     0714
OH5LK   50077.0  OD5SIX    bcn KM74 569 KP30ON       0718
EB4GFC   144370.0  IK5     rep 5/2 in IN60QB        0720
SP2MKO   50040.0  SV1SIX/B   579 qsb in jo93         0721
HA5RL   144370.0  EA2AGZ    CQ 200/4             0725
YO7VS   50107.5  OH5LK    cq dx 599            0725
YO7VS   50100.0  YO7CFD    599 strong cq          0726
DK1MAX   50083.6  UT5G     KN66->JN58sp; 559 bcn      0728
OZ5AGJ   144370.0  OH3BYZ    cq                0729
G3WWC   144304.7  F6KIF/P   jn19 looking for g/gm dx     0733
IW1FZ   50083.6  UT5G     hrd week jn44          0736
YO7VS   50000.0  UAVIDEO   STRONG CARRIERS FROM E      0737
DF1SO   144370.0  EA2AGZ    I hrd you - I call you      0743
G3UYM   50230.0  OKIKT    Tks JT6M QSO           0743
DJ5AI   14260.0  F6DWB    EU-048              0744
IK8WAB   14260.0  F5DWB    iota eu048            0744
GW0KLN   14071.2  CQ      BPSK31              0745
IW1FZ   50126.9  UT4UO    tnx Lary fer new # 5/6      0745
AD6HF   7178.0   VK4LS                     0746
A61Q    50115.0  A61Q     CQ Cw              0747
GW0KLN   14071.2  DL2MWB    BPSK31              0747
SP9BRP   7017.0   SN9KZ    special event station      0748
PY2SP   7008.0   V73NS    Cq Cq              0749
UN8GC   50110.0  UN8GC    QTF West, calling CQ cw     0749
DK9TF   144285.0  DH9YX    jn68>jo31 58           0750
F5PBM   14245.0  S52BB                     0750
5B4FL   50110.0  A61Q     cw                0752
SM7WOC   50127.0  UT5JAJ    strong              0752
OH5LK   50094.0  4Z4UT    KM71               0755
9A2SB   50078.0  OD5SIX    599 in jn95gm          0758
OK1COM   144370.0  UT6UG    tnx ms qso, best 540/7      0759
EI5FK   144360.0  FSK441A   Anyone for sked ?        0802
GW0KLN   14071.2  CQ CQ    BPSK31              0802
HA6NN   29600.0  RT3UE    JN98VC(ES> Cl CQ         0803
DL6BF   144310.0  F6KIF/P   599/59 jn19xh-jo32qi       0805
IW1FZ   50115.0  A61Q     hrd week jn 44          0806
9A2SB   50111.0  4X6UO    in qso with yo2amu-57      0807
OE5MPL   50040.0  SV1SIX/B   559 JN78cj(Es>KM17ux       0808
DF1SO   144360.0  EI5FK    I have time now JN48       0818
M3OTM   14070.0  IK1BXZ    psk31 599 mario tnx       0818
GW0KLN   14071.2  I2CIC    BPSK31              0819
EI5FK   144360.0  DF1SO    Tnx EI5FK 2nd ok         0820
YO7VS   50110.0  UN8GC    ICLG YOU IN CW          0820
DL8LAQ   144361.0  OH6KTL    KP02 tnx new one!        0821
JG3LEB   50000.0  VIDEO    48.2501 qtf 280         0821
OE3BCA   28200.0  OH2B/B    599               0821
GW0KLN   14071.2  HB9MCP    BPSK31 Henry BERN        0823
HA6NN   29600.0  RX1CS    JN98VC(ES>KO49TR 59/59      0824
EI5FK   144360.0  OK1XO    pse qrx, DF1SO 1st        0825
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0.02 s