DXDB

DX spottings on September 15 2005 - page 1 of 4

KILLME   3514.1   KILLME    TONIGHT I WILL DIE! BYE MY DX!  0000
AA9RN   7268.0   W6K     rte 66              0002
VE9XY   14176.0  HK3AK    John in Bogata          0002
AA9RN   7256.5   W6E     rte 66              0003
B0ZO    3514.1   DEAD     GOOD RIDDANCE CHUMP!!!      0004
K3NK    14008.7  PY0S/PS7JN  Nil cpy here - 3EL Yagi in EPA  0011
K9UQ    14196.0  LU7YZ    59 in WI             0012
K3NK    14008.0  PY0S/PS7JN  nil copy in EPA - 3el yage at  0013
N0RQ    7266.0   W6I     Route 66             0013
AB8AL   14008.8  PY0S/PS7JN  are they running QRP???     0015
KC2NMZ   7266.0   W6I     55 wrking N9NS 59 20DB      0017
PY5RX   14070.0  YV4GMH    BPSK31              0021
N6IC    24950.0  XQ3/IQ6CC                   0022
XQ3BRN   24950.0  XQ3/IQ6CC  carabinieri on the air      0022
W5ZN    14008.8  PY0S/PS7JN  QRP Yes-Joca runs 3 W from PY0  0023
WB8EVI   14277.5  W6C     Jim in CA            0023
ZZ1PAA   50110.0  PY1SX                     0024
CX4CR   50110.0  CX3AN    cq  cq dx           0025
WB8EVI   14270.0  RTE     66                0025
WB8EVI   14270.0  W6D     rte 66              0025
WF4Y    14164.0  VE5SI                     0026
JI1TMH   18135.0  VR2XMT    cq dx              0030
PY2EJ   50110.0  PY2CX    cqing              0030
XE2JSP   14240.0  WB9DLC    Mike, cq cq           0031
PY2DA   50110.0  PY2CX    cqing dx             0035
WF4Y    14205.0  HR2AHC                    0035
KC2NMZ   14270.0  W6D     55 also RT. 66 nice pile-up   0039
PP5JD   3780.0   PY3BZM                    0039
VE1ZZ   1832.5   RA6AX    cq dx              0041
UA4LY   1828.0   RA4LW    CQ DX              0042
WP4JBG   14250.0  W6H                      0043
XE2JSP   14254.9  W6I     Sp. Event, Amarillo, TX     0046
AA2AP   14205.0  HR2AHC                    0048
NI1N    7010.0   FM5FJ                     0048
KA3DQD   50150.0  N1DVL    54 fn32>fm29           0051
UA4RC   1828.0   RA4LW    cq dx              0052
UA4RC   1831.0   UA4LY    cq dx              0052
N3PV    14205.0  HR2AHC                    0055
K4WPX   7010.1   FM5FJ    S7 IN NC             0056
M1EUZ   3793.0   EA9GW    59 in uk henry          0057
WT8C    14250.0  W6H     RTE 66 S.E.           0057
9A4EW   144300.0  S52LM    Milos pse tropo test       0059
UA4RC   7005.1   CX2DDP                    0100
XE2JSP   14243.0  N1RPH    Mike, cq cq           0100
N1NNV   7010.1   FM5FJ                     0101
RW4LC   7005.0   CX2DDP    cq cq              0102
SM4YZN   7005.1   UA4RC    CAN YOU RELAY TO ME????     0102
UA4RC   7013.5   PY0S/PS7JN  cq                0102
ZP6CW   1832.4   RA6AX    cq cq 550            0104
PP5AR   14245.0  PP5AR    CQ CQ DX             0105
N3GH    14192.9  KN6PC                     0106
NR1R    7013.6   PY0S/PS7JN                  0106
ZP6CW   1832.3   VE1ZZ    599               0107
SM4YZN   7005.1   SM4YZN    -US STN EU STN          0112
N5OHL   3873.0   W6K     Route 66 OK           0113
KA3DQD   50125.0  N3DAP    43                0115
PP5XX   50036.0  OA4B/BCN   starting             0116
NL7Z    14202.0  K6ERT    cq dx              0120
K9RB    7013.6   PY0S/PS7JN  QSX 7014.28           0122
K4VD    7071.3   W6P     BPSK31 RT 66 Special Event    0125
UA4RC   7008.5   PY7HQ    cq                0128
NI1N    7013.6   PY0S/PS7JN  QSX 7014.6            0129
W5RQ    7034.1   W6N     Rt 66 - Joplin          0134
KA3DQD   50125.0  N1DVL    heard 43 fn32>fm29        0136
N5ZM    7266.0   W6I     RT66               0136
LU5EGY   50025.0  YV4AB /BCN  S1 in gf05            0147
AE5B    7033.0   W6H     Rte 66 Flagstaff         0149
UA4LY   1832.5   RA6AX    CQ DX              0150
W2GB    7010.0   J48HW                     0152
ZP6CW   1832.5   RA6AX    tks qso fb sigs         0156
K2CS    7013.8   PY0S/PS7JN  up 1 call            0158
RV6YZ   3505.0   ZP6CW    PSE UR CQ            0200
K9EL    7013.7   PY0S/PS7JN  QSX 7014.86           0201
W6ED    14268.0  W6F     Victorville,           0204
WB8EVI   7033.8   W6N     RTE 66              0205
W4VQ    7010.1   J48HW    EU-174              0207
ZP6CW   3505.0   WA2NPD    tks qso             0207
VE7OGO   14072.0  CK7OGO    BPSK31-Special event station   0208
W2QO    14081.4  KH6ZM    RTTY               0210
W2OIB   7010.3   J48HW                     0215
W4VQ    3505.0   ZP6CW                     0216
KB0ECF   14272.5  W6B     op:steve Rte 66         0217
W5ZN    3505.0   ZP6CW                     0217
IW9GUR   7008.6   II9ETN    hrd special station       0218
N5PHT   7014.0   PY0S/PS7JN  tnks #289 CW up 1        0218
K3TW    14032.9  W6E     Op. Becky. Chino, CA       0221
N4NN    7010.3   J48HW    TNX               0222
SM4YZN   3513.0   ZP6CW,M   CQ CQ CQ ALL HIHI        0222
HA1ZY   7010.3   J48HW                     0223
SM4YZN   3512.5   ZP6CW,M   CQ CQ CQ ALL HIHI        0224
WE0A    14072.0  CK7OGO    BPSK31 special event       0224
WP4JBG   7033.0   W6H     Rt66               0228
K9UQ    7256.0   W6L                      0230
AD5V    7268.5   W6A     RTE 66              0236
W5VX    7010.0   J48HW                     0239
W4VQ    7008.6   II9ETN                    0241
UA4RC   7027.0   PS113QB   cq                0244
W4VQ    10105.1  3B8CF                     0244
N3RS    7013.7   PY0S/PS7JN  QSX 7.01             0246
N4NN    7013.7   PY0S/PS7JN  QSX 7014.40           0246
UA6AAY   1824.0   ZP6CW    PSE LSTN             0246
K1USC   14033.0  W6E     Route 66 on CW! OP: BecK6EY   0250
W8FJ    1824.0   ZP6CW                     0251
N4ESS   10104.9  3B8CF    cq cq cq             0254
W2OIB   7013.7   PY0S/PS7JN                  0255
KK8I    7032.9   W6N     Rt66 on CW            0257
N3RS    7004.1   3B8CF                     0302
KB5JBV   7268.5   W6B                      0303
VE3LYC   1824.0   ZP6CW    pse lsn again ...        0303
W5VX    7004.6   V51AS                     0307
AC7ZG   7271.0   W6G     bob kingman           0308
N9NS    7271.0   W6G     RT-66 in Kingman, 5/9 in Indy  0308
WX3B    7004.0   3B8CF    CQing              0309
SM4YZN   3638.5   SM5HIP    EARLYMORNINGRING IN SWEDEN!!   0310
W5VX    7004.0   3B8CF                     0310
VE1ZJ   1810.4   YR2TOP    in weakly building        0311
AE9F    7033.0   W6H                      0312
W5VX    7013.0   6Y5WJ                     0312
OH3LX   1824.0   ZP6CW    good signal           0314
OK1EP   7022.4   HI8RV                     0315
UR0MC   7013.7   PY0S/PS7JN  tnx new one!!!          0315
UY5HC   14217.3  J48                      0316
VE1ZJ   1824.0   IK2DGZ    clg zp6cw            0323
XE1KK   7013.7   PY0S/PS7JN  QSX 7015.66           0323
RA6AX   1830.4   EA8ZS                     0324
VE1ZJ   1824.0   IK2DFZ    correction            0324
UY5HC   3510.0   J48HW                     0331
W8FJ    1830.4   EA8ZS    Manolo              0332
WB4KTX   14070.1  FK8GX    psk31 michel           0332
YV4CB   7085.0   YV4GD    cq cq list in 7203.0       0333
UT5JCW   144345.0  RN6MT/B   beacon 599 norm nil       0339
RX0AT   14072.0  VU2VKP    BPSK31 SUSHIL          0340
VA7DJ   7085.0   YV4GD    hang in there om         0340
KU6A    7004.6   V51AS    fb sig in San Diego! tu QSO   0342
OE6BMG   3507.2   J48HW    new QRG,QSL via ha0hw      0342
W1ZY    7003.0   K6ERT    59 =20 dB NYC %7C Keep at it!  0342
ZS6CCY   3799.0   ZS6CCY    LOOKING NA / EU         0342
RX3VA   7073.0   RV6LO    Yuri pse sced now!        0343
UR5LX   144300.1  UT5JCW    cq 559              0345
WE0A    14100.0  ZL6B     100 W (beacon)          0346
T94B    3792.0   YV4GD                     0348
W0EWM   7004.7   V51AS    Gud sigs in MO          0348
YY5ADM   7055.0   YV5JF    cq dx cq dx           0348
T94B    3507.0   J48SW                     0352
SV3RF   1830.5   VE1ZJ    cq                0353
W8FJ    3511.0   PY8AZT    Luc               0353
T94B    3507.0   J48HW                     0354
RA6AU   14200.0  A61R     cq DX              0355
W7KU    3866.0   W6G     route 66 kingman         0356
9A8A    7011.0   UE3YGA/P                   0358
W7SX    7004.5   V51AS    bravo! open to Oregon      0359
IK7BPV   7055.0   YV5JF    OP. JOSE CQ EU          0400
T94B    3799.0   ZS6CCY                    0400
PY3YD   3505.0   PY3SB    cq cq              0402
AD6WL   3866.0   W6C     es W6G              0404
EA3DIX   1844.0   YV5GD    Jose parece que no hay condici  0404
RU6YY   7011.0   UE3YGA/P   BR-03              0404
K1USC   7004.5   V51AS                     0405
RA6AU   7011.0   UE3YGA/P   rda:BR-03, qsl via RV3YR     0405
HA7PF   7012.5   II9ETN    Op: Turi             0408
W8FJ    3503.9   SV2AVP    Theo               0410
F5SIB   3511.0   PY8AZT    QRM !!!!! stupid dxer's     0413
K6IRA   7274.9   W6D     RTE 66              0415
HA7PF   7007.3   J48HW    %D5p: Laci via:HA0HW      0418
K6III   3866.0   W6C     RTE 66              0418
SM0DTK   7007.5   J48HW    EU-174              0418
W8FJ    3507.7   EA8BQM    Toni               0420
T94B    7006.3   K4WLS    cq                0421
IK7BPV   14270.0  4X4AO    CQ DX USA            0425
PY8AZT   7007.6   J48HW    559, late...           0425
OE5KE   1828.0   W2JB     cq                0427
IK7BPV   14200.0  A61R     OP. RASCHID MG. EA7FTR CQ    0428
W8FJ    3508.6   5T0JL    Jean               0428
UT5JCW   144300.0  RX3QFM    only MS bursts..         0429
KA3DQD   50125.0  WB3ANT    51 fn21>fm29           0431
RX3QFM   144300.0  CQCW     KO91OO(TR> dir UU5J       0432
AD6WL   7268.0   W6D     no ears tonite          0436
DL8UKE   3518.0   TM9CSP                    0439
KI4GSJ   50125.0  WB3ANT    51 fn21>fm18           0440
ON5KQ   7088.0   PE5YRA/MM                   0440
DL8UKE   3505.0   F6EPO    cqdx, cqdx            0443
ZL2RVW   14200.0  A61R     59 in gisborne          0443
DL8UKE   7013.0   R625KB    cq                0449
ES6RQ   144353.0  G0KZG/MM   tnx fb qso &new IO95 loc Andy!  0455
DL8UKE   7007.5   J48HW                     0457
SP3LPG   7194.0   SP3LPG    cq dx NA             0457
PE1AHX   144353.0  G0KZG/MM   now CQ 2nd from IO95       0500
UA1AKJ   14215.0  9H3YM    EU023              0501
DJ4PI   7013.0   R625KB    if you need           0506
YO8MF   21020.0  YE7P                     0508
VE7DUB   50049.0  VE8BY/B   529 - looking good        0510
DJ4PI   21020.0  YE7P     nil in SW-Germany        0511
IK7BPV   7080.1   EA6FG    cq                0516
G0KBL   3509.6   5T0JL    jean               0517
DG5AAG   144353.0  G0KZG/MM   is he qrt?            0519
F6EQZ   14290.0  ST2M     MAGDI              0520
IW9FST   14290.0  ST2M                     0523
KA3DQD   50125.0  AA1?/M    very weak            0524
F6KKN   3798.0   F8BOJ    cq dx              0526
AA1K    50125.0  KA3DQD    was me /m; u weak too      0527
F5PBM   3545.0   F2YT                     0528
KA3DQD   50125.0  AA1K     ok I tried cw too, sent qsl   0531
G3UML   3795.0   PE5YRA/MM  Steven, where located??     0532
IK8OZZ   14178.5  ZL4IR                     0534
SP6BEN   7010.5   TM5MEM                    0534
ZL3NB   7005.0   M0TIX    fb sigs into ZL..now peaking S  0534
N6HY    14178.3  ZL4IR                     0537
S59AA   10105.2  FK8GJ                     0540
SP2AJO   14020.0  7Z1UG    sri freq             0542
G0KBL   7008.0   HC1HC    cq                0545
HA5BSW   10105.2  FK8GJ                     0550
UT5RP   14082.8  ES3RFL    RTTY Eino            0550
F5TNI   7008.0   TK/DL4FF                   0551
F8ENY   10106.0  UT7LW    George              0602
KA3DQD   50068.5  K2ZD/B    435               0613
OK2PCL   7007.1   TK/DL4FF   CQ                0614
F6BUM   10105.2  FK8GJ    CQ..CQ....NO TAKERS       0615
OH2BV   10106.4  T99C                     0615
EA5UB   14071.0  VK3GOM    BPSK31 GRAEME Flora Hill, Ben  0630
DL5DD   14215.0  9H3X/M    CQ CQ strong           0631
JA2TBS   21280.0  KH2/JR4GPA                  0631
PA3CWQ   14071.8  VK3JMB    BPSK31              0638
VA7DJ   7096.0   ZL1TBA    GAVIN-TAUPO NI,NZ        0643
SP3LPG   14195.8  SP3LPG    cq dx              0649
SV1GYG   14192.3  VK2APG    lp                0650
RX0AT   14070.9  J48HW    BPSK31              0651
ON5FU   144415.0  PI7CIS    (JO22DC> 599 IN JO11OI      0655
F8ENY   10107.0  OK2ON    439 QSB             0659
ON5FU   144425.0  F5XAM    (JO10EQ> 599 IN JO11OI      0702
F5CH    7011.0   DL0DWD    iota eu127            0704
IK7BPV   7060.0   IZ7FLQ/P   op. fabio I.I.A LE-10 DCI-LE-  0708
I7YYZ   14260.0  IZ7FLQ/P   op. FABIO IIA LE-010      0709
ON4VP   14258.0  EA5/ON4LO                   0709
9A2WJ   14020.0  RK9AWT    RDA CB-25            0710
SM5HJZ   50023.0  LX0SIX    559 in JO99           0710
IZ8GNH   7060.0   IZ7FLQ/P   I.I.A. LE-010 D.C.I.038     0711
F8ENY   10107.0  S57OJS    Joze Ljubljana          0714
DJ5IH   10105.6  R625KB                    0715
OK4ROM   10117.0  HB80IARU                   0715
OK4ROM   10107.3  HB80IARU                   0716
9A5ZP   7060.0   IZ7FLQ/P   LE 010 OP.FABIO         0718
DL6NCI 1 0368857.  DL0UB/B   jo62kk>jo50vi 529tr       0720
VK3FM   14070.8  J48HW    Laci 569 in VK3         0721
DL6NCI 5 760854.0  DL0UB/B   jo62kk>jo50vi 529tr       0722
JA2TBS   7003.6   KH2/JR4GPA  GUAM CQ CQ            0723
S57S    28490.0  S57S     CQ Band open to SM/SV/5B4 anyo  0723
DK5IR   14115.0  VK3OM                     0724
IK7BPV   7056.0   II9ETN    CQ                0725
OK4ROM   10117.3  HB80IARU   sri, it is corect frq      0725
OM5CW   10105.6  R625KB    cq                0727
W5AZ    7235.0   KP4XA    net               0728
F8IJV   28290.0  SK5AE/B   starting             0729
YT1AR   50040.0  SV1SIX    59 in KN03HR           0730
OM5CW   14010.5  DQ3M                     0731
YT1AR   50011.0  SV9SIX    599               0731
DK5IR   14307.0  VK3DHI                    0732
HB9OAE   7045.5   II9ETN    op. ALFIO            0732
IZ8GNH   7056.0   II9ETN    10PUNTI (IT9VCE)         0732
ON4CCX   18099.9  OK2KJ    PSK31              0732
F5GTR   50133.0  FGTR     cq from in96 qtf 45       0733
OK4ROM   10104.3  CT3FT                     0733
ON6RK   14223.6  7X4AN                     0734
PA1SSD   50011.0  SV9SIX    also here            0734
5B4FL   21256.3  KH2     /JAsomething mostly Japanese   0739
5B4FL   21256.3  KH2/7N4JZK  I think             0743
DK5IR   14270.0  ZB2FX    cq                0744
YT1AR   50000.0  GB3BUX    599               0747
DL6NCI 1 0368110.  DG1BHA    jo73db-jo50vi 519        0748
F5LMK   7064.0   F5AHO/P   Iota EU 105 Batz isl       0748
KJ7BS   7003.0   KH2/JR4GPA                  0748
DK5IR   14194.0  YR50KAD   cq                0749
I7YYZ   7060.0   IZ7FLQ/P   op. FABIO I.I.A LE-010     0750
OK2BNX   14018.1  TN9CSP    qsl via F1EDG          0750
F6HTJ   432419.0  F5XAS/B   JN12BL dept66 2400m qrv     0751
OK2RN   14018.1  TM0CSP                    0754
IZ5CYZ   7064.0   F5AHO/P   eu-105 qsl manager ???      0758
HA5XXA   14016.9  CT3FT    cq... op. Cedric         0759
KJ7BS   7005.6   JO7HAM                    0801
JA3EJG   10105.3  FO/N6JA   cq                0802
ER1OO   21024.0  9H3MIR    cq                0803
PA1WLB   7064.0   F5AHO/P   EU-105 MA-018 Ile de Batz TNX  0803
SM5SRR   14018.1  TN9CSP    QSX 14018.10 GD EARS       0804
DK3WG   432016.0  OI7CIS/B   529 jo22(->jo72, I be .200    0811
IK7VJO   7060.0   IZ7FLQ                    0811
JH8RXM   14012.6  FO/N6JA   CQ CQ              0811
DK3WG   432016.0  PI7CIS/B   529 jo22(->jo72, I be .200    0813
G4UCJ   10123.9  MM0XAU    HANS shetland Isl        0813
DJ9KM   14270.0  ZB2FX    corr.call            0814
DL5IAH   10103.0  KH7K     Cluster TEST Sorry        0814
G3OZN   14270.0  ZB2FO                     0814
F5IR    7064.0   F5AHO/P   live audio WWW.HFRADIO.TK    0815
IZ8EPY   14193.8  YR50KAD   op .Alex             0815
F8IJV   28282.5  OK0EG/B   Es                0816
PA1WLB   7072.0   PI60ETL   Special call info qrz.com    0816
LZ1BJ   14259.8  F5AHO/P   IOTA EU-105 DIFM MA-018     0818
PA5O    14252.1  II9ETN    QSL via IT9VCE          0822
DL3WJ   14270.0  ZB2FX    59/59 easx wkd tnx martin    0825
IZ8GNH   14259.9  F5AHO    EU-105              0825
G5LP    3525.0   DL5IAH    try K7C for the Kure call    0827
IZ8EJB   14259.9  F5AHO/P   EU-105              0827
F5CH    10122.1  OH0JV    qsl via DL7RV          0834
PA0J    14270.0  ZB2FX    Gibraltar            0834
DL5IAH   10103.0  G5LP     tks info             0835
DL6YAU   14193.6  YR50KAD   OP. Alex             0836
M0OXO   14270.0  ZB2FX    MARTIN, VIA G3RFE        0837
ON4LN   14250.0  EA5/ON4LO                   0840
PY3PA   7083.0   PE5YRA/MM  56 IN SOUTH BRASIL        0840
PY3PA   7083.0   YY5AAC    56 IN SOUTH BRASIL        0841
JH8RXM   14194.0  KH2/JR4GPA                  0843
DJ9KM   14013.9  HB80IARU   simplex             0844
DJ9KM   14013.0  HB80IARU   qsl via hb9dot          0846
IK7BPV   14250.0  IZ7FLQ/P   OP. FABIO I.I.A-LE-10 DCI 38 C  0848
I7YYZ   14250.0  IZ7FLQ/P   op. FABIO I.I.A LE-010     0849
JL4ENS   14012.3  FO/N6JA   FB SIG              0849
W7IUV   1818.6   ZL/DIGI   S3 abt avg for my sunrise!    0849
G4IGO   50110.0  SP6DNS    tnx fb Es qso          0850
DC1DT   14010.5  DQ3M     PFX. QSL via DK3DM        0851
PY3PA   7083.0   JA1TJO    57 IN SOUTH BRASIL        0851
EA6AEI   50115.0  EH6AEI    from jm29dv           0901
DK3WG   144415.7  PI7CIS/B   529 jo22(->jo72         0903
JL4ENS   14193.8  KH2/JR4GPA  AUDIO SIG            0903
ER1OO   18069.0  TK/DL4FF   cq                0904
OK2PMX   50150.0  M0KLT    59 JN88IW--IO83WX        0905
G3UYM   50026.0  SR9FHA    Beacon 599 in io91        0908
5B8AD   50100.0  50MHZ    CQ CW              0910
IZ8EPY   50026.0  SR9FHA    nothing in JM88GW        0910
GW3MFY   50103.0  SP2B     599 io81/jo93          0911
JL4ENS   18130.0  KH2/JR4GPA  NOW HERE FB SIG         0914
IW4BET   50063.0  GB3LER/B   579es ip90>jn54         0917
G3UYM   50099.0  OK1AIT    599/599 io91/jo70        0924
IZ8EPY   14170.0  TM0CSP    QSL VIA F1EDG          0924
UT5RP   14083.7  PH7Y     RTTY CQing            0924
OZ1MAX   50100.0  I4LCK/4   in QSO 599 hr          0925
JE1CPB   18130.0  KH2/JR4GPA  CQing Kawasaki-san       0927
EA1DOT   14265.5  PI60HGE   Op Bert Club Station       0928
KJ2S    1824.5   VE1ZZ    CQ DX Gm Jack          0945
ON4AGG   18130.0  KH2/JR4GPA                  0949
G0YLM   14200.0  G0YLM    test please ignore        0952
VK3ZL   1824.5   VE1ZZ    Nothing here yet.GM       0952
HB9EAA   7030.0   HB9AFI/P   cq SOTA: HB/FR-005        0953
G4OBK   7030.2   HB9AFI/P   SOTA HB/FR-005          0955
BD7OH   18130.0  KH2/JR4GPA                  0956
DL3LFA   50130.0  DL3LFA    cq dx              0956
SP3TL 1  296200.0  DC7QH    59/55              0957
F5SXD   18130.1  KH2/JR4GPA  59                0958
LA6HL   14260.0  F5AHO/P   tnx qso. eu-105         0958
IW2CXJ   50064.0  GB3LER/B   599 ip90->jn45          1002
SP3TL  1 296200.0  DK3WG    58/55              1004
IZ8GNH   14260.6  I2JJR/P/QRP D.C.I. VA-049          1005
CN8SG   14263.0  F4DVO/P   cq dx IOTA : EU-064       1006
DL1AAU   18069.0  TK/DL4FF                   1006
SP3TLD 10 368200.0  DC7QH    59 / 55             1007
K1ZM    1824.4   K1ZM     CQ DX              1009
DG1BHA 1 296200.0  SP3JMZ    TEST 23CM JO73DB ?????      1012
VK3ZL   1824.4   JA3KZR    Clng CQ.GE Nob.         1012
VK3ZL   1824.4   K1ZM     Clng CQ.GM Jeff.         1013
DL3LFA   50150.0  DL3LFA    dl3lfa look 4 #jo70!!!      1017
9A2SB   70020.0  GB3ANG/B   up to 579 in jn95gm       1018
DL3AMA   18069.0  TK/DL4FF   599 Op Vasek           1020
CN8SG   14252.0  II9ETN    cq dx SPECIAL CALL        1021
EA7CYS   7064.0   EA1BT/P   mov-0758             1021
EA7CYS   7064.0   EA9CP/EA1  MOV-002             1021
F5PBM   18069.2  TK/DL4FF                   1021
JA1GHH   7008.1   CX7CO    op:carlos 599          1021
VK6ABL   1824.5   K1ZM     459 wkg VK6VZ          1024
DL3AMA   18072.9  PT7ZAA/MM                   1025
OZ3ABU   24950.0  OZ3ABU    cq cq cq cq           1027
W6UB    7003.9   YB1HDF                    1029
DL2HZH   14260.0  MM0TOB    Toyb Losb            1030
W8JI    1823.5   VK3ZL    gud signal but QSB Bob      1031
DL3AMA   18130.0  KH2/JA4GPA  simplex             1033
DK5IR   18138.0  TK/DL4FF   cq                1035
DL3AMA   18130.0  KH2/JR4GPA  sri Call..            1035
GM4ISM   70200.0  GM4ISM    Mast raised,CQ dir 9a      1037
JA2FTL   7008.0   CX7CO    nw qrt              1037
YO2NAA   14022.7  4KR60S    CQ                1038
DL2HZH   14252.0  II9ETN    cq dx SPECIAL CALL        1039
YO2NAA   14026.2  K1RM     cq dx              1041
F6FHP 10 368950.0  F6CXO/B   JN14 559 in IN94         1042
DK5IR   14213.5  4Z4UN    cq                1044
JR7DXN   3510.0   KH2/7N4JZK                  1045
DK5IR   14263.0  F4DVO/P   cq EU-064            1049
UA6AUA   18070.7  KH2/JR4GPA  cq                1051
W2OIB   14207.1  9A3OS                     1052
ZS1Y    21220.0  JF6RGM    working JA's, 56 here      1052
JF1EHM   18070.5  KH2/JR4GPA  CQ                1053
JI1ANI   14071.5  LU6EN    PSK31 CQ             1053
JK1LUY   18070.6  KH2/JR4GPA                  1053
ZS1Y    21220.0  JS6RGM    correct call           1053
YO2NAA   14021.5  RK9AWT    CQ Vic              1054
CT2ITR   18138.0  TK/DL4FF   Call CQ 59            1055
F8IJV   28290.0  SK5AE/B                    1101
G3FPQ   21270.0  P29KPH                    1103
DL1AAU   7022.5   OZ/DJ7SW   eu-125              1104
WP3UX   50110.0  WP3UX    Pls cfm QSO by LoTW !!!!!    1104
KE1F    10105.0  K1PUG    CALLING CQ            1115
S56EPN   28490.0  S56EPN    cq cq cq dx           1116
JA1WLO   18070.7  KH2/JR4GPA  qrz EU up1            1119
JA4FKX   7013.0   W5VX     CQn. Gud Sig.          1119
JA3EJG   10112.6  KH2/7N4JZK  cq                1120
MM0TFU   28205.0  DL0IGI/B   539 in IO75           1121
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.01 s