DXDB

DX spottings on July 18 2005 - page 1 of 4

ZP6CW   1832.0   CX3CE    cq eu eu             0000
N0RQ    50125.0  W3GNQ    EM13>FM28, Delaware       0002
HB9OAB   7065.0   ZP7SR    59                0005
VE3GIB   50127.4  VE3SPW    FN04>FN25 Calling cq au     0005
K8DID   50127.0  VE3SPW    cq A               0006
OH3XR   1831.0   SM5EDX    cq dx              0006
K4VUD   3788.0   K4VUD    help test phased HyTowers hr?  0007
PP5JD   3788.0   K4VUD    beasming 4 south         0007
N3GH    50127.4  S59A                     0008
K8DID   50130.0  K8EB     CQ A               0012
W1CSM   3795.0   LU6FL                     0013
K8DID   50073.0  K0KP/B    BEACON AU            0018
K3JT    10108.0  KF2HC/KP2  cq                0019
ZP6CW   1822.0   PY2SP    cq cq              0019
CX4CR   18140.0  VE9SL    55 ted              0021
VE1ZZ   1831.0   ZP6CW    now               0021
VE1ZZ   1831.0   SM5EDX    cq dx              0023
IT9ELD   7016.1   SV2ASP/A                   0027
RW4CW   1822.0   RN3OK    cq dx              0029
PY2SP   1832.0   VE1ZZ    599 today!            0031
LU9DA   3582.5   LU2DT                     0032
K7JA    144170.0  KH6HME/B   Beacon into DM03 S5       0033
W4DJ    7016.0   SV2ASP/A   gd cpy              0033
OH2RF   1828.0   VE1ZZ    cq cq              0037
PY2SP   7016.0   SV2ASP/A   QSL Info?            0040
KD6KWM   14265.0  SV9CVY                    0041
PY2SP   1828.0   VE1ZZ    Cq Cq              0041
W4TME   14204.0  ZX5PGA    55 in NC             0043
OZ7OX   3788.0   K4VUD                     0044
WK8A    14204.0  ZX5PGA                    0044
LU9DA   3788.0   K4VUD                     0046
RK4CR   1828.0   VE1ZZ                     0049
VE1ZZ   1830.5   SM5EDX    cq dx k             0051
JA3HBF   50217.2  JF3BFS/3   jcc#2725             0052
LA2JKA   3795.0   CT2MD    strong              0053
RU3DX   70014.0  PZ5RA    cq,cq tnx qso          0057
RU3DX   7007.0   PZ5RA    sorry fr             0057
K5ZG    7010.0   KP4ATF                    0058
RU3DX   7014.0   PZ5RA    soory              0058
K2MFY   7014.0   PZ5RA    Ramon              0102
CN8SG   3800.0   4L4KK    cq dx op :AMIRAN         0116
KE4MLT   3798.5   VE2AL    strong in VA           0117
W4FOA   7012.5   V44KJ                     0117
CN8SG   3788.5   UT5MM    cq dx op : VICTOR        0118
SM5EDX   1831.0   OK1BN                     0118
W2QN    10117.0  ZB2FK                     0127
K2SZ    10117.0  ZB2FK    599 snj             0128
ZP6CW   1833.0   CX1SI    cq cq dx             0129
ZP6CW   1833.0   K1DT     calling cx1si          0129
N9OFD   14187.0  CO2KV                     0130
W0RLI   50125.7  K7CW     CN87 > CN85 57A         0132
ZP6CW   1831.0   SM5EDX    cq cq              0132
KF5XV   14267.1  XQ1LY    CE                0134
K4SNN   3795.0   LU6FL                     0135
WA8VSJ   10117.0  ZB2FK                     0135
PT2CSM   3788.5   UT5MM    cq.dx              0136
VE3NE   50125.0  K8EB     57a Aurora            0137
W0RLI   50125.0  W7GMC    DN38 > CN85 AU          0143
RX4HZ   7016.1   SV2ASP/A   qsx7018.0            0144
JA3FGJ   14267.1  XQ1VLY    cq..               0145
W8JI    1805.0   WWRB     spurious signals again      0145
SM5EDX   1833.0   CX1SI    nice sig.....          0146
CN8SG   3791.0   KP2/AA1BU  tnx joe 59+10 in MOROCCO     0151
YU1FJK   3791.0   KP2/AA1BU  59 rasturas           0151
N4ESS   10115.0  9A7W     599 in FL            0153
NC4X    14107.1  VE1OK                     0153
PT2CSM   3798.5   VE2DF    op.Dan cq dx           0154
7N4UOJ   21280.0  XQ1VLY    QSY               0155
RX4HZ   7014.0   PZ5RA    qsx7016,5            0155
JI1ANI   18083.0  HL5O                     0156
LU1HLH   3791.1   KP2/AA1BU                   0156
N0FW    3788.0   CN8SG                     0157
CE6JBS   7007.7   CE1DN    cq cq              0202
N0FW    3791.0   KP2/AA1BU                   0202
JQ2GYU   21280.0  XQ1VLY    QSO w/ JJ2VLY, same suffix    0203
OM5RW   1833.0   CX1SI    cq dx              0203
N4NN    3788.0   CNASG    59 IN FLA            0204
WX3B-75  3788.0   CN8SG    Hassan - CQ CQ          0204
ZP6CW   1824.3   W3DF     599               0204
K7JA    144170.5  KH6HME    Paul QRV S5 into DM03      0205
LZ2DF   1824.0   LZ2DF    CQ ing              0205
N4NN    3788.0   CN8SG    CORRECT CALL           0205
W0RLI   50125.7  VE7SL                     0206
WX3B-75  3791.0   KP2/AA1BU  Joe - 5x9+++           0206
WX3B-75  3795.0   LU6FL                     0207
WX3B-75  3795.0   CT3MD                     0208
XE1RCF   7060.0   HURRICANE  emergency emily hurricane net  0208
KU4YW   3795.0   LU6FL                     0209
LZ2DF   1823.0   LZ2DF    CQ DX              0209
N4AC    14250.0  WD6MM    Disneyland 50th anniversary   0209
ZP6CW   1824.4   ZP4KFX                    0209
N0FW    3799.9   OK2BJJ                    0210
N2YO    7009.6   PY4MVL                    0210
WX3B-75  3786.5   YV4GD                     0210
KU4YW   3791.0   KP2/AA1BU                   0211
PY2NA   1824.4   W3DF     qso ZPCW             0211
PY2NA   1824.4   ZP6CW    sry               0211
PY2HGB   3791.5   KP2/AA1BU  cq cq              0212
G1ZQC   7065.0   XE1REM    No Ears ??            0213
JH1WOB   18083.0  HL50                     0214
SM5EDX   1824.0   W3DF     449 zp4kfx 559          0214
TI2VW   3791.0   KP2/AA1BU  59 IN COSTA RICA         0214
PY2HGB   3786.5   YV4GD    cq cq              0215
LU5BOJ   7053.5   YY1RDX                    0217
PY2NA   1826.0   ZP4KFX    cq                0218
RX3DTN   7008.9   CE6JBS                    0218
N5ZM    7014.0   PZ5RA    up 1               0219
WA4IAX   3791.0   KP2/AA1BU                   0219
VA3AVP   14250.0  VA3AVP    THIS IS A TEST          0220
LU5BOJ   7053.5   YV5JF    5/9 +10             0221
PY2HGB   3800.0   OK2BJJ    cq                0221
N0FCD   14251.6  WD6MM    Disneyland special event     0223
PT2CSM   3786.5   YV4GD    op.Jose             0225
TI2VW   7057.1   YN9MGG    Melvin 59 in costa rica     0225
W0RLI   50125.0  KE7V     CN88 > CN85           0225
WX3B    3790.9   KP2/AA1BU  Running Europe          0226
ZP6CW   1823.6   SP5ENA    cq cq              0228
DL6ET   3795.0   LU6FL    with XQ6ET working EU      0230
XE1LM   7060.0   HURRICANE  ABSOULUTE CAOS NET        0230
YV5OHW   3786.5   YV4GD                     0230
AI9L    7014.0   ZP6CW    UP 1               0231
CN8SG   3797.5   CT1CHT    cq dx op : LUIS         0231
SM5EDX   1824.0   ZP4KFX    whatever ..see u some other ni  0231
SM5EDX   1826.0   ZP4KFX    cqcq...             0232
SM5EDX   1825.0   ZP4KFX    cqcq...             0237
IK1YDB   3792.0   YY4TEA                    0238
K9IL    10109.0  6Y5WJ                     0238
LW3EWZ   7053.0   YV5JF    57 tnx jose           0238
W2ZI    14256.0  K0CRG    VIA K0YY, USI CO12L       0240
SM5EDX   1832.0   ZP4KFX                    0242
ZP6CW   1832.0   IV3PRK    cq cq              0242
I2TAO   3509.5   HP3XUG                    0244
K0YY    14256.0  K0CRG/P   NEW US ISL CO-12L        0245
PT2CSM   3792.0   YY4TEA    op.Jun              0245
KM9M    14025.0  YV1NX                     0246
DL7HU   1826.0   ZP6CW    Doug pse qso?          0247
WD4LYV   14070.0  KP4SQ    psk               0247
OK2ZC   3795.0   CM6CAC                    0248
KC3AK   14071.3  KP4SQ    BPSK31 via KD8IW PEDRO PUERTO  0249
N4NN    3509.5   HP3XUG    559 in fla            0251
SM5EDX   1826.0   ZP6CW    cqcq...             0251
RU6CQ   7008.5   4X17H                     0253
LU5BOJ   7058.0   RX3DTN    5/9 op: dimitri         0254
RU6CQ   7010.6   UA6LAM                    0254
NN1D    3795.0   CM6CAC    CQ CQ              0256
CT1CHT   3795.0   CM6CAC    GO FOR IT HASSAN         0258
DL6ET   1826.0   ZP6CW    tnx qso             0259
K5XS    14021.4  FO/N6JA                    0259
ZP6CW   1826.0   DL7CM    tks qso             0259
RU6AX   7005.0   4Z17H                     0301
YV5OHW   3792.0   YY4TEA                    0301
PT2CSM   3795.0   CM6CAC                    0302
VK4TUX   14170.2  AB5G     Bill 547             0302
ZP6CW   1826.0   DL3PY    tks qso             0302
VK3PA   14250.0  WD6MM    50th 4 micky tu #143       0303
CT1CHT   3795.0   YV4TEA    LOTS O FQRM           0305
ZP6CW   1826.0   IK1YDB    tks qso             0305
IK1YDB   1826.0   ZP6CW    tnx Doug             0307
KM1E    14021.3  FO/N6JA   579 IN ME            0307
DL7CM   1832.0   ZP5CRX    come on             0308
CT1CHT   3795.0   YY4TEA    Lots of QRM & QRN        0310
RU6AX   7005.0   4Z17M    correct             0310
CT1CHT   3792.0   YY4TEA    correct freq           0311
DL6ET   3789.6   KP2/AA1BU                   0311
ZP6CW   1834.5   DF2PY    cq - now 599           0311
KC3AK   3795.0   CM6CAC    CQ CQ Carlos Villa Clara, Cuba  0312
RX3DTN   7063.0   YY5AEG                    0312
VK4TUX   14170.2  WB3BOT    Francis 558           0312
RX3DTN   7015.0   4Z17H                     0313
VE6PY   50050.5  VE8BY/B   do20 >> FP53 53a         0313
VK4TUX   14070.2  WB3BOT    BPSK31              0313
RX3DTN   7008.3   4X17H                     0315
9A3GS   3792.0   YY4TEA    CORECT CALL           0316
NQ2F    14021.3  FO/N6JA                    0316
K9DUR   3789.5   KP2/AA1BU                   0317
LU5BOJ   7057.0   HK1KQX                    0317
SP1MWK   3792.0   YY4TEA    op. JUAN * CQ DX*        0317
VE9AA   50000.1  EU/V1DS   Scandanavian TV via AE,weak   0317
LU5BOJ   7057.0   HK1NKA    op: vita             0319
W7GMC   50130.0  W7UJ     dn38 > DN17 55 au        0319
KP4SQ   3789.6   KP2/AA1BU  nice contact           0321
PU1KGG   3789.6   KP2/AA1BU  59                0321
RX3DTN   7069.5   HJ3MWT                    0322
CT1CHT   3786.2   K1LZ     Booming Fine Fine        0324
K0YY    7255.0   K0CRG/P   USI CO-12L VIA K0YY       0325
RX3DTN   7010.0   4Z17B                     0325
WX3B    14250.0  WD6MM    Disney Station          0325
SV1CON   3789.5   KP2/AA1BU  59+20 in athens         0327
KB8MCZ   14250.0  W6MM     Disneyland 50th ANNV       0328
SP1MWK   3789.6   KP2/AA1BU  * cq..cq**            0330
K1DT    1831.0   IK1YDB    589! mni FB Sigs de Europe    0331
RX3DTN   7020.5   4Z17H                     0331
WX3B    14210.0  VK4TUX                    0332
GB7CGL   3520.0   3DA0KDJ   big sig Cq CQ CQ!        0333
VK2YDD   28200.0  JA2IGY/B   rst 539 Listening on 28.490   0333
VK4TUX   14210.0  W8VS     Rich 58             0333
CT1CHT   3786.2   9A7W     Good Sig. Friendly Operator   0334
WX3B    14215.1  ZL1AV    With W9EXY            0334
CT1CHT   3798.9   9A7W     Correct Freq.          0336
LU5BOJ   7057.0   YY2CQD                    0337
S59N    3520.0   3DA0KDJ   Ufb sig             0337
WX3B    14200.0  W5YU     Working VK/ZL          0337
YY1RDX   3789.6   KP2/AA1BU                   0340
IT9MUO   3520.0   3DA0KDJ   qsl via W5KDJ          0342
VE9AA   50049.0  VE8BY/B   41a+48.239 41A          0342
VE9AA   50001.0  SM0/VIDS   48.239 41A            0344
W9DEW   18110.0  ZL6B     599 IARU Beacon         0344
OH6PA   144412.0  SK4MPI/B   ***AURORA*** S9a         0347
VE9AA   50049.1  VE8BY/B   t9 now,EU vids due north     0348
RX3QFM   144050.0  RX1AS    pse CQ will check Au       0349
VK4TUX   14210.0  K7CF     Michael 55            0349
K3MOV   14190.1  ZL2BCG    5/8 in Baltimore         0350
RX1AS   144050.0  RX3QFM    ok                0351
VE9AA   50079.0  JX7SIX/B   419AE weak            0353
HA5BSW   10108.0  HA8RM    CQ                0354
NQ2F    14015.9  VK3CIM                    0355
SP2AJO   7017.0   3DA0KDJ   up2               0356
UA9DD   14018.0  HA8RM    CQ DX              0356
K3BEQ   14218.0  KP2/AA1DU                   0402
XE1RCF   7060.0   HURRICANE  emergency net active spa     0403
K3BEQ   14290.0  KG4CNC    Gulf of Mexico          0405
K3BEQ   14290.0  ZL2JKP                    0405
SP2MKO   144412.0  SK4MPI/B   51a in jo93           0407
KD7YFG   14270.0  WN4C     NA-213 Dauphin Island      0416
VE9AA   50125.0  VE7DUB    55ae CO88>FN66          0417
OK1DRQ   7017.0   3DA0KDJ   up 2, 1st call 100W and GP    0419
XE1LM   7060.0   XE1PM    100% pure lid on emergency net  0419
W0RLI   50125.0  W7RJR    DN17 > CN85 AU          0420
K3BEQ   14325.4  XE2FL                     0422
W7GMC   50125.0  W7NBH    DN38 >CN96 53 AU         0422
VK4TUX   14210.0  KP2/AA1BU  Joe 55              0425
VK4TUX   14210.0  9Y4BK    Ken 52              0426
W0RLI   50125.7  VE7SL    CN88 > CN85 59A         0426
RA6HHT   144370.0  FSK441A   cq 1st qtf 280          0428
W7GMC   50127.0  W7GMC                     0431
VK4TUX   14210.0  N5TX     Tex 59 + 16           0432
VA3AVP   14225.0  ZL2JA                     0434
DJ5IH   7013.0   7S5A     EU177 via sm4dds         0435
RX3DTN   14071.0  EK1KE    BPSK31 Rafael          0435
IK7AGT   7002.3   CO8LY    op.Eduardo,big signal      0436
VA3AVP   14230.0  VK1LM                     0437
VK4TUX   14210.0  W7RFS    Dick 57             0437
K3LP    14195.0  TI2VW    Lou               0440
RX3DTN   14180.0  UA4CTJ/6   Chechnya CN-04          0442
G0KBL   7013.0   7S5A     eu177              0443
RX3QFM   144370.0  OZ2TF    JO46 CQ 2nd           0444
LU5BOJ   7067.0   DK2PS                     0445
VK4TUX   14210.0  AC0AR    Ray 54              0446
IK7BPV   7067.0   LU5BOJ                    0447
ZL4PW   10104.0  KV4T/P    Dauphin Is CQ          0448
RX3QFM   144370.0  CQFSK    1st dir SM OZ          0449
IK7BPV   7090.0   NP4DD    IN QSO              0451
OK2ZO   10121.0  IK1WEG/8   one and only on band..      0452
F6FGZ   7005.3   SV2ASP/A                   0453
W3EP    50050.0  VA2SVP    fn46=fn31 tnx          0453
VE5UF   50135.0  VE4GIL/VY0  EP18cq              0454
W9YSX   14250.0  WD6MM    Mickey Mouse Land        0454
UT7UJ   18101.5  SV1HAG    BPSK31              0500
HA3UU   144370.0  RA6HHT    TNX CR 480/9           0505
LU5BOJ   7075.0   ZL1DZ                     0506
WA6OEC   14011.7  JH9FNB/MM                   0506
PP5JD   3773.0   PY5NB    59+20              0508
JE2XBY   50150.0  DS1PDF    cq 59              0513
KP4JRS   14275.0  WP4BL                     0513
OK1DT   7064.6   YY2CQD                    0513
XQ1VLY   14270.0  WN4C     NA-213 Strong          0515
XQ1VLY   14270.0  WG4Y     CQ FROM NA-213 Strong      0519
KU6A    14010.9  JH9FNB/MM  nr 21deg N 140 deg W, nr KH6   0521
RX3DUR   144370.0  RX3DUR    cq fsk441 1st qtf 260      0522
VK4TUX   14195.0  TI2VW    Luis 53             0523
HA0DU   14011.0  JH9FNB/MM  nr KH6 op Chika         0525
G4PDQ   7012.0   7S5A     eu177 QSL SM4DDS         0527
IK7BPV   14200.0  UR9IDX    CQ DX U.S.A $$$         0527
F6GCP   14070.1  4Z17C    *psk31*             0533
N4ESS   10106.0  ZL4PW    599 here in FL, tks for the QS  0533
ES3BR   144370.0  HA6NQ    Tnx QSO and 73!         0535
IZ5EKW   7011.9   7S5A     eu177 tnx            0537
G4PDQ   10106.0  ZL4PW    Weak               0538
G1ZQC   14220.0  G1ZQC    CQ Anybody!! V Quiet here.    0539
T93Y    10104.0  KV4T/P    IOTA NA-213           0539
DF1SO   144370.0  HA8CE    cq hrd in JN48PO         0542
ON4IY 10 368835.0  GB3MHX    559 wide open          0545
ON6NL   144370.0  ES3BR    FSK441 CQ            0548
HA8CE   144370.0  SM4/PA3FSA  clg cq 1st            0554
RX3DTN   14013.0  YI9VCQ                    0559
JJ1BDX   14016.0  W6KH                     0601
RX3DTN   14179.0  UA4CTJ/6   chechnya CN-04          0602
F6GCP   14071.2  4X17I    PSK31              0607
G3YVH   10106.0  ZL4PW    getting little stronger     0608
RZ6HDX   14147.7  U6HU     op. Boris            0608
IZ4DII   14205.0  5B/G4MKP                   0614
W4HG    10105.0  CT3FT                     0615
IK7BPV   7088.0   EA6BC                     0616
RU6YY   14153.0  UA6UDV    AO-13 ALEXEJ           0616
SP2JYR   144370.0  SM4/PA3FSA  Tnx UFB QSO & 425 #       0617
DL7YS   10105.0  CT3FT    in qso              0619
N4EKG   14282.5  VK2GWK                    0620
W4HG    10107.6  ZL1MH                     0622
JA8YAF   14018.1  BX2AK    CQ                0625
HG9SM   144367.0  HG9SM    cq ms              0630
9A2JK   14020.0  7S5A     EU-177              0632
ON7GO   10105.9  CO8LY                     0634
S58T    18100.0  CY9SS    CY9SS Logs now on line, thanks  0637
DF1SO   144376.0  SP2JYR    time for sked now pse?JN48    0638
HA7UG   14184.0  UA9AL    Andrey rda CB27         0639
PE1GUR   50250.0                         0639
DF9TF   18100.0  CY9SS    160/80 cw logged as rtty     0642
HA7UG   14180.0  RA3SG/AM   Michail             0644
PD0HQW   50250.0  PE1GUR    cq RTTY             0645
DL8WIM   7013.1   7S5A     iota eu177            0646
G4EAT 10 368970.0  ON4KUL/B   599 JO20>JO01          0647
G4EAT 10 368860.0  DB0JK/B   599 JO30>JO01          0648
JA8YAF   21242.0  8J7STAR                    0648
W4VD    14220.0  VK6AU    John               0651
JA3UCO   18157.5  JL3TEM/3   AS-117-033 AWAJISHIMA-ISLAND   0653
UA0FZ   14030.0  S58T     PSE INFO LOG WHERE???      0658
S53VV   144370.0  SP8RHP    KO10 CQ 1st, Hrd 460/6      0659
UA6LV   14000.0  UA0FZ    http://www.cy9ss.com/      0701
SP2JYR   144370.0  LA5KO    380/11dB in QSO.GL        0704
G3UTS   144367.0  HG9SM    Pse SKED Last # in HA Land    0709
JK1NSR   21174.4  8J2AI                     0709
JG3LEB   50000.0  P5/AUDIO   48.25              0715
I8EMG 1  296907.0  F5 XAJ/B   599 !!qsb jm89ai jn12ll 1150 k  0716
PA0KHS   3783.0   PA2000N   via qrz.com           0716
LZ1BJ   7056.9   9A5CY/P   Krapanj Island CI-044      0731
IZ5CYZ   7056.0   9A5CY/P   CI-044              0737
F1UFX   7055.0   F2KY     59+               0741
I8EMG 2  320838.0  F5XAC/B   5.2.9 jm89ai jn12ll 1150 km !!  0742
JA8LRG   18076.4  8N5ARISS   ?? Special CALL ?? CQ_n     0742
LA5KO   144370.0  SP8RHP    NC no RRR sri 73         0744
LZ1BJ   7056.9   9A3LG/P   IOTA EU-170 IOCA CI-044     0745
I8EMG   144476.0  F5XAL/B   5.2.9 jm89ai jn12ll       0746
HB9Q    144376.0  HA8CE    how abt now 144.376 FSK441C u  0747
PA0KHS   14084.0  PA2000N   via qrz.com           0750
OH5BM   14200.0  BLACKOUT   K-index 6 no signals on 20m we  0753
IT9EYA   7060.0   .0      IT9EYA CQ CQ           0754
RX9WN   14180.0  RZ4HZW/1/M  RDA KL-12            0755
DJ5AV   14082.5  SV9AHZ    CQ rtty FSK           0757
G3UTS   144370.0  SP8RHP    Gm Robert, Sked Pos??      0758
F6DRO 10 368100.0  I8EMG    pse 3cm sked this evening    0759
EB1EHO   144370.0  DC9YC    IN73DM(MS>JO31PJ cq fsk441    0800
DL1AZZ   14260.0  9A5CY    CI-044              0802
DH1HC   144365.0  LA8G     QRV fer FSK441, JO53       0803
RX6LDK   14179.9  RZ4HZW/1/M  55                0803
HA8CE   144376.0  HB9Q     jn47cf/kn06en tnx Dan!      0805
SP8RHP   144370.0  G3UTS    cq dir g3uts rhp1st       0806
PP5JD   7090.0   PS8TW                     0807
DH1HC   144300.0  DC9YX    you ar here?           0810
UT5RP   14082.7  SV9AHZ    RTTY Giannis           0811
G3UTS   144342.0  SP8RHP    Robert I'm Cllg 144.342     0813
JA1HGY   10120.1  8N5ARISS   CQ                0813
OZ1PIF   144162.0  HA3UU    Tnx QSO, Now CQ 362 again    0814
OZ5AGJ   144370.0  I6BQI    cq                0816
PA3EBP   14021.0  R750Y                     0818
OZ5AGJ   144370.0  HA3UU    cq                0819
S57L    14250.0  SV8JGL    eu-075 cq cq           0819
MM0KOS   144376.0  HB9Q     TNX QSO now CQ UK        0820
S54M    144395.0  LA5KO    JN59(MS>JN86 tnx fast new#    0821
RX6LDK   7057.1   UA3QDX                    0822
RX6LDK   7057.1   UA3QDX    Tnx Peter            0823
S53VV   144362.0  OZ1PIF    Cr, 460/14, Tnx Peter      0823
SP8BBK   14179.9  RZ4HZW/1/M  KL-15              0823
JA3UCO   7060.0   JL3CRS/2   KASHIKOJIMA-ISLAND        0824
OZ1PIF   144362.0  S53VV    Tnx QSO, now CQ 362 again    0825
DL1SBF   14258.9  9A3LG/P   OM Zvonko CI-044 EU-170     0829
F5TEJ   14009.4  7S5A     eu-177              0833
VK6HD   7027.0   KH6LC                     0833
RN6AH   14182.0  UA4PJR/M   Andy rda: ta-10         0834
RX3VA   18072.0  RX3VA    CQ DX JA/OC9checking)      0836
G0GMS   144370.0  SM3RPQ    Cr io82(ms>jp74 tnx new#     0838
RN6AH   14142.1  UA3IAJ    rda: tv-30            0838
DL6BF   144370.0  SM0EPO    363 cq             0839
F6DRO 10 368000.0  F6CBC    test loc kst           0840
RN6AH   14170.1  RA1AN    rda: sp-19            0842
EB1EHO   144370.0  HB9Q     IN73DM(MS>JN47CG cq fsk441    0845
GW8IZR   144370.0  SM3RPQ    IO73TI(MS>JP74BT tnx qso     0850
RU6AT   14260.0  OZ7VEA                    0850
EA6AEI   50110.0  EH6AEI    from jm29dv menorca isl     0851
OH6GAZ   14000.0         SFI = 74 A = 18 K = 6     0852
UA9CGL   14179.7  RZ4HZW/1/M  KL22               0853
F4CRE   14269.0  OZ7VEA    EU-129 IOTA 5/7         0854
G0GMS   144370.0  HA3UU    tnx Janos nice refl today    0855
JM1DTF   50102.0  HL1AEY    599 into PM95          0856
DJ2HD   14257.0  7S5A     via SM4DDS            0857
DJ2HD   14257.5  7S5A     EU-177 via SM4DDS        0858
F4CRE   14260.0  OZ7VEA    CORECT FREQUENCE EU129      0901
RU6AT   7080.0   RN6AH    Alex RDA: kr-10         0902
F5CH    7020.4   R750Y                     0903
RU6AT   14173.6  RA3ZIH    RDA: bo-18            0908
JF2AIA   50075.0  VR2SIX                    0910
OE3PRU   14257.5  7S5A     via SM4DDS            0910
ON4PQ   14010.4  F5GPE/P   eu070              0913
RU6AT   14180.0  RZ1HZW/1/M                  0914
WB4IUY   7004.2   VE1ZJ    CQ                0914
OK1KT   144370.0  SM3RPQ    Pse beam to JO70we        0915
RU6AT   14180.0  RZ4HZW/1/M  rda:kl-22            0915
DH1HC   144363.0  S54M     QSO? JO53            0916
RU6AT   14280.0  YO4GAV/MM                   0918
RU6AT   14282.0  YO4GAV/MM                   0920
F4EUN   7051.5   IN3/I6KYL  DCI TN-059            0921
SP3E    7020.4   R750Y    pse RTTY/PSK           0921
pages - 1 2 3 4

pgt: 0 s