DXDB

DX spottings on June 19 2002 - page 1 of 5

KP4L    21025.1  VK2NL    VK                0000
W4FOA   21020.0  LZ1KH    BIG SIG           LZ  0000
JA1WLO   21295.0  S21AR    CQing            S2  0002
K8LH    10107.0  LX/DK1WV   Joe, CQ           LX  0003
K8JVW   21220.0  SV9CVY    SV9               0004
PR7AR   10103.0  YU1AAO    CQ             YU  0005
EA7CEZ   7005.0   3XA8DX    says QRN tonite on 80M :(  3X  0009
K4JAF   21246.7  4X4MU                     0010
OH2WI   7005.0   3XA8DX                    0010
PR7AR   7005.0   3XA8DX    599++ in PR7;)          0011
N3MX    21247.0  4X4MU    58 NE PA          4X  0013
N3RD    21021.7  7X4AN    7X                0015
KP4RAT   10120.0  3XA8DX    good signal in PR        0017
KP4RAT   10120.0  3XA8DX    good signal in PR      3X  0017
HL4XM   14083.0  DT5FWC    FIFA World Cup V HL0NHQ   HL  0018
KF4NI   28490.0  KB4JKU    calling cq to West Coast     0022
KF4NI   28490.0  KB4JKU    calling cq to West Coast   K  0022
N9EN    14018.4  VU2RAK                    0022
N1RA    21020.0  LZ1KH    LZ                0023
DJ5AV   7004.0   RW1ZZ/AM   CQ, strong            0027
N3RD    21025.0  VK9NL    VK9N               0028
EA5UR   21005.0  K5F     TX                0029
K3NK    21025.0  VK9NL    Good Signal in PA        0031
K3NK    21025.0  VK9NL    Good Signal in PA     VK9N  0031
WA4ET   21247.0  4X4MU    wrk_em           4X  0031
EA7CEZ   14018.4  VU2RAK    VU                0032
EA5UR   21011.5  CM2CQ    CQ                0033
HL1LTC   50480.0  JH8ZND/B   599               0035
RW3XX   1833.3   RW3PZ    cq dx              0035
RW3XX   1833.3   RW3PZ    cq dx            UA  0035
DJ5AV   18145.0  W4RNZ    CQ DX              0036
RW3XX   1832.7   RW3PZ    moved              0037
RW3XX   1832.7   RW3PZ    moved            UA  0037
EA5UR   18072.0  K5F                      0038
K5LJ    21025.2  VK9NL    KIRSTI - NICE SIG IN TX     0041
K5LJ    21025.2  VK9NL    KIRSTI - NICE SIG IN TX  VK9N  0041
VE7CT   21025.0  VK9NL    via NC7X         VK9N  0041
DJ5AV   18079.0  VE2JCW    CQ                0043
WQ3X    3508.0   3XA8DX    wrkd transceive QRS     3X  0045
OH2WI   3508.0   3XA8DX                    0046
WA8RJF   144200.0  N9IYV    EN52 >> EN91         K  0046
LU7DW   7003.9   RW1ZZ/AM   VY STRONG in SA         0048
LU7DW   7003.9   RW1ZZ/AM   VY STRONG in SA       EA  0048
EA5UR   18075.0  PY2AE    CQ                0049
WA4ET   14225.0  RN6BY    20 over gainesville     UA  0050
N5KJ    14180.0  9K2KS    LOUD INTO TX           0051
N5KJ    14180.0  9K2KS    LOUD INTO TX        9K  0051
NO2R    1834.1   ON4UN    cq'ing              0054
VE9HF   21020.0  SV9CVY                    0057
N2KTO   14251.8  KC0CZI    KEVIN STATE OF MO.        0058
N2KTO   14251.8  KC0CZI    KEVIN STATE OF MO.        0100
UA9CA   14023.4  RA9KY/MM   UA9               0104
KN6H    21025.1  VK9NL    Kirsti, via NC7X     VK9N  0105
K2TV    10105.5  S51DQ    S5                0107
K3SX    1824.0   PY2BVY    PY                0107
XE1IMI   21025.0  VK9NL    599 IN XE ZONE OM TNX TU VK9N  0107
XE1IMI   21025.0  VK9NL    599 IN XE ZONE OM TNX TU E.E.  0107
GM8LFB   50110.0  POLAR    nothing heard bed!     YB  0112
K8BK    14190.0  LZ2KV                     0113
EA8ZS   21025.0  VK9NL    599=in GALDAR 100w=trib     0117
K1VF    1823.9   PY1BVY    Stng in NE on Beverage      0117
N2KTO   14000.0  W1SH     I knew what DX was!!!!!     0119
WF3H    21219.9  SV9CVR                    0120
K6QXY   50000.0  UA0     49.750 ~ S5        UA9  0122
N9EN    14012.8  CN8GL                     0122
K3SX    1824.0   PY1BVY    Loud but lonesome      PY  0123
K8BK    21268.0  ZL1HH    ZL                0125
W0EWM   21280.0  VK2APG    5/7 MO           VK  0125
W4GF    10113.8  W8M     Spec Event Sta          0126
WX3M    14014.6  LX/DK1WV   Joe             LX  0126
KD7AEE   14025.8  UA6FY                     0128
N9EN    14018.7  A45WD    CQ                0128
NO2R    1826.6   G3ZES    op Alan           G  0129
W4WNT   21219.9  SV9CVY    Call Correction      SV9  0129
PY1BVY   1823.7   K3UL     599 FB              0131
PY1BVY   1823.7   K3UL     599 FB            K  0131
W4GF    14018.7  A45WD    A4                0133
PY1BVY   1833.7   W1TO     FB QSO TOM            0136
PY1BVY   1833.7   W1TO     FB QSO TOM          K  0136
RA6AX   1824.0   PY1BVY                    0136
N0FW    14211.9  A41KJ                     0137
W1TO    1823.8   PY1BVY    PY                0137
N9BCO   14212.0  A41KJ    58 in Chicago          0138
N9BCO   14212.0  A41KJ    58 in Chicago        A4  0138
K8BK    14011.6  UA9MC                     0141
PR7AR   14018.8  A45WD    * NEW ONE IN CW * :o)      0141
N0FW    3799.0   LU6FFL    cq             LU  0142
N0FW    3799.0   XQ6ET    Bob - there also      CE  0144
PY1BVY   1833.7   VE3NE    599 FB              0144
PY1BVY   1833.7   VE3NE    599 FB           VE  0144
W3FM    14018.7  A45WD    599 IN EPA         A4  0144
N0FW    3795.0   OK2BJJ    Jan - cq          OK  0146
K5WA    14018.7  A45WD    A4                0148
M5ACC   3503.2   VP5/K9DX                   0148
PY2GG   14006.7  K5F     op.lee            K  0148
K4JAF   14211.9  A41KJ    A4                0156
OZ1PMX   14216.0  A61AO                     0156
SP6AEG   1823.8   PY1BVY    sigs building, lot of Eu clg   0158
K4JAF   14215.9  A61AO                     0159
K5WA    14212.0  A41KJ    A4                0159
SP3VT   3503.0   VP5/K9DX                   0159
N6HY    14007.0  K5F     so cakk             0201
PY1BVY   1833.7   W3RCQ    LOUD BUT OK           0201
PY1BVY   1833.7   W3RCQ    LOUD BUT OK         K  0201
K1VW    1834.0   G3ZES    G                0202
K8YC    14200.0  9K2GS    9K                0202
W0VX    14006.7  K5F     K                0202
PY1BVY   1838.7   SP6AEG    FB QSO AGN            0203
PY1BVY   1838.7   SP6AEG    FB QSO AGN         SP  0203
K4JAF   14206.0  RZ6BR    Paul               0204
N6ZO    1831.2   VP5/K9DX   VP5               0204
N6HY    14216.0  A61AO                     0205
PY1BVY   1823.8   W3GQ     FB QSO              0207
PY1BVY   1823.8   W3GQ     FB QSO            K  0207
NI5M    10105.0  LX/DK1WV                   0208
HL1TXQ   21290.0  DT4FWC    world cup spec call       0209
HL1TXQ   21290.0  DT4FWC    world cup spec call     HL  0209
NI5M    14002.8  P40MT                     0210
W3FM    10105.0  LX/DK1WV   LX                0210
W4GF    21029.3  ZL4HI    Fin               0210
NO2R    1822.6   ET3PMW    CQ'ing              0211
N0FW    3791.9   FM5GU    Dennis - qrz        FM  0212
PY1BVY   1823.8   K5ZG     599               0212
PY1BVY   1823.8   K5ZG     599             K  0212
W5GAI   14006.7  K5F     VIA KW5DX Spec Ev. Field DayK  0215
NO2R    1833.1   CX1SI    CX                0217
VE3DIG   14212.0  A41KJ    Siddiq              0218
YV1DIG   21014.8  VU2BK                     0220
PY1BVY   1831.2   VP5/K9DX   NICE SIGNAL           0221
G3ZES   1831.1   VP5     CQ lot stns Eu calling   VP5  0223
G3ZES   1831.1   VP5 / K9DX  CQ lot stns Eu calling      0223
K1VW    1831.2   VP5/K9DX   looking for EU          0228
KP4E    14014.0  RW1ZZ/AM                   0228
PR7AR   3792.0   FM5GU    59 IN PR7 :o)          0229
VE3DIG   14216.0  A61AO    Jamal              0230
K6IR    14209.7  TA3D     Yasar              0231
WA5MLT   14210.0  TA3D     Yasar 59 Hou, Tx         0231
OZ1PMX   14072.1  LU7HF    PSK31              0232
PR7AR   3799.0   AY1ECZ    qsl via EA5KB          0232
PR7AR   3795.0   SM5RQ    cq cq1111111        SM  0233
VE3DIG   14210.0  TA3D                     0233
YV1DIG   3505.0   FM5GU                     0234
DH2BRR   14008.0  AP2IA    Ijaz cq             0236
DK0OVL   1833.0   CX1SI    new one!             0237
N8CJK   50037.0  VE4VHF/B   bcn 599 into en84      VE  0237
K3ANS   1833.0   CX3SI    QSX 1833.2 QRM       CX  0239
VA3IR   14210.0  TA3D                     0239
W6ED    14210.0  TA3D     Yasar in Izmir       TA  0240
SP3VT   3505.0   FM5GU    via ku9c             0242
M0RDX   3799.0   XQ6ET                     0243
M0RDX   3799.0   XQ6ET    CE                0243
K1VW    1823.6   ET3PMW    STRONG NWO            0245
KA8ZPE   14206.0  RZ6BR                     0245
YV1DIG   1835.9   P40MT                     0246
KP4E    14017.0  4Z4SZ                     0247
K8GG    1836.0   P40MT                     0248
K8GG    1836.0   P40MT    P4                0248
T94B    14180.0  A41LZ    A4                0251
K1FK    3504.0   ET3PMW    CQ good signal tonight      0258
K1FK    3504.0   ET3PMW    CQ good signal tonight   ET  0258
K8OQL   3504.1   ET3PMW    CQ'ING           ET  0259
T94B    7007.0   CO2MA    CM                0300
K3ANS   3503.4   VP5/K9DX   VP5               0301
T94B    3797.0   PR7AR    cq             PY  0303
K7VI    18135.0  VK7OW                     0304
HK8RQS   14210.0  TA3D     59 IN COLOMBIA         0307
HK8RQS   14210.0  TA3D     59 IN COLOMBIA       TA  0307
KP3CQ   14008.0  AP2IA    Calling CQ            0307
OK2AA   3797.0   PR7AR    strong           PY  0307
DL5MHD   10104.9  CM6RCR/QRP  nice sig             0310
K1ACL   10110.0  K1ACL    Looking for MA or VT!! Anyone  0310
T94B    7008.0   ET3PMW    up2             ET  0312
VA3DX   14083.8  FO5PS    rtty            FO  0312
AA5AU   14083.9  FO5PS    RTTY            FO  0314
K8OQL   7007.7   ET3PMW    NICE SIG EWV        ET  0314
OK2AA   3795.0   PY1HY    PY                0315
W1TO    1825.0   CX1SI    CX                0315
RK3AZ   14021.9  K5F     Up 2               0316
OK2AA   3792.0   AY1ECZ    big sig           LU  0319
KP4E    14027.0  3B8CF                     0320
OK2AA   3792.0   LU2DKT                    0320
AA5AU   14083.3  FO5PS    RTTY, moved here      FO  0321
OK2AA   3792.0   XQ6ET    CE                0321
SM0DTK   7015.2   PY2CWS    PY                0322
T94B    3503.6   VP5/K9DX   cq eu              0326
W5JMW   3503.0   VP5/K9DX                   0326
W5JMW   3503.0   VP5/K9DX   VP5               0326
W8FJ    14026.7  3B8CF    Jacky CQing           0326
K2UU    7008.0   ET3PMW    UP 2               0331
N6ZO    14026.0  HK0VGJ    CQ                0331
K8PO    21274.9  DU3JLX/1   DU                0332
K8PO    21239.9  KP4SQ    KP4               0336
K2CS    18070.0  FR5FD    pat, fb as usual      FR  0339
W8IQ    10107.0  XQ1ZW                     0340
K2CS    1800.0   K2ZR     hey dick, all well here   K  0342
K5AV    14012.7  ER1OA    Ivan in Moldova         0342
K5AV    14012.7  ER1OA    Ivan in Moldova       ER  0342
RK3AZ   14020.6  V44KJ                     0342
DK2GZ   18070.0  FR5FD    FR                0343
K2ZR    1800.0   K2CS     Same hr Chris. Just shutting d  0344
W0RLI   14025.0  RW1AI/ANT  Good signal in PNW        0345
K8OQL   21021.5  3B8FG    CQ'ING              0346
RA6AX   14020.7  V44KJ    qsl via wb2tsl          0349
DL7VEE   7012.0   LX/DL6WT   LX                0353
WA4ATJ   18070.0  FR5FD    Casually sending CQ, 599 in NJ  0354
DL5ML   7005.6   VP5/K9DX   VP5               0355
UA3BM   7097.0   UR4QI/P   DN-135              0358
UA3BM   7097.0   UR4QI/P   DN-135           UR  0358
DL5ML   7003.2   V44KJ                     0405
DK3GI   7008.9   CX5AO    CX                0406
UR5FIS   14026.0  P40RM                     0409
UR5FIS   14026.0  P40RM    P4                0409
W9YK    14208.0  HK8HIX                    0409
N2KH    14191.0  YV5ANF                    0410
W9YK    14195.1  IK7IMK                    0410
JA6GXP   7074.7   6K0O     HL                0411
K5KG    7012.0   LX/DL6WT   begging           LX  0414
IZ8DMZ   14208.0  HK8HIX    qsl info ea5kb       HK  0415
VE9DX   14086.7  3Z0AWQ    AFSK QSL: SP8AJC      SP  0415
KR6C    14015.5  S52KA    cq             S5  0417
N2KH    14191.0  EA3EVR                    0420
JA6GXP   21208.8  8M1C     JA                0426
N2KH    14208.0  HK8HIX    weak in ny         HK  0426
SM6MCX   14027.0  P40RM    up 0.5 qsl via W3RM       0426
VE9DX   14025.5  GQ4SIE    Rik               0430
DE1EDD   18125.0  EK6TA    CQ DX              0432
DE1EDD   18125.0  EK6TA    CQ DX            EK  0432
KC7WV   14237.0  9J2BO    Zambia              0437
ON4VP   14220.0  W8NYF    i'm looking for VK - ZL     0437
DK7SU   10106.0  XQ1ZW    via CE3WDH            0438
KC7WV   14037.0  9J2BO    Correction - sorry!       0439
JA6GXP   21200.0  8J6C/6    OITA CITY          JA  0442
DS4DLK   7074.4   JA6FXA    good friend!        JA  0443
OE3SGA   10107.8  PP5XZ                     0450
W3CV    18125.5  EK6TA    Hovik via DJ0MCZ         0450
DF6IM   14019.9  K5F                      0451
K6XR    14019.8  K5F                      0451
ON4VP   14220.0  VK5VH    NICE 5/7             0453
4Z5LA   14027.5  P40RM    up                0455
UA1AKJ   14170.0  VK2ERF    LP                0457
ON4VP   14220.0  ZL2DT                     0502
MD0BXX   14245.0  A61AS                     0503
IK8VRN   14019.0  K5F     qsl info via KW5DX      K  0504
DL5MHD   14213.8  W8WW                     0505
ON4VP   14220.0  VK5WCC    VK                0509
ON4VP   14220.0  VK3BUC    5/9 via Long path        0513
HA5IQ   14290.0  TI2KAC    57 in Budapest          0518
ON4VP   14220.0  AE6AI    K                0518
WA5VGI   14011.5  9J2CA    9J                0519
F1PYR   1296200.  CQ23CM    good tropo to north fm j  CT  0520
ON4VP   14220.0  VK3AUS                    0521
SWL    14188.5  VE3SC    Doug, BC             0522
SP6CZ   14262.0  W7WLL/7   op. Don           K  0525
KU4VE   14022.7  OM8AA    cq             OM  0526
KU4VE   14011.7  OM8AA    corr freq          OM  0527
AA6YQ   14290.0  FR0G     test - please ignore       0528
ON4VP   14220.0  PJ7SA    PJ7               0530
G4RCG   18144.9  4L4MM    4L                0531
IK3VUT   10109.1  OR4ON                     0532
VE9HF   10108.8  OR4UN    ON                0533
RU3ACE   144300.0  TEST     sorry              0535
OE5HBL   14113.0  SV/OE8DKK  unsere taegl.Morgenrunde     0542
SP6CZ   14279.9  TT8FC    TT                0549
IK7BPV   14193.5  VK3HE    VK                0550
OE5HBL   14113.0  UND     1B1/OE5GML         UN  0554
DG2KBC   144468.0  F1XAW/B   529 JN26-JN58 fb!        0555
DG2KBC   144418.0  ON4VHF/B   519 JO20-JN58          0557
SP6CZ   14172.7  VK3DN    VK                0557
IK3VUT   21020.8  3B8FG                     0559
SP2QCU   18144.9  HL17GOB   59                0603
SP2QCU   18144.9  HL17GOB   59             HL  0603
F5RRS   14009.0  XQ1ZW    CQing            CE  0608
IK7BPV   14257.0  SM0/DL5ME  CQ             SM  0608
IK7BPV   14244.9  MQ3RDX/QRP  CQ              G  0610
KR5F    14000.0  K5F     logs upd www.qslmanager.com\k5  0614
OM7PA   21340.0  ZS4PH    SSTV M1             0614
G1JJE   50079.0  UU5SIX    595 IN KM64ES 5B/G1JJE   UR  0617
SP2QCU   14184.4  VK3EGN    59                0618
UA9CR   18075.5  4K7A                     0620
DL4AAZ   18115.0  VK7GK    strong as usual..        0622
W5RQ    14190.0  VK7KPB    OC-195              0623
HL1LTC   50489.0  JG1ZGW    bcn 599 strong sig     JA  0625
G0WRE   14260.0  SM0/DL5ME  IOTA EU-084           0628
UA6LGR   18070.2  GQ3PMR    cq              G  0629
F6BUM   14202.5  ZK1JD    CQ CQ NO TAKERS%A7%A7      0632
F6BUM   14202.5  ZK1JD    CQ CQ NO TAKERS%A7%A7  ZK1/s  0632
UA6LGR   21001.0  R1/UY0YU/QRP cq                0634
DL4AAZ   14202.4  ZK1JD    no copy in kn34         0638
DL9RNO   14070.0  VK3BGH    BPSK31 1690 HZ CQ        0638
JE2XBY   50120.0  DS17CCU/1  cq 59              0639
EA1AIW   14202.0  ZK1JD    8-9 in IN73           0640
EA5CVK   14202.5  ZK1JD    59 HERE         ZK1/s  0640
DK9TF   144300.0  F6HVK    JN27 59 in JO31         0641
DL4PY   14252.0  SV8/DL8MCA  EU072 SKIATHOS          0642
I0LZH   14272.7  OR6AA    VIA ON6AA            0652
HL1LTC   50011.5  JG2BRI    bcn 599 big sigi/b bcn 599 big  0654
UA6LGR   14203.6  4L6AM    cq dx              0654
JE2XBY   50223.0  DS2TBH    ssb               0656
JE2XBY   50230.0  DS2TBH                    0657
EA1AIW   142525.0  SV8/D8MCA  EU-072              0658
G3BJD   14013.0  VK5MD    John Nr Adelaide      VK  0658
OH4MDY   18074.6  4K7A                     0658
JA5FFJ   50102.0  JA5FFJ    cw cq qtf320        JA  0709
G0VDE   21000.0  T5ST     Apologies            0720
DG3GAG   144300.0  HB9QQ    CQ-NORTH-DL         HB  0722
RX4HW   18074.7  4K7A     4J                0723
F5UOE   14120.0  FO5QB    MICHEL              0729
F5UOE   14120.0  FO5QB    MICHEL           FO  0729
G4YVV   21021.0  CT3FT    CQ             CT3  0732
IZ1EGU   14217.0  VK2APK    VK                0732
OZ1PIF   144300.0  DLHAMS    german local QSO 20min      0739
RW3XA   18085.0  3XA8DX    cq             3X  0742
F5UOE   14190.0  W0GAC                     0745
F5UOE   14190.0  W0GAC    K                0745
G3MCS   14220.7  VK6JJ    VK                0746
IK1GPG   14260.0  I1AA     test             I  0803
ES1CW   50000.0  QUIET    in KO29             0808
HB9QQ   18085.0  3XA8DX    559 few takers       3X  0808
KB6ILQ   7005.0   KH6AP                     0809
KB6ILQ   7005.0   KH6AP    KH6               0809
SP2GUC   7076.5   LG5LG    op. sp7sg qsl > sm5djz   LA  0809
DK3WG   18085.0  3XA8DX    cq             3X  0814
DS1CCU   50110.0  HL17LTC   TEST            HL  0815
DL7JAN   18085.0  3XA8DX    no takers! via DJ6SI    3X  0816
ON4KJ   14001.0  DX4WIN    DU                0817
SM3JGG   50098.0  UT3UY    UR                0819
F1ORL   2401366.  VE6BGT    via ao-40 sat        VE  0820
SP2GUC   7076.4   LG5LG    op.sp7sg qsl > sm5djz    LA  0820
9A2KD   18085.0  3XA8DX    via dj6si          3X  0821
HL4XM   21023.8  HL4RBR    Good DXer!         HL  0824
YU7KMN   21018.1  9H3UT    no callers         9H  0825
SP2GUC   14273.0  LG5LG    op.sp7sg qsl > sm5djz    LA  0827
PA0VSS   18085.0  3XA8DX    weak,but workable      3X  0830
PA1SIX   50000.0  UA/TV    49750 KO59 into KL7 (BP7  UA  0830
UA6LGR   18135.0  4L4MM    4L                0833
OM3CM   50067.4  OH9SIX    KP36OI 599 in JN88KJ    OH  0834
PA0VSS   18075.0  IU3ACK    I                0836
PA1SIX   50000.0  NL7Z/B    on 50063.5 from BP51 (only KL  0836
DG1CMZ   50067.0  OH9SIX/B   599+ >JO60         OH  0838
LX1NW   50041.0  ON0SIX/B   jo20            ON  0838
UA9CR   18075.0  IU3AC    I                0838
SM6CMU   50084.0  UT5G/B    KN66 579 in JO57      UR  0839
UA6LGR   21021.6  VQ9NL    cq                0839
F1OOG   50000.0  SIGNAL    tv beam 30            0841
OZ5AGJ   50144.0  OH5LK    59 > jo56            0843
SM2HTM   50150.0  SP CHAT   59 plus 20db           0843
OS4CAS   14260.0  SM0/DL5ME  EU-084              0845
W5VX    7228.0   PY2TNT    PY                0846
JE1QVH   21280.0  DT1FWC    HL                0847
SM3JLA   50150.0  CHATTING   Polish chatchannel ?       0848
DL4ZU   18072.5  4K7A     aladin in baku       4J  0849
VA3DX   14040.0  WH6ASW                    0851
DF3IS   21250.0  LA/DH7MW   IOTA EU-062           0852
SM6CMU   50100.0  LY3MR    KO24 599 JO57          0852
DK2WV   50143.8  OH5LK    59 jn58           OH  0854
W1NH    3505.0   VK2WPM                    0856
SM3JLA   50125.0  SP7FSF/A   hrd             ??  0900
DK3BU   144300.0  DC6BB    chatting on .300 as usual    0901
GM0AXY   14188.0  JW0HR    JW                0901
SM3JLA   50135.8  SP7FSF/8   not sure what to use ?   SP  0902
SP6MLK   50025.0  OH1SIX    bcn 599 in jo80ik        0902
SM3JLA   50105.9  UR7TO    hrd             UR  0908
SQ6ELV   50144.0  OH5LK    sh/qrz oh1vr        OH  0909
OZ5AGJ   50133.0  LY3MR    ko24            LY  0910
SQ6ELV   50144.0  SRI     Pse ignore last spot       0910
SM3JLA   50105.0  OK1FBI    cq hrd           OK  0911
DG1CMZ   50168.0  OH4HXK    KP21>JO60 59 op.Seppo      0913
G4YVV   21294.9  DS17QIQ/2  HL                0913
I1RQJ   14260.0  SM0/DL5ME  IOTA EU-084           0913
PA3FSA   50132.5  LY3MR                     0913
SM3JLA   50097.0  OK1AOV    cq hrd           OK  0914
SM3JLA   50115.8  YU1BW    cq hrd           YU  0915
SM3JLA   50131.0  SP9AWS    cq hrd           SP  0918
F1OOG   50132.0  LY3MR    59                0919
F5KIN   18084.6  UA0FZ    op Vlad          UA9  0919
ES1CW   50000.0  OPEN     >DL in KO29           0920
OH6KTL   50175.0  OE2WAO    hrd ->kp02            0922
PA0FRE   50099.0  LY3MR    cq                0926
SM2HTM   50135.7  SP7FSF/PA  hrd             PA  0926
SM2HTM   50160.0  SP7FSF/PA  now here          PA  0928
OH6KTL   50115.0  LX/DL6WT   hrd ->kp02         LX  0929
PA0FRE   50144.0  OH5LK    kp30            OH  0929
ON4NA   14260.1  SM0/DL5ME  op:             SM  0930
SM3JLA   50150.0  SP9DHQ    hrd             SP  0930
OH6KTL   50100.0  LX/DL6WT   now here...           0933
N6KB    7159.5   XRAD     5 number groups w T for 0    0934
N6KB    7159.5   XRAD     5 number groups w T for 0  CE  0934
LY3MR   50100.0  LX/DL6WT   jn29>ko24 now cq      LX  0936
PA0FRE   50101.5  LZ3RX    cq                0936
LY3MR   50027.0  SK7SIX/B   jo77>ko24 short       SM  0938
G4YVV   21085.0  P5/4L4FN   CQ - RTTY - UP 1      HM  0940
OE3KLU   50163.0  OH3MF    kp20-jn88            0942
DL6KAC   21225.0  I0KNQ    with a "QRZ DX" LOOP :)))    0943
PA0FRE   50145.5  YL2JN    ko16               0943
US0AK   50100.0  LX/DL6WT                   0943
IK8PGM   50126.0  SM0/DG3HWO  EU-084 jo99fb        SM  0944
DL3AMA   50073.0  ES6RQ    ko28wa           ES  0945
JE4CIL   21084.0  S52R     RTTY CQ CQ         S5  0945
US0AK   50130.0  LA6EIA    LA                0945
OH6KTL   50173.0  SO8FHG    qsl info pa5fh       SP  0946
SM3JLA   50125.7  SM0/DG3HWO  legal ?           SM  0946
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.04 s