DXDB

DX spottings on December 20 2002 - page 1 of 4

JI1UHZ   50110.0  VR2XVD    SSB CQ              0002
W0RLI   28465.7  CX2LI                     0002
W4FOA   14021.7  ZA1FD                     0005
WA5IPS   21275.1  XU7ACE    QSL via ES1FB          0005
N4YIC   14021.8  ZA0IS    QSL v IK7JWX           0006
JH3DPB   28495.0  6F1LM    as XE              0007
W0RLI   10102.0  OM5XX                     0007
NZ9R    14002.0  RK9AO                     0011
JG3LEB   50007.8  DU1EV    beacon              0014
KA8ZPE   21280.0  BX5AA                     0014
JI1UHZ   50120.0  KH2/NH7C   SSB               0015
NU8Z    7006.5   YV7QP    SA-012              0015
LU5FF   10113.0  LU5FF    CQ                0016
W6ED    18147.0  BV2RS    Wendy (yl)            0017
NU8Z    7005.8   HG03HNY   Loud!! Happy New Year      0018
YL2KA   3504.0   W3BBO    cqing              0020
K2XX    10105.7  PA0RDY                    0021
KA8ZPE   21009.0  JA9ELE                    0021
G4UCJ   7006.7   YV7QP    WKD SIMPLEX           0022
W5TM    3507.9   DJ0MDR                    0022
JH3DPB   21275.0  XU7ACE    now NA!             0024
K2XX    10107.1  6Y5WJ                     0025
JG3LEB   50000.0  CHAT     49.2MHz QTF 230         0030
HL1LTC   50120.0  KH2/NH7C   ssb 59 good sig         0031
YL2KA   3503.0   XQ6ET    cqing              0031
W7BX    28492.2  CX3UG    Op: Omar  QSL via EA5KB    0032
W0HFG   18147.0  BV2RS    5/9 ks              0034
W2KA    7002.0   UR7QL                     0035
KB4XK   10102.0  OM5XX                     0036
N4DW    24898.0  XV3TAA                    0038
W7BX    24897.9  XV3TAA    via JA1TAA DIRECT        0038
NZ9R    21004.5  DU3NXE                    0041
N8DJX   21263.0  JH4TEW/5   as 077              0043
W0JLC   10104.6  4X4FC                     0043
N4ZH    10117.0  ES1WN    August              0044
JA2BY   28492.2  CX3UG    via EA5KB            0053
K7SS    21295.0  S21AR    Rashid Bangladesh        0053
HL1LTC   50010.0  JA2IGY    bcn 539 Sc qtf 150        0054
K8IA    7007.9   HA7FY    into AZ             0054
YL2KA   3507.4   VE1AYY                    0054
JA1BWA   24898.0  XV3TAA    UP 1               0056
K8IA    7007.9   HA7RY    whoops call corr         0056
LU9HS   14195.0  VU2RTF    CQ DX 59 IN SA          0056
N6CW    10102.8  4S7NE    CQ lonely            0056
K2YWE   10105.6  PA0RDY                    0057
K8IA    7009.7   EA6UN    into AZ             0058
W3KB    21005.3  DU3NXE                    0058
HP2CWB   24898.3  XV3TAA    worked up 1           0059
N7GYD   7051.6   VU2WAP    QSX 7.214 beaming sp       0059
W0SF    3500.0   YL2KA    PSE QRG FOR UR CQ???       0059
LU9HS   14192.0  6J2NVA    CQ LP ASIA            0100
N8LJ    21005.0  DU3NXE                    0100
HP2CWB   24950.0  JA3EY    59                0101
N9NU    24898.0  XV3TAA    net free contact         0101
K5DXR   14259.9  PV7G     listen up 14.264         0102
LU9HS   14197.0  L53EA    CQ DX ALEX            0102
HP2CWB   24939.2  JE1MMX    CQ                0104
HL1LTC   50007.0  DU1EV    bcn 599 big sig         0105
N9NS    18072.5  UA0LKM/MM  CQing              0106
VE3WQ   21005.4  DU3NXE    simplex not strong !       0107
JA1BWA   24891.8  HP2CWB    CQing              0108
W1TO    3507.4   VE1AYY                    0108
W5IZ    21018.0  XV3TAA    599               0108
N9NS    10102.5  ES1WN    CQing, s-5 in Indy        0109
PY2BT   50100.0  8R1WD    58                0109
WA4OYH   24970.0  JA1CG                     0109
JO2SIF   24892.0  HP2CWB    Via QRZ.COM           0114
K2XX    10103.9  CO8CY                     0114
K4JRB   18154.8  UN2O     S6 Beam N SE USA         0115
K5LJ    18147.1  BV2RS    WENDY GUD SIG IN TX       0116
N6JV    10107.0  6Y5WJ    OOPS               0116
WA4OYH   24950.0  JA3EY                     0117
W2KA    3512.6   YL2KA    nice call            0120
YL2KA   3512.5   W2KA     very nice call          0121
HP2CWB   21018.3  XV3TAA    worked simplex          0122
NZ9R    14012.8  JA8BGR                    0122
K4BM    7008.0   ZC4DW    simplex--via g0dez        0134
WX5L    14081.7  CE5CSV    rtty/fsk             0138
YV5SSB   14247.0  8R1AK    59+++ in caracas         0138
K7GQ    14200.0  VU2ELJ    cq SP              0143
VE6WZ   7007.5   ZC4DW    QSX 7008.30           0144
PY5KD   14185.0  CP5XE    Santa Cruz City         0146
PY5KD   14185.0  CP6XE    correcting call         0147
W5GAI   7007.5   ZC4DW    QSX 7008.06           0149
VE6WZ   7046.8   UA9ZZ    SA                0156
VR2KW   50033.3  JR0YEE    bcn               0156
W4JO    21282.0  KP4DKE    Peter calling cq         0200
N9HT    7008.0   ZC4DW    VIA UP 2             0202
PY5KD   14260.0  PV7G     QSX 14264.00 UP 4 IOTA SA-046  0203
SP6EKS   3792.0   K3XC     Ryan 59 happy new year!     0203
KF6IIU   14260.0  PV7G     s9 in w coast - he'll answer i  0208
N1EU    1825.7   G4WJS                     0209
JA8EDU   2119.8   S21AR    CQ.CQ JA            0212
N5TW    10104.0  UA6JY                     0212
K9ES    14188.0  AY1ECZ    Op: Angel QSL EA5KB       0214
K9ES    14208.0  G0OYQ    Op: Steve            0219
PY5IP   14203.8  N8OO     cq cq S.A. Big Signal      0219
6J1FOX   14200.0  YV5SSB    Alex 5/9 fm.Caracas       0225
VE1ZZ   1823.5   ZC4DW    cq                0227
N5IN    14082.8  OA4BR    RTTY               0229
SP6EKS   3796.9   S57MVD    CQ CQ DX             0229
LZ2LP   7011.0   WB8APR    Christmas greetings to EU    0231
KB0FHP   3791.9   HP1XVH                    0234
SP6EKS   3791.9   HP1XVH    STRONG :-)            0237
PY5IP   14214.2  WE2F     cq cq S.A. speak spanish    0240
W3XZ    7042.0   I5RAE    LISTENING 7206.0         0242
W6NRQ   14263.0  KH6BB    USS MO              0242
N2WB    3791.9   HP1XVH                    0243
W3XZ    7042.0   I5RAE    LISTENING 7206.0         0243
W3XZ    7042.0   I5REA    CORRECTION LISTENING 7206.0   0243
WA2MCR   7023.8   UA6ECU    OP YURI             0243
K9RT    7002.0   SP3EPK    Les               0250
AB4GG   7042.0   I5REA    qsx 7.206            0255
N2WB    14263.0  KH6BB    BB-63 USS MO           0256
KP4RD   14012.0  UN6GN    CQing              0258
PR7AR   7004.0   HR5/F2JD   UP NEW ONE in CW ;)       0305
F5ASR   7065.0   HB9FBO    QSX 7228             0306
K0PCG   3508.0   ZS6KR    hans calling cq         0311
K2YWE   14200.0  YV5SSB                    0312
N5PHT   14014.0  CX5BW    599 in w5            0319
K9RB    3507.0   EI/OH2NSM/P listening UP           0321
K2YWE   14014.0  CX5BW                     0325
VE3ZI   1837.0   RV6AFX    CQ no hr me           0327
RA3AET   3581.6   UR8GM    BPSK31 ALEX KAKHOVKA       0334
K2YWE   10104.0  K2XX     joe connect to k1ttt       0336
K4GMH   3507.4   ZC4DW                     0337
N1ASA   14260.0  PV7G     Listening 14265         0341
K4GMH   3504.3   DJ0MDR                    0343
AD6TF   14190.0  KH7DX    Stu, looking for QRP,Mob,    0344
AD6TF   14190.0  KH7DX    Stu, looking for QRP,Mob, etc.  0344
JM1TWR   21295.0  ZK3SA                     0344
JR7DXE   21295.0  ZK3SA                     0345
K4GMH   3505.1   OK1XJ                     0354
OH1TX   3786.0   OH1TX    looking for de iowa ks ok id n  0354
YO5BRZ   3502.0   HA8BE    cq DX!              0354
YO5BRZ 3 402000.0  HA8BE    cs DX!              0354
VE6TN   14191.6  XE1V     Lorne, former VE6        0358
W0SF    3500.0   OH1TX    IOWA HERE TRY CW ARND UR     0358
W0SF    3500.0   OH1TX    IOWA HERE TRY CW ARND UR S.R.  0358
K7RJ    14003.0  RO0JRA    nice sig in K7 land       0400
N4DB    3502.0   HA8BE    CQ CQ              0400
W5TM    3504.3   DJ0MDR                    0400
K7ZV    3773.1   N7NV     Neveda              0401
KL7J    3505.0   UA4HBW                    0401
K7ZV    3773.1   K7NV     Corrected call          0402
K7RJ    14003.0  RO0JWA    correction to call        0403
K3LP    14205.0  ZS5IAN    CQ DX Loud            0405
OM8AA   7001.3   N2MM                     0406
K3LP    7004.0   HR5/F2JD   QSX 7.006            0407
W9IM    21295.0  ZK3SA    QSX 21300.00 now on 9      0409
K6CTA   14020.6  JT1CO                     0413
N0AH    3797.0   OK2DJJ    light in Wyo           0413
OM8AA   7007.9   GW0CVY                    0414
OH5PT   1823.6   ZC4DW                     0417
W6TA    14165.0  ZS6AN                     0418
VE6CQ   14191.0  XE1V     lorne /loud           0422
ON4ADN   14020.0  JT1CO                     0425
K5WAF   14018.1  RZ9IZ    Sergey -- Nice Signal      0427
W4TO    3788.5   RA3OU                     0428
GM3ITN   7015.8   PV7G     itamaraca is           0429
SP7GXK   3507.0   EI/OH2NSM/P up Gm &Gl Guys :)        0429
KD4K    28496.7  WA4OYH    QSX 28501            0431
SP2SGZ   3796.0   YV4GD                     0433
W6RW    14020.6  JT1CO                     0433
WQ5W    3505.1   XQ6ET                     0433
NI0C    3505.0   XQ6ET                     0434
VE3NWA   7003.9   HR5/F2JD                   0440
N7MAL   14020.3  JT1CO    CQ CQ WRK'D UP .3        0443
SQ8JLA   3796.0   YV4GD                     0446
W8AEF   3795.9   YV4GT                     0446
SP2SGZ   3799.8   W3UR                     0449
VE5UF   50048.0  VE8BY/B   50048 VE8BY/B 579 AUE > DO61OV  0450
2E1ALF   3796.0   YV4GD    QRT               0451
SP2SGZ   3799.8   NE2Q                     0451
N5PHT   14023.0  RZ0JWA    op Victor            0452
LZ2NP   14012.8  AP2IA                     0454
SP2QCR   3800.0   W3UR                     0456
W7IAN   14275.0  ZK1JD                     0459
DB6LJ   50000.0  VIDEO    inband 59 UA           0500
SP6HEQ   3799.8   W3UR     strong signal          0502
N4YIC   7015.9   PV7G     QSL v PY7XC           0503
IZ6CLZ   1846.1   RA3YA    vlado              0506
PY4OY   21295.0  ZK3SA    UP 5 via JH7OHF         0506
VE5UF   50018.0  VE4ARM/B   50018 VE4ARM/B EN09 FIRST    0506
HC2FG   50061.0  KH6HME    Beacon 559 > FI07        0508
N4YIC   3796.0   SP8BRQ                    0509
US0AK   14013.0  AP2IA                     0509
S56JFS   7058.0   S57O     cq SA              0514
DL1AMQ   7003.1   EA8/HA8RM  om Peter             0515
DL1AMQ   7003.2   EA8/HA8RM  om Peter             0516
IK2ZJM   7052.0   HK3JRL    59                0522
VE6WZ   7082.9   FY5GS    jack               0524
IZ1DXS   7052.0   HK3JRL    58 wkd vertical         0525
WJ7S    14071.5  ZL1GDH    PSK               0525
CA0YAM   28510.0  CA0YAM    QAP Easter Is. Op.Adolfo Via C  0535
HP2CWB   10107.2  JY9NX                     0537
N6AV    7003.0   EA8/HA8RM                   0538
UR3IFD   14260.0  PY2XU/P   sa-024 CQ OCEANIA        0540
SP2SGZ   3792.0   W3BP                     0543
F5RRS   7005.0   EI/OH2NSM/P QSX UP1             0544
DL1AZZ   10107.0  JY9NX    via JH7FQK            0546
S53AU   7015.9   PV7G     SA-046, QSL via PY7XC      0552
NE9U    14197.0  V51KC                     0553
YU1BW   50200.0  EME     jt44, CQ 1RST PERIOD       0553
IK7MCJ   1830.0   OM5XX    cq                0556
KH6SX   7003.5   FM5WD    559               0557
OK1FR   7004.9   EI2/OH2NSM/P poor op or rx, vy poor tfc !!!  0557
DXER'S   7044.0   ER4DX    usual splater qrm ...10 kwatts  0600
K7CA    3507.0   KH6ZM                     0600
DF0SAX   7007.4   CO2VG    cq                0607
JH4BTI   14197.0  V51KC    LP CQ              0608
SP9HWN   3796.9   HF70I                     0610
YO8RFS   3797.4   HF70I                     0610
NF6V    14214.0  RK4HWW    Working W6's           0622
W8FJ    3506.0   OM5XX    cq. Hoping for KH6        0622
W1ZY    7060.0   F9VO     CQ 59=10 Boston         0625
IT9SFT   14260.0  PY2XU/P   sa024              0629
LY1TR   7048.0   ZA0IS    59==,Qsl via IK7IJW EU-169    0629
YU1RE   14252.0  JY3ZH                     0639
JP1GUW   14259.9  PY2XU/P   SA-024              0642
OK2OP   7015.9   PV7G     up2               0649
RK6AXS   21280.0  YA1CQ                     0650
IN3QBR   3507.9   EI/OH2NSM/P qsx 1-2 up            0652
OH6KTL   50000.0  VIDEO    49746 (aprox) 59+,es?      0653
SP2QCR   7068.0   FY5GS                     0653
VK3SIX   50047.5  VK8RAS                    0653
EA3DZG   14252.0  JY3ZH    ZEDAN ARABIAN NET-JY       0655
EA3DZG   14252.0  JY5IN    IBRAHIM ARABIAN NET-JY      0656
LX2RH   3799.6   NA4L     David  59            0656
YU1RE   14194.1  CP5NU                     0657
UA4HBW   28500.0  EP2SMH    loud here            0659
SP2SGZ   3799.5   NA4L                     0700
UA4HBW   28500.0  EP3SMH    sri call             0700
F5BZB   21280.0  YA1CQ    QSX 21285.0           0701
EA3DZG   14252.0  JY5HX    MUNZER ARABIAN NET-JY      0702
OH8SR   7004.0   W6IJ     In qso with me; at least 40 is  0703
DK3WG   10103.7  KL7VIC                    0704
VE2JCW   14205.8  ZL1BD                     0710
UA4HBW   28495.0  XU7ACE                    0711
VE2JCW   14017.3  ZL1AN                     0712
DL6LAU   7003.0   DK1MAX    CQ DX              0715
JP1GUW   28494.9  XU7ACE    cq loud             0715
VK6JJ   50047.5  VK8RAS/B   559 qsb             0715
DL2DXA   7005.2   W6IJ     very strong in EU 1kw and 4 el  0716
JA8EDU   21280.0  YA1CQ    UP.- 5              0717
4X1AD   28494.8  XU7ACE    Listen 5-10 up          0719
OH7MN   3699.0   EI/OH2NSM/P " Jumalten seassa"        0721
SV5DZR   21280.0  YA1CQ    5UP 599 IN RHODOS ISL.      0721
6K2AVL   21280.0  YA1CQ    SORRY FREQ...UP 5        0722
UA3AED   14083.0  HF70I    CQ RTTY qsl via SP6IHE      0724
DJ9BX   28495.0  XU7ACE                    0725
SP5GMM   21290.0  EY8AW    Yl Anna, via DJ1MM        0733
DF1DV   21033.1  RZ9OZ                     0734
F6ARC   7008.2   7K1WLE    cq strong LP          0734
HB9QQ   28480.0  JH0HQP    Harry, strong          0734
VK3SIX   50113.0  JA4AGA    V V V qf12 559          0736
PA0HVF   14072.0  TA7AO    ***PSK***            0740
OE3BCA   28026.0  RW0AW    op Serge             0744
OE3GSA   14184.5  INTRUDER   RTTY               0753
JK1PLZ   7007.4   EA8WH    luk 4 Pacific          0755
PA3GDY   28500.0  EP3SMH                    0756
UA3TT   28120.0  BX4AF    BPSK31 Chung           0757
SV5DZR   21290.0  EY8AW    ANNA 55 IN RHODOS ISL      0759
W6JI    7005.0   D88S                     0800
JF2KOZ   24950.0  XU7ACE                    0802
JF2KOZ   50130.0  XV3AA                     0803
RA1AG   24950.0  XU7ACE    59 sp!              0805
DJ9BX   28520.1  VU2DSI    qrz.com             0806
DK1MAX   50000.1  R1/VIDEO   49747.4 QTF 090. QTH?      0806
F8AAL   28485.0  ZL1KP                     0807
JA8AZN   7005.0   D88S                     0808
DJ3XD   28027.8  RZ0AF                     0812
DK1OT   21343.0  JA1BDD    SSTV 585             0813
OH5LMZ   28495.0  JT1CO    cq qrzdot.com          0816
IV3BBR   28495.0  JT1CO                     0820
JK1UVP   24904.6  5R8FU                     0822
W3SE    7005.0   D88S     UP 1 VIA DS4CNB         0822
HB9QQ   28490.0  UK/DF3DS   Arno in Usbekistan. 59      0823
JG3RXZ   21320.0  OM5XX    CQ (JA:59+)           0826
JA8EDU   21285.0  CT3FT    CQ.CQ DX             0828
DL9CU   21260.0  PV7G     IOTA SA-046 QSL>PY7XC      0831
SP3IBS   28487.8  OK2SW    cq                0831
VE1TK   3799.0   G4OFY    cq vk/zl             0835
IK1XPK   21262.0  ZA/IK7JWX  EU-169  LH ALB-004 LH-0028   0836
SP2AJO   28016.0  HF70M    ENIGMA AWARD           0836
DL0UM   10108.6  DF9ZN    cq JA              0837
DS5FNM   21250.0  D88S                     0837
VE1TK   3799.0   NN7J     cqdx               0840
OH8SR   28488.9  VK4CH    Ten is open agn         0842
DJ8JG   21219.8  CT1EWX                    0843
DM3ML   21080.0  6K2AVL    *RTTY*              0845
DK1OT   21343.0  JH3TMJ    595 SSTV             0846
JG3RXZ   21272.8  SM5CVC    CQ DX (LP)            0847
DL2NO   28484.9  VK4FNQ    cuagn on 6m           0850
JM1VWQ   212363.0  VP8BFH                    0850
SP3IBS   28515.0  OD5TC                     0850
W0JLC   10103.0  IT9ZGY                    0850
JA8EDU   21249.0  D88S     cq.cq...DX            0854
OH8SR   28494.8  BG5HAR    cq, cq              0854
SP7IIT   28700.3  CS6RPA    sstv repeater, use 1750 hz ton  0854
F1EBK   144162.0  GW8ASA    JT44 -15dB tnx fer QSO      0855
UU2JQ   21262.1  ZA0/IK7JWX  QRZ # 4             0857
OH8SR   28484.7  VK4FNQ    John               0900
F4ALP   144254.0  F1PKA    dept54 59>jo10          0905
DL2DXA   50000.0  DJ6MB    xt2wp via g4bwp ?        0907
S51AP   21260.0  PV7G     SA 46              0907
DS4DBG   21290.0  LA2FKA    CQ DX              0909
DL9CU   28494.8  XU7ACE    simplex 59            0911
K7SCX   7007.7   7K1WLE    599= in CO            0911
W7CB    7006.0   LA1VFA                    0913
W0JLC   10105.5  JA8BNP                    0914
CU3AD   21260.0  PV7G     IOTA SA046 QSL VIA PY6XC     0916
HA6NN   50000.0         49750kHz can belong to Budapes  0918
G4ZOY   28495.0  UX7ACE    Listening UP           0919
HL4CGB   21263.0  DS4DLK    cqing              0919
HL4XM   21250.0  D88S     Weak, but workable here..    0919
SP2AJO   28472.0  HF70M    ENIGMA AWARD           0922
DS2GWM   21250.0  D88S     TNX LEE ***           0923
IK7FRV   28495.0  XU7ACE    - 5 UP -             0926
VK3SIX   50000.0  E2VID    48.2396 QTF 270 Mid East     0926
DL5MG   28121.1  FR5AB    PSK31              0927
VK3SIX   50000.0  DK1MAX    49.7475 is Moscow MOSKVA     0927
SQ9GEV   14077.0  SP8MI    cq cq ... hell mode       0928
ON4LDU   21262.0  ZA0/IK7JWX                  0929
F5IDJ   21267.0  BY4BSN                    0930
ON4IS   21283.0  ZA0/IK7JWX  @ IK7JWX             0930
DL1YD   24950.3  XU7ACE                    0931
CA0YAM   28510.0  CA0YAM    CQ CQ Easter Is. Adolfo Via CE  0932
DK2EA   50000.0  DL2DXA    XT2WP via G4BWP ok        0934
DL7VKD   18080.6  6W1/F8IXZ                   0934
F5TEJ   18081.0  6W1/F8IXZ  via hc              0935
SV1DH   50000.0  VK3SIX    Im on 110 cw monitoring 4u    0935
JA3EJG   21250.0  D88S                     0936
DL2DXA   50000.0  DK2EA    danke, alles Gute fr 2003 und  0938
DS4DBG   21272.0  YB0ECT    VIA:K5ZE             0938
DJ6TK   21080.0  6K2AVL    via Bureau ***RTTY***      0939
DJ5AV   21260.0  PV7G     via PY7XC,not via py6xc,SA46   0940
EA1ATQ   21161.0  EF1URS                    0940
SM2LIY   28479.8  AP2IA                     0940
YB0ZZ   21272.0  YB0ECT                    0940
ON4AWZ   14306.0  EA8/ON5UM                   0941
PA0RWH   24950.0  XU7ACE    qsl info pse           0941
ON4NA   21262.5  ZA0/IK7JWX  Alfredo EU169 ALB004 ->HC.    0944
6K5SSR   21250.0  D88S     qsl ds4cnb 55 dp s.korea     0945
DJ9KM   21292.3  ZA0/IK7JWX  eu-169              0945
DS2GWM   28480.0  AP2IA    TNX 10M FIRST QSO        0945
DL5MG   28480.0  AP2IA                     0948
DS3FGV   21294.8  PP5KE    op kelmer            0948
JI5DWP   21250.0  D88S     VIA DS4CNB South Shetland Is./  0948
SQ5RK   21082.0  UA9XQT    rtty               0948
GI4VIV   28474.9  M3JAS    No Licence 10m!!!!        0953
G0LRJ   21250.0  D88S     South Korea !!!!not S.SHETLAND  0957
SP1EUS   50101.0  CQ DX    JO 74 SE             0957
UU5YL   28494.8  XU7ACE    simplex, via ES1FB, op.J     0957
UU5YL   28494.8  XU7ACE    simplex, via ES1FB, op.Jack   0957
G0VDE   21250.0  D88S     HAS been S Korea/S Shetland ba  0959
M3DBW   24950.0  XU7ACE    qsl via ES1FB          1000
M5WJF   28474.9  M3JAS    prolly thinks he can hide in t  1001
PA3FSA   28484.0  BX5AA    strong              1001
DL4MFH   28490.0  AP2IA    ijaz -qsl via?          1002
F5IDJ   18142.0  UN8GF                     1002
GI4VIV   28485.0  BX5AA    JIM               1005
OK1JKR   28490.0  AP2IA    via BURO             1006
PA3FSA   28479.0  AP2IA                     1008
SP8MI   14077.0  SM4GVR    *** HELL ***           1009
EA1AAW   21161.0  EF1URS    qsl via ea1urs          1012
SP6GCU   21085.0  HF70I    CQ RTTY qsl via SP6IHE      1014
F5IDJ   21240.2  VU2RBI                    1015
F5IDJ   21275.0  BY4BSN                    1016
EA7SR   28017.7  HF70M                     1017
UU2JQ   28494.7  XU7ACE    simplex             1018
EA7CEZ   28013.8  R9UM                     1021
GI4VIV   28489.0  VK8DP    Don               1021
N7MAL   7002.0   ZK3SA    CQ CQ              1021
PA0RWH   28495.0  XU7ACE    qsl info pse           1021
PA3HIJ   21135.0  PIRATES   usb               1021
UU2JQ   28494.9  XU7ACE    VIA ES1FB            1021
UU2JQ   28495.0  XU7ACE    VIA ES1FB            1021
OH4JK   24895.0  5X1CW                     1023
IV3FIV   285100.0  4Z1JS    GIACOMO CIAO CIAO MANDI     1024
OH6GAZ   21275.0  BY4BSN                    1025
JF4CFD   1822.7   JT1CO                     1028
GI4VIV   28494.9  XU7ACE    qsy 21.270+/- QRM        1029
DM2DMI   21087.1  AY5DT    Carlos via ea5kb         1030
PA1SIX   50000.0  JO64     iono weak Es           1030
GI4VIV   21270.2  XU7ACE                    1032
RU6FZ   21260.0  PV7G     via-PY7XC            1032
W4FOA   7002.9   ZK3SA    (pretty weak in GA) Simplex   1033
DF7TU   14013.2  ZA1ZZ                     1034
EA8EE   29600.0  ECHOLINK   59 FM ctss 77.0 il28gd      1034
EA7GWA   21260.0  PV7G     qsl py7cx            1037
SP7IIT   21085.6  HF70I    rtty, via sp6ihe         1037
EA7CEZ   28020.0  BV7GC                     1038
EA7CEZ   28020.6  BV7GC    correct qrg           1038
N7MAL   10107.4  HB9ATE    CQ CQ              1039
VE1TK   7055.3   LA9VK    cq                1039
G3SXW   28011.1  6W1/F8IXZ                   1041
SM2LIY   21290.0  CU3AD    CQ PACIFIC            1041
4Z5AV   28088.0  HF70I    RTTY               1042
VE1TK   7088.0   JA2BAY    cq                1042
JA3KWZ 2 401380.8  JA5DUR/3   SSTV via AO-40          1043
pages - 1 2 3 4

pgt: 0.02 s