DXDB

DX spottings on January 22 2002 - page 2 of 6

S52KA   7004.9   XQ1ZW    call               0515
VE7SA   14168.0  VE8SMF    59 plus             0515
OK1DRQ   7076.0   VP8THU    nice signal qsx up        0516
DL4ZU   7076.0   VP8THJ    corr. call            0517
OK1AWO   10105.2  VP8THU    NW UP 5             0517
DJ4PI   3501.0   FP/JA9KRO/P lis up              0519
OE8HIK   3792.0   V31JP                     0521
S53DRA   7076.0   VP8THU    got him with 100W SUPER!     0522
UU2JQ   3506.0   S52IT    CQ DX              0522
JA3RRD   21015.0  C6AFV    cq asia             0523
S52KA   7007.9   XF1/N5XX                   0526
W8AEF   3501.3   FP/JA9KRO/P up                0527
OK1DRQ   7012.5   VP5/G4RCG                   0528
MU3DHI   14204.0  4X4JP    cq na              0529
W7ZB    14237.3  UA4HCR    ALEX CQ N AMER       UA  0529
K7CA    1834.9   DF2PY    gud sig UT            0530
OE8HIK   3799.0   XE1LRG    weak.....            0532
W8JV    7076.0   VP8THU    QSX out of band for USA  VP8  0532
OK1ASG   7031.0   XE1ZW                     0534
AF9H    14024.0  VP8THU                    0537
WA8JOC   14024.0  VP8THU    UP 10+..589 LAST HURRAH!     0537
DF2PY   1834.8   K7CA     good cndx west USA        0538
F5NLY   7076.0   VP8THU    QSX 7094 (wkd 100w/30m dipole  0538
KL7J    7076.0   VP8THU    In Band some US - HI, AK, KP   0539
OK2BQX   3789.1   K9MUG                     0540
W4AN    3508.9   SV9/LA4XFA                  0540
VE7BD   7076.0   VP8THU    57 on w/c            0542
EX8MLT   50110.0  JA8NAE                    0543
SM3EVR   14011.4  C6AFV    C6                0543
EA5CW   7049.0   CM7MO    via buro             0545
UA1AKJ   14024.0  VP8THU    QSX 14033.56 AN009 Yes!!!!!!!  0545
UU2JQ   7076.0   VP8THU    big QRM! QSX 7094-7096      0545
VA3RU   1821.8   N9JF     cq EU              0545
EA3DIX   7076.0   VP8THU    split in 7090 not calls ???   0546
OK1ASG   14024.0  VP8THU    up 8.0           VP8  0546
W7BX    7006.0   V31JP    V3                0546
EA1DFP   7076.0   VP8THU    tx in 7090            0547
HA5JI   1821.8   N9JF     JIM cq eu here 569       0547
JR0JCB   21265.0  D44TD    cq pac/strong          0547
BCB    14000.0  NOQSL    groups.yahoo.com/group/blackca  0548
BCB    14024.0  VP8THA    groups.yahoo.com/group/blackca  0549
EA5CW   7005.9   V31JP                     0549
BCB    28000.0  NOQSL    groups.yahoo.com/group/blackca  0550
HA5BSW   700303.0  VA3RU    szia Lali!            0550
HA5JI   1830.6   W8JI     GM TOM 599 strong        0550
VA3RU   1800.0   HA5JI    Szia Gyuri !           0550
AA7A    18140.0  VP8THU    cq'ing simplex       VP8  0551
VA3RU   7003.0   HA5BSW    Szia Tibi. 160-on vagyok.    0551
K8LJQ   1834.5   DF2PY                     0552
PY2NDX   3501.2   FP/JA9KRO/P GOOD SIGS NOW!! BUT CPY ONLY E  0552
EX8MLT   50110.0  JA8CDT    59                0554
HA5BSW   7003.0   VA3RU    ledontotte a vihar a vertikalt  0554
IK4WMA   3508.9   SV9/LA4XFA  Hans cq cq            0554
IK7MCJ   3799.4   EM1HO                     0555
UU2JQ   18140.0  VP8THU    no copy them here        0555
W7ZB    14215.0  EW6DX    Igor               0556
W1UZ    7076.0   VP8THU    wkd 208          VP8  0557
K0ZU    3501.2   F6CXJ                     0558
K4SAC   14024.0  R1ANM    qsl via ab0kg          0558
KA0GGI   7076.0   VP8THU    qsx 7208 USA           0558
W2OIB   7076.0   VP8THU    QSX 7208.1            0558
HA5JI   1836.5   N7JW     good 569 cq dx         0601
UU2JQ   1837.4   UR5KFT    CQ DX              0601
VA3RU   7000.0   HA5BSW    kar               0601
KA9FOX   7076.0   VP8THU    QSX 7204.00           0602
KF4HOU   14080.0  FK8BG    mfsk16              0602
RW3XX   1830.6   W8JI     599               0602
6N0LN   21270.0  HL17FWC   cqing logsearch http://ds3exx.  0603
JK1LUY   14010.0  XQ1ZW                     0603
UU2JQ   1832.3   OM5RW    CQ DX            OM  0603
UU2JQ   1832.9   RW3XX    CQ DX              0603
K4SAC   14017.3  RV9CP                     0605
KF4HOU   14080.0  FK8RG    ***mfsk16***           0605
UA6LGR   21317.0  SV2CXI    Kostas cq cq cq         0605
UU2JQ   1827.0   ES1RA    CQ DX              0605
MU3DHI   3794.0   SP8BRQ    cq dx              0606
W7ZB    14218.2  LZ1NG    Nick               0606
IK1YDB   3515.0   OX3FV    LOUD               0608
RW3XA   14020.5  R1ANM    South Pole            0608
UU2JQ   1836.7   S53O     CQ DX              0610
AE7G    70076.0  VP8THU    085               0611
IK1YDB   3503.6   W1MK     599               0611
UA4HBW   14084.2  XE2NN    nice sigs            0611
AE7G    7076.0   VP8THU    204 now             0612
OK1DRQ   3515.0   OX3FV    vy LOUD !!!!           0612
UA4LM   14020.5  R1ANM    ANT, VIA UA3YH/AB0KG       0613
DH2BRR   14024.0  VP8THU    up nice signal          0614
HA5JI   1836.4   K7CA     n7jw 579 k7ca 569 ufb pile u  0614
N6AV    7075.9   VP8THU    qsx 204             0615
N8GZ    7076.0   VP8THU    QSX 7204.00           0615
SP5AA   14024.0  VP8THA    up 8,8 v.ve3xn NA009       0617
UA6LGR   21270.0  HL17FWC   via HL0HQ            0617
IK1YDB   7007.0   VP5/KI7VR  ISO               0619
DL4FAY   3799.2   EM1HO    qsx 3786             0620
IK1YDB   7011.5   ZL2TX                     0623
UU2JQ   1834.2   YL2SM    CQ DX              0624
OK1DWJ   1836.6   K7CA     & N7JW - much QRM, pse LSN    0625
IV3TMV   7053.0   CM6YD    via ea5kb            0626
S55OO   3797.1   K2SBV                     0626
HA5JI   1836.4   N7JW     c u F6,S5,OK,SM,GW,YL      0627
IK1YDB   3506.0   K4LO     CQing              0627
OE8HIK   3794.0   AA4MM    leo in fl            0627
K1KI    3515.4   OX3FV    OX                0629
VE9HF   14023.8  VP8THU    VP8               0632
AD6KQ   7075.9   VP8THU    UP 7.205             0634
K5AB    7076.1   VP8THU    worked QSX 7205.0     VP8  0634
N6VR    7007.0   VP5/KI7VR  up1               0634
OE7SEL   14024.2  VP8THU    wkd ja's             0635
IK4VFD   7007.0   VP5/KI7VR  now UP              0636
JA0EOK   14024.0  VP8THU    up 15              0637
S55OO   3797.5   W9RE                     0638
JH8LCV   50104.5  UN7QX                     0639
KI4RO   7076.0   VP8THU    Got him @205        VP8  0639
DL6MST   14012.4  5V7BR                     0642
KI4RO   14024.0  VP8??    Don't think so...bad op     0642
OK1DRU   1830.6   W8JI     599+++              0642
JA8DE   50105.0  UT7QF    559 TNX             0644
OK1DRU   1829.4   EI5HE    599+++              0644
OK1DRQ   18140.0  VP8THU    cq easy with 100 w and gp !!!!  0645
DH2BRR   3514.2   OX3FV    cq cq no taker          0646
OK1DRQ   18135.0  VP8THU    cor freq          VP8  0646
U5WF    14023.9  VP8THU    wrk JA,LP         VP8  0647
UT7QF   50105.0  JA8DE    tnx 559             0647
G4BYG   1836.5   N7JW     wid k7ca           K  0648
G4BYG   1836.5   K7CA     wid n7jw tks fellas       0649
OE8HIK   3799.2   EM1HO                     0650
OE8HIK   3788.9   W7DD                     0652
HL1LTC   50103.0  CQ-DX    cq from PM37mp seoul korea    0653
SP6GZZ   50110.0  EX8MLE    559 in JO80           0654
9A8A    50110.0  EX8MLE    cq mn72/559/jn86eh        0655
OZ9FJ   18135.0  VP8THU                    0655
DL7YS   10105.0  ZL2AGY    cq             ZL  0656
JA3BOA   21265.0  V51HK                     0656
OK2BEH   3512.0   OY3QN                     0656
S51NU   14012.4  5V7BR    via f5ruq         5V  0656
IK1YDB   7004.1   KP2H     KP2               0657
IN3BJX   50125.0  EX8MLT    MN72 59 IN JN56MB        0657
JM1TUY   21017.0  V73HB                     0657
G4UCJ   3514.0   OX3FV    tnx kim             0659
HB9DDZ   3513.9   OX3FV    not oy3qn            0659
JA9AVA   18135.0  VP8THU    up5               0700
IV3YIB   21260.0  V51/DJ4SO                   0701
JA2XW   18135.0  VP8THU    SSB QSX 140-145 gud sigs !    0701
YO7VS   50110.0  EX8MLE    mn72 599/599 fb         0702
PY1FBB   21280.0  PY1KS    good condx to pacific      0703
DL1AZZ   14260.0  9A2GF    EU-016 CI-010          0704
9A8A    50092.0  EX8MLE    now here cq cq          0706
JM1TUY   21265.0  V51HK    LP LIST QSL VIA DL6OBS      0707
GW3JXN   1843.0   W8JI     ssb 59              0708
OK1DRQ   14003.0  W0/OM3LZ   cq cq              0709
UT7QF   50105.0  ES4EQ    hw?             ES  0710
VK3SIX   50100.0  CQNOW    qf12 qtf 300 degrees       0710
VK3SIX   50100.0  UT7QF    qrv now om qtf 300        0711
DK4WD   14026.0  VK2APK    if you want to qso a uncout fe  0712
VK3SIX   50000.0  EUTV     49.7409, 7461, 7605       0714
I6BQI   50092.0  EX8MLE    CQ 569 IN JN72          0715
VK3SIX   50000.0  V1DEO    49.7409, 7605, 7461       0716
EX8MLE   50125.0  VK3SIX    PSE QSY ON 50125.0     VK  0717
UT7QF   50100.0  VK3SIX    ok !               0718
K7CA    1831.5   G3XGC    cq              G  0720
OM1AA   14003.0  W0/OM3LZ   op Miro, good sigs        0721
IZ0CIV   7007.0   OD5PN                     0722
G4UCJ   14007.5  ZB2AZ    Ross               0724
DL9USA   50092.0  EX8MLE    559 in jo71, no hrd me...    0725
IK4DRY   50092.0  EX8MLE    Tnx for NEWONE DXCC #187     0726
JA6NW   14023.8  VP8THU    hr034,8             0726
VK3SIX   50125.0  CQNOW    ex8 qtf300            0726
IK3OGN   14012.0  OA4DKC                    0727
6N0LN   21070.0  HL17FWC   psk3 logsear' http://ds3  HL  0729
6N0LN   21070.0  HL17FWC   psk3 logsear' http://ds3exx.co  0729
I6BQI   50125.0  VK3SIX    125 IS 9A1CCY          0731
OZ1PIF   50125.0  VK3SIX?   Hearing bursts S1-2       0732
SP6MLK   50125.0  EX8MLT    59 mn72/jo80           0733
G4UCJ   14001.3  4L1MA    Toly               0734
I6BQI   50107.8  UN7GM    579 IN JN72           0735
IV3KFB   14193.0  Z35M     cq cq              0735
N7JW    1828.0   GW3TMP    cq 569              0735
N7JW    1828.0   GW3TMP    cq 569           GW  0735
OE8HIK   21260.0  V51/DJ4SO  5up               0735
S59A    50108.0  UN7GM    MN83...CQ,CQ           0735
F5BZB   18135.0  VP8THU    QRT STATION GO TO SOUTH     0737
F5BZB   18135.0  VP8THU    QRT STATION GO TO SOUTH GEORGI  0737
ON5UE   14024.0  VP8THU    now qrt             0737
SP2MKO   50125.0  EX8MLT    59+ in jo93 loc mn72ht      0737
VE3WQ   14023.8  VP8THU    said 73 QRT 0737z        0738
9A8A    50125.0  EX8MLT    anyone RCVD his QSL?       0739
G4UCJ   7005.9   TF3DX    now sked with ZL         0740
SM4CJM   3789.0   W7DD                     0740
SQ1EUG   14012.0  OA4KDC    Sergio up            0740
YL2KA   50103.8  UR5TW    qtf 50 559 in KO26     UR  0740
IW1DIM   50092.0  9A8A     yes i have rx in 1 mounth    0741
OM7PA   50125.0  EX8BLT    HR                0741
IK0FTA   50000.0  9A8A     yes ex8mlt here in 2 months   0742
OM7PA   50125.0  EX8MLT    CORR, HR             0742
F5BZB   21295.0  3D2AG/P   Rotuma              0743
OM7PA   50108.0  UN7GM    CQ             UN  0744
I0WTD   50125.0  EX8MLT    strong in JN61          0745
JR7WFC   7004.0   XQ1ZW    CQ CQ              0747
JH1ETW   21027.9  5W1SA                     0748
OK1JKR   28021.2  BV3/DJ3KR                   0749
S59AA   7007.0   VP5/KI7VR  up                0749
EA6NB   14012.0  OA4DKC    UP 1               0750
UU2JQ   1800.0   VP8THU    QRT, going to S.Georgia  VP8  0751
VK3SIX   5092.7   EX8MLE    339 beam wroing way       0752
JM1TUY   7007.0   VP5/KI7VR  UP                0753
S56A    50108.0  UN7GM    JN76>MN83 599 S55OO call     0755
EX8MLE   50092.0  EX8MLE    QSY ON 50094.0       EX  0756
JM1TUY   7007.0   VP5/KI7VR  UP                0756
SP6NVN   50000.0  XV3AA    Pse qrv 6 band open       0757
DL8YHR   50094.0  EX8MLT    CQ CQ CW 569 > JO41       0758
SQ4CUM   21295.0  3D2AG                     0758
9A4K    50125.0  DL9USA    hrd 59 BS 70 ->jn86fj      0759
DL4PY   14086.0  XE2NN    RTTY               0759
SQ6ELF   50000.0  SP6NVN    XV3AA/QRL SORRY         0800
VK3SIX   50000.0  UATV     49.7461, 7474, 7605       0801
IK0YVV   21295.0  3D2AG/P   Rotuma NO TAKERS         0802
OZ1PIF   50125.0  EX8MLT    booming into jo65(mn72 ES?    0802
SQ1EUG   28021.2  BV3/DJ3KR                   0802
N5RG    1824.0   GW3TMP    hr now 569 NTX          0803
F5IDJ   21270.0  HL17FWC   via HL0HQ            0804
DL9USA   50090.0  UN3G     cq                0806
DM3ML   21253.0  JH4TEW/4   **AS-117** LP          0806
9A4K    50090.2  LZ1RB    cqdx, 579 kn22->jn86fj      0807
JM1TUY   14012.1  OA4DKC    UP                0807
F5JRY   14012.0  OA4DKC    up 1 fb sig           0808
F9LX    21013.5  7X4AN    cq dx              0809
GW3JXN   1831.0   N5RG     579               0809
9A4K    50094.0  EX8MLE    now here, 559->jn86fj      0810
ZL2RR   21295.0  3D2AG/P   Last night on Rotuma Is.     0810
DL9USA   50108.0  UN7GM    cq                0811
G4UCJ   7007.0   VP5/KI7VR  Bruce wkd 8.65          0811
IZ8DXB   18124.5  NL7KF                     0811
JM1TUY   21013.5  7X4AN    LP                0812
JP2RDH   21027.8  5W1SA    up                0812
PT7VK   21249.0  ES1WW                     0812
DK3QZ   21013.5  7X4AN    cq dx              0813
DL9USA   50094.0  EX8MLE    clg vk3six         EX  0814
PT7VK   21249.5  ES1WW    ES                0814
EX8MLE   50094.0  EX8MLE    QRT TNX             0817
DJ4PI   50125.0  EX8MLT    vy strong            0818
JA3BOA   21275.0  EA7FST                    0819
JA3BOA   21290.0  IV3KFB                    0821
SP2DNI   28021.0  BV3/DJ3KR                   0822
JA3BOA   28467.1  DJ1ZU    CQ                0823
OZ2ELA   50125.0  EX8MLT    59= IN JO65           0824
JM1TUY   21028.0  5W1SA    UP                0826
F6AML   21253.0  JH4TEW/P   AS117 Innosima isl        0827
I6BQI   50102.0  IT9RZR    CQ 559              0828
IV3YIB   28490.0  3D2AG/P   via l.p.             0828
SP2DNI   28013.0  7K4GUR    JA                0828
IK8DYD   50094.0  EX8MLE    pse move you beam for italy tn  0829
JA3FYC   28020.8  BV3/DJ3KR                   0829
DF1DV   21223.8  JA6JPS    OP: Hiro             0830
ON4ON   24931.0  NL7KF                     0830
DF1DV   21223.8  JA6BJS    OP: Hiro (SRJI)         0833
I6BQI   50101.0  DL1ALF    CQ 559 IN JN72          0833
IK3VUT   7007.0   VP5/KI7VR  up vy loud            0833
JA3BOA   21215.0  EA8/DL6FAW                  0833
N5RG    1826.6   ZL3REX    Rex CQing            0834
DL9USA   50136.0  UN7GM    cq                0835
G4JCC   50125.0  EX8MLT    qsx for u this qrg        0835
I1UP    14012.0  OA4DKC                    0835
IK5RLP   50135.0  IK5MEJ    call middle east and pacific h  0836
IK0YQJ   21253.0  JH4TEW    LP as 117            0837
JT1CO   50105.0  JT1CO    jt1co@mongol.net      JT  0837
DL6MST   28001.0  S92JHF                    0838
IK0YQJ   21253.0  JH4TEW/4   sorry as 117           0838
DG2LBF   50125.9  EX8MLT    5/9 mn72ht>>jo54bh hrd      0839
9A2AJ   24931.0  NL7KF                     0840
SP2DNI   28030.0  JE3WUK                    0840
DF1DV   21013.8  EA9HU                     0841
IK2EAD   50096.0  DL1IAQ    qtf 44              0844
I6BQI   58118.4  SP2BMX    CQ 559 IN JN72         0845
DK2RMP   28445.0  TA2MW                     0847
PE2ENG   50125.0  EX8MLT    5/9 jo32 TNX #121        0847
9A4K    50118.5  IK5MEJ    579 BS 40deg ->jn86fj      0848
JA4GXS   21015.0  EA6/SP4AOQ  EA6               0848
DL2NO   50105.4  5B4FL    cq, also oh2bc cq        0849
9A4K    50120.0  I6BQI    cq, 569 bs 30deg ->jn86fj    0850
DC8TS   50125.0  EX8MLT    only one in JO30JP, deep QSB   0850
G0NXX   28001.0  S92JHF                    0850
PT7VK   18147.0  PT7BR    cq japan             0850
IW1DIM   50125.0  EX8MLT    back agn in jn35         0851
DL4FAY   28490.0  3D2AG/P   weak cqcq            0852
JA7UDE   21027.9  5W1SA    up1               0852
PA1PVH   7007.0   VP5/KI7VR  up 1-2,loud        VP5  0852
SP2DNI   24892.6  UA0FZ                     0852
HL2DBP   18147.0  PT7BR    cq dx              0853
SM5WPW   50125.0  EX8MLT    59 IN JO89            0853
I0WTD   50104.0  OE6BMG    hrd backscatter       OE  0854
UT7QF   50106.0  RA3YO    new one!             0854
IN3BJX   50130.0  DL3LFA                    0855
SM7SCJ   50105.0  JT1CO    EU ZOO but no JT1        0855
DJ6KH   14182.1  OA4KDC    QSL via LZ1JZ          0856
JM1TUY   28445.0  TA2MW                     0856
9A4K    50107.0  IT9RZR    cq, 559 BS 30deg ->jn86fj    0857
9A4K    50131.0  LA3HBA    55 bs 30 jp50re->jn86fj     0857
SP2DNI   21013.8  EA9HU                     0858
JA3BOA   21295.0  3D2IR                     0859
OE6BMG   28000.0  TEST                     0859
9A4K    50121.0  I6BQI    ufb BS 30deg jn72->jn86     0902
DL6MST   14182.0  OA4DKC    not KDC !            0902
IK7YCE   14238.2  T77M     LINO               0902
LZ5UV   50105.0  DL9USA    579 in kn12           0902
9A4K    50121.0  4N1NB    599 BS 30deg kn04ft->jn86    0903
G3WOS   50107.0  UN6P     589               0903
IK1YWB   50105.0  DL9USA    529 hrd >jn34ux         0903
9A4K    50106.5  UN6P     full scale! mo60lc->jn86fj    0904
IW1DIM   50107.0  UN6P     559 in jn35           0904
OZ1PIF   50152.0  OE3WBA    BS QTF 70 57 in JO65       0904
JA3BOA   28480.8  ER4DX                     0905
OZ1PIF   50153.3  OE3WBA    BS QTF 70 57 in JO65 QSY     0905
SP2DNI   28001.3  S92JHF    v.SM0JHF             0905
IV3KFB   14182.0  OA4DKC    up5               0906
DF3VM   28000.8  S92JHF    up                0907
SP6MLK   50120.0  DL9USA    59 i               0907
9A8A    50101.0  YU1EXY    cq kn04/579/jn86eh BS      0908
DK5PZ   7090.0   TM0LBR                    0909
G3JNB   14182.0  OA4KDC    Gud sig up 5 better       0909
9A4K    50081.0  DL9USA    599+ jo71en->jn86fj       0910
OZ1PIF   50116.0  I6BQI    BS                0911
OZ1PIF   50147.0  DG1RUG    BS JO65>JO62           0911
LZ5UV   50105.0  IW1DIM    clng JT. 559 in kn12       0912
9A8A    50105.0  STONG    carrier-sure JT1CO here?     0914
9A8A    50105.0  STRONG    carrier-sure JT1CO here?     0915
SP6NVN   50142.0  I4EAT    44/44 bs jo81cj         0915
G3MCS   14187.0  OA4DKC                    0917
DK5PZ   7084.0   DL0DAU    Museumship "Rudolf Diesel"    0918
G3CCO   28006.9  EX8F                     0918
G0NXX   28032.0  JS1OKS                    0919
SP5WA   28001.1  S92JHF    Henryk is back; v. SM0JHF    0920
SV1DH   50047.0  JW7SIX    559 early; LAVIDEO S9=   JW  0921
HL2DBP   28445.0  TA2MW    cq dx              0922
HL2DBP   28445.0  TA2MW    cq dx            TA  0922
IK8DYD   50105.0  PILE     up on cw ??           0922
G3MCS   50162.0  OE3WBA    not hearing me          0924
OK1DRQ   14182.0  OA4DKC    op.Sergio, via LZ1JZ    OA  0924
JA3BOA   28480.7  EK3SA                     0925
F5JKK   50105.0  IK4DRY    CQ !!              0926
G4FVP   50159.0  OE4MDA    54 B/S              0927
JA0GCI   28503.0  GI0BQX    FB SIG              0927
YB0ZEA   21005.9  UE10CA    via: rz0cwa           0929
F6FRR   50105.0  IK4DRY    cq dx              0932
YL2KA   50100.2  ES1CW    cq dx east            0932
9A4K    50100.0  F8GB     cq, 559 ->jn86fj         0934
9A4K    50105.0  G3SYC    hrd 579 ->jn86fj         0935
JE8KDQ   21295.0  3D2IR    OP:VK2IR             0935
F6FRR   50112.0  GI0OTC    cq > IN94            0936
DL1IAQ   5096.0   IK2EAD    what is your qtf?        0937
JA0BNX   21088.0  EZ8AQ                     0937
K9VAL   7007.0   VP5/KI7VR                   0937
DF1DV   28430.0  BG2EX    www.qrz.com           0938
DL1IAQ   50096.0  IK2EAD    qtf30. your qtf?         0939
IK5MEJ   50220.0  9A4K     pse call me i need loc!!!    0939
G4MQM   50096.0  IK2EAD    Weak Sig             0940
GW8ASA   50104.0  DL8YHR    who is dx            0940
IW1DIM   50220.0  9A4K     hrd in jn35           0940
DL5ROB   50162.0  OE3WBA    55-9 JN68HG-JN87CX        0941
F6FRR   50101.0  G0RUZ    CQ > IN94            0941
G4JCC   50096.0  IK2EAD    599 jn55 > io90         0942
JA4JBZ   7007.0   VP5/KI7VR  UP:1-              0942
EA1FFO   21001.0  S92JHF    coming back           0943
YO7VS   50048.0  JW7SIX    JQ68tb 599 +30dB      JW  0943
IK0OKY   50101.0  G0RUZ    579 jn61 bs           0944
OK1JL   21001.0  S92JHF    qsl via sm0jhf          0944
9A4K    50220.0  IK5MEJ    & iw1dim ufb BS ->jn86fj     0945
9A8A    50096.0  IK2EAD    cq 579 in JN86eh         0946
DL1IAQ   50081.0  DL9USA    jo71->jn49. but no cpi me    0948
IW1DIM   50220.0  IW0BET    e iw3ri...            0948
DJ2TI   28001.0  S92JHF    correct QRG !          0951
9A8A    50096.1  IK2EAD    579/jn86eh-his loc?     I  0952
DJ3XD   28006.9  EX8F                     0953
LA3WAA   21294.7  3D2IR    simplex             0953
9A8A    50000.0  IK2EAD    OK..grazzie-Ciao!        0954
SP6NVN   50000.0  PSE     QRG               0955
DL1IAQ   50000.0  DF5LQ    thank you            0957
G4FVP   50140.0  F1JG     55(>55 my QTF 045        0958
IK8DYD   50047.0  JW7SIX    599 in jn71           0958
SQ1EUG   28031.9  JH7DFZ    Mitsu              0958
9A5Y    50047.0  JW7SIX    just starting 559 !     JW  1000
9A4K    50047.0  JW7SIX    early, 579 jq68tb->jn86fj    1002
JA0EOK   28001.1  S92JHF    up 1.5              1002
JA2GAD   21087.3  EA8/DJ1OJ  RTTY               1003
JX7DFA   50111.0  GI0OTC    CQing (Backscatter)       1004
DJ3XD   24900.0  DS5USH                    1005
I2OKW   50132.0  DL3LFA    jn67               1005
DG6PU   50141.0  I4EAT    59 IN JN49BR QTF 60       1009
JG3LEB   50130.0  XV3AA    ssb               1010
JM1TUY   28021.0  GM3JKS                    1013
PA7ZZ   24950.0  SV/OK1YM   5/9+++              1014
JI8DGO   24891.3  GU3MBS                    1015
JA7UDE   21088.1  EZ8AQ    RTTY Op. Jenny via DJ1MM     1016
HA5TS   144481.0  HG8BVA/B   589 kn06(>jn97          1017
G0HVQ   28451.0  HL2DBP                    1018
HA2MV   28480.0  7X4AN                     1021
JA0DAI   28005.0  7Q7LA    cq..loud             1021
UT7QF   50047.5  JW7SIX    599 FB in KN77          1021
G0RUZ   50092.0  MU0FAL    579 BS              1022
UT7QF   50057.2  TF3SIX    579 IN KN77           1022
IK4JPR   28006.0  EX8F                     1023
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0.02 s