DXDB

DX spottings on February 24 2004 - page 6 of 6

PY6KY   14195.0  D44CA    59 py6 op. Pires         2100
G3RGD   14020.2  FY/F5JGT/P  gd sig           FY  2101
I6LVT   10114.8  J79CCM    via????             2101
K2MUB   10102.4  J6/G3VMK   up2               2102
KB3IFH   21300.0  TI5/KI7Y                   2102
W4ABW   21305.0  FS/K4UP   wants Qs             2102
UA4CR   7040.4   D44TT    Speaking Russian in the group  2103
WB2JEP   10102.4  J6/G3VMK                   2103
G4OBK   7085.8   ZB2/M0TNY/P QSX For Harrow Radio Club  ZB  2104
IZ1DCD   21300.0  TI5/KI7Y   57                2105
JA8IYI   7008.0   VU2GSM                    2105
ON7GO   10107.5  TI5/WJ7R                   2105
OZ4LP   50135.0  OH3HL    scatter           OH  2105
NY4PD   21305.0  FS/K4UP   5/9 IN FLORIDA          2106
WA2VUY   18155.0  C6ANM    here frm 21 mHz         2106
G4UCJ   10114.9  J73CCM    correct call via sm0ccm     2107
JA3FYC   1823.0   VK6HD    Mike 589             2107
JA3FYC   1823.0   9M6NA    calling VK            2108
PY3ARZ   14070.0  RU2FL    PSK31 - 2059HZ          2108
SK7MW 10 368225.1  DL7VTX    cq to U nw?           2108
DL7VTX   10368225  SK7MW1    rr i lsn nw!        SM  2109
JA8IYI   10114.2  JA6PSI    IOTA:AS-049 CQ..      JA  2109
M0CCQ   7090.0   ED2BAE    Juan 59 s.e.s.          2109
ON6UM   14206.5  W2GBC    K                2109
JA1JRK   1816.0   LZ1ZP    cq                2110
G-SWL   50143.4  G3TCT    IO91TG 57 in IO93        2111
PY1EG   21300.0  TI5/KI7Y   59 SA              2111
S52R    14081.0  TI5/K7AR   RTTY FB in S5        TI  2111
DL7VTX   10368225  SK7MW2    hrd u need 5sek fer ptt sri SM  2112
PY6KY   7045.0   ZD7FT    59 py6 ssadx cq dx op Peter   2114
G4UCJ   10118.0  PR7AR    cq, loud.            2115
W6ED    18155.0  C6ANM    qsy to 28460        C6  2115
WA6TLG   28506.0  WB8AJR    Bill calling cq, akron ohio K  2115
LA7QI   14081.2  PY7ZZ    RTTY            PY  2116
PR7AR   7045.6   ZD7FT    Op:Peter          ZD7  2117
DL7VTX   10368225  SK7MW3    nw cq tks qsoJO65>62    SM  2118
IZ5CYZ   7085.8   ZB2/M0TNY/P 5/9 QSL DIRETTA         2118
JG3HBO   1826.5   9M6NA    cq qsx 1824           2118
DL7VTX   2320200.  NACMICRO   anysked?oz,sm, ..JO62tm   K  2119
K5WPN   21305.0  FS/K4UP   BIG SINGAL FROM ST MARTIN    2119
PA0CYW   7047.8   VK6LG    nice sigs          VK  2120
SV2BFL   10114.1  JA6BSI    AS-049 Tokara Archipelago.    2120
YO8FR   7037.0   4L1BR    psk31              2120
GW3RIH   10102.4  J6/G3VMK   579 Here FB OP          2121
S52R    14086.0  J88DR    RTTY FB in S5        J8  2121
SP3IQ   14083.0  TI5/K7AR   RTTY up 2            2121
SV2BFL   10114.1  JA6PSI    AS-049 Tokara Archipelago. sri  2121
M0CCQ   7047.9   VU2WAP                    2122
PA0CYW   7047.8   VU2WAP    even better sigs         2122
SM5QA   10368250  CQ10G    from JO89wj to JO66 ++   CT  2122
SP4JTJ   7008.0   VU2GSM    kanti              2122
JA5DQH   1820.0   SV0XAI/9   CQ JA, AGN AND AGN        2123
OZ8ZS   50150.0  DL1EJA    Yes, I listen          2123
PY1EG   7045.6   ZD7FT    PETER 59 SA           2123
DL7VTX   2320215.  SM7ECM2   onother try andy?>jo62tm3cmals  2125
SM3LBN   2320200.  SM7MW/ECM  min kanon mot SM7      EA  2125
W2BIE   21295.0  V31DK    yl oper.          V3  2125
DJ5AV   10108.0  TG7/OH3JF  qsx 1 up             2126
DL1EJA   50150.0  NAC     anyone interested? JO31     2126
I2VZU   1844.0   LY2FY    5/9++            LY  2126
PY3SB   7047.8   VU2WAP    strong              2126
SV1AIQ   7045.0   SV1AIQ    TEST TNC RTTY          2126
SM7ECM   2320215.  DL7VTX    Calling now         DL  2127
DL1SUN   2320200.  ANY13CM   qrv-->jo53pn?        EA  2128
KL7IWC   21295.0  V31VK    YL IN BELIZE           2128
W3WH    10107.9  TG7/OH3JF                   2128
DL1EJA   50150.0  NA6CM    anyone interested JO31      2129
W4YCH   24950.0  ZK3SB                     2129
JA4LXY   1821.0   9J2KC    UP1               2130
TG9URQ   10109.7  TG7/OH3JF  STOP your ilegal QSO's!!!    2130
LZ2BG   3764.0   LZ2PG    59                2132
DL7VTX   2320215.  SM7ECM3   sri nil-i cqnwur dirfer5min SM  2133
SM6CTQ   150150.0  DL1EJA    sked?              2133
SP3IQ   14086.0  FM5WE    RTTY simplex        FM  2133
SV1FJN   7045.0   SV1AIQ                    2133
JA8IYI   24950.0  ZK3SB    UP5..              2134
PY1EG   7047.9   VU2WAP    59 SA              2134
W4GDC   21295.0  V31DK    59+ IN FLA            2134
WB2JEP   7003.9   DH2FW    cq cq              2134
DL1EJA   50150.0  OZ8ZS    tnx for QSO           2135
IV3SBE   14087.9  J88DR    RTTY               2135
ON6UM   7055.0   9A1ACD    bad fat signal !      9A  2135
9V1GO   1819.9   SV0AXI/9   449             SV  2136
DL1EJA   50150.0  SM6CTQ    pse go              2136
9A1HCD   7055.0   ON6UN    what is your problem       2137
W4DUP   14082.9  TI5/K7AR   RTTY  up 2 - 3       TI  2137
ON6UM   7055.0   9A1HCD    listnen your signal / splatter  2138
PA1MR   10114.8  J73CCM                    2138
KP2L    24950.0  ZK3SB    QSX 24955.02 split up      2139
SK7MW   2320225.  SM3LBN    rikta kanonen hit o kalla  SM  2139
9A1HCD   7055.0   ON6UM    buy new receiver..        2140
PA0EZ 2  320215.0  SM7ECM    TRY ??              2140
AB4KN   21313.0  V44KJ                     2141
DL1EJA   50150.0  S57RR    ok 21:45 me even         2141
G-SWL   50135.0  G4DEZ    JO03AE              2141
ON6UM   7055.1   9A1HCD    use good PA !! have good RX /  2141
SM7ECM 2 320215.3  DL7VTX    Sri Jens. Vy, vy weak      2141
AA1K    1823.2   ON4IA    cq; 68 mins b4 Sunset      2142
EA2RU   14085.0  TI5/K7AR   TI                2142
OM5KM   5398.5   G4CAO    usb 59              2142
S57RR   50150.0  SM6CTQ    539 in jn65         SM  2142
SM3LBN   2320225.  SK7MW    yes Sir           SM  2142
AA1K    1814.7   ON4AEK    band open vy early        2143
AA1K    1822.1   PA3GCV    PA                2143
HB9TNU   3795.0   IH9YMC    Vy Strong 5 9+40dB        2143
JA3FYC   1826.5   9M6NA    qsx 24 599         9M6  2144
LA2FKA   14202.4  K2US     6 EL QUAD booming        2144
PR7AR   7002.0   PY7RP    CQ!!!!              2144
SM6AFV   2320200.  DL1SUN    calling u          DL  2144
DJ5AV   14088.0  J88DR    rtty fsk             2145
JG6BKB   7011.2   XU7AAA                    2145
OZ8ZS   50132.0  NAC     cq dir sm6            2146
HA7UG   10113.9  JA6PJS    as049            JA  2147
LU1XAW   28350.0  LU1XAW    cd dx from patagonia argentina  2147
SM0TSC   50146.0  CQNAC    QTF OZ/G             2147
SP7HKK   7058.0   HL5FUA    CHOI ULLEUNG ISLANX       2147
DL1EJA   50150.0  OZ4LP    tnx QSO           OZ  2148
SM6CTQ   50150.0  S57RR    de sm6c jo78fm 339     S5  2149
IK4QIB   3581.0   II6ANT    rtty spec.call          2150
DJ5AV   14086.0  LX1DA/6W   rtty fsk             2151
F5NZO   14081.2  II6ANT    I                2151
VK6HD   1821.0   9J2KC    up 1               2151
W4MBD   10114.8  J73CCM                    2151
PR7AR   10104.5  EA8/DJ1OJ                   2152
DC8QT   14285.0  4Z1GY    telaviv             2153
W4MBD   10117.0  YO2AOB                    2154
PY2BRZ   7036.0   PY4SD    CQDX BPSK31         PY  2155
SP5IXS   3799.9   7J4AAL                    2155
SWL    3799.9   7J4AAL    55 in DL             2155
9A1HCD   7058.0   HL5FUA    59+ Op. Choi           2156
IV3TMT   14071.4  J37LR    BPSK31 via VE3EBN Bill WINDWA  2156
JA3FYC   3508.2   UA0WF                     2156
WA6TLG   28520.0  KD5RLY    59              K  2156
NL7AU   14082.0  II6ANT    RTTY             I  2157
PY2BRZ   7035.0   PY4ELJ    cqdx BPSK31 Op. Esli    PY  2157
SP5IXS   3799.0   7J4AAL                    2157
WA2VUY   28495.0  ZF2BI    qsl K4BI             2158
SP3BGD   10107.9  TG7/OH3JF  QSL via OH3OJ          2159
WX8J    14008.0  F5RRS    damien nr geneva       F  2159
LY1NGN   3790.0   I1ASU    73!               2200
PA7FM   10102.0  9U5M     up                2200
K4CIA   10102.0  CN8YR                     2201
TG9URQ   10107.9  TG7/OH3JF  PIRATE operation!!!       2201
SP3BGD   10102.0  CN8YR    CN                2202
IK4DCS   1830.0   D44TT    cq fer ua3cc        D4  2203
K2MUB   5403.5   G4CAO    559               2203
JF3KON   10105.7  XZ1DA    QSL via DL1DA          2204
N8UUP   21313.0  V44KJ    59                2204
9V1GO   1829.9   D44TT    Al esp building         2205
JA9LSZ   10102.3  9U5M     up via pa7fm           2205
K4CIA   10102.0  N4NX     try agn Bill           2205
PY2SP   10107.0  OA7/PA3GFE  Cqn               2205
UA4CC   1830.0   UA4CC    not UA3!! hi           2205
VA7DJ   21260.0  HI8ROX    RAFAEL,SANTO DOMINGO QRZ     2205
IK0PRG   10101.8  CN8YR    CN                2206
K1WER   18156.0  C6ANM                     2206
WA2JQK   3791.0   G4ZCG    dx 3791 g4zcg CQin Loud !  G  2206
JN6RZM   10114.0  JA6PSI    IOTA AS-049 3points       2207
K2MUB   5403.5   G0HNW    57                2207
N2PU    28495.0  ZF2BI                     2207
EA2RU   14084.0  II6ANT                    2209
JA3FYC   10105.7  XZ1DA    wkd up 1.3            2209
JF3KON   10102.3  9U5M     LOUD UP             2210
K2MUB   10101.9  CN8YR                     2210
SP3BGD   14017.0  VP8CMH/MM  VP8               2211
WA2JQK   3798.0   VK6LK                     2211
G4CAO   5403.5   K2MUB    gud sigs into UK         2212
K2MUB   10102.3  9U5M                     2212
VA7DJ   28495.0  ZF2BI    JIM-QSL.K4BI.FB SIG       2212
DL6KVA   10114.0  JA6PSI    any 40m possible? not copy 30m  2213
EA1WX   7011.1   F5LPY/TU8  a bit dwn          TU  2214
IK2UTT   3798.0   ED2BAE    qrz               2215
RK9CWA   7036.0   SV9BFM    rtt cq - no takers!       2215
VA7DJ   28475.0  CX5LE    MARTIN-URUGUAY GUD SIG      2217
4Z4TL   14083.0  XE1M     579 near telaviv         2218
G3PCG   3509.2   9M6NA    cq cq              2218
EA7HY   3798.0   ED2BAE    special call week antartic EA  2220
F6GCP   10102.2  CN8YR                     2220
PY2SP   7011.2   F5LPY/TU8  CQn Up              2220
VE3XAT   24950.0  ZK3SB    up5 qsb             2220
PY1HE   21319.0  HR3/KI5TD                   2221
VA7DJ   28490.0  CX5LE    MOVED HERE            2221
W1TO    10104.8  VH6HD    calling 9u5m        VK  2221
DJ5AV   10114.0  JA6PSI    AS49,few takers       JA  2222
JG2TKH   28490.0  CX5LE    CX                2222
N2PU    28490.0  CX5LE    Martin              2222
RX3DTN   10109.0  KL7J                     2222
W4YCH   24950.0  ZK3SB    up 5               2222
PY2BRZ   7039.0   PY7BGD    cq dx BPSK31        PY  2223
JH7RTQ   21319.0  HI3/KI5TD  cq cq              2224
JH7RTQ   21319.0  HR3/KI5TD  cq cq              2224
RK9CWA   3585.0   OH9MM    rtty cq             2224
W6KY    28490.0  CX5LE                     2224
EA1WX   7010.1   N3NA     Nick PA 599 +10db ufb      2225
RX3DTN   10115.0  MU0FAL    GU                2225
DL8AAM   5403.5   G1AJI    CQ                2227
DS1JFY   24955.0  ZK3SB    up5 59              2227
F5MDB   10114.1  JA6PSI    AS049 - 3 pts Iota 2004     2227
JR1ZVU   24950.0  ZK3SB    Up5            ZK3  2228
K2MUB   5403.5   G1AJI    56                2228
W1TO    10102.0  CN8YR    qsx 10103.5         CN  2228
EA1WX   7005.1   Z33F     correct call           2229
F5HSF   7004.5   Z22F                     2229
F8BBL   7011.2   TU8/F5LPY  QSX 7014.71           2229
WD4CBA   28525.0  V44KMC    strong              2229
SP3BGD   10115.8  OA7/PA3GFE                  2230
W3BGN   10104.2  VK6HD                     2230
RA6AR   10107.8  7Q7HB    via G0IAS            2232
F5HSF   7004.9   Z33F     sorry            Z3  2233
JA7IC   21009.9  TI5/WJ7R                   2233
WX2F    14215.0  SV9CVY    59 = 20 CRETE          2233
W2IRT   24950.0  ZK3SB    QSX 24955.0 OC048 Thanks! Any  2234
IZ6CLZ   3797.0   LA9LMA    CQ DX              2235
OH2BGD   3509.0   9M6NA                     2235
F5MDB   7011.1   F5LPY/TU8  Wkd 14.8 - Tnx Bernard !     2237
LA6FJA   3509.0   9M6NA    Easy 1th call !!         2237
M0CCQ   7055.0   9K2OD                     2237
WA6OEC   28487.0  LW9DHZ                    2238
KD1F    10114.8  MUOFAL    GU                2239
IK2DXW   14090.0  ZK3SB    PSE COME ON RTTY         2240
JH7RTQ   28444.0  LU5YDK                    2240
JH7RTQ   28480.0  LU1YY                     2240
SP3BGD   10114.1  OA7/PA3GFE  nw freq cq cq..         2240
W6KY    24950.1  ZK3SB    QSX 24955.00           2240
IK2DXW   14089.9  ZK3SB    RTTY FOR EU PSE         2241
KD5QWO   21320.0  HR3/KI5TD  lou in hondurous on med missio  2242
JF4VZT   21040.0  JA6PSI    AS-049              2243
LA6FJA   7011.1   F5LPY/TU8  QSX 7015.63           2243
N1SV    5403.5   G0HNW    Paul               2244
SP3FAR   14089.0  J88DR    J8                2244
W3GH    5403.5   G0HNW    good sig             2245
F5MDB   7003.0   CX5BW    Pedro 599+20 - Up 1       2246
HB9DVH   7001.0   HA7RY    now cq              2246
OH2BGD   1814.5   9V1GO    cq cq...             2246
N8UUP   10105.5  EA8/DJ1OJ  -                2247
IZ2BKC   7010.0   F5LPY/TU8  qsy 80 mt            2249
VA7DJ   28456.2  CA2VDQ    MARCELLO, FB OP         2249
F5PHW   14090.1  J88DR    RTTY               2250
DJ5DN   7010.0   F5LPY/TU8  TU                2251
F5HSF   7002.9   CX5BW                     2252
PY2VA   7068.0   PY1WAG    cqcq               2252
OH2BGD   3511.0   W1MKA    cq...            K  2253
WA2QQF   21010.0  TI5/WJ7R   TI                2253
IZ7AUH   7065.0   II7ANT    Special Call         I  2254
N4TN    10105.1  IT9UCS    Ugo               2254
OE1SOW   14199.5  LW9DA    5/5               2254
RK3AZ   7009.5   BV4CT    BV                2254
VA7DJ   28443.5  CX4IX    50W GUD SIG           2254
EA7HY   7065.0   F5GP                     2255
EA7HY   7065.0   FG5GP    sorry call            2256
KW7V    28470.0  LW7DUC    LU                2256
IK1QAE   14000.0                         2258
VE3VAC   14090.2  J88DR    rtty dave 5db= here       2259
W6KY    24955.1  ZK3SB    UP 5               2259
W9RPM   10104.8  IT9UCS    loud into WI           2301
JA3FYC   10105.0  DU7CC    DU                2302
K2MUB   5403.5   G3ZGP    55                2302
JA3FYC   10106.8  VK6HD    CQCQ            VK  2303
JM1TUY   10108.0  7Q7HB                     2303
W4MYA   1831.0   AA1K                     2303
K1GUN   1831.1   AA1K     cq dx GE Jon..        K  2304
K1CP    7003.8   OX/SM0LQB  OX                2305
PY4AST   21007.0  PY7RP    CQ             PY  2305
JM1TUY   21010.0  TI5/W7JR   up                2307
PR7AR   7003.9   OX/SM0LQB  ;)             OX  2307
W9GM    24950.0  ZK3SB    QSX 24955.0           2308
JM1TUY   21010.0  TI5/WJ7R   up corr             2309
EI7BA   10107.0  VK6HD    Mike on 30m!! Yikes! {:o)    2311
IK7XLU   7003.9   EX8MLE                    2311
M0AJT   14199.5  LW9DA    Big sig into UK         2311
N1NK    10103.1  EA8/DJ1OJ                   2311
W4PV    3796.8   EI8IP    CQ                2311
NA2P    3793.0   YL2GB    Val               2313
WA6TLG   18148.0  WV4X     nice sig in Cal         2315
AA1K    1814.5   DL1AMI    clg 9V?             2316
K2MUB   5403.5   GOFHK    549 cqing            2316
AA1K    1814.6   DL1AWI                    2317
DJ5AV   10107.9  7Q7HB    Gerry,via G0IAS,vy weak on dip  2319
VA7DJ   28460.0  PP5MQ    MARIO,SANTA CATARINA       2319
K1DC    10106.8  VK6HD    QSX 10107.2           2320
N3DB    50125.0  N1RAM    5/5 FM18             2320
HB9DVH   3799.9   HB9PLW    peter cq dx           2321
K5BG    21005.5  CO2HR    cq cq            CM  2321
JM1TUY   21005.5  CO2HR    CQ                2325
KD1F    10114.8  IT9UCS                    2326
W4ZV    1833.0   I5JVA    CQ                2326
N0AMI   2131000.  ZK3SB    QSX 24955.0        ZK3  2327
N0AMI   24950.0  ZK3SB    QSX 24955.0           2327
HK3JRL   50110.0  HK3JRL    CQ DX CQ             2328
VE7INX   28460.0  PP5MQ                     2328
W3BGN   1829.0   G3FPQ    CQ GUD SIG...          2328
W3BGN   1829.0   VP5/K9RS   ON G3              2328
SM3KIF   14020.1  LU2XX    SA-008              2329
KL7IWC   14247.0  XE1DHM                    2330
W4ZV    1829.0   G3FPQ    CQ zero beat with VP5/K9RS    2330
VE1ZJ   1833.0   I5JVA    cq                2331
W3BGN   1833.0   I5JVA                     2331
CT1EEB   5403.5   K2MUB    and G's             2332
W3BGN   1819.4   G4OBK    CQ                2332
CT1EEB   5403.5   W3IL     but they can't hear me, Hi!   2333
JA0NPQ   24895.0  TI5/W7YAQ  CQ                2337
JG2TKH   28490.0  K6RNK    K                2337
KB3IFH   24950.0  QSX 24955  44 in MD.            2337
KB3IFH   24950.0  ZK3SB    QSX 24.955            2339
WP4NEG   50110.0  WP4NEG    CQ CQ           KP4  2339
JG2TKH   28480.0  PP5XZ                     2343
K8LJQ   1819.5   G4OBK                     2343
IZ4CZE   14020.0  LU2XX    op. Oscar  iota SA 008 (via  2344
AB5RM   24938.0  KH0AC    via k7za          KH0  2346
AF7Y    14214.0  SV9CVY    59                2347
I2ZGC   7058.0   8P6FS                     2347
I2ZGC   7058.0   VP2A     ??                2348
JG2TKH   28453.0  ZP8VAO    ZP                2349
N6YV    3789.0   UA0ZAY    59 san francisco         2349
K2MUB   5403.5   G3PWS    55                2350
K8LJQ   1828.8   G3FPQ                     2356
OM7PA   7058.0   FG5FC    net               2356
DL8AAM   5403.5   W3UR     CQing              2357
N6YV    24938.0  KH0AC                     2357
N9RV    21005.9  VP5/AG9A                   2357
JH3DPB   28494.8  V31LZ    V3                2359
N1RAM   50125.0  K0ZA     EM83               2359
VE1AST   10102.0  TI5/WJ7R   TI                2359
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0.01 s