DXDB

DX spottings on December 25 2004 - page 1 of 8

F6GCP   7002.5   UK8AR                     0001
VE7SV   3508.5   ON4UN                     0001
W4DJ    7004.1   VU4NRO    N5AN WORKED AT 7006.8      0001
HS0EHF   7006.5   BV4CT                     0002
JR4ZTJ   7004.4   VU4NRO    up now NA!            0002
N5AN    7004.2   VU4NRO    lp 130 degrees          0002
JA5XAE   14193.0  VU4RBI                    0004
SP2EBG   10105.2  W7ZQ     JIM 599             0004
W4TRH   50000.0  H0H0H0    chat.dxers.info         0004
WO6T    14270.0  W6S     SANTA IS IN THE AIR       0004
JF2LVM   14013.0  VR2AJ    tnx mak fb sigs         0006
K7JY    14192.0  EM1HO    via i2pja s pole        0006
MM0SJH   14239.9  MERRY    XMAS EVERY 1           0007
VE3NWA   7012.1   YS3/I2JIN                   0007
LU6QI   50110.0  PJ2BVU    Jean Claude 55 in FF66      0008
W4DJ    7004.2   VU4NRO    WRKIN na UP           0008
KV0Q    7004.1   VU4NRO    lp worked up 2          0010
K0NNN   14191.0  W6S     Want to hear a VU4 4 Xmas    0011
K4GMH   7036.8   S57PR    BPSK31 Romi           0011
K9APW   10112.2  XE1FRF                    0012
N9MM    7004.2   VU4NRO    qsx 7006.0 LP in TX       0012
W4CK    14027.0  KH6/W6SJ   Randy in Hawaii         0012
K6IPM   14193.0  VU4RBI    tnx for all u have done     0014
N4QS    7016.3   EA8/DJ1OJ                   0014
OH6HOW   7035.1   K4GMH    BPSK31 578           0016
W5ZN    1833.0   CU2JU    579 in Arkansas..nice sig    0016
SP2EBG   10103.6  W7ZQ     CQDX               0017
W1YY    7004.1   VU4NRO    QSX 7006.19           0019
FM5JC   50070.0  LU1DMA/B   549               0020
LU6QI   7004.2   VU4NRO    wkd 7006.8            0021
NA5S    7004.1   VU4NRO    UP 2.5- peaked 0015 in NM    0024
FM5JC   50009.5  PY2SFY/B   529               0025
N6JZ    14204.0  TI2KAC    Carlos              0026
K5SW    14192.0  EM1HO    Antarctica            0027
NX4D    1833.0   CU2JU    cq, qsb in fla          0027
K0OR    14193.0  VU4RBI    S-7 in SD!            0029
SP2EBG   14026.9  VP8PTG    FRED FALKLAND ISL.        0031
FM5JC   50110.0  PY3KN    52/55              0032
K4JAF   14193.0  VU4RBI    hope Santa brings them signal  0032
N7HN    14192.0  EM1HO    Big Signal in OR.        0032
W6VA    14205.0  VR2XMT                    0033
PY2SP   7004.1   VU4NRO    UP 2.5 579 here!        0034
SP2EBG   14020.3  PY5BLG    QRZ               0035
KL7/N1TX  14027.9  JT1DA    579 in Fairbanks         0037
UX5HY   3581.6   GI0HWO    BPSK31 John Balloo        0037
W6XK    7004.2   VU4NRO    wrkd 7007.97 lp 135d       0037
JJ1BDX   14193.0  VU4NRO    op changed            0038
PY2VA   7004.1   VU4NRO    UP                0038
SP2EBG   10106.0  4X0MS                     0038
K7PI    14193.0  VU4NRO    please RTTY!           0039
KE4YD   14000.0  VU4     Nil Agn Beam Frozen SP      0039
VK5AY   28465.0  ZL2IAS    I A WATERLOO LOWER HUTT 6009   0040
VY0PW   14193.0  VU4NRO    up 5 vy vy strong inhere     0040
EA8AK   1800.0   M-XMAS    seasons greetings top banders  0043
KP4RF   7004.2   VU4NRO    QSX 7008.5 At last in CW, Happ  0044
NQ4I    14189.0  EM1HO                     0044
DM2CUG   7025.0   DL0SWS    German Club-Call DOK W 14    0045
EA5YU   7011.1   4X0MS    if need QSL via 4z4BS      0045
HS1OVH   7004.1   VU4NRO    CQ NA/USA..Lsn Up        0046
DS5ACV   7048.0   JR6LMJ/6   Satsma JCC#4616 New? AS-037?   0047
KJ0M    14193.0  VU4NRO    nice signal in SD lsn up     0047
CT1ILT   1822.0   SP2EBG    CQ MX              0048
UT3UA   3504.5   UT5UIA    CQ DX              0048
CT1ILT   3799.9   W2QN     Bert Big sign MX & HNY      0050
JA1WPX   14210.0  3W3ZZ                     0050
JA1WPX   14204.9  VR2XMT                    0052
JE8LWZ   14193.0  VU4NRO    PSE RTTY!!!           0052
K6SGH   14185.0  JT1DA    loud in so.cal          0052
W3GH    3545.5   N2XE/B    sigs 509 fb! for 250 Microwatt  0053
PY3KN   50110.0  FM5JC                     0054
VE9DX   3501.8   UT3UA    CQing              0054
W6VA    14175.0  JT1DA                     0054
K3JT    3545.5   N2XE/B    579 with 12 micro watts     0055
US1LES   7004.0   VU4NRO    usa$$$$$$$$usa$$$$$$$$$$$$$$$$  0055
IZ5DKJ   3799.0   SP4R     GOOD OP ANDY           0056
ON4AXU   7012.0   UK8DAN                    0056
W6VA    14265.0  JA1CG    CQ                0058
AG5W    14192.9  VU4NRO    QSX 14197.21           0059
EA5FX   7004.3   VU4NRO    wkd 4 up fb op          0059
JL3CRS   7072.0   JA5BEX/5   IOTA AS-076 Koyo Is.NEWJIIA   0100
W6ED    14190.0  JT1BG    Batolr clg cq          0100
N1IW    3504.5   UT5UIA    Serge big S9+10 in NH      0101
XE2JSP   14175.0  JT1DA                     0101
ON6RJ   379990.0  W2QN     57 in jo20jw           0102
WI5A    3535.5   N2XE/B    Good copy in Lima Ohio      0103
W8FAX   3545.5   N2XE/B    2x2 IN DAYTON S-5 NOISE     0104
WI5A    3545.5   N2XE/B    Freq Correction         0104
K1FE    3796.3   DL2LZ                     0106
K4VUD   7004.0   VU4NRO    dx for usa $$$$$$$$only     0106
W6TA    14190.0  JT1BG    BATOR LOOKING FOR Q'S      0106
K3JJG   3545.5   N2XE/B    5-6 in EPA; EDEN/FN31BO     0107
N1IW    3545.5   N2XE/B    1x1 in NH w/S5 noise       0107
NN3Q    7000.8   ON4UQ                     0107
W6TA    14175.1  JT1DA    LOUD!              0107
SQ9FMU   7011.4   4X0MS    QTH: Masada, via 4Z4BS      0108
VA3DX   7011.0   4X0MS                     0108
KL7J    14193.0  VU4NRO    QSX 14197.00 Good path today   0109
NN3Q    7003.6   CT1ILT                    0109
AA9D    3545.5   N2XE/B    449 IN N IL - EN52        0110
JL3CRS   7072.0   JF0BPT/5   IOTA AS-076 Koyo Is.NEWJIIA   0111
K4PIC   3545.5   N2XE/B    cpy in qrn at s7 in NE GA!    0111
JG2TKH   28200.0  LU4AA    beacon S4/100W          0112
NN3Q    7008.4   UR0CB                     0112
AA3B    7011.1   4X0MS                     0113
K8MP    3545.5   N2XE/B    439 IN OHIO           0113
W0OX    14175.0  JT1DA    55 in OR             0113
KL7J    14190.0  JT1BG                     0116
JA3AAW   7004.0   VU4     K4VUD says he never spot on cl  0117
ON4AXU   7001.5   PR7AR                     0119
IT9VVM   7030.0   HB9LAG    599 here             0121
K4KWK   7011.0   4X0MS    TOUGH BUT WORKABLE        0121
JA     14025.0  VU4NRO    good               0122
W6TA    14210.1  3W3ZZ    CQ LOOKING N/A         0122
WOSF    7000.0   JA3AAW    THAT WAS SOME SMART ASS     0122
N1IW    7011.0   4X0MS    S9 in NH             0123
US1LES   14025.0  VU4NRO    more vu4 for locals       0124
NN3Q    3503.1   OZ4JU                     0125
JE1OHL   14025.0  VU4NRO    USA!! PSE JA!!!         0127
JE8LWZ   14025.0  VU4NRO    USA               0127
JA6COW   28000.0  JA6COW    TEST               0129
K4SV    14025.1  VU4NRO    Great Signal Long Path Up 2   0131
KL7J    14025.0  VU4NRO    QSX 14027.07 LP         0132
W6UB    14025.1  VU4NRO    Gud signal TN          0132
ON4AXU   3791.0   VP9BO    with CT1             0133
W5LL    14210.0  3W3ZZ                     0133
I8TUS   144300.0  ALL     Merry Xmas and Gd DX 2005    0134
AE9F    18069.9  VR2BG    lite in n.ca           0135
JA1WPX   14193.0  VU4NRO    Back to SSB           0137
W6TA    14247.3  UA0FO    CQ                0137
M0CSI   144300.0  I8TUS    MERRY XMAS            0139
W3GH    7006.1   YU7DX                     0140
W2QN    3797.0   EA6AFE                    0141
N7KD    14210.0  3W3ZZ    57 in nv             0142
BA4TB   18140.0  DU1/NZ7X                   0143
NX4D    1832.9   BEN     gud boy.. need FTD        0147
W6TA    14185.2  JT1DA    CQ MOVED! STILL GUD CPY    0147
DS5KJR   14193.0  VU4NRO    FB                0148
JG0JLO   18130.1  VU4RBI    cq..               0148
W6TA    14210.0  3W3ZZ    QSY 17              0149
BA4TB   18130.0  VU4RBI    simplex just worked       0150
W3GH    7005.0   4X4FC    wow loud !            0150
JA2VMU   18130.0  VU4RBI                    0151
9V1GO   18153.1  3W3ZZ    Simplex             0152
JA1DZN   18153.0  3W3ZZ    QSL JA1EUI            0152
JF2SKV   18153.2  3W3ZZ    Via JA1EUI            0152
KB6NAN   18130.0  VU4RBI    Please tell hear in california  0152
W2QN    3788.0   LX1UN                     0152
WA4PGM   3788.0   LX1UN                     0152
K1FE    3800.0   SP4R     with company           0153
K3DV    3504.5   UT4MD                     0153
MM3AWA   7077.0   WB1BWA    gd szigs             0153
9V1GO   18130.1  VU4RBI    Dog fight simplex        0154
BA4TB   18153.0  3W3ZZ                     0154
W6TA    18130.1  3W3ZZ    WRKING JA FOR NOW        0154
KG6I    18153.0  3W3ZZ    here now simplex         0155
W3GH    3791.0   XCT1IZU   lkg na              0156
W6TA    18153.0  3W3ZZ    GUD CPY, BUILDING        0156
W2NO    7004.9   4X4FC                     0157
DS2BGV   18153.0  3W3ZZ    via JA1EUI            0158
K5NZ    7010.9   4X0MH                     0158
W3GH    3795.0   LZ1JY    ole nicky sans st. nick     0158
K5NZ    7010.9   4X0MS    call corr            0159
KU4J    14186.9  VU2DVP    CQing Beaming LP         0200
N3KS    3781.0   VC9COAL   SP EVENT             0200
KF2HC   3503.1   UT3UA    Sergio              0201
W2QN    3772.4   CT2IXL    cq                0201
N6ND    10104.0  EM1HO                     0202
AA3B    3514.2   US7WW                     0204
KF2HC   3505.0   UT3MD    Correct call           0204
AL7R    14193.0  VU7NRO    QSX 14197.00 LP         0207
KR6E    7003.9   PJ2GT                     0207
W6TA    18130.1  VU4RBI    WRKING JA'S VRY WEEK IN CA.   0207
W4FOA   7011.0   4X0MS    CQn (from Masada Site)      0208
KF2HC   3791.0   EA6AFE                    0209
JE1OHL   14193.0  VU4NRO    QRZ QRZ QRZ           0213
AA3B    3503.0   UT3UA    Loud               0215
G1ZQC   1843.0   SANTA    Merry Christmas all........   0216
HL2FDW   18130.0  VU4RBI    qsx18140             0218
N5PO    7013.3   EX8O                     0218
W3GH    3788.0   LX1UN                     0219
K9XD    14230.0  K9XDRO    where is wiskers 6 santa ??? q  0220
N0WAY   14193.0  H0SAY                     0220
M0ORE   14193.0  BEER                     0221
AA1K    1822.8   OK2PTS    cq dx              0222
AA1K    1822.8   OK2PYS                    0222
AA1K    1823.2   UN7AM    cq 569              0222
JA1WPX   18115.0  BA4TB    RTTY PSE QSY 100-110 for JA   0223
W1RM    7013.3   EX8O                     0225
W3GH    3791.0   EA6AFE                    0227
YO2LDC   1824.5   AA1K     cq dx              0228
DS2BGV   14193.0  VU7NRO    gud sig             0229
BV7II   28010.0  ALL DX'ER  Merry X'mas           0230
DS2BGV   14193.0  VU4NRO    sri call 44444444444       0230
DS2BGV   18129.9  VU4RBI    59+ big sig           0231
XE2HWB   50000.0  XE2HWB    MERRY CHRISTMAS TO ALL de XE2H  0233
N6AJR   14000.0  SN1TA    seasons greetings to all :    0235
AA1K    1800.0   N4PN     MX HNY Paul and all!       0236
XE2HWB   50000.0  ALL     MERRY CHRISTMAS TO ALL de XE2H  0236
WJ6T    7098.0   PJ/WB9Z   up 7207             0237
OK1CF   1824.4   AA1K     Real S9             0238
WD8PTB   7098.0   PJ2/WB9Z   split7.207            0238
KB6NAN   7098.0   PJ2/WB9Z   please 7226 for generals !    0239
MM1DHU   3799.9   SP4R     wrkn n a with euro group     0240
N4PN    1824.5   AA1K     Man you're strong - MC/HNY Jon  0240
AA3B    3506.8   UT1MM    CQ NA              0243
N4NN    7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7207.00 OP JERRY       0243
PR7BOK   7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7.098 and 7.207       0244
VU4    18130.0  VU4RBI    18140 too busy for her      0244
WA1T    3502.0   4X0MS                     0244
UA0SC   7009.4   UA0TE                     0245
JA6TIT   21255.0  BW0IR    cq                0246
KF2HC   7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7098 & 7207         0246
NA5S    7013.3   EX8O     working KF7E in AZ        0247
VU5    18130.0  VU4RBI    use 18141, 18142, 18143....   0250
WB6RSE   1824.4   AA1K     CQ DX Q5 in So. CA        0254
KF2HC   3503.0   UT3UA    Still going           0255
AA3B    3509.5   OK1XJ                     0256
JA3TJA   18130.0  VU4RBI                    0256
KB6NAN   7098.1   PJ2/WB9Z   Jerry Dianna waiting on 227   0256
KF2HC   3508.0   YL2GP    CQing              0258
UA4HN   7011.0   4X0MS    CQ                0259
NK7Z    4000.0                          0300
WA1IIE   3528.0   WA1IIE    CQ W.A,S. need UT,VT,NV,MT,NE,  0302
JL1UXH   14193.0  VU4NRO    CQ CQ              0306
K5CN    50000.0         Merry Christmas All       0308
K7ZD    7005.0   5R8GZ                     0308
N0OB    3794.0   OK2BJJ                    0308
S59W    7003.0   UA0SC    Serge in Bratsk         0308
K1EP    7010.9   4X0MS                     0314
JL1UXH   21241.0  VU4NRO    CQ CQ NW HERE          0316
N9NS    7007.6   ZA1Z     CQing              0316
DS4EOI   21241.0  VU4NRO    is 59 in hl           0317
JF2MBF   21241.0  VU4NRO                    0317
N9NS    7011.0   4X0MS    CQing, 559 in Indy        0318
ZL2FNF   50110.0  VK2TGM?   Calling CQ DX          0318
LA4HIA   7001.5   A22/JA4ATV                  0321
BA4TB   18101.3  RU0LL    PSK31              0323
N4GG    7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7207             0323
AA3B    3504.0   OK1DX                     0324
BA4TB   21241.0  VU4NRO    make list            0324
AA3B    3512.7   RV6YZ/6                    0327
UA4HN   7001.5   A22/JA4ATV                  0327
W6TA    7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7207.00 GUD CPY IN CA.    0327
W0EK    3796.9   CU2JU                     0328
JA1WPX   24930.0  VU4RBI    Now Here             0329
AA3B    3509.3   HA5DE                     0330
JF1PJK   24930.0  VU4RBI                    0330
AA3B    3510.6   YZ1EW                     0332
AE9B    3790.1   EA5GPQ                    0332
AA3B    3514.4   YZ1LQ                     0333
YL1ZS   3581.0   YL2GP    BPSK31              0334
WB6RSE   7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7207 asking for KB6NAN QSP  0335
KB6NAN   7098.2   PJ2/WB9Z   PLEASE tell Jerry Dianna on 22  0336
KB6NAN   7098.3   PJ2/WB9Z   tell Jerry Dianna 227 cant 207  0338
VE3NE   3781.0   VC9COAL   special call           0339
US0AK   3620.0   UA6YO                     0344
VE3NE   1833.0   CU2JU                     0345
KB6NAN   14098.0  PJ2/WB9Z                   0346
AE9B    1833.0   CU2JU    QRL but nothing         0348
US0AK   7002.0   A22/JA4ATV  VIA JA4ATV            0349
W3GH    1833.0   CU2JU    loud               0349
KB6NAN   7000.0   WB6RSE    thanks I got him 227 :)     0350
S59W    7098.0   PJ2/WB9Z   Nice sig. in central EU     0350
VA3DX   3504.0   OK1DX    Pavel              0351
JJ3PUF   24929.9  VU4RBI    nw #1              0352
K9EL    7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7227.05           0353
RA3QE   1833.0   CU2JU    cq                0353
UA4HN   7008.4   5H9PD    UP 2               0353
YV5OHW   14000.0  MARRY    XMAS               0353
AE9B    7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7227.0 HO HO HO       0354
YV5OHW   14000.0  MERRY    XAMAS AND HAPPY NEW YEAR     0354
JA3UCO   7060.0   8J1BB    BUN-KYO-KU BOHSAI        0355
UA6JY   7001.8   HI8RV    cq dx              0356
W3GH    1826.0   JAFISH    USB               0357
W1IBQ   3512.0   YZ200A                    0358
W4UEF   3581.0   DM7ZZ    BPSK31              0358
JA2ATE   21930.0  VU4RBI    nw #2              0359
RV6YZ   3508.8   PY2XB                     0359
UA6JY   3506.0   AA3B     cq dx              0359
JA2ATE   24930.0  VU2RBI    sri Frq.             0401
JA5XAE   18130.0  VU4NRO                    0401
JHL5QY   18130.0  VU4NRO    on fre. fb            0401
VE9DX   3580.0   UT2QQ                     0402
US0AK   7083.0   RN6BY                     0405
W0EK    3512.0   YZ200A    CQ                0405
UA6JY   3507.5   LY2BW    cq dx              0406
N9OUK   7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7229             0407
W4UEF   3580.3   RV6YZ/6   BPSK31 CQ-n few takers      0412
N5MEG   3799.4   HA2MY    in qso with hr2jgj        0413
DS4EOI   24930.0  VU2RBI    is 59 in hl           0414
K4PIC   14220.0  ZS6PJK    looking for usa         0414
IN3QBR   1833.0   CU2JU                     0415
7K4QOK   21243.0  VU4NRO                    0416
N3ZOM   14000.0  WISHES    Merry Xmas To All!        0416
W3GH    1831.0   LY3UM    cq loud too           0417
W4UEF   7098.0   PJ2/WB9Z   QSX 7229 loud in NC       0417
N3ZA    3796.0   S57MVD                    0418
S59W    7007.1   HG05HNY   Another Santa, hi...       0419
W0EK    3502.8   UT3UA    CQ'n               0420
W4UEF   3796.0   S57MVD    loud in NC            0425
IN3QBR   1824.4   W3GH                     0426
KA2SEY   7032.0   EA3FM    Barcelonia Spain 599 NJ     0426
WZ8K    3504.0   OK1DX                     0426
N8BJQ   7004.0   YZ200A                    0427
S59W    7004.0   KG9N     Chuck - IL; loud         0427
WA1Z    1827.0   9A2AJ                     0427
K5CX    7098.0   ZS4PB    QSX 7174.00 Peter 59 Houston   0428
N6KB    1824.5   W3GH     CQ DX 579 QSB in Hilo, HI    0428
DL5KM   7010.8   4X0MS    cq                0429
N5IN    3512.0   DK5PR    dk5pr              0430
RW9WA   3670.0   UA9WBE    RDA BA-14            0432
RW9WA   3760.0   RW9WV    RDA BA-29!           0432
DS4EOI   24930.0  VU4RBI    is 59 in hl by nr 0       0433
M3GDW   3580.1   DM7ZZ    psk31 very strong into uk    0433
RW9WA   3670.0   RA9WOD    RDA BA-73            0433
UA6JY   24930.0  VU4RBI    loud               0433
JA3AZD   24930.0  VU4RBI    Now #0              0434
N8BJQ   3500.7   S57L                     0434
S59W    7012.9   YZ200A    Nw here; Loud          0434
SV1CER   14260.0  4K6DI    MARRY XMAS            0434
W4UEF   7098.0   ZS4PB    QSX 7.174 vy gud in NC      0434
K5BG    3517.6   M0EDX    FB sigs NTX           0435
WA1Z    1829.0   G3XGC                     0436
N4NN    7098.0   ZS4PB    QSX 7174.00 59+ IN FLA      0437
RW9WA   3670.0   RA9WW/P   RDA BA-76            0440
RW9WA   3670.0   RU9WC    RDA BA-23            0440
W1OL    1827.0   9A2AJ    CQ                0440
RW9WA   3670.0   RW9WF    RDA BA-16            0441
W3GH    1827.0   9A2AJ    cq                0441
W4UEF   3790.0   LZ2JE    wid LZ2QI both gud in NC     0442
RW9WA   3670.0   RA9WY    RDA BA-21            0443
RW9WA   3670.0   RX9WB    RDA BA-23            0443
RX3RC   3670.0   RW9WA    RDA BA-05            0443
RZ6HDX   7056.9   UA6JQ    RDA:SO-12;            0445
RW9WA   7080.0   RW9WA    RDA BA-05            0446
LY1CM   7005.8   4X0MS                     0447
W1OL    1829.0   G3XGC    Great sig into NH        0447
WA1Z    1828.2   OK1DX    Loud               0447
W0EWM   7098.0   V51E     QSX 7174.00 589         0448
KW7J    3799.5   HA3MY    4-4 in OR            0450
N5IN    7098.0   V51E     QSX 7174             0450
K5KKES   14190.0         Merry Christmas and may all yo  0455
RV0AR   21241.0  VU4NRO    QSX 21243 by list        0455
W1OL    1828.0   OK1DX    Loud in NH            0455
S59W    7005.9   4X0MS                     0456
NE4N    7007.0   HG0HHNY                    0459
UA6JY   101106.0  UA6JQ    cq cq              0459
W9SE    1828.3   KP4SQ    CQ                0459
NE4N    7007.0   HG05HNY   corr.              0500
N4NN    7098.0   V51E     QSX 7174.00 59 IN FLA      0501
BA4TB   24930.0  VU4RBI    by #'s,No.9 now         0503
W3GH    1843.0   G4UFK                     0504
K4YJ    3505.0   OE2BZL                    0507
PA3DJY   7013.0   YZ200A    VIA YZ1AA            0507
JA3EJG   18130.0  VU4NRO    QRZ               0508
W1OL    1821.7   ON4IA    cq                0508
W4UEF   7098.0   V51E     now QSX 7154.0          0512
W3GH    1826.2   9A2AJ    cq cq              0513
W3GH    1824.0   DJ7RD    loud w k3jjg           0515
YL3RW   3581.0   YL2GP    With OM3TLE BPSK31        0515
UA1QV   7080.0   RW9WA    RDA BA-05            0516
DG5BE   7063.0   UT5MB                     0517
RA3AKF   7088.0   RA9WU/P   RDA BA-60            0518
F6HKA   1833.0   CU2AJ    CQ CQ CQ             0519
JH1LPZ   21241.0  VU4NRO    agn up2             0520
OK1KQJ   3501.0   7X4AN    CQ                0520
OM1BM   3501.1   7X4AN    cq                0520
W8ALP   1843.0   G4UFK    Alan 55 mi.           0520
EW2AA   3501.2   7X4AN                     0523
RA3AKF   7082.0   RW9WT    RDA BA-20            0523
WT4XX   3785.0   4N200A    LIST 3808            0523
OK1KQJ   1833.0   CU2JU    CQ                0525
RA3AKF   7082.7   RW9WT    Correct             0525
JA1MVA   10127.0  VU4NRO    Godd Sig             0526
K4XG    3502.5   UT3UA                     0526
PA3DJY   7011.0   4X4FC                     0526
4Z5AD   7005.6   4X0MS    Geat Fortress MASADA near Dead  0527
BA4TB   10127.0  VU4NRO    simplex             0528
K4XG    3502.0   OE2BZL    CQ                0528
OH7UE   7008.5   UX0ZA    CQ DX              0528
JR1AGC   21235.0  3W3ZZ    op.Matsushima-san        0529
W3GH    1828.1   RK3PA                     0529
UA0BA   7080.0   RW9WA    RDA BA-05 !!!          0530
K4XG    3510.3   YZ200A                    0531
RZ6HDX   14176.0  RA9WU/P   RDA:BA-60;            0533
K4XG    7010.6   4X4FC    CQ                0534
K4XG    7002.5   T99W                     0535
4Z5AD   70005.6  4X0MS    Great Masada qsl 4z4bs      0536
7L1WII   14195.0  V73VE    JA8VE              0536
DL5KM   7010.6   4X4FC    cq dx              0536
W3GH    1830.0   UA3BS    vlad cq             0537
GM0SDV   7035.9   GM0SDV    CQ CQ CQ BPSK31         0539
HL4CJG   21241.0  VU4NRO    QSX 21243.00 good sign      0539
BA4DW   18130.0  VU4NRO    now 59==, up 5          0542
OK1CF   14007.8  4X0MS    CQ                0542
W1IBQ   3501.3   LZ1WE                     0542
JA5XAE   10127.0  VU4NRO    CW FB UP3            0545
RV6YZ   14176.0  RA9WU/P   RDA-BA-60            0546
PA3DJY   7006.0   4X0MS                     0547
UA0BA   14176.0  RA9WU/P   RDA BA-60            0548
GM0SDV   7036.0   GM0SDV    CQ CQ CQ RUSSIA BPSK31     0550
pages - 1 2 3 4 5 6 7 8

pgt: 0.05 s