DXDB

DX spottings on May 6 2002 - page 2 of 5

HP2CWB   24920.0  CQRTTY                    0432
WK6I    18075.0  K1B     simplex             0432
W3DRY   18075.0  K1B     cq... simplex          0433
W7AM    21083.3  K1B     He is eager for rtty qso     0433
W7AM    21083.3  K1B     He is eager for rtty qso's    0433
JH3SIF   24920.7  HP2CWB    RTTY, loud            0434
JN2AMD   21020.0  K1B     up5               0434
N7HIY   14195.0  K1B     qsx .225, KH1          0434
OE6DK   7082.1   VE6WZ    59 lp              0434
JH3JYS   24905.0  K1B     up 2               0435
SP2GUV   24905.0  K1B     cq...no takers !!        0435
W6ED    18080.0  LY2MM    Al loud - cq cq         0435
NX7K    18070.0  4X1FQ    BIG SIG             0437
W8KNH   14203.0  UA2FCC    Igor Kaliningrad, Russia     0437
VE7INX   14203.0  UA2CC                     0438
ER1OO   24905.0  K1B     up2               0439
RN6BY   18115.7  4X/WB4FSV                   0439
JN2AMD   18075.0  K1B     ON FREQ             0440
VE7INX   14203.0  UA2FCC    cor call  sorry        0440
W2IRT   14195.0  K1B     QSX up 5 - Easy         0440
N6DHZ   14203.0  UA2FCC    +20               0443
W8KNH   14195.0  K1B     QSX 14225            0443
DK0EE   21080.9  K1B     rtty up             0444
JH1AWN   10119.3  8N1C/1    not DX,SRI            0444
N6DHZ   14195.0  K1B     QSX 225             0444
F5TJC   14182.0  TM0AR    Event station          0445
N9QX    21080.0  K1B     QSX 21082.07 RTTY        0448
OK1AD   18075.2  K1B     up                0448
EA5FID   14195.0  K1B     QSX 14225.07 Hi !!!!       0451
KH6SX   50035.5  HC8GR/B   559               0451
F5NLY   21020.0  K1B     QSX Wkd 21026 100W/dipole    0452
JA4AQR   14230.0  JD1BKZ    SSTV-CQ             0452
JS1ERB   10112.0  8J7C                     0452
KC8KHS   21078.7  K1B     rtty up 1-3 cq cq        0452
WA7YAZ   18146.0  4X4BL                     0454
DL3APO   10107.8  VE7CFZ    Zolt, BC             0456
JG3QZN   18155.0  8J3C     CQ                0456
K6RMJ   21295.0  RW1WI                     0500
K6RMJ   21317.0  UU7JC                     0501
EA3AJW   14195.0  K1B     QSX 14225.00 wrk         0502
JH3OXM   7060.1   8J3HAM                    0502
K7KJ    18145.0  K1B     QSX 18150.0 easy         0503
JF2OZH   24920.0  HP2CWB    RTTY STILL LOUD         0504
JH3JYS   18090.2  8N6THY/6                   0504
IK2ILH   14010.0  EM11E    VIA UR5EAW            0505
IT9SFT   21275.0  VK4NEC                    0506
F6ARC   7006.3   YN4SU/6   cq                0507
KN 7Y   21020.0  K1B     Pse 40SSB/80CW 11UTC       0507
UA6JY   24920.6  HP2CWB    rtty               0508
K6ASK   21295.0  TX5BTY    UP5 AUSTRAL IS OC152       0511
JF2IGP   21070.0  K6MKF    PSK31 CQ             0512
N4LGY   144200.6  W6ARQ/M   EM66 > EM55           0513
EA3PZ   14070.0  FK8FL    PSK31              0514
IK2EKO   18115.2  N7CMJ    MONTANA             0514
IK2ILH   14029.0  EO57WL    VIA UT1WL            0514
DJ5IH   10107.8  ZL1CH    in qso              0515
IK2FIQ   21020.0  K1B     loud               0515
JA9LSZ   18145.0  K1B     UP5               0515
N6AV    7006.3   YN4SU/6                    0517
G0EJG   14290.0  HA5IQ                     0518
F5BBD   14195.0  KIB     wkg 200             0519
W9SE    14034.5  3A2MD    Laura              0521
9A8A    50110.0  F4AHK    jn13vm/59/jn86eh MS..??     0522
EA5BVO   14007.6  AH6NJ                     0525
HP2CWB   24950.0  8J1ITU/1                   0526
OK1CM   18075.5  KH7YD/W7   CQ                0526
DM3ML   21295.0  K1B     QSY frm 21020 to SSB       0528
F6ARC   7002.4   TI2KWN                    0529
IK4SWX   14203.0  UA2FCC    UA2FCC igor           0530
IT9ESW   14195.0  K1B     up 200 very easy         0532
IT9ESW   21295.0  TX5BTY    oc-152 austr.is         0532
UA4AQL   144000.0  UT5JCW    Are you here?          0534
W5FI    14202.9  UA0FZZ                    0534
HP2CWB   24947.0  JR6EA    CQ 59              0536
SV3EXU   18111.0  SV3FUP    QC QC - ARIS -         0536
HP2CWB   24927.0  JP2BZW    CQ RTTY             0537
W9SE    14004.0  ZB2AZ                     0538
DK2GZ   14002.0  K7SS                     0539
IV3BKC   18125.0  VK7OW    Tansmania            0540
HP2CWB   24911.0  LZ2LT    CQ                0541
G3JAG   18069.0  KH7YD/W7   qrp - 4w             0543
SV1CEI   14002.0  K7SS     p. up              0544
W7WHB   18135.0  LA2PA                     0544
JA8DKR   28490.0  ER1QQ    Boris 8el QUAD!!         0545
F6ARC   18070.2  EM11E                     0547
7M3CJQ   21008.2  V73GT    qsl WF5T             0548
I4ENO   14260.0  5B4/AI5P                   0549
DJ3XD   18087.0  VK3BXN                    0551
IK2FIQ   14020.8  AD6TF                     0552
DJ3XD   10106.6  HA40ZH    via ha1zh            0554
OE5HBL   14117.0  1B1/OE5GML  SV/OE8DKK und 9A1/OE5JJL/MM   0558
JR0JCB   21320.0  VQ9SH    QSL VIA KD4RHO/STEVE       0559
OK1AWH   21011.0  KH6AP    op. CHIP             0600
ON5ZO   18070.2  EM11E    wks USA - conDX ok        0600
LU2AH 0  70780000  LU2FCB    LU2FCB        Calling  0601
DM3ML   14081.2  VK2KM    RTTY               0602
F6GCP   21020.0  K1B     up6 CQ              0602
OK2PCL   14000.0  XV9DT    QSL/OZ6DT..OE6BMG-6 73!     0602
F5UJQ   18141.0  TX5BTY    qsl F6CTL            0604
AA6TY   21081.0  K1B     RTTY up 1-3           0605
IT9SFT   21320.0  VQ9SH                     0606
JK3ZIV   7043.1   8J7C     Not DX              0607
VE7INX   14217.0  HB9CCL    rudy               0607
G3RTU   14007.6  AH6NJ    up                0608
7M3CJQ   28490.0  ER4DX    CQ pacific            0609
JG6JAV   28490.0  ER4DX    vy strong            0609
W7SX    21008.0  V73GT    now wrking EU          0609
KO7P    14195.0  K1B/KH1   QSX 14200.00           0616
JK2IKQ   21081.0  K1B     cq cq cq  rtty         0619
JA6DJD   21320.0  VQ9SH    amami 59 via KD4RHO       0620
K2FU    14020.0  K1B     QSX up 2             0620
DM3ML   14083.0  NN6T     MFSK Glen Aloha/OR       0623
HB9QQ   28480.0  KQ6PK    Troy in CAL >LP fb sigs     0625
VQ9SH   21320.0  JA7AGO    HW PWR only 100W?        0625
JA3EJG   21295.0  K1B     CQ                0626
DL9YBY   14080.0  VK2KM    Karl RTTY 559          0628
JR5CAG   14020.0  K1B     UP2               0630
DL5MG   18115.0  VK7GK                     0633
K6AM    21012.7  OE3SGA    rare midight eu opening     0633
JA3EJG   18145.0  K1B     nw here             0634
KE9KD   7080.0   K1B     lsn 175             0634
UA6LGR   21007.1  R1ANC    via DL5EBE            0634
OM7PY   21007.0  R1ANC                     0636
G4APJ   144370.0  WSJT     Anyone to try?          0637
G4OBK   18140.2  TX5BTY    Australs SPLIT QSX 18146.5    0637
F8IXZ   21007.1  R1ANC    bigs sigs lg path        0638
DM3ML   14071.7  GU4YBW    BPSK31 5 watts QRP        0639
HL5QY   18145.0  K1B     on this fre.           0639
SP9LCV   144370.0  G4OBK    I'm ready from jo90kf      0640
SP8GSC   18075.5  UA2FCB    kaliningrad           0641
G4OBK   144370.0  SP9LCV    Sri not QRV yet 2m..4m?     0642
WA6TLA   18074.0  UA2FCB                    0642
DL3APO   18140.2  TX5BTY    Alain, via F6CTL, wkd 10 up   0643
OM7PY   21010.6  KH6AP                     0643
ON5ZO   14009.0  AH6NJ    QSX 14010.02 nw here?      0643
JE2WGC   21007.1  R1ANC                     0644
SP8GSC   18073.5  UA2FCB    CQ CQ              0644
JN2AMD   14195.0  K1B     UP5               0645
RK3AZ   21010.9  KH6AP                     0645
SV5BYR   50250.0  ANY0NE    for jt44 test ???        0645
W6RW    7080.0   K1B     qsx 7175             0646
G4OWT   14020.0  K1B     qkd up 2             0647
N7ON    14020.1  K1B     Up 2               0647
OM7PY   28011.4  RP9OMP                    0647
SP6ASD   50250.0  SV5BYR    pse ASD 2-nd JO81LC       0647
RK3AZ   21007.0  R1ANC    Antarctica            0648
DL5MG   18160.0  VK6QG/M                    0650
YU4WU   14013.2  EO57RR    via US1RR            0650
JA3CCX   14019.8  K1B     CQ CQ UP-2            0652
SV5BYR   50250.0  SP6ASD    1" bursts keep calling      0653
AA6TY   14080.4  K1B     RTTY up 1-3           0654
G0JHC 10 000000.0  K1B     more 30m 05-07z Pilots pse QSP  0655
JA0GJJ   18070.0  K1BCQ    up 2               0656
JA1SEP   18144.0  K1B     CQing              0656
S59A    14019.9  K1B     skewed path 320 deg!!!      0656
G3NVO   28498.0  8J1ITU/1                   0657
PA0VSS   18078.0  W7SX/0    op BOB qth CO          0658
UA6LGR   21018.6  AP2IA    Ijaz               0658
LA2RZ   144373.0  SP9LCV    gm! sked tonight wid jp2     0700
JA1ASR   21010.4  TI3TLS    599               0702
JA3CCX   18070.0  K1B     CQ CQ UP 2            0703
JA1SUQ   18070.1  K1B     UP 2 CQ             0704
SP9LCV   144373.0  LA2RZ    GM!! I'm ready          0706
AA9GE   10105.0  K1B     simplex             0708
JE1LPZ   10105.0  K1B     cq_cq_nw_on_freq         0708
UA6LGR   21023.5  RP9XUK    special event. VIA UA9XS     0708
PA0VSS   18083.8  KH6XT    HAWAI              0710
YU4WU   14219.6  RP1COP    via RZ1AK            0710
JQ1HIV   21007.0  R1ANC    via DL5EBE            0714
PA7ZZ   21250.0  4L3Y                     0714
IZ8CKS   14211.0  UA2FCJ    cq                0715
JL4GTO   28481.9  YO9HP    CQ JA..             0717
W7BX    14019.9  K1B     QSX 14022 or so         0717
DG5AAG   144370.0  WSJT     monitoring ->sw from jo51ct   0718
NT5C    18144.9  K1B     weak, xcv and up         0722
UA6LGR   24892.1  HL17FWC   Football World Cup = VIA HL0HQ  0722
G3CCO   14004.3  W6/G3MHV   Terry QTH:Santa Monica     0723
G3CCO   14004.3  W6/G3MHV   Terry QTH:Santa Monica CA    0723
G0PQO   28498.0  8J1ITU/1   loud               0726
G4YVV   21010.9  KH6AP                     0727
N7ON    10105.0  K1B     QSX 10106 or so         0727
JA3AZD   29000.0  INT     STDIN, STDOUT          0729
UA6LGR   18072.8  SV5/SM8C   CQ via SM0CMH          0729
UA6LGR   18074.3  T94YS                     0731
KH6SX   50110.0  VK2EFT    449 cw              0732
VE7INX   14193.0  GD4PTV    brian isle of man        0732
DK5YA   144000.0  WS2JT    New ver. 2.01          0733
DK5YA   144000.0  D0WNLD    www.vhfdx.de/wsjt        0734
OM8NY   50000.0  KH6SX    do you rx my QSL?        0735
ON7AA   24940.0  JA1NVF                    0735
G0ISW   144370.0  SP9LCV    20" bursts fsk441 ->io84     0736
IV3BBR   28497.8  8J1ITU/1   ANTARTICA            0736
SP2MKO   50137.0  DG1RUG    55 good tropo in jo93      0736
WA7ND   14048.0  PIRATES!   PIRATE OPERATORS         0737
G4YVV   18140.3  TX5BTY    QSX 145 - 150 IOTA OC-152    0738
IZ8EEN   14211.0  UA2FCJ    very strong           0738
W6RW    10105.0  K1B     QSX up 2             0738
YU4WU   21017.0  TI3TLS                    0738
SP9LCV   144370.0  G0ISW    GM tnx! pse sked my new loc   0739
7N2DAB   10142.5  K1B     CQ UP1-3             0740
JI1CQA   28498.0  8J1ITU/1   NOT Antarctica          0740
PD0RFU   50150.0  SP2MKO    pings in jo32          0740
SP2FAX   18145.0  K1B     cq, cq up5            0740
G4APJ   144370.0  SP9LCV    Lots copy. I call u       0741
JN4JZI   14195.0  K1B     up5               0741
SP2MKO   50150.0  G3SOA    59+ in jo93           0741
7M3CJQ   18087.9  8N6THY/6   CQ Special STN fm Okinawa    0742
IK1YDB   18070.0  ZL2AGY    gd sig              0742
VE7INX   14193.0  G0WOT    chris              0742
YU4WU   18088.0  OH0RJ                     0742
SP2DDX   50150.0  G4DCJ    qso SP2MKO            0743
IV3BBR   28495.0  QRT     for 28495 ? PSE INFO TNX.    0744
7N2DAB   10143.9  K1B     CQ UP1-3             0745
JA2BY   28088.0  8J2C     RTTY FIFA W.C.Special Event   0745
JA9APS   10143.0  K1B     CQ up              0745
JA9AVA   7080.0   K1B                      0745
JR0AMD   14020.0  K1B     UP...              0745
IV3BBR   28495.0  K1B     QRT for 28495 ? PSE INFO TNX.  0746
JK3ZIV   14195.0  K1B     CQCQ UP5             0746
G3SED   14195.0  K1B     cq cq few takers up 5      0748
G4YVV   18074.0  R1ANC    CQ                0748
JA9CHI   21281.8  GM4YXI    FB 59              0749
K7BHM   7080.0   K1B     QSX at 7160 5x9 in AZ      0749
DK9TF   144300.0  F4BUC/P   JN29 58 qsb in JO31       0751
PA7ZZ   28460.0  JA0ENM                    0751
EW2AA   28498.0  8J1ITU/1                   0752
G3CCO   21032.0  8J7C                     0752
JA1JAN   18078.0  OH0RJ    simplex             0752
EO57RR   14014.0  YU7AZ    Special call           0753
JA4CES   18070.0  K1B     up2               0753
JN2AMD   10105.0  K1B     UP2               0753
F5LRL   144378.0  GW3LEW    JN26 for wsjt try?        0754
HL2UOK   21017.0  TI3TLS    GUD SIG BOOMING ES ON FR     0754
HL2UOK   21017.0  TI3TLS    GUD SIG BOOMING ES ON FREQ    0754
SP2MKO   50150.0  G4DCJ    g4ehd tnx for qso 55 qsb     0754
G4WXT   14195.0  K1B     try 10m JA on band!!!!!!!!!!!  0756
JS2XGS   10129.2  8J0C     not DX              0756
G3JHM   144000.0  GW3LEW    cw test to io91?         0757
G4SQA   28493.0  VK6ABS    BOB               0757
G4YVV   18115.0  VK7GK                     0757
F5LRL   144378.0  GW3LER    My loc JN26MV          0758
JJ2IJU   10125.0  8M1C/1    JCC110114            0758
DJ5DN   21032.0  8J7C     simplex, easy          0759
G3SED   28000.0  K1B     Says no condx on 28 to Eu    0759
HB9BOS   18088.2  OH0RJ                     0759
JS2XGS   10124.9  8M1C/1    not DX              0759
G3JNB   14195.0  K1B     No sig Bedford/Delta L      0800
JA9GLW   18070.0  K1B     qsx 72.0 wkd with lw & 10w   0800
PA5KW   28490.0  ER4DX                     0800
GW3HWR   144368.0  FSK441    Anyone for IO71         0801
JH3SIF   18145.0  K1B     CQ, no taker           0801
N4XC    18145.0  K1B     Simplex, Begging!!!       0801
I2PKF   18152.5  RP1COP    QSL TO RZ1AK           0802
W4FIN   14195.0  K1B                      0802
7N2UTO   21242.0  F5MFU    "CQ Nippon" by Gil        0803
DL2MIJ   18145.0  K1B     cq, weak...           0803
G2YT    14195.0  K1B     up5 easy finally from UK! :-)  0804
G3SED   18145.0  K1B     1st call ! 20 mtr ant      0804
UA0SJ   24945.0  K1B     GOOD QSO SSB!!!         0804
DL2MIJ   24945.0  K1B     cq, simplex, weak..       0807
JH2AHZ   7013.0   8N3C     CQ CQ              0807
UA0SJ   14195.0  K1B     UP 5               0808
OK1OFM   18090.3  EM11E    cq cq              0809
7N2DAB   10142.9  K1B     FSK UP1-3            0810
G0BLB   24945.0  K1B     SP 55              0810
JA0UFZ   21007.0  R1ANC    cq                0810
JP3NDZ   21017.0  TI3TLS    good               0810
LB1NE   18088.1  OH0RJ    OP.LARS             0811
JA2ADH   14195.0  K1B                      0813
N4XC    14195.0  K1B     14200.00 CQ, Begging...     0813
DJ4ZB   24955.0  JA1NVF    strong              0815
DL4FAY   24945.0  K1B     up 5               0816
JA6NW   14195.0  K1B     up5               0816
JH1ANZ   28470.0  EY1HQ    QRZ JA via DJ1MM         0816
N4GG    14195.0  K1B     cq cq cq cq           0817
JF0JIL   14020.0  K1B     up5               0821
F5NBU   24945.0  K1B     no copy here gl         0823
I1CMA   24945.0  K1B     THE SAME:NO SIGS.        0824
G3JHM   144000.0  GW3HWR    yes try tr Heath?        0826
HA8FW   21005.5  NH6IJC                    0827
PA4WM   24945.0  K1B     barely copy, but wkd..5 up    0827
DX3ER   10143.0  K1B     Real?? K1B on WARC-RTTY     0828
EA5CJX   28456.7  EA5DFX    CQ                0828
BV2NT   50110.0  FO5RA    31~41,QSB            0829
IK1MNJ   24945.0  K1B     week but workable into 5el.qua  0829
JH2AHZ   10110.0  K1B     CQ up              0829
SV1CIV   24945.0  K1B     5/3 in Athens          0829
JA8FRI   21242.0  F5MFU    CQ JA WRKD QRP          0830
G4SOF   28445.0  8J1ITU/1   special call           0831
JN1XAB   7050.5   8M1C/1    NOT DX AJA-110113        0831
GW8ASA   144378.0  F5LRL    nce pings me after?       0833
HB9DDZ   21005.5  NH6JC    not ijc             0833
JA8NKQ   21282.0  GM4YXI    QSL via N3NL           0834
K1AE    18145.0  K1B     qsx 18150            0834
ZL2AAA   24945.0  K1B     NOT HEARD HERE          0835
ZL3RG   18145.0  K1B     Up 5 1st call!!         0835
JG3GVY   21002.0  8M1C/1                    0837
JK3ZIV   10143.0  K1B     RTTY UP1-3            0837
PA3GND   24945.0  K1B     split up qtf 320 instead 360 !  0837
RA6AU   28469.9  EY1HQ    via DJ1MM            0837
EI7BA   18145.0  K1B     QSX 18150.0 gud sig       0838
ON4ZD   24945.0  K1B     CQ QSX up 5 no takers      0838
7M3CJQ   24898.0  DL2DXA    CQ JA op BERND         0840
JN2AMD   14020.0  K1B     UP5               0840
ZL3RG   18143.3  7X2DG    Djamal - begging .......     0840
ZL3RG   18143.3  7X2DG    Djamal - begging ...........   0840
G0UIH   24945.0  K1B     Up 5 4/1 hr           0841
G4YVV   18070.0  K1B     CQ                0841
G4PEL   18145.0  K1B     qsx 150 only 44 but 1st call   0842
N4NX    10110.0  K1B     UP 2               0842
EA4JF   18145.0  K1B     UP5 ESTA SOLO          0843
7K1SLY   21286.0  G0UYI    CQ JA              0844
K1AE    10110.0  K1B     qsx 10112            0844
K2RTH   18070.0  K1B     UP 2 alone            0844
OK1OFM   21008.0  8J2C     cq                0844
RA6AU   28019.6  JM7OLW                    0844
OK2BU   18145.0  K1B                      0846
F5LRL   144378.0  GW8ASA    RRRR ur locator?         0847
JE1SPY   24896.0  R1ANC                     0847
JG3GVY   21021.2  SV5/SM8C                   0847
GW8ASA   144378.0  FSK441    io81em              0849
RA6AU   28042.1  JE6QOB                    0849
G0GMS   144370.0  SP9LCV    calling u 2nd io82xt       0850
JA8FRI   21282.0  GM4YXI    Wrkd QRP#106           0850
PA5KW   28443.0  PA8KW    CQ CQ!!             0851
NH7RO   50000.0  BV2NT    pse beam kh6, try .120?     0852
DS2FTX   21000.0  K1B     test               0853
GW3LEW   144378.0        f5lrl tks qso 73         0854
G3SED   24945.0  K1B     getting louder wkd on 40m dpl  0855
RA0BA   28443.0  PA8KW    Nice Call, Nice Power 8KW :-)  0855
RA6AU   24990.0  RA0BA    S ZAWTRA6NIM PRAZDNIKOM!!!    0855
DS4NYE   24945.0  K1B     vertical copy ok         0856
JG3GVY   21032.1  8J7C                     0858
JR7DXE   21265.0  GI4WXA    qsl via qrz.com         0859
RA6AU   24990.0  UA0BA    takve i was Andrej        0900
SP8GSC   24907.0  VU2OXX                    0900
UA0BA   24990.0  RA6AU    ANALOGI4NO !           0900
DK4WD   21018.2  AP2IA                     0901
JG0TCL   24960.0  OD5NH    Puzant calling JA        0901
RA0BA   24990.0  RA6AU    & UA0BA - S Dnem RADIO !!!!!   0901
SP8GSC   24907.0  VU2OXX    IO !!!!!             0901
SP8GSC   21014.0  HL17FWC                    0902
7M3CJQ   24903.0  HA3FTA                    0904
EA4JF   24945.0  K1B     4/4 (ANT. PRO-57B)        0904
SP6GVU   24960.0  OD5NH    cq                0905
M0TTT   14207.5  RP1COP    59                0907
HL3IB   24896.0  RA1NC    LP                0909
HL3IB   24896.0  R1ANC    SRI, Call correction       0910
GW0GEI   50000.0  MM5AJW    pse ask mm5dww to beam io73 50  0911
WW5L    18145.0  K1B     qsx 150 lonely          0911
UU5YL   24945.0  K1B     weak :(             0912
G3BJ    18145.0  K1B     Short of callers QSX 150 good  0913
G4UZN   21007.0  8J2C                     0914
HA5HS   28005.0  XV9DT                     0914
OZ4KBH   24965.0  HL3IUA                    0914
UA6LGR   24894.3  M0TTT    Robert . nice CW!        0916
ON4AEF   14020.0  K1B     up ???              0917
NP4VO   7080.0   K1B     Please try 40m for carib     0918
NP4VO   7080.0   K1B     Please try 40m for caribbean.  0918
G4DJZ   24945.0  K1B     only 3/3 but wkd on 10,15,20 b  0919
JA5SAG   21011.2  EO57JS    qsl:kd5rbu            0919
JR1CBC   28019.1  ZS5RON                    0919
RA0BA   28005.0  XV9DT    QSL Via=> PO Box 88 in Hanoi   0919
PA7ZZ   24945.0  K1B     up 950 h wkd on 12 15 17 20   0920
F5TNI   28020.0  4L5O                     0921
JJ1YCG   24950.0  K1B     CQ 5UP              0921
UA6LGR   21008.2  8J2C                     0921
DJ7YE   28209.0  KH6AP/B   since 0755 lp = sp Q5      0922
N1RFL   18145.0  K1B                      0922
AH0AG   28495.0  K1B     58 in Hawaii           0923
DJ4ZB   28495.0  K1B     up                0924
DJ7YE   28209.0  KH6AP    tu chip fr lp/sp 45min QSO    0926
I1CMA   18145.0  K1B     readbl in noise/24/28=no     0926
JJ2UIH   21010.3  CM6BN                     0926
UA6LGR   24930.0  HL3IUA    Choi nice sig!         0926
DJ4ZB   28494.8  K1B     up 5-10             0927
G3SED   28495.0  K1B     1 st call ! up 5  S8 here    0927
JA7DNO   24906.2  8J7C     W.C. STN (Miyagi)        0927
GW8ASA   144378.0  F5LRL    no rrr 1 more rock        0928
JA3TJA   24900.4  LZ1NG                     0928
JA9RT   21016.5  GM4DZX    sig naci             0928
OZ1PMX   28494.8  KH1/K1B                    0929
W6TER   14180.8  G4NHO    op'ing remote East Coast US   0929
PA3AZF   28495.0  K1B     lis,5up wkd 28 24 21 18 14    0930
JH7RTQ   29140.0  EY1HQ    fm                0931
JA3FGJ   29280.0  EY1HQ    fm qsl DJ1MM           0932
K2JVB   14020.0  K1B/KH1   UP 2               0932
K8SM    3500.0   K1B     qrv 80 b4 qrt?          0933
G3SED   28480.0  ZL1SZ                     0934
JH4CES   28019.0  R1ANC                     0934
L1DD    14067.0  N0TACLUE   wiping all 4k up         0934
DL4AAZ   28495.0  K1B     ...no copy also in YO3      0935
JH7RTQ   29300.0  EY1HQ    nw hr              0935
UA6LGR   24896.0  EI6AL    Dave               0935
G4DJZ   28495.0  K1B     5/4 hr,wkd 28504.        0936
DL4AAZ   21289.8  JH4TEW/4   Kazu;Innoshima-Island;AS117;QS  0937
G3XTT   18160.0  IG9/DL4KM/P IOTA AF-019           0937
F6AOJ   28494.8  K1B     QSX 28504.86 K1B = kh1 ba    0938
LB9XE   14260.0  MM/DH5JBR  /P EU123, CL001         0938
JA7IID   21010.0  JX7DFA                    0939
pages - 1 2 3 4 5

pgt: 0.01 s