DXDB

DX spottings on October 7 2001 - page 5 of 6

K7MM    7004.3   DS1CCU    HL                1347
IK1GPG   7065.0   IK8TWX/P   DCI-CE079            1348
I5FLN   7054.0   IZ0EHO    DCI-RM183            1349
JL1UXH   28086.8  3DA0DF    RTTY Worked UP 3!        1350
SM6DUA   21010.9  3W2DC                     1350
ON4AEK   14246.0  W6EEN    CQ..               1351
IK1QHB   28475.2  KP2/EI2CA  RSGB test            1352
DS5RYB   7004.8   DS1CCU    CQ DX              1353
JA0RYN   14197.0  T32EQ    VIA JR7TEQ            1353
W5DV    24940.0  C98DC    FUNNY BEAM HEADING        1354
7K3FYO   21036.8  FK8GJ    VIA F6CXJ            1355
DS5RYB   7005.4   DS1CCU    Moved hr             1355
DK0TZ   432189.0  OK1WB    JN48MW->JO80DG clg CQ TEST    1356
JA2XKM   24940.0  C98DC                     1357
RN6BN   21231.5  UA6ADC    RSGB CONTEST           1357
PA3DHN   21007.0  VK2KM    Karl in nr. Sydney        1358
ND8L    28466.0  EO6Q     UR                1359
OM2KM   21019.7  3D2CI    up                1359
VR2XMT   50135.0  9V1UV    QSY here             1359
IK1QHB   28030.1  VE5ZX                     1400
EA7KN   21001.3  LX/K4ZLE                   1401
DF2KU   28083.0  PJ5/UA1ACX  RTTY               1402
G0WHP   28084.9  PJ5/UA1ACX  RTTY               1403
EA7KN   21004.7  GB0SM    Iota EU-011           1404
N5XG    21009.8  3W2DC    Bob via N4CD           1404
JL1UXH   24934.9  3DA0FR    Suitemasu! QRZ. Good Sigs!    1405
OK1FM   14087.9  VU2WAP    RTTY, Miku, Bangalore      1406
RA0BA   21001.3  LX/K4ZLE                   1406
RW3AFY   21020.0  3D2CI    Via YT1AD, wkd 21027.6      1406
DJ6OI   28122.0  MU/DJ6OI   psk31 !ON7GB ! GO ON       1407
AE4RO   50000.0  K2RTH    50.10 > EL97TG          1408
DG2SRL   144366.0  CQ/WSJT   qtf 270� jo61hn 2x17el. 300W   1408
DL2AW   21020.0  3D2CI    qsx 21025.6           1409
IW1AZJ   50110.0  5N6EAM    53 qsb in jn35          1410
EA1BLI   28530.0  AP2IA                     1411
AE4RO   50105.0  K2RTH    EL95TQ > EL97TG         1412
OH5BR   3793.0   W6KW                     1412
K2TV    24902.4  OG3JF                     1413
OZ1ENH   21019.0  3D2CI    4UP               1413
F5JKK   50120.0  TT8DX    JJ88AA 59 new one !!!!      1414
VA7CC   3796.0   VR2MY                     1414
G4PTJ   21022.9  HO1A     UP                1415
9A3HZ   50110.0  5N41EAM   59 >jn86 pile up         1416
JA3AZD   3796.0   VR2MY    SSB               1417
F4JVG   50120.0  TT8DX    jj88 52 jn16 new loc!      1418
JA3FYC   50130.0  HP2CWB    calling you           1418
K9EMG   14085.0  T32EQ    -RTTY-           T32  1418
DL1HSW   24940.0  C98DC    5 up               1419
F4PAN   50120.0  TT8DX    jj88aa              1420
K0SR    24892.0  AP2ARS    Beam heading 15 deg from here  1421
G3YYD   21292.3  9J2BO    RSGB CONTEST UK ONLY       1422
SV1ENG   21020.0  3D2CI    rx 21029.6            1422
K9EL    24891.9  AP2ARS    wkd up 1.8            1423
W6OTC   14085.0  T332EQ    fsk rtty cqing          1423
JA1SFL   18122.0  A25/JA1OEM  NOW CW UP5            1424
JI5XFA   21326.0  HB9CCL    CQ DX              1424
9A8A    50110.0  5N41EAM   jj57/59/jn86eh          1425
DJ4GX   18070.9  ZS0MG    OP: Hans via SM0BYD       1426
IK8TMI   21295.0  3D2CY    up                1427
K4YYL   14085.0  T32EQ    RTTY cl corr          1428
9A2TW   7066.0   IK8TWX/P   DCI CE079            1429
DJ4GX   18070.9  7S0MG    via SM0BYD sri wrg call     1430
JA2XW   50130.0  HP2CWB    CW up3              1430
JA2XW   50135.0  9V1UV    SSB               1430
JA2XW   50100.0  P43JB    CW up3 sig up now        1431
ON9CC   50120.0  TT8DX    55 JJ88(>JO20          1431
N3VA    24940.0  C98DC    QSX 945-950         C9  1432
JI7NQW   50130.0  HP2CWB    CW UP3 L/P            1433
W6ZJ    3790.0   OH5BR    46 Olavi             1433
DS5RYB   7005.5   T32RJ                     1434
F8OP    50120.0  TT8DX    59 JN26>JJ88AA          1435
W2VTV   28360.0  T77C     Tony 59 NJ            1436
F5HRY   50110.0  5N41EAM   57 in JN18            1437
F8OP    50110.0  5N41EAM   59 JN26>JJ57           1439
W6ZJ    3789.0   RV6FT                     1439
3E1AA   50102.9  HO1A     cq up1              1440
I5FLN   7061.0   I1RQJ/P   DCI-SP009            1440
JQ3DUE   50111.3  HO1A     CQ...              1440
RA0BA   7005.5   T32RJ                     1440
W6ZJ    3789.0   RV6FT                     1441
HL2FDW   7005.5   T32RJ                     1442
IK1GPG   7058.0   IZ1BDQ/P   DCI-IM012            1442
G3UHU   28409.6  3B8/PA3BAG                  1443
DL4WG   28384.7  5A1A                     1444
IK2CIK   14085.0  T32EQ                     1444
RA6AX   21022.0  AP2ARS    cq                1444
9A8A    50109.9  5N41EAM   (for LX2UN)           1445
IK0FTA   50120.0  5N41EAM   QSY HERE NOW           1446
DS5RYB   7005.0   BV3/DJ3KR  cq dx              1447
G6IQL   50000.0  TT/5N41   Anyone NW Europe copying?    1447
MW0TVJ   21255.0  LZ9V                     1447
VE7VR   7010.0   T32RJ                     1447
9A8A    50120.0  5N41EAM   now qsy here..          1448
G0JHC   50000.0  5N41     52 1430z but happy with S.EU   1448
SM7EHU   21021.7  AP2ARS                    1448
VE7VR   7005.0   T32RJ                     1448
OE8HIK   50120.0  TT8DX                     1449
9A8A    50120.0  TT8DX    here..vy busy freq-hi      1450
F5JKK   50000.0  G6IQL    copying both in IN87 - gl    1451
MW0TVJ   21245.0  ER5DX                     1451
G3IBI   50000.0  3CTV     S7 5N41EAM 43>IO90        1452
I5IHE   7058.0   IZ1BDQ/P   dci-im012 vy strong       1453
OE8HIK   50000.0  5N9EAM    no qsl card hi....        1453
WC7N    7005.6   T32RJ                     1453
YZ1AU   50120.0  TT8DX    59+               1453
9A8A    50102.0  LZ2EV    cq kn23na/579/jn86eh BS?    1454
G6IQL   50120.0  5N41     V. V. weak ->IO92AJ       1454
DF0HF   50106.0  LZ1RB    cq 569 > jo50          1455
MW0TVJ   21241.0  KP2/EI2CA                   1455
PE1DUQ   50120.0  5N41EAM   Save yr $! Mr no QSL!      1455
VR2XMT   50115.0  9M2KE    CQ CQ SSB            1455
CT1FOH   50120.0  TT8DX    55, nil 5n41..gone too fast..  1456
G3IBI   50120.0  5N41EAM   31>IO90 cant break S Eu !!    1457
JQ1SUO   7005.5   T32RJ                     1458
MW0TVJ   21231.0  OM2AWX                    1458
OZ6ABA   144360.0  WSJT     CQ 2PER BEAMING 180       1459
MW0TVJ   21227.0  UA6ADC                    1500
OE5NDS   50000.0  5N41     got nice qsl from him!!     1501
DM3FG   144300.0  HB9RDE    Calling CQ from JN37LI      1502
EA8BMG   21295.0  3D2CY    lsn 21305.0           1503
KC4YWY   28425.0  DL5MC    cq 1010 CA            1503
SP6ASD   50120.0  TT8DX    not 5N41EAM. He         1503
JE3XGJ   7005.6   T32RJ                     1504
JJ2LPV   10104.0  VA7DX    CQing, 2el Quad         1507
K2RTH   50105.4  JH1DH?    also JA1, "X", cw 1428z,weak   1509
N4XP    21026.8  TL8DV    via W3MC             1509
PE1DUQ   50000.0  OE5NDS    5N: how long took it?      1512
T72EB   50120.0  TT8DX    59 jn63fw tnx new one!!!     1512
LY2BAW   144028.2  I2FAK    Tnx EME qso this morning,73!   1513
JF2KOZ   50107.0  9V1UV    CW                1514
YO7VS   50120.0  TT8DX    CQ 59              1514
JL3IQE   50107.0  9V1JA    CW                1515
T94B    7004.0   3D2CI                     1516
N3XM    21029.8  PK6C                     1520
N7HIY   7003.8   3D2CI    wrking eu            1521
NP4L    21031.4  K6C     CQP               1523
HL2FDW   7003.8   3D2CI                     1524
N4XP    21022.1  3A2MW    3A                1526
JL1UXH   7003.8   3D2CI    UP 599++             1527
K7LHB   14245.0  3W2DC                     1527
EA5EPY   10107.4  3A/DL2JRM/P                  1528
IK2SND   21220.0  KH0JX    op. John             1531
IK8WEJ   7062.6   IZ5DKG    DCI PI-055            1531
JJ2LPV   10108.2  7S0MG    CQing              1531
T72EB   50044.0  ZS5TWB/B   539 jn63fw            1532
NP4L    21016.0  ES0IC                     1533
IS0GQX   50141.0  IK8BPY    iv3bpy 52 BC.          1534
IC8FAX   144370.0  WSJT     cq frm jn70 1st qtf 330     1535
OK1DRQ   21020.0  3D2CI    1st call 100W and GP       1535
IK2ILH   10108.0  3A/DL2JRM/P                  1537
RW0BG   21311.0  9H1GE    rsgb               1538
DJ6TF   14196.0  8Z0A                     1540
JG0TCE   7089.2   T32RJ    via JP1TRJ            1541
JR0JCB   21250.4  Z21GN                     1541
DL1AKZ   14008.0  TM0LR    via f5pti            1542
IK8YJQ   21005.0  GB0SM    eu-011              1543
JI1PHF   7007.7   T32RJ    CQ                1543
SV1DH   50122.3  FR1GZ    CQ 57 QSB            1544
YU1RE   7003.8   3D2CI    579 in YU1, lsn UP        1544
JJ3ZZE   7007.6   T32RJ    CQing              1545
7L3EBP   14020.0  3D2CI                     1546
S59A    50150.0  5N41EAM   JJ57               1546
SP7SQM   21005.0  GB0SM    EU-011 UP.1           1546
F4JVG   50150.0  5N41EAM   JJ57 59 JN16 TKS         1547
K5RC    21040.7  K6IDX    CQP             K  1547
AD1C    21310.2  W6YX     CQP Santa Clara (        1548
AD1C    21322.0  K6XV     CQP Lake             1548
AD1C    21308.7  W6ML     CQP Mono             1549
HL2FDW   14020.0  3D2CI                     1549
IN3QCI   14196.1  8Z0A     10up dxcc ????         1550
LX2UN   14196.0  8Z0A     QSX 14200            1553
PA3CVI   21016.4  HS1QVS    via cba/buro op: lin/yl     1554
RK3AD   14019.0  3D2CI    wkd 14021            1554
SQ9BOP   14267.0  DU1/SQ9BOP  cq cq SP             1554
IK2IQD   14196.0  8Z0A     up 200 via hz1ta         1555
AD1C    21314.7  N6RER    CQP Butte            1557
EA3AJW   14020.0  3D2CI    QSX 14022.22           1558
JL1WPQ   7089.0   T32RJ    qrz...              1559
M0VHF   50000.1  3C/VIDEO   53-55 >io82           1559
DL4FV   14195.0  8Z0A     5up               1600
AD1C    21036.8  WA5VGI/6   CQP San Luis Obispo       1601
AD1C    21037.6  W6ML     CQP Mono             1601
IK0FTA   50115.0  5R8EE    NOW HERE             1601
VA7DX   14012.0  3W2DC    QSX 14012.5 loud qsl via     1601
S52LM   144360.0  OZ6ABA    I call you 1st,4x17 1Kw     1603
GW3RIH   14008.3  JA5PL    KAZU 599 Here FB OP       1604
INFO    14196.0  8Z0A     PIRATE              1605
HB9CVE   14210.0  IT9/HB9KOF  OP:HEINZ             1606
JF1BJD   7089.0   T32RJ    CQing              1606
IW9BDV   50115.0  FR8EE    59 in JM77            1607
QRZ    14196.0  8Z0A     Pirate! Pirate!         1608
LX2UN   14196.0  8Y0A     Who is saying he is pirate ?   1609
ON1DLL   144300.0  G3WRD/M   JO02-JO21 15w 55qsb FB      1611
SP7SQM   21011.2  LY2EC    CQ CQ DX DX           1611
ON7RN   14018.8  I7PXV/P   DCI LE-111            1612
IZ0ADG   50115.0  5R8EE                     1613
M0VHF   50000.2  MUF     40.925MHz qtf=80 data what sor  1613
DL8YHR   50000.0  F4AZF    TNX DE FRANK           1615
HZ1TA   14196.0  8Z0A     anon               1615
DL6ZFG   14260.0  UA9MQR/1   vysotzkiy isl. RR-01-14     1618
W4SK    21016.8  HS1OVH                    1619
WA0SXV   21042.2  W6RFF    CQP PLACER            1619
YZ1AU   50119.0  ZS6Y     nw qrt              1619
DL4FN   7011.2   A92DX                     1620
ON5JY   21016.4  HS1OVH                    1620
LX2UN   14115.0  FO5JV    OP William            1621
VR2XMT   50304.0  VK6RSX/B   still 579            1624
DF5UL   14020.0  3D2CI    cq cq (up 2)           1625
IK2AHB   21004.0  GB0SM    eu-011 QSL VIA G3WNI UP 1    1628
YO7VS   50108.0  DC98DC    CQ 599              1629
UA6MF   14000.0  RV3GW    LOVI E-MAIL           1632
AD1C    21038.0  KS6U     CQP Modoc            1633
F5LKW   144240.0  S52LM    pse trying            1635
9A5ST   50109.0  C98DC    559 KG64>JN83          1636
IK1QHB   21033.8  W6UE     test               1636
W8JV    21295.0  C98DC    worked 21305 ez         1636
N0WNUK   14100.0  YA0AA    ITS STARTED nukum !!!!!!     1638
9A5ST   50115.0  3DA0DF    559>jn83fm            1639
DL5ME   21337.0  W6ISO    CAP San Mateo          1639
ON7CL   144240.0  S52LM    Pse ant tot jo20 !!       1639
9A1CAL   144220.0  F4AZF    jn38-jn86 53           1641
I3CDU   14150.1  IW3BVS    PSK31 OTTIMO           1641
IN3QCI   14200.2  BD4XA                     1642
ON7CL   144240.0  9A1CAL    Pse ant to JO20         1642
G4OBK   14019.8  3D2CI    TOUGH NUT TO CRACK WKD 022.2   1646
IS0GQX   50109.0  C98DC    hrd wrk North Italy       1646
ON4ATW   7003.8   3D2CI    QRT just before our SS !!!!   1646
YU1BW   50115.0  3DA0DF    have not RX           1646
9A3KR   50118.6  Z21FO    55-57 kh52->jn75         1647
W6TER   14000.0  ATTACK    Has begun          VU  1647
F4AZF   144300.0  IV3HWT    JN65ST JN38IW 59/59       1648
CB'ER   1800.0   CQP     it's everywhere it's everywher  1649
CT1EEB   50115.8  Z21FO                     1649
F8BDQ   14086.0  SO5BX    rtty               1649
OE8HWQ   50102.0  ZS6VR    559>jn76 hrd           1649
ON7CL   144300.0  PEACE    Friendship, Understanding !!   1649
9A0M    50143.8  ZS6Y     kg33 59 jn86           1650
F4JVG   50044.0  ZS/B     jn16               1651
EA3GEG   14000.0  YA0     DELETED>??????          1655
SM5ENX   28028.0  N6MU                     1655
EA7HAJ   21295.0  C98DC    5-10,UP.QSL VIA,DL7AFS      1656
DJ9HQ   14261.0  EA5KB    DIEI V-62            1657
9A0M    50114.8  3D0DF    cq no answer           1658
EA3NP   24950.6  CT3FT                     1659
S52LM   144240.0  ON7CL    WSJT ?              1659
9A0M    50114.9  3DA0DF    cq no answwr           1700
DM3FG   144370.0  DM3FG    WSJT T/R Period 30 calling CQ  1701
F4JVG   50143.0  ZS6Y     cq                1701
DJ8MS   144380.0  WSJT     anybody SKED 20-21, JO63     1702
EH3LL   50115.0  Z21FO    59 in JN01            1702
I2SVA   50114.5  3DA0DF    559, dont listen to me      1702
K9UP    28038.0  W6QD     needs contacts        K  1702
PY2OF   24950.5  CT3FT                     1703
DL6FBH   14019.9  3D2CI    Easy, wkd 24.02         1704
UA3ARC   144300.0  UA3EEN    51/52 ko85so>ko82tk       1704
3A2MF   10108.0  3A/DL2JRM  nobody signal in MONACO - slim  1705
IT9RZR   50022.5  FR5SIX/B   579 in jm76           1706
IT9RZR   50034.0  ET3VSC/B   579 in jm76           1706
EA3BHK   14020.0  3D2CI    QSX 14024.9 VIA YT1AD      1707
AB0ZO   28038.0  W6QD     bozo, needs qso's, wma      1708
YU1BW   50000.0  NATO     STARTING             1708
YU1BW   50000.0  TERROR    NATO STARTING BOMBINANN/FULLS  1709
OZ6ABA   144240.0  S52LM    PSE SKED 1800UTC YOU       1710
W2PK    21238.6  OL5KRT                    1710
DK9IP   28430.0  TF3A                     1712
I6LVT   50000.0  YU1BW    QRX,not is ok site        1713
EA5FID   14020.0  3D2CI    QSX 14024.68           1714
N0TW    28365.4  ES1WN                     1715
XE1AVM   24902.1  TG/DL3GA   wkd very aesy up 2        1717
PY2VA   24930.0  3DA0DF    UP 7               1718
7K4QOK   14087.3  ZD7DP    RTTY CQing            1719
EA5NI   14020.0  3D2CI    via: YT1AD            1719
EA5FID   24902.0  TG/DL3GA   QSX 24904.17           1720
F5USK   18145.0  TI2/AK0A                   1721
EA5FID   24930.0  3DA0DF    QSX 24937.00           1722
IN3QCI   14223.0  HL0O                     1722
G0HVQ   28479.0  KP2/EI2CA                   1723
SP3RNZ   50115.0  3DA0     anybody copy him still?     1723
IS0DVM   14070.0  SV1EFM    ELIA IN PIRAEUS IN PSK31 MODE  1724
KA8ZPE   24942.5  OH3YI    OH                1725
PR7AR   21295.0  C98DC    5-10 up 59 in PR7:)       1726
S52LM   144240.1  ON7CL    OK,1800 .240 I 1st,4x17 1KW,jn  1726
N0TW    28333.4  SM5CAK                    1727
ON7CL   144240.0  S52LM    ok, ok here 17el 1.2KW      1727
LX1ER   24930.0  3DA0FR    QSX 24937.00 via DL7DF ??    1728
OK1DRQ   21016.8  HS1OVH    op. YL LIN            1728
USA    14000.0  TALIBAN   USA 2 SKUD >YA....0       1728
DL8YHR   50000.0  D44TD    One mounth more...gl       1729
XE1AVM   28431.0  K0WAT/6   qso party mobil on SF WKD    1729
K3XC    21284.0  3DA0FR    w/ 59= contest qrm        1731
EA1WX   21010.7  YA3AH    ? says via RN3AH         1732
OE8HWQ   50000.0  DL8YHR    tnx GOOD NEWS, 73 de Hel     1732
N0AX    28012.2  3V8SM    via DJ0QJ            1733
EA5NI   28005.0  INTRUDER   russian taxi FM, any solution?  1734
US2WU   14264.8  3B8/PA3BAG                  1734
K8UT    21084.0  TG/DB2TR   RTTY               1735
USA    160000.0  TALIBAN   50.000.000 of megatrons!!!!   1737
IZ4EFN   28429.0  K3NM     qso party california       1738
DF3OL   14020.0  3D2CI    up 8 80W&R7vert.        1739
KG6D    21308.2  N0HJZ    looking for CA county      1739
DJ1DB   28362.0  W6FRH    Ca QSO party           1740
SV1CQN   24929.8  3DA0FR    up7               1741
N5IN    21084.6  TI2/AK0A   RTTY            TI  1742
W4RA    14222.8  YA0FGT    status actual....deleted in   1744
AG5W    28365.5  ES1WN    ES                1745
EA3NP   21231.0  KP2/EI2CA  contest             1746
OE1UZ   14020.0  3D2CI    wkd 50 watts and r8 gp only   1748
DJ9HQ   21260.0  VE1/HB9BCK  up 10 NA-068           1749
EA1DFP   14264.8  3B8/PA3BAG                  1749
EA1UY   14223.0  HL0O                     1749
DL6KVA   21010.0  YA3AH    Pirat, RW3AH is QRV as EA8/WL7  1750
ON7GB   3510.0   SV9/LA4XFA                  1750
F5NLY   18069.8  OY3QN                     1751
OK1DRQ   14011.5  3W2DC    via N4CD easy          1751
DJ9HQ   28000.0  CONDX    like 1956            1752
EA3NP   14222.8  HL0O                     1753
DH1PLY   14201.0  3DA0FR    simplex cq cq          1754
F5NLY   10104.8  3A2MW                     1754
G0RRJ 10 368900.0  G4JNT/B   55rds..s in io91fe        1754
EA1UY   14250.8  EA6/SP4AOQ  QSLMNG:-( EC6TK         1756
G3ZKN   21231.0  KP2/EI2CA  R.S.G.B. Contest         1756
IS0GQX   28511.0  9J2BO    cq G st.             1757
EA7GDC   21260.0  VE1/HB9BCK  PSE QSL INFO TNX GRACIAS     1758
SV1CQN   21295.0  C98DC    up5-10 (sv1rk kls michel 73)   1759
DF8DJ   28444.3  N6NTW    CA-test             1800
UT7QF   21219.7  UR6QA    RSGB Contest          1800
EA3TB   21082.0  TG/DB2TR   RTTY               1801
OK1FJD   24942.2  HO1A     up5               1802
US2WU   14200.5  3DA0FR    5-10up via dl7df         1802
DL0BQ   21248.0  VE9MY/M   cia nb022            1803
AG5W    24942.5  OH3YI    weak in TX         OH  1804
G0RRJ 10 368100.0  CQ3CM    beam north from io91fe      1806
W9HCR   24895.2  3D2CI    CONWAY REEF - UP 2        1807
DF1DV   28442.4  W6UE                     1808
F5MNK   14020.0  3D2CI    up 8 easy            1808
K9GWH   28497.2  ZL1TM    NEW ZEALAND           1809
DJ7IK   24891.0  HP1/DL7CM                   1810
SV1XV   14089.0  ZD7DP    QSL: W1ZT RTTY          1810
9A3HZ   50000.0  TV1     strong TV from Africa >JN86   1811
DF1DV   28425.0  W6ML                     1811
9A3HZ   50044.0  ZS/B     start late tipe TEP 539 QSB   1812
F8CFU   21248.0  VE9GLF/M   cia nb 022            1812
IK6SIO   14195.0  3D2CY    iso               1812
EA6AFA   18130.6  GU0VPA    EU114              1813
S52LM   144240.0  ON7UC    YES ! NIL here          1814
AE1T    24904.8  MU/DJ6OI   CQ                1815
VE9HF   14010.7  2E0APH                    1815
AE1T    24890.8  HP1/DL7CM  QSX up              1816
I0KNQ   14195.0  3D2CY    op roman russian op       1816
W9HCR   14239.0  HK0RMR    SAN ANDRES IS.          1816
K0XD    24935.0  EA8WH    CANARY IS.         EA8  1817
N9NS    24903.0  OE5RI    CQing            OE  1818
JH4FEB   18127.9  GM0HTT    CQ                1819
SV1CQN   24891.0  HP1/DL7CM  up                1820
DL0GVM   24896.7  KH6AP                     1821
ND6S    14220.0  ND6S     cqp need ab sk mb pse qso    1821
EA1UY   14245.0  ZS6KOB                    1822
ON4AEF   14200.0  3DA0     interupted bij callers 3d2 ter  1822
ON4AEK   1826.0   9H1ZA                     1824
4L4KW   10104.0  4L4KW/QRP  5w gp              1825
LA9AJA   14195.0  3D2CY    UP                1825
DL3BXX   18106.9  3DA0DF    cq no takers           1826
I0KNQ   28406.6  K6ZM     ca qso party           1827
DF1DV   28528.0  KE6ZSW                    1828
F8BBL   14195.0  I0KNQ    I D I O T stop QRM       1829
DJ7IK   28014.4  HI8RV    OP Chikin            1830
JF2KOZ   18146.0  EI9FN                     1831
RX3DTN   7003.1   3D2CI                     1831
F8ACI   14260.0  VE1/HB9BCK  na 068              1832
DF1DV   28513.9  KF6JOQ                    1834
N7TT    14039.0  PW6ML                     1834
UA3ARC   144300.0  RZ3BA/1   54/57 ko85so>ko56bc       1834
DL3MDJ   14260.0  VE1/HB9BCK  IOTA NA068            1835
ON4AEF   14020.0  3D2CI    up for moment ?         1835
9A5ST   50044.0  ZS6TWB/B   559>JN83FM            1838
F6IRA   24965.0  CE3/IZ6BRN  CQ                1838
OG8GEJ   144300.0  UA3ARC    try me at kp25qb ssb       1838
9A5ST   50050.0  ZS6DN/B   559>JN83FM            1840
F6IRA   24965.0  CE2/IK6BRN  CALLING CQ AND GO AWAY ?     1840
9A2AJ   7003.0   3D2CI    CQ LOUD             1841
DH7FB   144140.0  I/DF2ZC   qrv 7.10. fm 4z on, jm78     1842
OK1DCF   24938.3  TI2/AK0A   QSL VIA AK0A           1842
K4GN    21294.8  C98DC    57 in TN//via DL7AFS       1843
DF1DV   28449.3  W6YX                     1844
JR9LKE   14020.4  3D2CI    UP EU              1844
K0XD    21307.0  MM0CPS/P   GM                1844
NA1I    24897.0  Z32XX    VIA NN6C dragan he seff     1845
GM0EWX   28467.0  GM3WOJ    RSGB contest NA/SA        1846
IN3QCI   14190.1  VK2XH                     1846
K4YYL   21294.9  C98DC    QSX 21301.30           1846
PE1RDP   11175.0  GHFS     11175 vy busy now!        1846
RW3XA   10108.0  IK1/DL2JRM/P EU-083              1847
DF1DV   28426.8  N6YMM                     1848
DL3BXX   10108.0  IK1/DL2JRM/P EU-083              1848
IZ6CLZ   1840.0   OK1ZTA                    1848
W1JK    18145.0  YO3FGF                    1849
PY2NDX   24906.5  ON8RD    Ger cq              1850
OE8HIK   24950.0  PR7FN                     1851
IZ8DPL   14195.0  3D2CY    up 5               1852
IK3HHX   24930.0  CE3/IZ6BRN                  1853
pages - 1 2 3 4 5 6

pgt: 0 s